KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Dreng på 11 år valg­te døden

af Lise Laur­sen og Mari­an­ne Han­sen

Tirs­dag d. 14. febru­ar traf den 11-åri­ge Ras­mus Peter Ras­mus­sen den tun­ge­ste af alle beslut­nin­ger. Han tog et reb og gik ud i Åkjær-sko­ven ved Svin­bal­le. Lør­dag d. 18. blev han begra­vet.

Ras­mus Peter var tje­ne­sted­reng på  Åkjær. Han kom fra en stor fami­lie, som boe­de på et hus­mands­sted i Kjær­s­går­de tæt på god­set. Bør­ne­ne måt­te hur­tigt ud at tje­ne. For så var der en mund min­dre at mæt­te.

10 BØRN
Dren­gen blev født i Gyl­ling 8. juli 1893, og han blev kaldt op efter far’en.
Hans mor’s navn var Kirsti­ne Char­lot­te, og hun kom fra en lan­d­ar­bej­der­fa­mi­lie, der boe­de i et af Åkjærs huse.
For­æl­dre­ne traf hin­an­den i Gyl­ling, da han var tje­ne­ste­karl i Søby, og hun var tje­ne­stepi­ge hos præ­s­te­gårds­for­pag­te­ren og hans kone, der hav­de en stor hus­hold­ning: syv børn, fire piger og fire kar­le.
De blev gift i Gyl­ling kir­ke 30. janu­ar 1885 og slog sig ned i en lan­d­ar­bej­der­bo­lig ved Gyl­ling, og bør­ne­ne begynd­te at kom­me. Et hvert år. I 1890 har de fire børn.
I 1897 over­tog de hus­mands­ste­det i Kjær­s­går­de efter hans far, og i 1901 boe­de de der med seks børn. De fire æld­ste var alle­re­de kom­met ud at tje­ne. Dren­gen Ras­mus Peter var da otte år gam­mel.

DE RENE FNAT-REDER
Hvor­når Ras­mus blev sendt ud for at tje­ne, ved vi ikke. Men i febru­ar 1905 var han tje­ne­sted­reng på Åkjær.
Her hav­de han fået fnat. En hud­li­del­se, der skyl­des en mide. Den giver en uli­de­li­ge kløe, og hvis den ikke bli­ver behand­let, kan den udvik­le sig til eksem eller andre kro­ni­ske hud­li­del­ser. Fnat­mi­den over­fø­res ved tæt kon­takt mel­lem men­ne­sker.
Kar­le­kam­re i stal­den med deling af sen­ge, uhum­sk sen­ge­halm og beskidt sen­ge­tøj var de rene fnat-reder.

KIRKEBOGEN: HÆNGTE SIG
I roma­nen Gyld­holm, der udkom i 1902, og som bl.a hand­ler om Åkjær gods, beskri­ver for­fat­te­ren Johan Skjold­borg ste­dets kar­le­kam­re. De var såmænd ikke hver­ken vær­re eller bed­re end andre ste­der.
Ethvert udbrud af fnat skul­le anmel­des distrikt­slæ­gen, men det var blot en pæn papir-for­mu­le­ring, der ikke blev fulgt.
Dren­gen Ras­mus Peter hav­de fået fnat – og da den ikke blev behand­let, bred­te den sig – og han blev dril­let af andre børn. Dét – sam­men­holdt med de pin­s­ler, som syg­dom­men med­før­te for ham – betød, at han 14. febru­ar 1905 fik nok. I kir­ke­bo­gen kon­sta­te­res lako­nisk: Hæng­te sig.
Han blev 11 år.

 

 

KALENDER

SØNDERJYSK KAFFEBORD

24. sep­tem­ber har Tors­dags­klub­ben søn­derjysk kaf­fe­bord. Det er ingen betin­gel­se, at man bager kage – men uden kage er pri­sen 30 kr

BYG-SELV-BURGER FÆLLESSPISNING

24. sep­tem­ber kl. 18 er der igen fæl­les­spis­ning i Ørting Hal­lens cafe­te­ria. Den­ne gang ser­ve­rer Karen Byg-selv-bur­ger med pom­frit­tes. Husk: Til­mel­ding sene­st d. 23. kl. 12. Ring eller send en SMS på tlf 20 46 95 39. Voks­ne skal beta­le 50 kr – børn til og med 12 år slip­per med 40 kr

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.