KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Nav­ne­stof og mær­ke­da­ge

Lokal­po­sten får nu en ny kate­go­ri af artik­ler. Nem­lig “nav­ne­stof”. 
Her vil du fin­de nyt om per­so­ner i områ­det, som har fød­sels­dag, som er flyt­tet her­til, som…
Men jeg er afhæn­gig af at få infor­ma­tio­ner­ne. Så ved du noget, så send en mail – 2209hansen@​gmail.​com – eller ring på 29 29 99 23. 

Poul Hen­ning Jen­sen, Sme­de­ga­de 14, bli­ver 65 år d. 14. juni.  
Så run­der han det skar­pe hjør­ne og bli­ver fol­ke­pen­sio­nist. Men det får ham næp­pe til at skrue ned for akti­vi­te­ter­ne. Han er nu næst­for­mand for Lokal­rå­det og  aktiv i Dan­ske Seni­o­rer.  Og så er han med i den grup­pe, der ind­sam­ler lokal­hi­sto­risk stof, og som sam­men med Muse­et har arran­ge­ret byvan­drin­ger. Tid­li­ge­re har han været med i Hal­lens besty­rel­se og i besty­rel­sen for For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, og han har også været opstil­let til kom­mu­nalval­get for Odders kom­mu­ne­li­ste. Lokal­po­sten ønsker til­lyk­ke!

 
   
Har­ry Jen­sen, Klø­ver­mar­ken 2, bli­ver 80 år 16. juni. “Har­ry Murer”, som han bli­ver kaldt, var i de akti­ve arbejds­år fag­for­e­nings­mand og til­lids­mand. Og han er sta­dig for­mand for murer­nes vete­ran­for­e­ning i Hor­sens. Fod­bold­træ­ner har han været i både Odder og Gyl­ling – og han har svin­get bad­min­ton­ket­chen i 70 år. Men det er slut nu, sag­de han ved sæso­n­af­slut­nin­gen – men det er der ingen, der tror på. “Har­ry Murer” har i man­ge år været i besty­rel­sen for vand­vær­ket, og han har ydet en ind­sats i jagt­for­e­ning og i pen­sio­ni­st­for­e­nin­gen. Lokal­po­sten ønsker til­lyk­ke!

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58