KORT NYT

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Fær­ge­man­den blev arbejdsløs

Om som­me­ren mær­ker folk i Amstrup beho­vet for ”mor­mor-mad”, når bus­ser kører gen­nem den lil­le lands­by, vide­re ned gen­nem ”udgrav­nin­gen” og hen over dæm­nin­gen. Café Alrø’s tar­te­let­ter og citron­fro­ma­ge er målet.
Bili­ster skal sam­me sted hen eller til en af de andre restau­ran­ter – eller også vil de bare se den smuk­ke ø. Cyk­li­ster kører over dæm­nin­gen, for­bi bin­dings­værks­hu­se og Mor­ten Koch-idyl – helt ud til den gam­le damp­skibs­mo­le for at tage cykel-fær­gen til Snap­tun og Hjar­nø. I som­mer­ti­den er der et rykind på den lil­le ø i Hor­sens Fjord.

VADEGRUNDEN ELLER FÆRGEMANDEN
Men før 10. juni 1931 var det noget mere besvær­ligt at kom­me til og fra øen.
Vil­le de 280 bebo­e­re den­gang til fast­lan­det, måt­te de enten sej­le eller køre med heste­vogn på vade­grun­den til Gyl­ling­næs, når der var lavvan­de. Der var damp­skib til Hor­sens fra den mole, hvor cykel­fær­gen nu læg­ger til. Og så var der fær­ge­man­dens små flad­bun­de­de både. Den ene sej­le­de til Pak­hu­set – det sene­re fængsel – den anden til Skab­slund tæt på Son­d­rup, når nogen eller noget skul­le afsted.
I både 1875 og i 1895 sag­de Alrø-bebo­er­ne nej til at bli­ve land­fast. Ø‑identiteten sej­re­de. Men da vi nåe­de frem til 1920’erne, hav­de folk en øko­no­misk inter­es­se i at få en dæm­ning. Det vil­le nem­lig gøre det noget nem­me­re at trans­por­te­re de 1000 – 1200 drit­ler smør og de 1600 slag­tesvin, som Alrø ”eks­por­te­re­de”. Hel­le­re en dæm­ning end fragt med de små flad­bun­de­de både.

MED LÆGEN RYGGEN
Både­ne blev også brugt, når en læge skul­le til øen – uan­set tids­punkt og vejr. I Gyl­ling­bo­gen for­tæl­ler Jens Kuur, der i tiden omkring 1919 kør­te med slæ­de for lægen Jens Dide­rik­sen om vinteren:

”En tur kl. 24 om nat­ten i slæ­de ned til Amstrup Pakhus…Hestene blev sat i stald, og kusken lag­de sig til at sove på en bænk. Imens skul­le lægen ned til stran­den, hvor fær­ge­man­den Simon Jør­gen fra Alrø stod og ven­te­de på at bære ham ud til båden. Når de kom til Alrø, skul­le han bæres ind igen, og turen fort­sat­te på slæ­de. Efter besø­get den sam­me tur til­ba­ge, måske i stærk snestorm”.

Nor­malt tog turen i den lil­le flad­bun­de­de båd et kvar­ters tid. Men i storm kun­ne det tage op til halvan­den time at sej­le de godt 1000 meter.
Hvis Alrø-boer­ne skul­le til Odder, kun­ne de fra 1904 – efter at have sej­let over fjor­den – cyk­le til Fal­ling og tage toget der. Banen mel­lem Hor­sens og Odder blev taget i brug det år.

Udgrav­ning af jord i bakken

BESKÆFTIGELSES-PROJEKT
Men sidst i 1920’erne var der gro­bund for at gøre Alrø land­fast. Og dæm­nin­gen blev et såkaldt beskæf­ti­gel­ses­pro­jekt. Arbejds­løs­he­den var stor her i lan­det på den tid, og der blev sat man­ge byg­ge­pro­jek­ter i gang for at give arbejds­lø­se arbej­de. Et af de mest kend­te pro­jek­ter er den – nu – gam­le Lil­le­bælts­bro. Men her i områ­det var det alt­så også en dæm­ning til Alrø.
Egent­lig var pla­nen, at dæm­nin­gen skul­le have været ved den såkald­te vade­grund til Gyl­ling­næs. Men der var ingen ste­der, hvor der kun­ne hen­tes jord. Det ene­ste sted, hvor man kun­ne hen­te det, var i bak­ker­ne ved Amstrup Skov. Der­for blev dæm­nin­gen pla­ce­ret der – også selv om vand­dyb­den var fire meter. Ved Vade­grun­den var den nor­ma­le vand­dyb­de godt en halv meter – og ved højvan­de omkring 1,2 meter.

12 METER DYB UDGRAVNING
Under­sø­gel­ser­ne viste, at hvor dæm­nin­gen skul­le være, var de øver­ste fire meter mud­der og sand. Men nede­nun­der var der helt fast grund af ler.
I den lil­le bog ”Erin­drin­ger fra min hje­megn – Amstrup Skov”, der lig­ger på Gyl­ling Lokalarkiv’s hjem­mesi­de, skri­ver tøm­re­ren Niels Møller:
”Nu kom der fart på byg­ge­virk­som­he­den. På trai­ler ankom der små dam­ploko­mo­ti­ver, tip­vog­ne, skin­ner, damp­gra­ve­ma­ski­ne og anden nød­ven­dig udrust­ning. Alt blev læs­set af ved den stej­le bak­kes nordside…man byg­ge­de skin­ner på pæle og buk­ke ud i havet, da man skul­le ud med de før­ste læs fyldning”.
Udgrav­nin­gen i bak­ker­ne var 12 meter dyb, og i bun­den er vej­en i dag med høje skræn­ter til beg­ge sider. Jor­den blev læs­set på små tip­vog­ne, der så på skin­ner – og med dam­ploko­mo­tiv for­re­st – kør­te ud, hvor jor­den skul­le bru­ges. Sce­ne­ri­et blev en fol­ke­for­ly­stel­se – man­ge men­ne­sker tog ud for at se, hvor­dan byg­ge­ri­et skred frem.

INTET RÆKVÆRK

Det koste­de dæm­nin­gen. (Hen­tet fra Alrø – en land­fast ø i Hor­sems Fjord)

Dæm­nin­gen blev påbe­gyndt i 1929 og blev ind­vi­et 10. juni 1931. Iføl­ge pje­cen ”Alrø – en land­fast ø i Hor­sens Fjord”, koste­de den i alt 195.000 kr. Det blev dis­ku­te­ret, om der skul­le ofres et ræk­værk på beg­ge sider af den, men det blev drop­pet igen. Måske for­di det vil­le koste yder­li­ge­re 7.000 kr.

Men den 10. juni 1931 blev Alrø alt­så land­fast. Og det har gjort trans­por­ten til øen fra beg­ge sider let­te­re. Turi­ster kom­mer i som­mer­ti­den til den lil­le fla­de ø i Hor­sens Fjord, der er uden som­mer­hu­se og cam­ping­plads. Og sådan skal det bli­ve ved med at være, for ingen på Alrø læg­ger skjul på, at gan­ske vist kan de godt lide gæster. Men de skal gå hjem om aftenen.

 

Artik­len byg­ger på: 
Fol­de­ren “Alrø – en land­fast ø i Hor­sens Fjord”
Jens Kuur: Hår­de vin­tre, i Gyl­ling­bo­gen, bind II, 2.del, Lokal­hi­sto­risk  Arkiv for Gyl­ling og omegn
Niels Møl­ler: Erin­drin­ger fra min hje­megn – Amstrup Skov, Lokal­hi­sto­risk Arkiv for Gyl­ling og omegn
www​.arkiv​.dk

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set frem til 28. februar.

DANSKE SENIORER
Møde­r­ne i Sog­ne­hu­set vil først begyn­de igen 28. febru­ar. Besty­rel­sen vil lave et alter­na­tivt pro­gram, så det er muligt at mødes – også selv om Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne ikke bli­ver ophævet. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN

Tors­dag d. 14. janu­ar kl. 9.30 er der mor­gensang i Ørting Kir­ke og bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset.