KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Fær­ge­man­den blev arbejdsløs

Om som­me­ren mær­ker folk i Amstrup beho­vet for ”mor­mor-mad”, når bus­ser kører gen­nem den lil­le lands­by, vide­re ned gen­nem ”udgrav­nin­gen” og hen over dæm­nin­gen. Café Alrø’s tar­te­let­ter og citron­fro­ma­ge er målet.
Bili­ster skal sam­me sted hen eller til en af de andre restau­ran­ter – eller også vil de bare se den smuk­ke ø. Cyk­li­ster kører over dæm­nin­gen, for­bi bin­dings­værks­hu­se og Mor­ten Koch-idyl – helt ud til den gam­le damp­skibs­mo­le for at tage cykel-fær­gen til Snap­tun og Hjar­nø. I som­mer­ti­den er der et rykind på den lil­le ø i Hor­sens Fjord.

VADEGRUNDEN ELLER FÆRGEMANDEN
Men før 10. juni 1931 var det noget mere besvær­ligt at kom­me til og fra øen.
Vil­le de 280 bebo­e­re den­gang til fast­lan­det, måt­te de enten sej­le eller køre med heste­vogn på vade­grun­den til Gyl­ling­næs, når der var lavvan­de. Der var damp­skib til Hor­sens fra den mole, hvor cykel­fær­gen nu læg­ger til. Og så var der fær­ge­man­dens små flad­bun­de­de både. Den ene sej­le­de til Pak­hu­set – det sene­re fængsel – den anden til Skab­slund tæt på Son­d­rup, når nogen eller noget skul­le afsted.
I både 1875 og i 1895 sag­de Alrø-bebo­er­ne nej til at bli­ve land­fast. Ø‑identiteten sej­re­de. Men da vi nåe­de frem til 1920’erne, hav­de folk en øko­no­misk inter­es­se i at få en dæm­ning. Det vil­le nem­lig gøre det noget nem­me­re at trans­por­te­re de 1000 – 1200 drit­ler smør og de 1600 slag­tesvin, som Alrø ”eks­por­te­re­de”. Hel­le­re en dæm­ning end fragt med de små flad­bun­de­de både.

MED LÆGEN RYGGEN
Både­ne blev også brugt, når en læge skul­le til øen – uan­set tids­punkt og vejr. I Gyl­ling­bo­gen for­tæl­ler Jens Kuur, der i tiden omkring 1919 kør­te med slæ­de for lægen Jens Dide­rik­sen om vinteren:

”En tur kl. 24 om nat­ten i slæ­de ned til Amstrup Pakhus…Hestene blev sat i stald, og kusken lag­de sig til at sove på en bænk. Imens skul­le lægen ned til stran­den, hvor fær­ge­man­den Simon Jør­gen fra Alrø stod og ven­te­de på at bære ham ud til båden. Når de kom til Alrø, skul­le han bæres ind igen, og turen fort­sat­te på slæ­de. Efter besø­get den sam­me tur til­ba­ge, måske i stærk snestorm”.

Nor­malt tog turen i den lil­le flad­bun­de­de båd et kvar­ters tid. Men i storm kun­ne det tage op til halvan­den time at sej­le de godt 1000 meter.
Hvis Alrø-boer­ne skul­le til Odder, kun­ne de fra 1904 – efter at have sej­let over fjor­den – cyk­le til Fal­ling og tage toget der. Banen mel­lem Hor­sens og Odder blev taget i brug det år.

Udgrav­ning af jord i bakken

BESKÆFTIGELSES-PROJEKT
Men sidst i 1920’erne var der gro­bund for at gøre Alrø land­fast. Og dæm­nin­gen blev et såkaldt beskæf­ti­gel­ses­pro­jekt. Arbejds­løs­he­den var stor her i lan­det på den tid, og der blev sat man­ge byg­ge­pro­jek­ter i gang for at give arbejds­lø­se arbej­de. Et af de mest kend­te pro­jek­ter er den – nu – gam­le Lil­le­bælts­bro. Men her i områ­det var det alt­så også en dæm­ning til Alrø.
Egent­lig var pla­nen, at dæm­nin­gen skul­le have været ved den såkald­te vade­grund til Gyl­ling­næs. Men der var ingen ste­der, hvor der kun­ne hen­tes jord. Det ene­ste sted, hvor man kun­ne hen­te det, var i bak­ker­ne ved Amstrup Skov. Der­for blev dæm­nin­gen pla­ce­ret der – også selv om vand­dyb­den var fire meter. Ved Vade­grun­den var den nor­ma­le vand­dyb­de godt en halv meter – og ved højvan­de omkring 1,2 meter.

12 METER DYB UDGRAVNING
Under­sø­gel­ser­ne viste, at hvor dæm­nin­gen skul­le være, var de øver­ste fire meter mud­der og sand. Men nede­nun­der var der helt fast grund af ler.
I den lil­le bog ”Erin­drin­ger fra min hje­megn – Amstrup Skov”, der lig­ger på Gyl­ling Lokalarkiv’s hjem­mesi­de, skri­ver tøm­re­ren Niels Møller:
”Nu kom der fart på byg­ge­virk­som­he­den. På trai­ler ankom der små dam­ploko­mo­ti­ver, tip­vog­ne, skin­ner, damp­gra­ve­ma­ski­ne og anden nød­ven­dig udrust­ning. Alt blev læs­set af ved den stej­le bak­kes nordside…man byg­ge­de skin­ner på pæle og buk­ke ud i havet, da man skul­le ud med de før­ste læs fyldning”.
Udgrav­nin­gen i bak­ker­ne var 12 meter dyb, og i bun­den er vej­en i dag med høje skræn­ter til beg­ge sider. Jor­den blev læs­set på små tip­vog­ne, der så på skin­ner – og med dam­ploko­mo­tiv for­re­st – kør­te ud, hvor jor­den skul­le bru­ges. Sce­ne­ri­et blev en fol­ke­for­ly­stel­se – man­ge men­ne­sker tog ud for at se, hvor­dan byg­ge­ri­et skred frem.

INTET RÆKVÆRK

Det koste­de dæm­nin­gen. (Hen­tet fra Alrø – en land­fast ø i Hor­sems Fjord)

Dæm­nin­gen blev påbe­gyndt i 1929 og blev ind­vi­et 10. juni 1931. Iføl­ge pje­cen ”Alrø – en land­fast ø i Hor­sens Fjord”, koste­de den i alt 195.000 kr. Det blev dis­ku­te­ret, om der skul­le ofres et ræk­værk på beg­ge sider af den, men det blev drop­pet igen. Måske for­di det vil­le koste yder­li­ge­re 7.000 kr.

Men den 10. juni 1931 blev Alrø alt­så land­fast. Og det har gjort trans­por­ten til øen fra beg­ge sider let­te­re. Turi­ster kom­mer i som­mer­ti­den til den lil­le fla­de ø i Hor­sens Fjord, der er uden som­mer­hu­se og cam­ping­plads. Og sådan skal det bli­ve ved med at være, for ingen på Alrø læg­ger skjul på, at gan­ske vist kan de godt lide gæster. Men de skal gå hjem om aftenen.

 

Artik­len byg­ger på: 
Fol­de­ren “Alrø – en land­fast ø i Hor­sens Fjord”
Jens Kuur: Hår­de vin­tre, i Gyl­ling­bo­gen, bind II, 2.del, Lokal­hi­sto­risk  Arkiv for Gyl­ling og omegn
Niels Møl­ler: Erin­drin­ger fra min hje­megn – Amstrup Skov, Lokal­hi­sto­risk Arkiv for Gyl­ling og omegn
www​.arkiv​.dk

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.