KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Fær­ge­man­den blev arbejdsløs

Om som­me­ren mær­ker folk i Amstrup beho­vet for ”mor­mor-mad”, når bus­ser kører gen­nem den lil­le lands­by, vide­re ned gen­nem ”udgrav­nin­gen” og hen over dæm­nin­gen. Café Alrø’s tar­te­let­ter og citron­fro­ma­ge er målet.
Bili­ster skal sam­me sted hen eller til en af de andre restau­ran­ter – eller også vil de bare se den smuk­ke ø. Cyk­li­ster kører over dæm­nin­gen, for­bi bin­dings­værks­hu­se og Mor­ten Koch-idyl – helt ud til den gam­le damp­skibs­mo­le for at tage cykel-fær­gen til Snap­tun og Hjar­nø. I som­mer­ti­den er der et rykind på den lil­le ø i Hor­sens Fjord.

VADEGRUNDEN ELLER FÆRGEMANDEN
Men før 10. juni 1931 var det noget mere besvær­ligt at kom­me til og fra øen.
Vil­le de 280 bebo­e­re den­gang til fast­lan­det, måt­te de enten sej­le eller køre med heste­vogn på vade­grun­den til Gyl­ling­næs, når der var lavvan­de. Der var damp­skib til Hor­sens fra den mole, hvor cykel­fær­gen nu læg­ger til. Og så var der fær­ge­man­dens små flad­bun­de­de både. Den ene sej­le­de til Pak­hu­set – det sene­re fængsel – den anden til Skab­slund tæt på Son­d­rup, når nogen eller noget skul­le afsted.
I både 1875 og i 1895 sag­de Alrø-bebo­er­ne nej til at bli­ve land­fast. Ø‑identiteten sej­re­de. Men da vi nåe­de frem til 1920’erne, hav­de folk en øko­no­misk inter­es­se i at få en dæm­ning. Det vil­le nem­lig gøre det noget nem­me­re at trans­por­te­re de 1000 – 1200 drit­ler smør og de 1600 slag­tesvin, som Alrø ”eks­por­te­re­de”. Hel­le­re en dæm­ning end fragt med de små flad­bun­de­de både.

MED LÆGEN RYGGEN
Både­ne blev også brugt, når en læge skul­le til øen – uan­set tids­punkt og vejr. I Gyl­ling­bo­gen for­tæl­ler Jens Kuur, der i tiden omkring 1919 kør­te med slæ­de for lægen Jens Dide­rik­sen om vinteren:

”En tur kl. 24 om nat­ten i slæ­de ned til Amstrup Pakhus…Hestene blev sat i stald, og kusken lag­de sig til at sove på en bænk. Imens skul­le lægen ned til stran­den, hvor fær­ge­man­den Simon Jør­gen fra Alrø stod og ven­te­de på at bære ham ud til båden. Når de kom til Alrø, skul­le han bæres ind igen, og turen fort­sat­te på slæ­de. Efter besø­get den sam­me tur til­ba­ge, måske i stærk snestorm”.

Nor­malt tog turen i den lil­le flad­bun­de­de båd et kvar­ters tid. Men i storm kun­ne det tage op til halvan­den time at sej­le de godt 1000 meter.
Hvis Alrø-boer­ne skul­le til Odder, kun­ne de fra 1904 – efter at have sej­let over fjor­den – cyk­le til Fal­ling og tage toget der. Banen mel­lem Hor­sens og Odder blev taget i brug det år.

Udgrav­ning af jord i bakken

BESKÆFTIGELSES-PROJEKT
Men sidst i 1920’erne var der gro­bund for at gøre Alrø land­fast. Og dæm­nin­gen blev et såkaldt beskæf­ti­gel­ses­pro­jekt. Arbejds­løs­he­den var stor her i lan­det på den tid, og der blev sat man­ge byg­ge­pro­jek­ter i gang for at give arbejds­lø­se arbej­de. Et af de mest kend­te pro­jek­ter er den – nu – gam­le Lil­le­bælts­bro. Men her i områ­det var det alt­så også en dæm­ning til Alrø.
Egent­lig var pla­nen, at dæm­nin­gen skul­le have været ved den såkald­te vade­grund til Gyl­ling­næs. Men der var ingen ste­der, hvor der kun­ne hen­tes jord. Det ene­ste sted, hvor man kun­ne hen­te det, var i bak­ker­ne ved Amstrup Skov. Der­for blev dæm­nin­gen pla­ce­ret der – også selv om vand­dyb­den var fire meter. Ved Vade­grun­den var den nor­ma­le vand­dyb­de godt en halv meter – og ved højvan­de omkring 1,2 meter.

12 METER DYB UDGRAVNING
Under­sø­gel­ser­ne viste, at hvor dæm­nin­gen skul­le være, var de øver­ste fire meter mud­der og sand. Men nede­nun­der var der helt fast grund af ler.
I den lil­le bog ”Erin­drin­ger fra min hje­megn – Amstrup Skov”, der lig­ger på Gyl­ling Lokalarkiv’s hjem­mesi­de, skri­ver tøm­re­ren Niels Møller:
”Nu kom der fart på byg­ge­virk­som­he­den. På trai­ler ankom der små dam­ploko­mo­ti­ver, tip­vog­ne, skin­ner, damp­gra­ve­ma­ski­ne og anden nød­ven­dig udrust­ning. Alt blev læs­set af ved den stej­le bak­kes nordside…man byg­ge­de skin­ner på pæle og buk­ke ud i havet, da man skul­le ud med de før­ste læs fyldning”.
Udgrav­nin­gen i bak­ker­ne var 12 meter dyb, og i bun­den er vej­en i dag med høje skræn­ter til beg­ge sider. Jor­den blev læs­set på små tip­vog­ne, der så på skin­ner – og med dam­ploko­mo­tiv for­re­st – kør­te ud, hvor jor­den skul­le bru­ges. Sce­ne­ri­et blev en fol­ke­for­ly­stel­se – man­ge men­ne­sker tog ud for at se, hvor­dan byg­ge­ri­et skred frem.

INTET RÆKVÆRK

Det koste­de dæm­nin­gen. (Hen­tet fra Alrø – en land­fast ø i Hor­sems Fjord)

Dæm­nin­gen blev påbe­gyndt i 1929 og blev ind­vi­et 10. juni 1931. Iføl­ge pje­cen ”Alrø – en land­fast ø i Hor­sens Fjord”, koste­de den i alt 195.000 kr. Det blev dis­ku­te­ret, om der skul­le ofres et ræk­værk på beg­ge sider af den, men det blev drop­pet igen. Måske for­di det vil­le koste yder­li­ge­re 7.000 kr.

Men den 10. juni 1931 blev Alrø alt­så land­fast. Og det har gjort trans­por­ten til øen fra beg­ge sider let­te­re. Turi­ster kom­mer i som­mer­ti­den til den lil­le fla­de ø i Hor­sens Fjord, der er uden som­mer­hu­se og cam­ping­plads. Og sådan skal det bli­ve ved med at være, for ingen på Alrø læg­ger skjul på, at gan­ske vist kan de godt lide gæster. Men de skal gå hjem om aftenen.

 

Artik­len byg­ger på: 
Fol­de­ren “Alrø – en land­fast ø i Hor­sens Fjord”
Jens Kuur: Hår­de vin­tre, i Gyl­ling­bo­gen, bind II, 2.del, Lokal­hi­sto­risk  Arkiv for Gyl­ling og omegn
Niels Møl­ler: Erin­drin­ger fra min hje­megn – Amstrup Skov, Lokal­hi­sto­risk Arkiv for Gyl­ling og omegn
www​.arkiv​.dk

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen. Ban­ko, kon­cert, spis­ning og musik er flyt­tet For­sam­lings­hu­set og Møl­len.

ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET


SANKT HANS VED MØLLEN

Gril­len er tændt og der kan købes øl og soda­vand. Kl. 19 begyn­der bålet at kni­t­re, og der skal syn­ges og lyt­tes til tale. Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling Møl­le er gået sam­men om at arran­ge­re Sankt Hans for hele lands­by­en d. 23. juni. Hvis der bli­ver et over­skud, går pen­ge­ne til For­sam­lings­hu­set og til Møllen. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17. Det koster ikke en bøjet to-kro­ne. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet