KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Fire søn­da­ge – og så er det jul

Halm­kran­se, gran og stea­rin­lys har læn­ge været til salg på Han­dels­plad­sen og i Dagli’Brugsen, hvis man selv skul­le have lyst til at lave den. Eller også er den af metal fra sid­ste år og året før hen­tet frem og ble­vet pyn­tet op. Men uan­set om det er den hjem­mela­ve­de eller gen­brugs­kran­sen, så bli­ver det før­ste lys  tændt på næste søn­dag rundt om i hele vores områ­de. I køk­ke­ner og i stu­er. Det fjer­de og sid­ste bli­ver tændt 24. Decem­ber. Lige før jule­træ­et. Lidt usæd­van­ligt – men sådan fal­der søn­da­ge­ne alt­så i år.

Det hand­ler om advents­kran­sen. Den jule­tra­di­tion, der som jule­træ­et kom til os fra Tys­kland. Før­ste søn­dag i advent er den før­ste dag i kir­ke­å­ret. Men det tæn­ker de fær­re­ste på. Advent bety­der kom­me. Det kom­mer af ”adven­tus domi­ni” – som bety­der Her­rens kom­me – og har altid været en kir­ke­lig begi­ven­hed. Men den mere fol­ke­li­ge del hand­ler mest om jule­hyg­ge – et lys en mørk efter­mid­dag eller aften.

Advents­kran­sen kom­mer fra Tys­kland. Omkring 1900 spred­te den tyske tra­di­tion sig til Søn­derjyl­land, som på det­te tids­punkt ikke var en del af Dan­mark. Og sådan var det frem til 1920’erne. De dansk-sin­de­de brug­te røde og hvis bånd i kran­sen for at mar­ke­re deres stå­sted. Men efter gen­for­e­nin­gen i 1920, begynd­te den søn­derjy­ske advents-tra­di­tion at bre­de sig til hele lan­det. Men helt fat i alle fik den ikke før under besæt­tel­sen, hvor lyse­ne var udtryk for håb, og hvor bån­de­ne var hvi­de og røde.

I 1946 var den så almin­de­lig, at moti­vet på årets jule­mær­ke var en advents­krans.

Og siden har advents­kran­sen været en del af den dan­ske jule­hyg­ge. Fire søn­da­ge – og så er det jule­af­ten.

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58