KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Fit­ness i Hal­len åbner på ons­dag

Sprit­fla­sker i kas­se­vis og ”du skal huske”-skilte i mas­se­vis.
Det vil møde med­lem­mer­ne, når de fra ons­dag mor­gen igen kan låse sig ind i fit­ness-rum­met i Ørting Hal­len. Det har været luk­ket siden

Køb en nøg­le til fit­ness-rum­met – og få nabo­en til at gøre det sam­me

begyn­del­sen af marts, da det meste af lan­det blev luk­ket ned for at mind­ske risi­ko­en for udbre­del­se af Cor­o­na.
ØFUG’s fit­ness-med­lem­mer skal blot huske at gen-akti­ve­re deres nøg­ler – hvis de da har sat deres abon­ne­ment på pau­se. Det er sim­pelt. De skal bare beta­le kon­tin­gent.
Før luk­nin­gen var 108 men­ne­sker med­lem­mer. Og de var akti­ve – kom og brug­te rum­met. Abon­ne­ment­et var ikke kun købt for da i det mind­ste at være et skridt nær­me­re nytårs-fort­sæt­ter­ne.

CORONA HAR KOSTET
Cor­o­na-ned­luk­nin­ger har bety­det, at ØFUG mang­ler pen­ge­ne fra begi­ven­he­der, hvor man­ge fri­vil­li­ge ple­jer at tje­ne pen­ge til for­e­nin­gen. Det gæl­der den sto­re gym­na­sti­kop­vis­ning, som ple­jer at træk­ke omkring 800 men­ne­sker, og det gæl­der Odder Byfest hvor ØFUG ple­jer at have andel i  “musik under bøgen”, kræm­mer­mar­ke­det og tel­tet Sydens Per­le. Det har også kostet pen­ge at have fit­ness-rum­met luk­ket i tre måne­der. Så der er god grund til at for­ny abon­ne­ment­et og over­ta­le nabo­en til også at købe en nøg­le.
Det sto­re lop­pe­mar­ked, der også blev aflyst, bli­ver holdt 20. sep­tem­ber. 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58