KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

For­nuf­ten sej­re­de – arran­gø­rer­ne af Gyl­ling-Ban­ko er ikke læn­ge­re kriminelle

Alle par­ti­er i fol­ke­tin­get bak­ker op om skat­te­mi­ni­ste­ren nye til­tag – ”Enk­le­re reg­ler for lot­te­ri­er og ban­ko”. Med de nye og mere enk­le reg­ler kan for­sam­lings­hu­se og for­e­nin­ger nu arran­ge­re ban­ko uden at de fri­vil­li­ge skal bru­ge time­vis af deres tid på at slås med bureau­kra­ti og krav om doku­men­ta­tion for, at de giver et over­skud vide­re til almen­nyt­ti­ge for­mål. At de ikke ban­ko­spil kon­kur­re­rer med Dan­ske Spil, Land­brugs­lot­te­ri­et og varelotteriet.

JAGTEN DE FRIVILLIGE FORENINGER

Spil­myn­dig­hed – en sty­rel­se under skat­te­mi­ni­ste­ri­et – har de sene­re år jag­tet små for­e­nin­ger, som arran­ge­rer ban­ko for at bru­ge over­skud på det fri­vil­li­ge arbej­de og for­di det er en soci­al akti­vi­tet, som man­ge spe­ci­elt ældre men­ne­sker sæt­ter pris på. De kom­mer hjem­me­fra og møder andre.

Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling For­sam­lings­hus er blandt dem, Spil­myn­dig­hed har jag­tet og meldt til poli­ti­et for ulov­ligt almen­nyt­tigt lot­te­ri. Anmel­del­sen kom lige før jul i 2022. Men det vil være synd at sige, poli­ti­et har haft travlt. Hver­ken Event­for­e­ning eller For­sam­lings­hus hør­te noget fra ordensmagten.

OPGAV AT TÆLLE TIMERNE

Før anmel­del­sen måt­te Event­for­e­nin­gens davæ­ren­de for­mand, Søren Bøgh Niel­sen, bru­ge så man­ge timer på at sam­le og sen­de doku­men­ta­tion til skat­te­mi­ni­ste­ri­ets sty­rel­se, for at bevi­se, at for­e­nin­gen ikke var sat i ver­den for at ale­ne at arran­ge­re ban­ko, at han opgav at tæl­le dem.

Spil­le­myn­dig­he­den har fået vedtæg­ter, refe­ra­ter fra gene­ral­for­sam­lin­ger, regn­ska­ber og doku­men­ta­tion for alle de akti­vi­te­ter, der har været gang i. Den sid­ste sen­ding papi­rer var doku­men­ta­tion for 50 andre akti­vi­te­ter end ban­ko. Og for­mand og besty­rel­se har uddy­bet og for­kla­ret, hver gang Spil­le­myn­dig­hed bad om det. Alli­ge­vel fast­holdt sty­rel­sen, at for­e­nin­gens hove­d­ak­ti­vi­tet var ban­ko­spil. Og det er ulov­ligt. For hvis ban­ko er for­e­nin­gens pri­mæ­re akti­vi­tet, har den ikke et almen­nyt­tigt for­mål, og så er hver­ken lot­te­ri eller ban­ko lov­ligt.   Selv om det kun­ne bevi­ses, at alt over­skud fra ban­ko­spil bli­ver givet vide­re til for­e­nin­ger, men­te Spil­le­myn­dig­hed ikke, at for­må­let var at skaf­fe pen­ge til akti­vi­te­ter­ne. Det pri­mæ­re for­mål er at dri­ve sel­ve bankospillet.

Da poli­ti­et ikke rea­ge­re­de på anmel­del­sen, fort­sat­te Event­for­e­nin­gen med at arran­ge­re ban­ko i For­sam­lings­hu­set til gavn for de man­ge, der hver tirs­dag aften møder op for at spil­le og have det hyggeligt.

Nu kan spil­let alt­så med skat­te­mi­ni­ste­rens og det sam­le­de fol­ke­tings vel­sig­nel­se fortsætte.

SKABER FÆLLESSKABER

I en pres­se­med­del­el­se fra skat­te­mi­ni­ste­ri­et cite­res Jep­pe Bruus for at sige:
”Ban­ko er en god dansk tra­di­tion, som giver mulig­hed for at ska­be vig­ti­ge fæl­les­ska­ber og sam­le ind til gode for­mål. Der­for er jeg glad for, at vi med afta­len sik­rer enk­le­re og mere tids­sva­ren­de reg­ler for de for­e­nin­ger og orga­ni­sa­tio­ner, der arran­ge­rer ban­ko. Vi har fun­det en model, der i høj grad under­støt­ter de man­ge ban­ko­spil og lot­te­ri­er, der afhol­des i dag. Afta­len sik­rer gode ram­mer for ban­ko­spil i Dan­mark, og at fle­re pen­ge går til gode for­mål lokalt. Det er jeg glad for”. Du kan læse hele pres­se­med­del­el­sen her.

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.