KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Rock­festi­val i Gyl­ling byder på kory­fæ­er, sam­men­hold og lands­byi­dyl – langt ude på landet

Efter aflys­nin­ger i både 2020 og 2021 på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne tæn­der Hads Her­red Rock­festi­val i Gyl­ling nu ende­lig for strøm­men igen den 13. maj.

Hele ti bands med rock-kory­fæ­er­ne fra Ska­ga­ra­ck i spid­sen er klar til at gå på sce­nen på sport­s­plad­sen. Janus Klin­ke Peder­sen fra Odder har lavet pla­ka­ten, hvor selv Gyl­ling Møl­ler rock­er, afta­ler­ne om mad­bo­der er i orden, fri­vil­li­ge har meldt sig til for­skel­li­ge vag­ter, en bus frag­ter festi­val­gæ­ster fra Århus og Odder (og retur), og Niels i Brugs­en er klar til at leve­re både drik­ke­va­rer og alt mulig andet.

Dog har arran­gø­rer­ne været tæt på at kaste hånd­klæ­det i rin­gen på grund af en hur­tigt vok­sen­de regel­jung­le, der tru­er med at spæn­de ben for det fri­vil­li­ge arbej­de. Men stæ­dig­hed og en ”fan­de­me nej”-indstilling fik dem til at fortsætte.

BRUGER KUN, HVAD DE KAN TJENE

Festi­va­len har kun været afvik­let én gang tid­li­ge­re, nem­lig i 2019. Og hel­dig­vis for det. For den gav et over­skud, der har bety­det, at Gyl­ling For­sam­lings­hus kun­ne kla­re sig gen­nem ned­luk­nin­ger uden andre indtægter.

I 2019 reg­ne­de det – men det øde­lag­de ikke stemningen 

”Men det er lidt, som om vi nu skal lave festi­val for før­ste gang igen”, siger Mor­ten Skak Otto­sen, der sam­men med Thor­b­jørn Fors­berg og Søren Bøgh Niel­sen er hove­d­ansvar­li­ge for festivalen.

”Der er dog erfa­rin­ger, vi kan tage med. Før­ste gang brug­te vi f.eks. mas­ser af tid på at låne trai­le­re, toilet­vog­ne osv. Det var et stør­re logi­stisk arbej­de, og der var også en del, vi hav­de besvær med at lap­pe på. Så den­ne gang lejer vi. Det koster gan­ske vist. Men den spa­re­de tid kan vi bru­ge til at lave festi­val og måske fin­de sponsorer”.

Sidst kun­ne de alt i alt bru­ge 60.000 kr. på festi­va­len. Den­ne gang har de skru­et lidt op. Men det hand­ler sta­dig om ikke at bru­ge mere, end de med rime­lig­hed kan for­ven­te kom­mer ind igen – og om også helst at gene­re­re et over­skud til lands­by­ens for­sam­lings­hus, der huser ”Metal I Forsamlingshuset”.

BRUGSEN STØTTER OSVI STØTTER BRUGSEN

”Vi skal ger­ne sæl­ge omkring 300 bil­let­ter. Pri­sen er sat rela­tivt lavt, for­di vi godt ved, at Gyl­ling for man­ge er langt ude på lan­det. Vi hol­der den på 350 kr.  for voks­ne i for­salg – og 450 kr. ved ind­gan­gen. Unge mel­lem 11 og 17 år kom­mer ind for 295 kr. Og så reg­ner vi alt­så også med, at folk drik­ker andet end vand”, siger Skak med et skævt smil. Han til­fø­jer, at man net­op på grund af belig­gen­he­den og mang­len på offent­lig trans­port har chart­ret en bus til at køre fra Århus og Odder til Gyl­ling inden festi­va­lens start og retur igen, når musik­ken stop­per. Bus­sens bil­let inklu­de­rer end­da mor­gen­brød med øl og en dram på værts­hu­set Esco­bar i Århus.

Søren Bøgh Niel­sen (t.v.) og Mor­ten Skak Otto­sen (t.h.) – vi skal støt­te Brugs­en, som bety­der alver­den for lokalsamfundet

Alle drik­ke­va­rer til festi­va­len bli­ver købt i Brugs­en, lige­som det er kuty­me til for­e­nin­gens andre arrangementer.

”Vi får varer­ne til en rime­lig pris”, siger Søren.  ”Og vi støt­ter Brugs­en, der har så stor betyd­ning for det lokal­sam­fund, vi bor i. Den bak­ker op om alle loka­le akti­vi­te­ter, og vi prø­ver at bak­ke Brugs­en op. Også når vi har ”Metal I For­sam­lings­hu­set” leve­rer den drik­ke­va­rer og det meste andet, vi har brug for”.

SKAGARACK VILLE HAVE 50.000 KR OG EN SPORTSHAL

Thor­b­jørn, Skak og Søren står alt­så bag både kon­cep­tet Metal I For­sam­lings­hu­set og festi­va­len Hads Her­red Rock­festi­val. Beg­ge dele er i gang igen efter ned­luk­nin­ger­ne. Ved først­nævn­te er pro­gram­met som regel byg­get op omkring tre-fire bands, som ofte er meget for­skel­li­ge, men typisk spil­ler den hår­de udga­ve af rock eller en af metal­mu­sik­kens man­ge under-genrer.

Thor­b­jørn Fors­berg – langt de fle­ste kan hol­de ud at høre og sågar måske end­da vip­pe foden lidt med på de fle­ste af de optrædende

”Festi­va­len er som hel­hed lidt blø­de­re musik end i for­sam­lings­hu­set”, siger Thorbjørn.

”Vi skal jo ikke kopi­e­re, hvad vi alle­re­de har. Selv­føl­ge­lig byder vi på både metal og hård rock – men der er også plads til rock­a­bil­ly, punk, grun­ge og sågar gedi­gen, gui­tar­dre­vet blu­es-rock ved Blind­sto­ne. Jeg vil sige, at langt de fle­ste sag­tens kan hol­de ud at høre og sågar måske end­da vip­pe foden lidt med på de fle­ste af de optrædende.”

Han er mere end bare en smu­le stolt af, at det er lyk­ke­de at hyre Ska­ga­ra­ck til at kom­me til Gyl­ling d. 13. maj.

”Jeg hør­te dem i radio­en og hav­de deres ori­gi­nal­bånd, da jeg var en 10 – 12 år. Jeg send­te dem den­gang et hånd­skre­vet brev for at bede dem om auto­gra­fer og spurg­te sam­ti­dig, hvad det vil­le kræ­ve at få dem til at spil­le en kon­cert. Og der kom skam svar retur med både auto­graf­kort og et maskin­skre­vet brev, der kun­ne for­tæl­le, at det vil­le kræ­ve som mini­mum 50.000 samt adgang til en sports­hal. For mig er det jo så lidt sjovt, at jeg her godt 30 år sene­re får mulig­he­den for rent fak­tisk at hyre nog­le af mine musik­hel­te fra barn­dom­men”, siger Thor­b­jørn, som har opga­ven med at boo­ke bands til såvel festi­val som Metal I Forsamlingshuset.

MINDST 150 TIMER TIL BUREAUKRATISK ARBEJDE: ”DET ER SVÆRT AT SE FORNUFTENDET

Men det er ikke kun de kon­kre­te ting til festi­va­len som musik, tel­te og toilet­ter, som festi­val­grup­pen skal tage sig af.

Den har måt­tet bru­ge ufor­holds­mæs­sig meget tid på at søge om til­la­del­ser og skri­ve rap­por­ter til brand­myn­dig­he­der. Og kra­ve­ne er vok­set bety­de­ligt siden før­ste festi­val i 2019.

” Selv­føl­ge­lig skal alt være i orden. Og det var det også før­ste gang, vi hav­de Hads Her­reds Rock­festi­val. Men i 2019 koste­de det kun få timers arbej­de at få ansøgt om de nød­ven­di­ge til­la­del­ser”, for­tæl­ler Søren.

”Fore­lø­big har vi skul­let søge omkring ti for­skel­li­ge til­la­del­ser, her­un­der afle­ve­re en rap­port på 24 A‑4 sider til myn­dig­he­der­ne. Før vi over­ho­ve­det er fær­di­ge, så har det nok kostet mig 150 timer. På den måde kom­mer man til at øde­læg­ge fri­vil­li­ge ini­ti­a­ti­ver, for man­ge folk vil kaste hånd­klæ­det i rin­gen, når kom­plek­si­te­ten går op for dem”.

Regel­jung­len kan øde­læg­ge det fri­vil­li­ge arbejde

Skak sup­ple­rer:

”Hav­de det ikke været for Søren og hans evne til at bide sig fast og sige ”fan­de­me nej, de skal ikke få os ned med nak­ken”, så hav­de vi givet op for læn­ge siden. Når der her sidst i pro­ces­sen er duk­ket end­nu fle­re til­la­del­ser op, som skul­le søges, har vi været meget tæt på at sige: Vi orker ikke mere”.

Thor­b­jørn siger: ”Det vir­ker lidt som om, at Cor­o­na-ned­luk­nin­gen efter­lod en mas­se skri­ve­bord­s­men­ne­sker i et tom­rum, og så sag­de de: Lad os lave nog­le nye reg­ler. Men det fri­vil­li­ge arbej­de bli­ver smadret eller i hvert fald unø­digt besvær­lig­gjort, for ingen kan fin­de rundt i den regel-jung­le uden timers hjælp og vej­led­ning. Hav­de der så bare været en liste over de til­la­del­ser, vi skul­le søge til den­ne type af begi­ven­hed. Men nej – det ene krav er bare fulgt efter det andet sådan lidt til­fæl­digt. Det er svært at se for­nuf­ten i meget af det”.

INGEN SURE MINER

Et af de mere rime­li­ge krav til arran­gø­rer­ne er, at de skal infor­me­re nabo­er­ne. Og de tre har kun mødt opbak­ning lokalt. Festi­val­plad­sen er godt nok tæt på folks boli­ger, men de har ikke hørt noget brok.

”Vi vil infor­me­re nabo­er­ne end­nu mere, for eksem­pel gen­nem Gyl­ling-grup­per­ne på Face­book”, siger Skak. ”Og vi håber da også, at de har lyst til at være med. Vores musikpro­gram hen­ven­der sig jo til stort set alle”.

De fle­re end 60 fri­vil­li­ge, der skal bru­ges før, under og efter Hads Her­reds Rock­festi­val, har næsten alle meldt sig. Ska­ber­tran­gen er sta­dig intakt, og ram­mer­ne for en begi­ven­hed med suc­ces er ved at bli­ve skabt. Langt ude på landet.

Her eller i Face­book-begi­ven­he­den for Hads Her­red Rock­festi­val kan du købe bil­let og læse om sel­ve arran­ge­men­tet og om alle ti bands, der vari­e­rer meget i stil. Der er også for­skel­li­ge link, så du kan høre deres musik).

Festi­va­len har der­u­d­over lavet en offi­ci­el play­li­ste hos musik-stream­ningtje­ne­sten Spo­ti­fy med alle optræ­den­de . Og her kan du købe bil­let til bus­sen, som kører tur/​retur fra hhv. Århus og Odder.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.