KORT NYT

Loka­l­om­rå­dets udvik­lings­plan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup.

Østjy­der mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les for­e­ning.

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 med­lem­mer.

Vej­bod fort­sæt­ter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til for­sam­lings­for­bud­det”.

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug.

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tæn­ke­boks”.

Pla­der for de smadre­de vin­du­er

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vin­du­er.

Lor­te Cor­o­na”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafe­te­ria.

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned.

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude.

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Gæster skal ryd­de op efter sig

”Vi har ikke noget imod, at unge spil­ler bold eller hyg­ger sig på vores udea­re­a­ler. Når bare de ryd­der op efter sig. Men spe­ci­elt efter en wee­kend fin­der vi tom­me øldå­ser, tom­me ener­gi­drik­ke og affald. Det er ikke rart at skul­le ryd­de op efter andre. Og des­u­den har vi nu ople­vet, at ruder er ble­vet knust”.

Dit­te-Marie Thej­sen – De unge må ger­ne kom­me – men de skal fjer­ne affald

Siger Dit­te-Marie Thej­sen, sous­chef på Fon­den Ørting. Fon­den har købt den tid­li­ge­re Mar­gret­he­lyst Frisko­le og har lige nu et pro­blem med unge wee­kend­gæ­ster, som glem­mer at fjer­ne affald.
Også Frisko­len hav­de pro­ble­mer med wee­kend­gæ­ster. Tid­li­ge­re skole­le­der, Mai-Britt Appel siger:
”Vi hen­vend­te os til SSP – (sam­ar­bej­det mel­lem Sko­le, Soci­a­le myn­dig­he­der og Poli­ti). Deres folk kom omkring på de tids­punk­ter, hvor vi vid­ste, vi hav­de gæster. Vi skrev også sed­ler til de unge: ”I må ger­ne være her, hvis I ryd­der op efter jer” – og vi for­tal­te, at hær­værk vil­le bli­ve meldt til poli­ti­et”.

HOLD ØJE MED STEDET
Dit­te-Marie Thej­sen siger, at de knu­ste ruder også nu er meldt til poli­ti­et. ”Vi kan sag­tens for­stå, at de unge har brug for ste­der, hvor de kan være”, siger Dit­te-Marie. ”Men de skal behand­le de ste­der ordent­ligt”.
Hun beder om, at folk, der kom­mer i områ­det, hol­der øje med sko­len – og beder

Giv de unge affaldspo­ser

for­æl­dre om at snak­ke med de unge om opryd­ning og give dem en pose med.

SSP vil ger­ne gå ind i et sam­ar­bej­de for at løse pro­ble­mer­ne, siger Odder kom­mu­nes SSP-koor­di­na­tor, Kri­sti­an Kilt. ”Jeg synes, det er

Kri­sti­an Kilt – SSP går ger­ne ind i et sam­ar­bej­de

fint, at Fon­den Ørting ger­ne giver de unge et frirum, og jeg kan sag­tens sæt­te mig ind i de unges situ­a­tion i den­ne tid, hvor alt er luk­ket. Men det er ikke det sam­me som ikke at behand­le ste­det ordent­ligt og ryd­de op efter sig”.

IKKE UDE MED BÅL OG BRAND
Også Kri­sti­an Kilt appel­le­rer til, at man­ge hol­der øje med sko­len og dens omgi­vel­ser. Jo mere tra­fik – jo min­dre rum for træls adfærd. ”Loka­l­om­rå­dets bebo­e­re er effek­ti­ve med­spil­le­re. Hund­e­luf­te­re, løbe­re, cyk­li­ster, aften­van­dre­re og de unges for­æl­dre kan læg­ge ruten for­bi i en peri­o­de. Det vil være en god hjælp”, siger han.
Områ­det ved Per­sie­vej bli­ver brugt af man­ge til motion, for­di vej­en og cykel­sti­er­ne er tra­fik­sik­re, og når Hal­len åbner igen, vil end­nu fle­re kom­me.
”Vi er ikke ude med bål og brand”, siger Dit­te-Marie Thej­sen. ”De unge må ger­ne hyg­ge sig på vores udea­re­a­ler – når bare de også med­brin­ger poser til affald, tager poser­ne med sig og lader være med at øde­læg­ge noget”.

 

 

KALENDER

AFLYSNING:
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 3. novem­ber er aflyst på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne.

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set 29. okt., 05. nov., 12. nov. og 19. nov. på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58

CORONA-AFLYSNING
MARGRETHS GOBELINER

19. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler histo­ri­ke­ren Rik­ke Agne­te Olsen om gobe­li­ner­ne på Chri­sti­ans­borg, som Dron­nin­gen fik, da hun fyld­te 50 år. Hun var en del af den lil­le grup­pe, som fik ide­en til de far­ve­strå­len­de vær­ker, som for­tæl­ler Dan­marks histo­rie. Bag­ef­ter der der fæl­les kaf­fe­bord – pri­sen for kaf­fe og kage er 25 kr.