KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

God­se­jer har stæv­net kom­mu­nen to gange

Ikke ale­ne vil Aakærs ejer sen­de kom­mu­nen i ret­ten med et krav om 39 mil­li­o­ner kro­ner, for­di den efter hans mening ikke har opren­set en å.
Han vil også sen­de kom­mu­nen i ret­ten, for­di den har fore­ta­get det natur-til­syn på god­sets are­a­ler, som mil­jø­lov­giv­nin­gen kræver.

KOMMUNENS HÆVN
Så i øje­blik­ket bru­ger advo­ka­ter tid på tre kon­flik­ter mel­lem kom­mu­nen og Aakærs ejer, Johan Koed-Jørgensen:

  1. kra­vet om de 39 millioner,
  2. kom­mu­nens natur­til­syn og
  3. kom­mu­nens poli­ti­an­mel­del­se af god­se­je­ren for at over­træ­de miljø-betingelser.

Kra­vet om de 39 mil­li­o­ner hand­ler som alle­re­de nævnt om, at kom­mu­nen efter Koed-Jør­gen­sens mening ikke har opren­set åen ordent­ligt, og der­for er en del af hans land­brugs­jord ble­vet for­sum­pet. Den sag kan du læse om her
God­se­je­ren – og der­med hans advo­ka­ter – hæv­der i stæv­nin­gen, at kom­mu­nen – vil hæv­ne sig, for­di den er stæv­net for de man­ge pen­ge. Der­for har den fore­ta­get natur­til­syn – og også meldt Koed Jør­gen­sen til politiet.

KOMMUNENS PLIGTOG RET
Iføl­ge natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven har kom­mu­nen pligt til at føre til­syn med are­a­ler, der er udlagt som såkald­te para­graf 3‑områder. Det er bl.a søer, vand­hul­ler og enge. De skal beva­res for at sik­re dyr og plan­ter leve­ste­der. Aakær er ikke und­ta­get i loven, så kom­mu­nen har pligt til at føre til­syn også på god­sets arealer.
Natur­be­skyt­tel­ses­lo­vens para­graf 76 slår fast, at kom­mu­nen har adgang uden ret­sken­del­se for at fore­ta­ge til­syn. Helt præ­cist står der:
”Myn­dig­he­der­ne efter loven eller per­so­ner, der af dis­se myn­dig­he­der er bemyn­di­get her­til, har uden ret­sken­del­se adgang til offent­li­ge og pri­va­te ejen­dom­me for at udø­ve de befø­jel­ser, der er til­lagt dem i med­før af den­ne lov, her­un­der for at fore­ta­ge under­sø­gel­ser af betyd­ning for lovens for­mål”.
I annon­cer i Odder avis og på hjem­mesi­den vars­le­de kom­mu­nen til­syn med områ­det. Alt­så ikke kun på Aakær gods – men også på andre går­de. Som en ekstra ser­vi­ce send­te kom­mu­nen et brev. Men kun til god­set. Ikke til andre lodsejere.

KLAGER EN SØNDAG

At fore­ta­ge natur­til­syn her er “ulov­lig ind­træn­gen”, mener god­se­je­ren og hans advokat

Bre­vet blev sendt fre­dag den 22. Juni. Der blev tryk­ket ”send” 16 minut­ter før råd­hu­set luk­ke­de ned for wee­ken­den, og de 16 minut­ter bærer en stor del af Johan Koed-Jør­gen­sens klage.
Søn­dag den 24. juni kom­mer i en mail før­ste brev fra god­se­je­rens advo­kat, hvor natur­til­sy­net bli­ver kaldt ”ind­træn­gen” på pri­vat områ­de. Og kom­mu­nen bli­ver bedt om at træk­ke det vars­le­de naturtilsyn.
Man­dag den 25. juni kl. Kl. 09:03 sen­der advo­ka­ten før­ste ryk­ker – “Vor kli­ent er fort­sat uden svar trods vor pro­test mod uan­meldt ind­træng­ning på god­sets ejen­dom i strid med både dan­ske reg­ler og EU-reg­ler. Vor kli­ent betrag­ter den mang­len­de reak­tion med bety­de­lig alvor”.

OM 16 MINUTTER GÅR VI TIL PRESSEN
Klok­ken 10:20 sam­me dag sen­der advo­ka­ten end­nu en ryk­ker – til kom­mu­nal­di­rek­tør, til kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der, til for­valt­nin­gen, til med­lem­mer af udval­get for tek­nik & mil­jø og til borgmesteren.
Og igen klok­ken 11:10. Her gen­ta­ger advo­ka­ten, at det er ”uan­meldt ind­træn­gen” og skri­ver også
Efter­som vi end­nu ikke har mod­ta­get et egent­ligt svar, må det­te tema fort­sæt­te ufortrø­de­nt, her­un­der må kom­mu­nen imø­de­se, at for­hol­dets alvor nød­ven­dig­gør offent­lig­gø­rel­se, med­min­dre hen­ven­del­sen er effek­tivt truk­ket til­ba­ge inden 16 minut­ter, det vil sige inden d.d. 11.14, hvor pres­se­kon­takt vil bli­ve etab­le­ret”.

EN PERSON KLARER TILSYN

Og 27. Juni stæv­ner god­se­je­rens davæ­ren­de advo­kat så kom­mu­nen med krav om, at den skal – som det hed­der i stæv­nin­gen – ”til­plig­tes at aner­ken­de, at være ube­ret­ti­get til at fore­ta­ge til­syn på sagsø­gers ejendom”.
Der står også:
”Sagsøg­te synes uden for­stå­el­se for beho­vet for at kun­ne ind­ret­te sig på et til­syn og nød­ven­dig­he­den af at respek­te­re hen­syn på god­set til en effek­tiv til­ret­te­læg­gel­se af virk­som­he­dens drift og vare­ta­gel­se af den over­ord­ne­de sik­ker­hed for dyr, afgrø­der og men­ne­sker på den bety­de­li­ge ejen­dom net­op midt i vækst‑, græs­nings- og jagtsæson”.
I Odder kom­mu­ne udfø­res natur­til­syn nor­malt af én per­son – i enkel­te til­fæl­de af to. Iføl­ge Dan­marks Jæger­for­bunds hjem­mesi­de begyn­der jagtsæ­so­nen iøvrigt tid­ligst 01. september.
God­se­je­ren ønske­de at have en bisid­der fra Bære­dyg­tigt Land­brug, som skul­le føl­ge kom­mu­nens folk. Noget ingen andre lod­se­je­re benyt­ter sig af, for­di til­sy­net ikke gri­ber ind i hver­ken det ene eller det andet, gør kom­mu­nens advo­kat gæl­den­de i svar på stæv­nin­gen, som blev sendt til ret­ten 05. juli.

TILSYNET UDFØRTMEN SAGEN TRÆKKES IKKE
Kom­mu­nen og god­set når frem til, at natur­til­sy­net skal fore­ta­ges på et bestemt tids­punkt, og Koed-Jør­gen­sen får besked om på hvil­ke are­a­ler, så arbej­det bli­ver udført 4. og 5. juli. Og en repræ­sen­tant fra Bære­dyg­tigt Land­brug er med.
Men det får ikke god­se­je­ren og hans advo­kat til at træk­ke sagen fra retten.
Kom­mu­nens advo­kat sen­der 05. juli et såkaldt svar­skrift til ret­ten. Her afvi­ser hun, at der er tale om et ube­ret­ti­get til­syn. Også at der er tale om ulov­lig indtrængen:
”Adgan­gen er lov­be­stemt og ikke til dis­kus­sion” skri­ver hun med hen­vis­ning til naturbeskyttelsesloven.
Kom­mu­nens advo­kat skri­ver også, at loven stil­ler ikke spe­ci­fik­ke krav til vars­ling af til­syn. Men kom­mu­nen hav­de annon­ce­ret det i såvel Odder Avis som på kom­mu­nens hjemmeside.
Koed Jør­gen­sens advo­kat skri­ver i stæv­nin­gen, at ”den loka­le ugea­vis leve­res ikke hos sagsø­ge­ren”.

DET LILLE ORDCIRKA
Da kom­mu­nen 22. juni send­te brev om natur­til­sy­net til Johan Koed Jør­gen­sen som den ene­ste lod­se­jer, skrev sags­be­hand­le­ren, at ”kom­mu­nen gen­nem­går alle natu­ra­re­a­ler med en cyklus på ca 5 år”.
Det lil­le ord ”cir­ka” ven­der advo­ka­ten til­ba­ge til man­ge gan­ge i kla­ger og stæv­ning, og han gør gæl­den­de, at så kun­ne til­sy­net jo uden vide­re udsæt­tes til næste år – og at det i hvert fald kan udsæt­tes til august.
Det krav afvi­ste kom­mu­nen i en mail 2. Juni med den­ne begrundelse:
“Vej­led­ning om Natur­be­skyt­tel­ses­lo­vens §3 beskri­ver at, ”i for­bin­del­se med regi­stre­ring af natur­ty­per er det for at und­gå tvivl om regi­stre­rin­gens grund­lag vig­tigt, at der ved besøg på de enkel­te natur­ty­per ind­sam­les så man­ge oplys­nin­ger om are­a­let som mulig f.eks. i form af fotos og plan­te­li­ster…”. Plan­te­li­ster er en væsent­lig del af til­sy­net og bør udfø­res i plan­ter­nes blom­stren­de peri­o­de for at give den mest præ­ci­se arts­be­stem­mel­se af indi­vi­der på plantelisten”.
Om det­te skri­ver kom­mu­nens advo­kat, at der er en fag­lig begrun­del­se for ikke at udsætte.

POLITIANMELDELSE AF GODSET

Stæv­nin­gen mod Odder kom­mu­ne blev udvi­det, for­di kom­mu­nen 25. Juni meld­te Johan Koed-Jør­gen­sen til poli­ti­et. Det ske­te, for­di god­set har slå­et græs­set på en bræm­me ved engen på et tids­punkt, som han tid­li­ge­re hav­de fået besked om var ulovligt.

Af hen­syn til flora­en måt­te det ikke ske før efter 15. juli.

Bil­le­det af bræm­men er taget fra Hor­sens­vej 22. juni 

Stæv­nin­gen belv udvi­det, for­di anmel­del­sen efter god­sets mening byg­ge­de på oplys­nin­ger fore­ta­get ved ”ulov­ligt tilsyn”.
Men der var ikke tale om et til­syn, skri­ver kom­mu­nens advo­kat i et svar på udvi­del­sen af stæv­nin­gen. Det var syn­ligt fra offent­lig vej – nem­lig Hor­sens­vej – at are­a­let var høs­let, som det hedder.
Alle­re­de i 2016 fik god­set at vide, at det var ulov­ligt at slå græs­set på det dyrk­nings­frie områ­de før det til­lad­te tids­punkt. Men det ske­te også i 2017  – og da det gen­tog sig i år, valg­te kom­mu­nen at føl­ge natur­be­skyt­tel­ses­lo­vens hånd­hæ­vel­ses-vej­led­ning og mel­de sagen til politiet.

ADVOKAT-SKIFTE
Beg­ge stæv­nin­ger mod Odder kom­mu­ne er ind­gi­vet af advo­kat Hans Søn­der­by Chri­sten­sen. 16. August med­del­te han ret­ten, at han ikke læn­ge­re var advo­kat for godset.
I en mail til Lokal­po­sten begrun­de­de han, at sagen langs ad vej­en er ble­vet til fle­re sager, der er tids­kræ­ven­de og omfat­ten­de – og uden gene­rel inter­es­se for orga­ni­sa­tio­nen Bære­dyg­tigt Land­brug, som han er advo­kat for.
Alle sager­ne er nu over­ta­get af advo­kat Anker Laden-Ander­sen, som også 8. Okto­ber skal i ret­ten i sagen god­se­jer Johan Koed- Jør­gen­sen mod for­man­den for Natur­fred­nings­for­e­nin­gen I Odder, Ib Salo­mon. Den sag kan du læse om her

 

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET