KORT NYT

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

God­se­jer har stæv­net kom­mu­nen to gange

Ikke ale­ne vil Aakærs ejer sen­de kom­mu­nen i ret­ten med et krav om 39 mil­li­o­ner kro­ner, for­di den efter hans mening ikke har opren­set en å.
Han vil også sen­de kom­mu­nen i ret­ten, for­di den har fore­ta­get det natur-til­syn på god­sets are­a­ler, som mil­jø­lov­giv­nin­gen kræver.

KOMMUNENS HÆVN
Så i øje­blik­ket bru­ger advo­ka­ter tid på tre kon­flik­ter mel­lem kom­mu­nen og Aakærs ejer, Johan Koed-Jørgensen:

  1. kra­vet om de 39 millioner,
  2. kom­mu­nens natur­til­syn og
  3. kom­mu­nens poli­ti­an­mel­del­se af god­se­je­ren for at over­træ­de miljø-betingelser.

Kra­vet om de 39 mil­li­o­ner hand­ler som alle­re­de nævnt om, at kom­mu­nen efter Koed-Jør­gen­sens mening ikke har opren­set åen ordent­ligt, og der­for er en del af hans land­brugs­jord ble­vet for­sum­pet. Den sag kan du læse om her
God­se­je­ren – og der­med hans advo­ka­ter – hæv­der i stæv­nin­gen, at kom­mu­nen – vil hæv­ne sig, for­di den er stæv­net for de man­ge pen­ge. Der­for har den fore­ta­get natur­til­syn – og også meldt Koed Jør­gen­sen til politiet.

KOMMUNENS PLIGTOG RET
Iføl­ge natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven har kom­mu­nen pligt til at føre til­syn med are­a­ler, der er udlagt som såkald­te para­graf 3‑områder. Det er bl.a søer, vand­hul­ler og enge. De skal beva­res for at sik­re dyr og plan­ter leve­ste­der. Aakær er ikke und­ta­get i loven, så kom­mu­nen har pligt til at føre til­syn også på god­sets arealer.
Natur­be­skyt­tel­ses­lo­vens para­graf 76 slår fast, at kom­mu­nen har adgang uden ret­sken­del­se for at fore­ta­ge til­syn. Helt præ­cist står der:
”Myn­dig­he­der­ne efter loven eller per­so­ner, der af dis­se myn­dig­he­der er bemyn­di­get her­til, har uden ret­sken­del­se adgang til offent­li­ge og pri­va­te ejen­dom­me for at udø­ve de befø­jel­ser, der er til­lagt dem i med­før af den­ne lov, her­un­der for at fore­ta­ge under­sø­gel­ser af betyd­ning for lovens for­mål”.
I annon­cer i Odder avis og på hjem­mesi­den vars­le­de kom­mu­nen til­syn med områ­det. Alt­så ikke kun på Aakær gods – men også på andre går­de. Som en ekstra ser­vi­ce send­te kom­mu­nen et brev. Men kun til god­set. Ikke til andre lodsejere.

KLAGER EN SØNDAG

At fore­ta­ge natur­til­syn her er “ulov­lig ind­træn­gen”, mener god­se­je­ren og hans advokat

Bre­vet blev sendt fre­dag den 22. Juni. Der blev tryk­ket ”send” 16 minut­ter før råd­hu­set luk­ke­de ned for wee­ken­den, og de 16 minut­ter bærer en stor del af Johan Koed-Jør­gen­sens klage.
Søn­dag den 24. juni kom­mer i en mail før­ste brev fra god­se­je­rens advo­kat, hvor natur­til­sy­net bli­ver kaldt ”ind­træn­gen” på pri­vat områ­de. Og kom­mu­nen bli­ver bedt om at træk­ke det vars­le­de naturtilsyn.
Man­dag den 25. juni kl. Kl. 09:03 sen­der advo­ka­ten før­ste ryk­ker – “Vor kli­ent er fort­sat uden svar trods vor pro­test mod uan­meldt ind­træng­ning på god­sets ejen­dom i strid med både dan­ske reg­ler og EU-reg­ler. Vor kli­ent betrag­ter den mang­len­de reak­tion med bety­de­lig alvor”.

OM 16 MINUTTER GÅR VI TIL PRESSEN
Klok­ken 10:20 sam­me dag sen­der advo­ka­ten end­nu en ryk­ker – til kom­mu­nal­di­rek­tør, til kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der, til for­valt­nin­gen, til med­lem­mer af udval­get for tek­nik & mil­jø og til borgmesteren.
Og igen klok­ken 11:10. Her gen­ta­ger advo­ka­ten, at det er ”uan­meldt ind­træn­gen” og skri­ver også
Efter­som vi end­nu ikke har mod­ta­get et egent­ligt svar, må det­te tema fort­sæt­te ufortrø­de­nt, her­un­der må kom­mu­nen imø­de­se, at for­hol­dets alvor nød­ven­dig­gør offent­lig­gø­rel­se, med­min­dre hen­ven­del­sen er effek­tivt truk­ket til­ba­ge inden 16 minut­ter, det vil sige inden d.d. 11.14, hvor pres­se­kon­takt vil bli­ve etab­le­ret”.

EN PERSON KLARER TILSYN

Og 27. Juni stæv­ner god­se­je­rens davæ­ren­de advo­kat så kom­mu­nen med krav om, at den skal – som det hed­der i stæv­nin­gen – ”til­plig­tes at aner­ken­de, at være ube­ret­ti­get til at fore­ta­ge til­syn på sagsø­gers ejendom”.
Der står også:
”Sagsøg­te synes uden for­stå­el­se for beho­vet for at kun­ne ind­ret­te sig på et til­syn og nød­ven­dig­he­den af at respek­te­re hen­syn på god­set til en effek­tiv til­ret­te­læg­gel­se af virk­som­he­dens drift og vare­ta­gel­se af den over­ord­ne­de sik­ker­hed for dyr, afgrø­der og men­ne­sker på den bety­de­li­ge ejen­dom net­op midt i vækst‑, græs­nings- og jagtsæson”.
I Odder kom­mu­ne udfø­res natur­til­syn nor­malt af én per­son – i enkel­te til­fæl­de af to. Iføl­ge Dan­marks Jæger­for­bunds hjem­mesi­de begyn­der jagtsæ­so­nen iøvrigt tid­ligst 01. september.
God­se­je­ren ønske­de at have en bisid­der fra Bære­dyg­tigt Land­brug, som skul­le føl­ge kom­mu­nens folk. Noget ingen andre lod­se­je­re benyt­ter sig af, for­di til­sy­net ikke gri­ber ind i hver­ken det ene eller det andet, gør kom­mu­nens advo­kat gæl­den­de i svar på stæv­nin­gen, som blev sendt til ret­ten 05. juli.

TILSYNET UDFØRTMEN SAGEN TRÆKKES IKKE
Kom­mu­nen og god­set når frem til, at natur­til­sy­net skal fore­ta­ges på et bestemt tids­punkt, og Koed-Jør­gen­sen får besked om på hvil­ke are­a­ler, så arbej­det bli­ver udført 4. og 5. juli. Og en repræ­sen­tant fra Bære­dyg­tigt Land­brug er med.
Men det får ikke god­se­je­ren og hans advo­kat til at træk­ke sagen fra retten.
Kom­mu­nens advo­kat sen­der 05. juli et såkaldt svar­skrift til ret­ten. Her afvi­ser hun, at der er tale om et ube­ret­ti­get til­syn. Også at der er tale om ulov­lig indtrængen:
”Adgan­gen er lov­be­stemt og ikke til dis­kus­sion” skri­ver hun med hen­vis­ning til naturbeskyttelsesloven.
Kom­mu­nens advo­kat skri­ver også, at loven stil­ler ikke spe­ci­fik­ke krav til vars­ling af til­syn. Men kom­mu­nen hav­de annon­ce­ret det i såvel Odder Avis som på kom­mu­nens hjemmeside.
Koed Jør­gen­sens advo­kat skri­ver i stæv­nin­gen, at ”den loka­le ugea­vis leve­res ikke hos sagsø­ge­ren”.

DET LILLE ORDCIRKA
Da kom­mu­nen 22. juni send­te brev om natur­til­sy­net til Johan Koed Jør­gen­sen som den ene­ste lod­se­jer, skrev sags­be­hand­le­ren, at ”kom­mu­nen gen­nem­går alle natu­ra­re­a­ler med en cyklus på ca 5 år”.
Det lil­le ord ”cir­ka” ven­der advo­ka­ten til­ba­ge til man­ge gan­ge i kla­ger og stæv­ning, og han gør gæl­den­de, at så kun­ne til­sy­net jo uden vide­re udsæt­tes til næste år – og at det i hvert fald kan udsæt­tes til august.
Det krav afvi­ste kom­mu­nen i en mail 2. Juni med den­ne begrundelse:
“Vej­led­ning om Natur­be­skyt­tel­ses­lo­vens §3 beskri­ver at, ”i for­bin­del­se med regi­stre­ring af natur­ty­per er det for at und­gå tvivl om regi­stre­rin­gens grund­lag vig­tigt, at der ved besøg på de enkel­te natur­ty­per ind­sam­les så man­ge oplys­nin­ger om are­a­let som mulig f.eks. i form af fotos og plan­te­li­ster…”. Plan­te­li­ster er en væsent­lig del af til­sy­net og bør udfø­res i plan­ter­nes blom­stren­de peri­o­de for at give den mest præ­ci­se arts­be­stem­mel­se af indi­vi­der på plantelisten”.
Om det­te skri­ver kom­mu­nens advo­kat, at der er en fag­lig begrun­del­se for ikke at udsætte.

POLITIANMELDELSE AF GODSET

Stæv­nin­gen mod Odder kom­mu­ne blev udvi­det, for­di kom­mu­nen 25. Juni meld­te Johan Koed-Jør­gen­sen til poli­ti­et. Det ske­te, for­di god­set har slå­et græs­set på en bræm­me ved engen på et tids­punkt, som han tid­li­ge­re hav­de fået besked om var ulovligt.

Af hen­syn til flora­en måt­te det ikke ske før efter 15. juli.

Bil­le­det af bræm­men er taget fra Hor­sens­vej 22. juni 

Stæv­nin­gen belv udvi­det, for­di anmel­del­sen efter god­sets mening byg­ge­de på oplys­nin­ger fore­ta­get ved ”ulov­ligt tilsyn”.
Men der var ikke tale om et til­syn, skri­ver kom­mu­nens advo­kat i et svar på udvi­del­sen af stæv­nin­gen. Det var syn­ligt fra offent­lig vej – nem­lig Hor­sens­vej – at are­a­let var høs­let, som det hedder.
Alle­re­de i 2016 fik god­set at vide, at det var ulov­ligt at slå græs­set på det dyrk­nings­frie områ­de før det til­lad­te tids­punkt. Men det ske­te også i 2017  – og da det gen­tog sig i år, valg­te kom­mu­nen at føl­ge natur­be­skyt­tel­ses­lo­vens hånd­hæ­vel­ses-vej­led­ning og mel­de sagen til politiet.

ADVOKAT-SKIFTE
Beg­ge stæv­nin­ger mod Odder kom­mu­ne er ind­gi­vet af advo­kat Hans Søn­der­by Chri­sten­sen. 16. August med­del­te han ret­ten, at han ikke læn­ge­re var advo­kat for godset.
I en mail til Lokal­po­sten begrun­de­de han, at sagen langs ad vej­en er ble­vet til fle­re sager, der er tids­kræ­ven­de og omfat­ten­de – og uden gene­rel inter­es­se for orga­ni­sa­tio­nen Bære­dyg­tigt Land­brug, som han er advo­kat for.
Alle sager­ne er nu over­ta­get af advo­kat Anker Laden-Ander­sen, som også 8. Okto­ber skal i ret­ten i sagen god­se­jer Johan Koed- Jør­gen­sen mod for­man­den for Natur­fred­nings­for­e­nin­gen I Odder, Ib Salo­mon. Den sag kan du læse om her

 

 

 

KALENDER

DANSKE SENIORER
Hver man­dag i resten af maj mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. Det er hver gang kl. 13.30.

ØFUG GENERALFORSAMLING
- 25. maj kl. 20 i Ørting Hal­lens cafeteria

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.

ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye.