KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

God­se­jer har stæv­net kom­mu­nen to gange

Ikke ale­ne vil Aakærs ejer sen­de kom­mu­nen i ret­ten med et krav om 39 mil­li­o­ner kro­ner, for­di den efter hans mening ikke har opren­set en å.
Han vil også sen­de kom­mu­nen i ret­ten, for­di den har fore­ta­get det natur-til­syn på god­sets are­a­ler, som mil­jø­lov­giv­nin­gen kræver.

KOMMUNENS HÆVN
Så i øje­blik­ket bru­ger advo­ka­ter tid på tre kon­flik­ter mel­lem kom­mu­nen og Aakærs ejer, Johan Koed-Jørgensen:

  1. kra­vet om de 39 millioner,
  2. kom­mu­nens natur­til­syn og
  3. kom­mu­nens poli­ti­an­mel­del­se af god­se­je­ren for at over­træ­de miljø-betingelser.

Kra­vet om de 39 mil­li­o­ner hand­ler som alle­re­de nævnt om, at kom­mu­nen efter Koed-Jør­gen­sens mening ikke har opren­set åen ordent­ligt, og der­for er en del af hans land­brugs­jord ble­vet for­sum­pet. Den sag kan du læse om her
God­se­je­ren – og der­med hans advo­ka­ter – hæv­der i stæv­nin­gen, at kom­mu­nen – vil hæv­ne sig, for­di den er stæv­net for de man­ge pen­ge. Der­for har den fore­ta­get natur­til­syn – og også meldt Koed Jør­gen­sen til politiet.

KOMMUNENS PLIGTOG RET
Iføl­ge natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven har kom­mu­nen pligt til at føre til­syn med are­a­ler, der er udlagt som såkald­te para­graf 3‑områder. Det er bl.a søer, vand­hul­ler og enge. De skal beva­res for at sik­re dyr og plan­ter leve­ste­der. Aakær er ikke und­ta­get i loven, så kom­mu­nen har pligt til at føre til­syn også på god­sets arealer.
Natur­be­skyt­tel­ses­lo­vens para­graf 76 slår fast, at kom­mu­nen har adgang uden ret­sken­del­se for at fore­ta­ge til­syn. Helt præ­cist står der:
”Myn­dig­he­der­ne efter loven eller per­so­ner, der af dis­se myn­dig­he­der er bemyn­di­get her­til, har uden ret­sken­del­se adgang til offent­li­ge og pri­va­te ejen­dom­me for at udø­ve de befø­jel­ser, der er til­lagt dem i med­før af den­ne lov, her­un­der for at fore­ta­ge under­sø­gel­ser af betyd­ning for lovens for­mål”.
I annon­cer i Odder avis og på hjem­mesi­den vars­le­de kom­mu­nen til­syn med områ­det. Alt­så ikke kun på Aakær gods – men også på andre går­de. Som en ekstra ser­vi­ce send­te kom­mu­nen et brev. Men kun til god­set. Ikke til andre lodsejere.

KLAGER EN SØNDAG

At fore­ta­ge natur­til­syn her er “ulov­lig ind­træn­gen”, mener god­se­je­ren og hans advokat

Bre­vet blev sendt fre­dag den 22. Juni. Der blev tryk­ket ”send” 16 minut­ter før råd­hu­set luk­ke­de ned for wee­ken­den, og de 16 minut­ter bærer en stor del af Johan Koed-Jør­gen­sens klage.
Søn­dag den 24. juni kom­mer i en mail før­ste brev fra god­se­je­rens advo­kat, hvor natur­til­sy­net bli­ver kaldt ”ind­træn­gen” på pri­vat områ­de. Og kom­mu­nen bli­ver bedt om at træk­ke det vars­le­de naturtilsyn.
Man­dag den 25. juni kl. Kl. 09:03 sen­der advo­ka­ten før­ste ryk­ker – “Vor kli­ent er fort­sat uden svar trods vor pro­test mod uan­meldt ind­træng­ning på god­sets ejen­dom i strid med både dan­ske reg­ler og EU-reg­ler. Vor kli­ent betrag­ter den mang­len­de reak­tion med bety­de­lig alvor”.

OM 16 MINUTTER GÅR VI TIL PRESSEN
Klok­ken 10:20 sam­me dag sen­der advo­ka­ten end­nu en ryk­ker – til kom­mu­nal­di­rek­tør, til kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der, til for­valt­nin­gen, til med­lem­mer af udval­get for tek­nik & mil­jø og til borgmesteren.
Og igen klok­ken 11:10. Her gen­ta­ger advo­ka­ten, at det er ”uan­meldt ind­træn­gen” og skri­ver også
Efter­som vi end­nu ikke har mod­ta­get et egent­ligt svar, må det­te tema fort­sæt­te ufortrø­de­nt, her­un­der må kom­mu­nen imø­de­se, at for­hol­dets alvor nød­ven­dig­gør offent­lig­gø­rel­se, med­min­dre hen­ven­del­sen er effek­tivt truk­ket til­ba­ge inden 16 minut­ter, det vil sige inden d.d. 11.14, hvor pres­se­kon­takt vil bli­ve etab­le­ret”.

EN PERSON KLARER TILSYN

Og 27. Juni stæv­ner god­se­je­rens davæ­ren­de advo­kat så kom­mu­nen med krav om, at den skal – som det hed­der i stæv­nin­gen – ”til­plig­tes at aner­ken­de, at være ube­ret­ti­get til at fore­ta­ge til­syn på sagsø­gers ejendom”.
Der står også:
”Sagsøg­te synes uden for­stå­el­se for beho­vet for at kun­ne ind­ret­te sig på et til­syn og nød­ven­dig­he­den af at respek­te­re hen­syn på god­set til en effek­tiv til­ret­te­læg­gel­se af virk­som­he­dens drift og vare­ta­gel­se af den over­ord­ne­de sik­ker­hed for dyr, afgrø­der og men­ne­sker på den bety­de­li­ge ejen­dom net­op midt i vækst‑, græs­nings- og jagtsæson”.
I Odder kom­mu­ne udfø­res natur­til­syn nor­malt af én per­son – i enkel­te til­fæl­de af to. Iføl­ge Dan­marks Jæger­for­bunds hjem­mesi­de begyn­der jagtsæ­so­nen iøvrigt tid­ligst 01. september.
God­se­je­ren ønske­de at have en bisid­der fra Bære­dyg­tigt Land­brug, som skul­le føl­ge kom­mu­nens folk. Noget ingen andre lod­se­je­re benyt­ter sig af, for­di til­sy­net ikke gri­ber ind i hver­ken det ene eller det andet, gør kom­mu­nens advo­kat gæl­den­de i svar på stæv­nin­gen, som blev sendt til ret­ten 05. juli.

TILSYNET UDFØRTMEN SAGEN TRÆKKES IKKE
Kom­mu­nen og god­set når frem til, at natur­til­sy­net skal fore­ta­ges på et bestemt tids­punkt, og Koed-Jør­gen­sen får besked om på hvil­ke are­a­ler, så arbej­det bli­ver udført 4. og 5. juli. Og en repræ­sen­tant fra Bære­dyg­tigt Land­brug er med.
Men det får ikke god­se­je­ren og hans advo­kat til at træk­ke sagen fra retten.
Kom­mu­nens advo­kat sen­der 05. juli et såkaldt svar­skrift til ret­ten. Her afvi­ser hun, at der er tale om et ube­ret­ti­get til­syn. Også at der er tale om ulov­lig indtrængen:
”Adgan­gen er lov­be­stemt og ikke til dis­kus­sion” skri­ver hun med hen­vis­ning til naturbeskyttelsesloven.
Kom­mu­nens advo­kat skri­ver også, at loven stil­ler ikke spe­ci­fik­ke krav til vars­ling af til­syn. Men kom­mu­nen hav­de annon­ce­ret det i såvel Odder Avis som på kom­mu­nens hjemmeside.
Koed Jør­gen­sens advo­kat skri­ver i stæv­nin­gen, at ”den loka­le ugea­vis leve­res ikke hos sagsø­ge­ren”.

DET LILLE ORDCIRKA
Da kom­mu­nen 22. juni send­te brev om natur­til­sy­net til Johan Koed Jør­gen­sen som den ene­ste lod­se­jer, skrev sags­be­hand­le­ren, at ”kom­mu­nen gen­nem­går alle natu­ra­re­a­ler med en cyklus på ca 5 år”.
Det lil­le ord ”cir­ka” ven­der advo­ka­ten til­ba­ge til man­ge gan­ge i kla­ger og stæv­ning, og han gør gæl­den­de, at så kun­ne til­sy­net jo uden vide­re udsæt­tes til næste år – og at det i hvert fald kan udsæt­tes til august.
Det krav afvi­ste kom­mu­nen i en mail 2. Juni med den­ne begrundelse:
“Vej­led­ning om Natur­be­skyt­tel­ses­lo­vens §3 beskri­ver at, ”i for­bin­del­se med regi­stre­ring af natur­ty­per er det for at und­gå tvivl om regi­stre­rin­gens grund­lag vig­tigt, at der ved besøg på de enkel­te natur­ty­per ind­sam­les så man­ge oplys­nin­ger om are­a­let som mulig f.eks. i form af fotos og plan­te­li­ster…”. Plan­te­li­ster er en væsent­lig del af til­sy­net og bør udfø­res i plan­ter­nes blom­stren­de peri­o­de for at give den mest præ­ci­se arts­be­stem­mel­se af indi­vi­der på plantelisten”.
Om det­te skri­ver kom­mu­nens advo­kat, at der er en fag­lig begrun­del­se for ikke at udsætte.

POLITIANMELDELSE AF GODSET

Stæv­nin­gen mod Odder kom­mu­ne blev udvi­det, for­di kom­mu­nen 25. Juni meld­te Johan Koed-Jør­gen­sen til poli­ti­et. Det ske­te, for­di god­set har slå­et græs­set på en bræm­me ved engen på et tids­punkt, som han tid­li­ge­re hav­de fået besked om var ulovligt.

Af hen­syn til flora­en måt­te det ikke ske før efter 15. juli.

Bil­le­det af bræm­men er taget fra Hor­sens­vej 22. juni 

Stæv­nin­gen belv udvi­det, for­di anmel­del­sen efter god­sets mening byg­ge­de på oplys­nin­ger fore­ta­get ved ”ulov­ligt tilsyn”.
Men der var ikke tale om et til­syn, skri­ver kom­mu­nens advo­kat i et svar på udvi­del­sen af stæv­nin­gen. Det var syn­ligt fra offent­lig vej – nem­lig Hor­sens­vej – at are­a­let var høs­let, som det hedder.
Alle­re­de i 2016 fik god­set at vide, at det var ulov­ligt at slå græs­set på det dyrk­nings­frie områ­de før det til­lad­te tids­punkt. Men det ske­te også i 2017  – og da det gen­tog sig i år, valg­te kom­mu­nen at føl­ge natur­be­skyt­tel­ses­lo­vens hånd­hæ­vel­ses-vej­led­ning og mel­de sagen til politiet.

ADVOKAT-SKIFTE
Beg­ge stæv­nin­ger mod Odder kom­mu­ne er ind­gi­vet af advo­kat Hans Søn­der­by Chri­sten­sen. 16. August med­del­te han ret­ten, at han ikke læn­ge­re var advo­kat for godset.
I en mail til Lokal­po­sten begrun­de­de han, at sagen langs ad vej­en er ble­vet til fle­re sager, der er tids­kræ­ven­de og omfat­ten­de – og uden gene­rel inter­es­se for orga­ni­sa­tio­nen Bære­dyg­tigt Land­brug, som han er advo­kat for.
Alle sager­ne er nu over­ta­get af advo­kat Anker Laden-Ander­sen, som også 8. Okto­ber skal i ret­ten i sagen god­se­jer Johan Koed- Jør­gen­sen mod for­man­den for Natur­fred­nings­for­e­nin­gen I Odder, Ib Salo­mon. Den sag kan du læse om her

 

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr