Godsejer har stævnet kommunen to gange

Ikke alene vil Aakærs ejer sende kommunen i retten med et krav om 39 millioner kroner, fordi den efter hans mening ikke har oprenset en å.
Han vil også sende kommunen i retten, fordi den har foretaget det natur-tilsyn på godsets arealer, som miljølovgivningen kræver.

KOMMUNENS HÆVN
Så i øjeblikket bruger advokater tid på tre konflikter mellem kommunen og Aakærs ejer, Johan Koed-Jørgensen:

  1. kravet om de 39 millioner,
  2. kommunens naturtilsyn og
  3. kommunens politianmeldelse af godsejeren for at overtræde miljø-betingelser.

Kravet om de 39 millioner handler som allerede nævnt om, at kommunen efter Koed-Jørgensens mening ikke har oprenset åen ordentligt, og derfor er en del af hans landbrugsjord blevet forsumpet. Den sag kan du læse om her
Godsejeren – og dermed hans advokater – hævder i stævningen, at kommunen – vil hævne sig, fordi den er stævnet for de mange penge. Derfor har den foretaget naturtilsyn – og også meldt Koed Jørgensen til politiet.

KOMMUNENS PLIGT – OG RET
Ifølge naturbeskyttelsesloven har kommunen pligt til at føre tilsyn med arealer, der er udlagt som såkaldte paragraf 3-områder. Det er bl.a søer, vandhuller og enge. De skal bevares for at sikre dyr og planter levesteder. Aakær er ikke undtaget i loven, så kommunen har pligt til at føre tilsyn også på godsets arealer.
Naturbeskyttelseslovens paragraf 76 slår fast, at kommunen har adgang uden retskendelse for at foretage tilsyn. Helt præcist står der:
”Myndighederne efter loven eller personer, der af disse myndigheder er bemyndiget hertil, har uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme for at udøve de beføjelser, der er tillagt dem i medfør af denne lov, herunder for at foretage undersøgelser af betydning for lovens formål”.
I annoncer i Odder avis og på hjemmesiden varslede kommunen tilsyn med området. Altså ikke kun på Aakær gods – men også på andre gårde. Som en ekstra service sendte kommunen et brev. Men kun til godset. Ikke til andre lodsejere.

KLAGER EN SØNDAG

At foretage naturtilsyn her er “ulovlig indtrængen”, mener godsejeren og hans advokat

Brevet blev sendt fredag den 22. Juni. Der blev trykket ”send” 16 minutter før rådhuset lukkede ned for weekenden, og de 16 minutter bærer en stor del af Johan Koed-Jørgensens klage.
Søndag den 24. juni kommer i en mail første brev fra godsejerens advokat, hvor naturtilsynet bliver kaldt ”indtrængen” på privat område. Og kommunen bliver bedt om at trække det varslede naturtilsyn.
Mandag den 25. juni kl. Kl. 09:03 sender advokaten første rykker – “Vor klient er fortsat uden svar trods vor protest mod uanmeldt indtrængning på godsets ejendom i strid med både danske regler og EU-regler. Vor klient betragter den manglende reaktion med betydelig alvor”.

OM 16 MINUTTER GÅR VI TIL PRESSEN
Klokken 10:20 samme dag sender advokaten endnu en rykker – til kommunaldirektør, til kommunikationsmedarbejder, til forvaltningen, til medlemmer af udvalget for teknik & miljø og til borgmesteren.
Og igen klokken 11:10. Her gentager advokaten, at det er ”uanmeldt indtrængen” og skriver også
Eftersom vi endnu ikke har modtaget et egentligt svar, må dette tema fortsætte ufortrødent, herunder må kommunen imødese, at forholdets alvor nødvendiggør offentliggørelse, medmindre henvendelsen er effektivt trukket tilbage inden 16 minutter, det vil sige inden d.d. 11.14, hvor pressekontakt vil blive etableret”.

EN PERSON KLARER TILSYN

Og 27. Juni stævner godsejerens daværende advokat så kommunen med krav om, at den skal – som det hedder i stævningen – ”tilpligtes at anerkende, at være uberettiget til at foretage tilsyn på sagsøgers ejendom”.
Der står også:
”Sagsøgte synes uden forståelse for behovet for at kunne indrette sig på et tilsyn og nødvendigheden af at respektere hensyn på godset til en effektiv tilrettelæggelse af virksomhedens drift og varetagelse af den overordnede sikkerhed for dyr, afgrøder og mennesker på den betydelige ejendom netop midt i vækst-, græsnings- og jagtsæson”.
I Odder kommune udføres naturtilsyn normalt af én person – i enkelte tilfælde af to. Ifølge Danmarks Jægerforbunds hjemmeside begynder jagtsæsonen iøvrigt tidligst 01. september.
Godsejeren ønskede at have en bisidder fra Bæredygtigt Landbrug, som skulle følge kommunens folk. Noget ingen andre lodsejere benytter sig af, fordi tilsynet ikke griber ind i hverken det ene eller det andet, gør kommunens advokat gældende i svar på stævningen, som blev sendt til retten 05. juli.

TILSYNET UDFØRT – MEN SAGEN TRÆKKES IKKE
Kommunen og godset når frem til, at naturtilsynet skal foretages på et bestemt tidspunkt, og Koed-Jørgensen får besked om på hvilke arealer, så arbejdet bliver udført 4. og 5. juli. Og en repræsentant fra Bæredygtigt Landbrug er med.
Men det får ikke godsejeren og hans advokat til at trække sagen fra retten.
Kommunens advokat sender 05. juli et såkaldt svarskrift til retten. Her afviser hun, at der er tale om et uberettiget tilsyn. Også at der er tale om ulovlig indtrængen:
”Adgangen er lovbestemt og ikke til diskussion” skriver hun med henvisning til naturbeskyttelsesloven.
Kommunens advokat skriver også, at loven stiller ikke specifikke krav til varsling af tilsyn. Men kommunen havde annonceret det i såvel Odder Avis som på kommunens hjemmeside.
Koed Jørgensens advokat skriver i stævningen, at ”den lokale ugeavis leveres ikke hos sagsøgeren”.

DET LILLE ORD ”CIRKA”
Da kommunen 22. juni sendte brev om naturtilsynet til Johan Koed Jørgensen som den eneste lodsejer, skrev sagsbehandleren, at ”kommunen gennemgår alle naturarealer med en cyklus på ca 5 år”.
Det lille ord ”cirka” vender advokaten tilbage til mange gange i klager og stævning, og han gør gældende, at så kunne tilsynet jo uden videre udsættes til næste år – og at det i hvert fald kan udsættes til august.
Det krav afviste kommunen i en mail 2. Juni med denne begrundelse:
“Vejledning om Naturbeskyttelseslovens §3 beskriver at, ”i forbindelse med registrering af naturtyper er det for at undgå tvivl om registreringens grundlag vigtigt, at der ved besøg på de enkelte naturtyper indsamles så mange oplysninger om arealet som mulig f.eks. i form af fotos og plantelister…”. Plantelister er en væsentlig del af tilsynet og bør udføres i planternes blomstrende periode for at give den mest præcise artsbestemmelse af individer på plantelisten”.
Om dette skriver kommunens advokat, at der er en faglig begrundelse for ikke at udsætte.

POLITIANMELDELSE AF GODSET

Stævningen mod Odder kommune blev udvidet, fordi kommunen 25. Juni meldte Johan Koed-Jørgensen til politiet. Det skete, fordi godset har slået græsset på en bræmme ved engen på et tidspunkt, som han tidligere havde fået besked om var ulovligt.

Af hensyn til floraen måtte det ikke ske før efter 15. juli.

Billedet af bræmmen er taget fra Horsensvej 22. juni 

Stævningen belv udvidet, fordi anmeldelsen efter godsets mening byggede på oplysninger foretaget ved ”ulovligt tilsyn”.
Men der var ikke tale om et tilsyn, skriver kommunens advokat i et svar på udvidelsen af stævningen. Det var synligt fra offentlig vej – nemlig Horsensvej – at arealet var høslet, som det hedder.
Allerede i 2016 fik godset at vide, at det var ulovligt at slå græsset på det dyrkningsfrie område før det tilladte tidspunkt. Men det skete også i 2017  – og da det gentog sig i år, valgte kommunen at følge naturbeskyttelseslovens håndhævelses-vejledning og melde sagen til politiet.

ADVOKAT-SKIFTE
Begge stævninger mod Odder kommune er indgivet af advokat Hans Sønderby Christensen. 16. August meddelte han retten, at han ikke længere var advokat for godset.
I en mail til Lokalposten begrundede han, at sagen langs ad vejen er blevet til flere sager, der er tidskrævende og omfattende – og uden generel interesse for organisationen Bæredygtigt Landbrug, som han er advokat for.
Alle sagerne er nu overtaget af advokat Anker Laden-Andersen, som også 8. Oktober skal i retten i sagen godsejer Johan Koed- Jørgensen mod formanden for Naturfredningsforeningen I Odder, Ib Salomon. Den sag kan du læse om her