KORT NYT

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

God­se­jer har stæv­net kom­mu­nen to gange

Ikke ale­ne vil Aakærs ejer sen­de kom­mu­nen i ret­ten med et krav om 39 mil­li­o­ner kro­ner, for­di den efter hans mening ikke har opren­set en å.
Han vil også sen­de kom­mu­nen i ret­ten, for­di den har fore­ta­get det natur-til­syn på god­sets are­a­ler, som mil­jø­lov­giv­nin­gen kræver.

KOMMUNENS HÆVN
Så i øje­blik­ket bru­ger advo­ka­ter tid på tre kon­flik­ter mel­lem kom­mu­nen og Aakærs ejer, Johan Koed-Jørgensen:

  1. kra­vet om de 39 millioner,
  2. kom­mu­nens natur­til­syn og
  3. kom­mu­nens poli­ti­an­mel­del­se af god­se­je­ren for at over­træ­de miljø-betingelser.

Kra­vet om de 39 mil­li­o­ner hand­ler som alle­re­de nævnt om, at kom­mu­nen efter Koed-Jør­gen­sens mening ikke har opren­set åen ordent­ligt, og der­for er en del af hans land­brugs­jord ble­vet for­sum­pet. Den sag kan du læse om her
God­se­je­ren – og der­med hans advo­ka­ter – hæv­der i stæv­nin­gen, at kom­mu­nen – vil hæv­ne sig, for­di den er stæv­net for de man­ge pen­ge. Der­for har den fore­ta­get natur­til­syn – og også meldt Koed Jør­gen­sen til politiet.

KOMMUNENS PLIGTOG RET
Iføl­ge natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven har kom­mu­nen pligt til at føre til­syn med are­a­ler, der er udlagt som såkald­te para­graf 3‑områder. Det er bl.a søer, vand­hul­ler og enge. De skal beva­res for at sik­re dyr og plan­ter leve­ste­der. Aakær er ikke und­ta­get i loven, så kom­mu­nen har pligt til at føre til­syn også på god­sets arealer.
Natur­be­skyt­tel­ses­lo­vens para­graf 76 slår fast, at kom­mu­nen har adgang uden ret­sken­del­se for at fore­ta­ge til­syn. Helt præ­cist står der:
”Myn­dig­he­der­ne efter loven eller per­so­ner, der af dis­se myn­dig­he­der er bemyn­di­get her­til, har uden ret­sken­del­se adgang til offent­li­ge og pri­va­te ejen­dom­me for at udø­ve de befø­jel­ser, der er til­lagt dem i med­før af den­ne lov, her­un­der for at fore­ta­ge under­sø­gel­ser af betyd­ning for lovens for­mål”.
I annon­cer i Odder avis og på hjem­mesi­den vars­le­de kom­mu­nen til­syn med områ­det. Alt­så ikke kun på Aakær gods – men også på andre går­de. Som en ekstra ser­vi­ce send­te kom­mu­nen et brev. Men kun til god­set. Ikke til andre lodsejere.

KLAGER EN SØNDAG

At fore­ta­ge natur­til­syn her er “ulov­lig ind­træn­gen”, mener god­se­je­ren og hans advokat

Bre­vet blev sendt fre­dag den 22. Juni. Der blev tryk­ket ”send” 16 minut­ter før råd­hu­set luk­ke­de ned for wee­ken­den, og de 16 minut­ter bærer en stor del af Johan Koed-Jør­gen­sens klage.
Søn­dag den 24. juni kom­mer i en mail før­ste brev fra god­se­je­rens advo­kat, hvor natur­til­sy­net bli­ver kaldt ”ind­træn­gen” på pri­vat områ­de. Og kom­mu­nen bli­ver bedt om at træk­ke det vars­le­de naturtilsyn.
Man­dag den 25. juni kl. Kl. 09:03 sen­der advo­ka­ten før­ste ryk­ker – “Vor kli­ent er fort­sat uden svar trods vor pro­test mod uan­meldt ind­træng­ning på god­sets ejen­dom i strid med både dan­ske reg­ler og EU-reg­ler. Vor kli­ent betrag­ter den mang­len­de reak­tion med bety­de­lig alvor”.

OM 16 MINUTTER GÅR VI TIL PRESSEN
Klok­ken 10:20 sam­me dag sen­der advo­ka­ten end­nu en ryk­ker – til kom­mu­nal­di­rek­tør, til kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der, til for­valt­nin­gen, til med­lem­mer af udval­get for tek­nik & mil­jø og til borgmesteren.
Og igen klok­ken 11:10. Her gen­ta­ger advo­ka­ten, at det er ”uan­meldt ind­træn­gen” og skri­ver også
Efter­som vi end­nu ikke har mod­ta­get et egent­ligt svar, må det­te tema fort­sæt­te ufortrø­de­nt, her­un­der må kom­mu­nen imø­de­se, at for­hol­dets alvor nød­ven­dig­gør offent­lig­gø­rel­se, med­min­dre hen­ven­del­sen er effek­tivt truk­ket til­ba­ge inden 16 minut­ter, det vil sige inden d.d. 11.14, hvor pres­se­kon­takt vil bli­ve etab­le­ret”.

EN PERSON KLARER TILSYN

Og 27. Juni stæv­ner god­se­je­rens davæ­ren­de advo­kat så kom­mu­nen med krav om, at den skal – som det hed­der i stæv­nin­gen – ”til­plig­tes at aner­ken­de, at være ube­ret­ti­get til at fore­ta­ge til­syn på sagsø­gers ejendom”.
Der står også:
”Sagsøg­te synes uden for­stå­el­se for beho­vet for at kun­ne ind­ret­te sig på et til­syn og nød­ven­dig­he­den af at respek­te­re hen­syn på god­set til en effek­tiv til­ret­te­læg­gel­se af virk­som­he­dens drift og vare­ta­gel­se af den over­ord­ne­de sik­ker­hed for dyr, afgrø­der og men­ne­sker på den bety­de­li­ge ejen­dom net­op midt i vækst‑, græs­nings- og jagtsæson”.
I Odder kom­mu­ne udfø­res natur­til­syn nor­malt af én per­son – i enkel­te til­fæl­de af to. Iføl­ge Dan­marks Jæger­for­bunds hjem­mesi­de begyn­der jagtsæ­so­nen iøvrigt tid­ligst 01. september.
God­se­je­ren ønske­de at have en bisid­der fra Bære­dyg­tigt Land­brug, som skul­le føl­ge kom­mu­nens folk. Noget ingen andre lod­se­je­re benyt­ter sig af, for­di til­sy­net ikke gri­ber ind i hver­ken det ene eller det andet, gør kom­mu­nens advo­kat gæl­den­de i svar på stæv­nin­gen, som blev sendt til ret­ten 05. juli.

TILSYNET UDFØRTMEN SAGEN TRÆKKES IKKE
Kom­mu­nen og god­set når frem til, at natur­til­sy­net skal fore­ta­ges på et bestemt tids­punkt, og Koed-Jør­gen­sen får besked om på hvil­ke are­a­ler, så arbej­det bli­ver udført 4. og 5. juli. Og en repræ­sen­tant fra Bære­dyg­tigt Land­brug er med.
Men det får ikke god­se­je­ren og hans advo­kat til at træk­ke sagen fra retten.
Kom­mu­nens advo­kat sen­der 05. juli et såkaldt svar­skrift til ret­ten. Her afvi­ser hun, at der er tale om et ube­ret­ti­get til­syn. Også at der er tale om ulov­lig indtrængen:
”Adgan­gen er lov­be­stemt og ikke til dis­kus­sion” skri­ver hun med hen­vis­ning til naturbeskyttelsesloven.
Kom­mu­nens advo­kat skri­ver også, at loven stil­ler ikke spe­ci­fik­ke krav til vars­ling af til­syn. Men kom­mu­nen hav­de annon­ce­ret det i såvel Odder Avis som på kom­mu­nens hjemmeside.
Koed Jør­gen­sens advo­kat skri­ver i stæv­nin­gen, at ”den loka­le ugea­vis leve­res ikke hos sagsø­ge­ren”.

DET LILLE ORDCIRKA
Da kom­mu­nen 22. juni send­te brev om natur­til­sy­net til Johan Koed Jør­gen­sen som den ene­ste lod­se­jer, skrev sags­be­hand­le­ren, at ”kom­mu­nen gen­nem­går alle natu­ra­re­a­ler med en cyklus på ca 5 år”.
Det lil­le ord ”cir­ka” ven­der advo­ka­ten til­ba­ge til man­ge gan­ge i kla­ger og stæv­ning, og han gør gæl­den­de, at så kun­ne til­sy­net jo uden vide­re udsæt­tes til næste år – og at det i hvert fald kan udsæt­tes til august.
Det krav afvi­ste kom­mu­nen i en mail 2. Juni med den­ne begrundelse:
“Vej­led­ning om Natur­be­skyt­tel­ses­lo­vens §3 beskri­ver at, ”i for­bin­del­se med regi­stre­ring af natur­ty­per er det for at und­gå tvivl om regi­stre­rin­gens grund­lag vig­tigt, at der ved besøg på de enkel­te natur­ty­per ind­sam­les så man­ge oplys­nin­ger om are­a­let som mulig f.eks. i form af fotos og plan­te­li­ster…”. Plan­te­li­ster er en væsent­lig del af til­sy­net og bør udfø­res i plan­ter­nes blom­stren­de peri­o­de for at give den mest præ­ci­se arts­be­stem­mel­se af indi­vi­der på plantelisten”.
Om det­te skri­ver kom­mu­nens advo­kat, at der er en fag­lig begrun­del­se for ikke at udsætte.

POLITIANMELDELSE AF GODSET

Stæv­nin­gen mod Odder kom­mu­ne blev udvi­det, for­di kom­mu­nen 25. Juni meld­te Johan Koed-Jør­gen­sen til poli­ti­et. Det ske­te, for­di god­set har slå­et græs­set på en bræm­me ved engen på et tids­punkt, som han tid­li­ge­re hav­de fået besked om var ulovligt.

Af hen­syn til flora­en måt­te det ikke ske før efter 15. juli.

Bil­le­det af bræm­men er taget fra Hor­sens­vej 22. juni 

Stæv­nin­gen belv udvi­det, for­di anmel­del­sen efter god­sets mening byg­ge­de på oplys­nin­ger fore­ta­get ved ”ulov­ligt tilsyn”.
Men der var ikke tale om et til­syn, skri­ver kom­mu­nens advo­kat i et svar på udvi­del­sen af stæv­nin­gen. Det var syn­ligt fra offent­lig vej – nem­lig Hor­sens­vej – at are­a­let var høs­let, som det hedder.
Alle­re­de i 2016 fik god­set at vide, at det var ulov­ligt at slå græs­set på det dyrk­nings­frie områ­de før det til­lad­te tids­punkt. Men det ske­te også i 2017  – og da det gen­tog sig i år, valg­te kom­mu­nen at føl­ge natur­be­skyt­tel­ses­lo­vens hånd­hæ­vel­ses-vej­led­ning og mel­de sagen til politiet.

ADVOKAT-SKIFTE
Beg­ge stæv­nin­ger mod Odder kom­mu­ne er ind­gi­vet af advo­kat Hans Søn­der­by Chri­sten­sen. 16. August med­del­te han ret­ten, at han ikke læn­ge­re var advo­kat for godset.
I en mail til Lokal­po­sten begrun­de­de han, at sagen langs ad vej­en er ble­vet til fle­re sager, der er tids­kræ­ven­de og omfat­ten­de – og uden gene­rel inter­es­se for orga­ni­sa­tio­nen Bære­dyg­tigt Land­brug, som han er advo­kat for.
Alle sager­ne er nu over­ta­get af advo­kat Anker Laden-Ander­sen, som også 8. Okto­ber skal i ret­ten i sagen god­se­jer Johan Koed- Jør­gen­sen mod for­man­den for Natur­fred­nings­for­e­nin­gen I Odder, Ib Salo­mon. Den sag kan du læse om her

 

 

 

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORER
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

ÆSKEN HOLDER JUL

13. og 14. novem­ber hol­der Æsken på Alrø jule­å­bent før­ste gang. Også d. 20. – 21. og 27. – 28. novem­ber er den åben. Alle dage fra kl. 11 – 16. 

JULEMARKED VED MØLLEN

27. nov, fra 10 – 16 er der jule­mar­ked ved Gyl­ling Mølle


JULEKONCERT

14. dec. kl. 19.30 – jule­kon­cert med Odder Voi­ces i Fal­ling Kirke