KORT NYT

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

God­se­jer har stæv­net kom­mu­nen to gange

Ikke ale­ne vil Aakærs ejer sen­de kom­mu­nen i ret­ten med et krav om 39 mil­li­o­ner kro­ner, for­di den efter hans mening ikke har opren­set en å.
Han vil også sen­de kom­mu­nen i ret­ten, for­di den har fore­ta­get det natur-til­syn på god­sets are­a­ler, som mil­jø­lov­giv­nin­gen kræver.

KOMMUNENS HÆVN
Så i øje­blik­ket bru­ger advo­ka­ter tid på tre kon­flik­ter mel­lem kom­mu­nen og Aakærs ejer, Johan Koed-Jørgensen:

  1. kra­vet om de 39 millioner,
  2. kom­mu­nens natur­til­syn og
  3. kom­mu­nens poli­ti­an­mel­del­se af god­se­je­ren for at over­træ­de miljø-betingelser.

Kra­vet om de 39 mil­li­o­ner hand­ler som alle­re­de nævnt om, at kom­mu­nen efter Koed-Jør­gen­sens mening ikke har opren­set åen ordent­ligt, og der­for er en del af hans land­brugs­jord ble­vet for­sum­pet. Den sag kan du læse om her
God­se­je­ren – og der­med hans advo­ka­ter – hæv­der i stæv­nin­gen, at kom­mu­nen – vil hæv­ne sig, for­di den er stæv­net for de man­ge pen­ge. Der­for har den fore­ta­get natur­til­syn – og også meldt Koed Jør­gen­sen til politiet.

KOMMUNENS PLIGTOG RET
Iføl­ge natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven har kom­mu­nen pligt til at føre til­syn med are­a­ler, der er udlagt som såkald­te para­graf 3‑områder. Det er bl.a søer, vand­hul­ler og enge. De skal beva­res for at sik­re dyr og plan­ter leve­ste­der. Aakær er ikke und­ta­get i loven, så kom­mu­nen har pligt til at føre til­syn også på god­sets arealer.
Natur­be­skyt­tel­ses­lo­vens para­graf 76 slår fast, at kom­mu­nen har adgang uden ret­sken­del­se for at fore­ta­ge til­syn. Helt præ­cist står der:
”Myn­dig­he­der­ne efter loven eller per­so­ner, der af dis­se myn­dig­he­der er bemyn­di­get her­til, har uden ret­sken­del­se adgang til offent­li­ge og pri­va­te ejen­dom­me for at udø­ve de befø­jel­ser, der er til­lagt dem i med­før af den­ne lov, her­un­der for at fore­ta­ge under­sø­gel­ser af betyd­ning for lovens for­mål”.
I annon­cer i Odder avis og på hjem­mesi­den vars­le­de kom­mu­nen til­syn med områ­det. Alt­så ikke kun på Aakær gods – men også på andre går­de. Som en ekstra ser­vi­ce send­te kom­mu­nen et brev. Men kun til god­set. Ikke til andre lodsejere.

KLAGER EN SØNDAG

At fore­ta­ge natur­til­syn her er “ulov­lig ind­træn­gen”, mener god­se­je­ren og hans advokat

Bre­vet blev sendt fre­dag den 22. Juni. Der blev tryk­ket ”send” 16 minut­ter før råd­hu­set luk­ke­de ned for wee­ken­den, og de 16 minut­ter bærer en stor del af Johan Koed-Jør­gen­sens klage.
Søn­dag den 24. juni kom­mer i en mail før­ste brev fra god­se­je­rens advo­kat, hvor natur­til­sy­net bli­ver kaldt ”ind­træn­gen” på pri­vat områ­de. Og kom­mu­nen bli­ver bedt om at træk­ke det vars­le­de naturtilsyn.
Man­dag den 25. juni kl. Kl. 09:03 sen­der advo­ka­ten før­ste ryk­ker – “Vor kli­ent er fort­sat uden svar trods vor pro­test mod uan­meldt ind­træng­ning på god­sets ejen­dom i strid med både dan­ske reg­ler og EU-reg­ler. Vor kli­ent betrag­ter den mang­len­de reak­tion med bety­de­lig alvor”.

OM 16 MINUTTER GÅR VI TIL PRESSEN
Klok­ken 10:20 sam­me dag sen­der advo­ka­ten end­nu en ryk­ker – til kom­mu­nal­di­rek­tør, til kom­mu­ni­ka­tions­me­d­ar­bej­der, til for­valt­nin­gen, til med­lem­mer af udval­get for tek­nik & mil­jø og til borgmesteren.
Og igen klok­ken 11:10. Her gen­ta­ger advo­ka­ten, at det er ”uan­meldt ind­træn­gen” og skri­ver også
Efter­som vi end­nu ikke har mod­ta­get et egent­ligt svar, må det­te tema fort­sæt­te ufortrø­de­nt, her­un­der må kom­mu­nen imø­de­se, at for­hol­dets alvor nød­ven­dig­gør offent­lig­gø­rel­se, med­min­dre hen­ven­del­sen er effek­tivt truk­ket til­ba­ge inden 16 minut­ter, det vil sige inden d.d. 11.14, hvor pres­se­kon­takt vil bli­ve etab­le­ret”.

EN PERSON KLARER TILSYN

Og 27. Juni stæv­ner god­se­je­rens davæ­ren­de advo­kat så kom­mu­nen med krav om, at den skal – som det hed­der i stæv­nin­gen – ”til­plig­tes at aner­ken­de, at være ube­ret­ti­get til at fore­ta­ge til­syn på sagsø­gers ejendom”.
Der står også:
”Sagsøg­te synes uden for­stå­el­se for beho­vet for at kun­ne ind­ret­te sig på et til­syn og nød­ven­dig­he­den af at respek­te­re hen­syn på god­set til en effek­tiv til­ret­te­læg­gel­se af virk­som­he­dens drift og vare­ta­gel­se af den over­ord­ne­de sik­ker­hed for dyr, afgrø­der og men­ne­sker på den bety­de­li­ge ejen­dom net­op midt i vækst‑, græs­nings- og jagtsæson”.
I Odder kom­mu­ne udfø­res natur­til­syn nor­malt af én per­son – i enkel­te til­fæl­de af to. Iføl­ge Dan­marks Jæger­for­bunds hjem­mesi­de begyn­der jagtsæ­so­nen iøvrigt tid­ligst 01. september.
God­se­je­ren ønske­de at have en bisid­der fra Bære­dyg­tigt Land­brug, som skul­le føl­ge kom­mu­nens folk. Noget ingen andre lod­se­je­re benyt­ter sig af, for­di til­sy­net ikke gri­ber ind i hver­ken det ene eller det andet, gør kom­mu­nens advo­kat gæl­den­de i svar på stæv­nin­gen, som blev sendt til ret­ten 05. juli.

TILSYNET UDFØRTMEN SAGEN TRÆKKES IKKE
Kom­mu­nen og god­set når frem til, at natur­til­sy­net skal fore­ta­ges på et bestemt tids­punkt, og Koed-Jør­gen­sen får besked om på hvil­ke are­a­ler, så arbej­det bli­ver udført 4. og 5. juli. Og en repræ­sen­tant fra Bære­dyg­tigt Land­brug er med.
Men det får ikke god­se­je­ren og hans advo­kat til at træk­ke sagen fra retten.
Kom­mu­nens advo­kat sen­der 05. juli et såkaldt svar­skrift til ret­ten. Her afvi­ser hun, at der er tale om et ube­ret­ti­get til­syn. Også at der er tale om ulov­lig indtrængen:
”Adgan­gen er lov­be­stemt og ikke til dis­kus­sion” skri­ver hun med hen­vis­ning til naturbeskyttelsesloven.
Kom­mu­nens advo­kat skri­ver også, at loven stil­ler ikke spe­ci­fik­ke krav til vars­ling af til­syn. Men kom­mu­nen hav­de annon­ce­ret det i såvel Odder Avis som på kom­mu­nens hjemmeside.
Koed Jør­gen­sens advo­kat skri­ver i stæv­nin­gen, at ”den loka­le ugea­vis leve­res ikke hos sagsø­ge­ren”.

DET LILLE ORDCIRKA
Da kom­mu­nen 22. juni send­te brev om natur­til­sy­net til Johan Koed Jør­gen­sen som den ene­ste lod­se­jer, skrev sags­be­hand­le­ren, at ”kom­mu­nen gen­nem­går alle natu­ra­re­a­ler med en cyklus på ca 5 år”.
Det lil­le ord ”cir­ka” ven­der advo­ka­ten til­ba­ge til man­ge gan­ge i kla­ger og stæv­ning, og han gør gæl­den­de, at så kun­ne til­sy­net jo uden vide­re udsæt­tes til næste år – og at det i hvert fald kan udsæt­tes til august.
Det krav afvi­ste kom­mu­nen i en mail 2. Juni med den­ne begrundelse:
“Vej­led­ning om Natur­be­skyt­tel­ses­lo­vens §3 beskri­ver at, ”i for­bin­del­se med regi­stre­ring af natur­ty­per er det for at und­gå tvivl om regi­stre­rin­gens grund­lag vig­tigt, at der ved besøg på de enkel­te natur­ty­per ind­sam­les så man­ge oplys­nin­ger om are­a­let som mulig f.eks. i form af fotos og plan­te­li­ster…”. Plan­te­li­ster er en væsent­lig del af til­sy­net og bør udfø­res i plan­ter­nes blom­stren­de peri­o­de for at give den mest præ­ci­se arts­be­stem­mel­se af indi­vi­der på plantelisten”.
Om det­te skri­ver kom­mu­nens advo­kat, at der er en fag­lig begrun­del­se for ikke at udsætte.

POLITIANMELDELSE AF GODSET

Stæv­nin­gen mod Odder kom­mu­ne blev udvi­det, for­di kom­mu­nen 25. Juni meld­te Johan Koed-Jør­gen­sen til poli­ti­et. Det ske­te, for­di god­set har slå­et græs­set på en bræm­me ved engen på et tids­punkt, som han tid­li­ge­re hav­de fået besked om var ulovligt.

Af hen­syn til flora­en måt­te det ikke ske før efter 15. juli.

Bil­le­det af bræm­men er taget fra Hor­sens­vej 22. juni 

Stæv­nin­gen belv udvi­det, for­di anmel­del­sen efter god­sets mening byg­ge­de på oplys­nin­ger fore­ta­get ved ”ulov­ligt tilsyn”.
Men der var ikke tale om et til­syn, skri­ver kom­mu­nens advo­kat i et svar på udvi­del­sen af stæv­nin­gen. Det var syn­ligt fra offent­lig vej – nem­lig Hor­sens­vej – at are­a­let var høs­let, som det hedder.
Alle­re­de i 2016 fik god­set at vide, at det var ulov­ligt at slå græs­set på det dyrk­nings­frie områ­de før det til­lad­te tids­punkt. Men det ske­te også i 2017  – og da det gen­tog sig i år, valg­te kom­mu­nen at føl­ge natur­be­skyt­tel­ses­lo­vens hånd­hæ­vel­ses-vej­led­ning og mel­de sagen til politiet.

ADVOKAT-SKIFTE
Beg­ge stæv­nin­ger mod Odder kom­mu­ne er ind­gi­vet af advo­kat Hans Søn­der­by Chri­sten­sen. 16. August med­del­te han ret­ten, at han ikke læn­ge­re var advo­kat for godset.
I en mail til Lokal­po­sten begrun­de­de han, at sagen langs ad vej­en er ble­vet til fle­re sager, der er tids­kræ­ven­de og omfat­ten­de – og uden gene­rel inter­es­se for orga­ni­sa­tio­nen Bære­dyg­tigt Land­brug, som han er advo­kat for.
Alle sager­ne er nu over­ta­get af advo­kat Anker Laden-Ander­sen, som også 8. Okto­ber skal i ret­ten i sagen god­se­jer Johan Koed- Jør­gen­sen mod for­man­den for Natur­fred­nings­for­e­nin­gen I Odder, Ib Salo­mon. Den sag kan du læse om her

 

 

 

KALENDER

DANSKE SENIORER
Hver man­dag helt frem til og med 26. april mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. 01. marts er møde­tids­punk­tet kl. 09.30. Men fra 8. marts er det ændret til kl. 13.30.


Hver lør­dag frem mod påske er restau­rant Møl­le­går­dens take away åben fra kl. 10.30 – 15.30 for salg af fri­ske fisk, deli­ka­tes­ser, kaf­fe, varm cacao og dagens kage. Du kan også få et stjer­neskud med hjem. Men det skal bestil­les for­ud på tlf. 86552083

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN
Mor­gensang med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set er aflyst.