KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Ingen sog­ne­præst i Ørting Fal­ling efter 1. januar


Seks sog­ne og seks kir­ker skal betje­nes af to præ­ster – og den ene af dem skal sam­ti­dig fort­sat vare­ta­ge ord­nin­gen med hjem­meple­je­præst for alle alvor­ligt syge i hele kom­mu­nen. Ændrin­gen skal ske alle­re­de 1. janu­ar. Til gen­gæld kan de seks sog­ne så kal­de sig fjordpastoratet.

Det frem­går af biskop­pens afgø­rel­se om pasto­rats­æn­drin­ger i Odder Provsti, som i dag er sendt til alle menig­heds­råd og præster
Ørting Fal­ling har nu en sog­ne­præst på kun 45 pro­cent af en heltids-stilling.
De timer skal over­fø­res  til Odder pasto­rat. Men så skal det også betje­ne Tunø.

KABALEN GÅR OP
I afgø­rel­sen fra biskop­pen hed­der det:
”I for­hold til vare­ta­gel­se af opga­ven som hjem­meple­je­præst har jeg lagt vægt på, at der i det kom­men­de Fjord­pa­sto­rat er et lave­re antal fol­kekir­ke­med­lem­mer end i det kom­men­de Kyst­pa­sto­rat, og jeg fin­der det der­for natur­ligt, at opga­ven for­bli­ver hos sog­ne­præst Sonja Nico­lai­sen, som skal være sog­ne­præst i Fjordpastoratet”.
Det såkald­te Fjord­pa­sto­rat dæk­ker Ørting, Fal­ling, Hund­slund, Tor­rild, Alrø og Gyl­ling. Kyst­pa­sto­ra­tet udgø­res af Sak­sild-Nølev, Rand­lev-Bjer­ga­ger og Gosmer-Halling.
At der er for­skel på at være præst i land og by, næv­nes ikke i biskop­pens afgø­rel­se. Kun antal af fol­kekir­ke­med­lem­mer og en kabale:
”I for­hold til den del­te stil­ling mel­lem Odder-pasto­rat og Ørting Fal­ling pasto­rat… er det min vur­de­ring, at den skal hen­læg­ges til Odder pasto­rat i for­bin­del­se med struk­turæn­drin­gen, idet kaba­len der­med kan kom­me til at gå op i for­bin­del­se med strukturændring”.

SKAL VÆRE HVOR FOLK LEVER

Biskop Hen­rik Wigh Poul­sen taler om kabale

For­skel­len mel­lem land og by blev under­stre­get i hørings­sva­ret fra menig­heds­rå­det for Gyl­ling Alrø:
“Med to præ­ster om seks kir­ker er man som præst mere “på” end ved én kir­ke med fle­re præ­ster. Det kom­mer især til udtryk i for­bin­del­se med hel­lig­da­ge, hvor land­præ­sten står for samt­li­ge gudstjenester”.
I hørings­sva­ret under­stre­ger menig­heds­rå­det også, at “vi ønsker udvik­ling ikke afvik­ling. Kir­ker­ne skal hol­des åbne og være i brug mere end en gang om måneden…Vores lands­by­er lider i for­vej­en under ind­skrænk­nin­ger, og vi ønsker ikke, at befolk­nin­gen også skal føle sig svig­tet i kir­ke­lig hen­se­en­de. Kir­ken skal være, hvor folk lever, og det gør de også i landsog­ne­ne. Inter­es­sen for kir­ken sik­res bedst i det nære fol­kekir­ke­li­ge mil­jø – dvs på sog­ne­plan. Med nedskæ­ring af præ­ste­ti­mer fryg­ter vi yder­li­ge­re van­ske­lig­he­der for kir­ke- og menighedsliv”.
6. novem­ber er alle menig­heds­råd og præ­ster ind­kaldt til et møde i Odder, hvor biskop­pen vil uddy­be beslut­nin­gen. Du kan læse hele skri­vel­sen her  

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr