Ingen sognepræst i Ørting Falling efter 1. januar


Seks sogne og seks kirker skal betjenes af to præster – og den ene af dem skal samtidig fortsat varetage ordningen med hjemmeplejepræst for alle alvorligt syge i hele kommunen. Ændringen skal ske allerede 1. januar. Til gengæld kan de seks sogne så kalde sig fjordpastoratet.

Det fremgår af biskoppens afgørelse om pastoratsændringer i Odder Provsti, som i dag er sendt til alle menighedsråd og præster
Ørting Falling har nu en sognepræst på kun 45 procent af en heltids-stilling.
De timer skal overføres  til Odder pastorat. Men så skal det også betjene Tunø.

KABALEN GÅR OP
I afgørelsen fra biskoppen hedder det:
”I forhold til varetagelse af opgaven som hjemmeplejepræst har jeg lagt vægt på, at der i det kommende Fjordpastorat er et lavere antal folkekirkemedlemmer end i det kommende Kystpastorat, og jeg finder det derfor naturligt, at opgaven forbliver hos sognepræst Sonja Nicolaisen, som skal være sognepræst i Fjordpastoratet”.
Det såkaldte Fjordpastorat dækker Ørting, Falling, Hundslund, Torrild, Alrø og Gylling. Kystpastoratet udgøres af Saksild-Nølev, Randlev-Bjergager og Gosmer-Halling.
At der er forskel på at være præst i land og by, nævnes ikke i biskoppens afgørelse. Kun antal af folkekirkemedlemmer og en kabale:
”I forhold til den delte stilling mellem Odder-pastorat og Ørting Falling pastorat… er det min vurdering, at den skal henlægges til Odder pastorat i forbindelse med strukturændringen, idet kabalen dermed kan komme til at gå op i forbindelse med strukturændring”.

SKAL VÆRE HVOR FOLK LEVER

Biskop Henrik Wigh Poulsen taler om kabale

Forskellen mellem land og by blev understreget i høringssvaret fra menighedsrådet for Gylling Alrø:
“Med to præster om seks kirker er man som præst mere “på” end ved én kirke med flere præster. Det kommer især til udtryk i forbindelse med helligdage, hvor landpræsten står for samtlige gudstjenester”.
I høringssvaret understreger menighedsrådet også, at “vi ønsker udvikling ikke afvikling. Kirkerne skal holdes åbne og være i brug mere end en gang om måneden…Vores landsbyer lider i forvejen under indskrænkninger, og vi ønsker ikke, at befolkningen også skal føle sig svigtet i kirkelig henseende. Kirken skal være, hvor folk lever, og det gør de også i landsognene. Interessen for kirken sikres bedst i det nære folkekirkelige miljø – dvs på sogneplan. Med nedskæring af præstetimer frygter vi yderligere vanskeligheder for kirke- og menighedsliv”.
6. november er alle menighedsråd og præster indkaldt til et møde i Odder, hvor biskoppen vil uddybe beslutningen. Du kan læse hele skrivelsen her