KORT NYT

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

God­se­jer tab­te også sagen mod DN i Landsretten

Byret­tens dom stad­fæ­stes. I sagsom­kost­nin­ger for lands­ret­ten skal Aakær Gods v/​Johan Koed-Jør­gen­sen inden 14 dage beta­le 31.250 kr. til Ib Salo­mon Hansen”.

Ib Salo­mon på vej ind i Landsretten

Sådan lyder den dom, som Lands­ret­ten i dag afsag­de i sagen Aakær gods mod for­man­den for Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning I Odder, Ib Salo­mon. Som tid­li­ge­re beskre­vet I Lokal­po­sten, hand­ler sagen om, hvor­vidt Ib Salo­mon har kræn­ket god­sets og eje­rens ære med to læser­bre­ve, der blev bragt i Hor­sens Fol­ke­blad hen­holds­vis 21. decem­ber 2015 og 31. august 2016 samt i en pres­se­med­del­el­se. Men hver­ken læser­bre­ve eller pres­se­med­del­el­se har alt­så kræn­ket god­sets eller god­se­je­rens ære, nåe­de også Lands­ret­ten frem til. (Læs om sagen her).

ET ULDENT FORLØB

Læser­bre­vet fra decem­ber 2015 hand­le­de om et vand­løb, der er under natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven, og der­for ikke må ændres – kun ved­li­ge­hol­des. Men god­set ændre­de alli­ge­vel vand­lø­bet. I før­ste omgang lød beske­den fra kom­mu­nen, at det skul­le føres til­ba­ge, men lige før dead­li­ne gav kom­mu­nens davæ­ren­de mil­jø­di­rek­tør en såkaldt “lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion”. Natur­fred­nings­for­e­nin­gen send­te sagen til den høje­ste anke­in­stans på mil­jø­om­rå­det, og her blev den “lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion” dømt ulov­lig. Det er det­te for­løb, Ib Salo­mon kald­te “uldent” i en pres­se­med­del­el­se after afgø­rel­sen. Brug af ordet uldent mener god­se­je­ren, at hans og god­sets ære er kræn­ket. Også selv om ordet blev brugt om kom­mu­nens sagsbehandling.

LØVFALDJULI

Læser­bre­ve­ne hand­le­de også om udsæt­ning og fod­ring af ænder i en sø på god­sets områ­de. Doku­men­ta­tio­nen var bil­le­de af ænder­ne plus bil­le­der af en foder­bræm­me ved søens kant. Det kan lige­så godt være løv­fald, sag­de god­sets advo­kat I Lands­ret­ten. Men bil­le­det var taget i juli – så I lands­ret­tens dom slår de tre dom­me­re lako­nisk fast, at der “er ikke tale om løvfald”.
Med til histo­ri­en hører, at kom­mu­nen – som der står I dom­men – “den 12. juni 2017 gav Aakær Gods en ind­skær­pel­se om ophør med fodring”.

OFFENTLIGHEDENS VAGTHUND
Lands­ret­ten slår fast: “Ib Salo­mon Han­sens udta­lel­ser om dels Odder Kom­mu­nens behand­ling af de mil­jø­ret­li­ge for­hold ved­rø­ren­de Aakær Gods, dels god­sets drift set I rela­tion til mil­jø­et, er emner af væsent­lig sam­funds­mæs­sig inter­es­se, og der skal fore­lig­ge tungt­ve­jen­de grun­de til at fore­ta­ge ind­greb i ytrings­fri­he­den, som ved­rø­rer den offent­li­ge debat i et demo­kra­tisk sam­fund om emner af almen inter­es­se. Ib Salo­mon Han­sen har i beg­ge de læser­bre­ve, der er omfat­tet af den­ne sag, udtalt sig i sin egen­skab af for­mand for Dan­mark Natur­fred­nings­for­e­nings loka­laf­de­ling i Odder, og det må….lægges til grund, at en mil­jøor­ga­ni­sa­tion som Danmarks

Lands­ret­tens tre dom­me­re: God­se­je­ren må tåle omtale

Natur­fred­nings­for­e­ning fun­ge­rer som ”offent­lig­he­dens vagt­hund”, og at mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen der­for nyder en vidt­gå­en­de ret til ytringsfrihed”.

HAN TÅLE OMTALE

Og vide­re: “Johan Koed-Jør­gen­sen dri­ver Aakær Gods, der efter det oply­ste er en rela­tivt stor virk­som­hed i loka­l­om­rå­det, og han må der­for i vidt omfang tåle, at de dis­po­si­tio­ner, der fore­ta­ges på god­set, bli­ver gen­stand for omtale”.
Beg­ge afsnit sva­rer til den dom, byret­ten afsag­de 20. Juni sid­ste år, hvor det også bli­ver slå­et fast, at hver­ken god­set eller gode­je­rens ære er kræn­ket. Dog er “offent­lig­he­dens vagt­hund” ikke for­mu­le­ret så kort og klart I byret­tens dom.

BETAL VED UDGANGEN
Nu er der kun højeste­ret til­ba­ge, hvis god­se­je­ren vil fort­sæt­te sagen. Men når en sag alle­re­de er afgjort i to instan­ser, er lovens udgangs­punkt, at den ikke kan kom­me vide­re med­min­dre der er prin­ci­pi­el­le for­hold. Som der står I en stør­re arti­kel fra Advo­kat­sam­fun­det – “det prin­ci­pi­el­le skal stå I flammeskrift”.
Sagen har til nu kostet god­se­je­ren 68.750 kro­ner plus omkost­nin­ger til hans egen advo­kat. Han skal nem­lig nu beta­le 37.500 kr til Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning og Ib Salo­mon i sagsom­kost­nin­ger efter dom­men i Byret­ten, og 31.250 kr i sagsom­kost­nin­ger efter dom­men i Landsretten.

 

 

 

 

 

KALENDER

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter. 

KONCERTALRØ KIRKE
11. okto­ber kl. 19 – 20 er der kon­cert med kor fra Odes­sa i Ukrai­ne. Det er gan­ske gratis.

MORGENSANG OG KAFFE
13. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i kir­ken og bag­ef­ter kaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

UHYGGEØRTING HALLEN
22. okto­ber fra kl. 16 – 23 disker ØFUG og Hal­lens Café op med Hal­lowe­en-uhyg­ge for alle børn fra 0 til 14 år. Fra kl.16 – 18 er det for børn mel­lem 0 og 5 år, fra kl. 18 – 20 for 6 år til og med 3. klas­se og fra kl. 20 – 23 for 4. klas­se til 7. klas­se. Entre: 35 kr.