Godsejer tabte også sagen mod DN i Landsretten

“Byrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for landsretten skal Aakær Gods v/Johan Koed-Jørgensen inden 14 dage betale 31.250 kr. til Ib Salomon Hansen”.

Ib Salomon på vej ind i Landsretten

Sådan lyder den dom, som Landsretten i dag afsagde i sagen Aakær gods mod formanden for Danmarks Naturfredningsforening I Odder, Ib Salomon. Som tidligere beskrevet I Lokalposten, handler sagen om, hvorvidt Ib Salomon har krænket godsets og ejerens ære med to læserbreve, der blev bragt i Horsens Folkeblad henholdsvis 21. december 2015 og 31. august 2016 samt i en pressemeddelelse. Men hverken læserbreve eller pressemeddelelse har altså krænket godsets eller godsejerens ære, nåede også Landsretten frem til. (Læs om sagen her).

“ET ULDENT FORLØB”

Læserbrevet fra december 2015 handlede om et vandløb, der er under naturbeskyttelsesloven, og derfor ikke må ændres – kun vedligeholdes. Men godset ændrede alligevel vandløbet. I første omgang lød beskeden fra kommunen, at det skulle føres tilbage, men lige før deadline gav kommunens daværende miljødirektør en såkaldt “lovliggørende dispensation”. Naturfredningsforeningen sendte sagen til den højeste ankeinstans på miljøområdet, og her blev den “lovliggørende dispensation” dømt ulovlig. Det er dette forløb, Ib Salomon kaldte “uldent” i en pressemeddelelse after afgørelsen. Brug af ordet uldent mener godsejeren, at hans og godsets ære er krænket. Også selv om ordet blev brugt om kommunens sagsbehandling.

LØVFALD I JULI

Læserbrevene handlede også om udsætning og fodring af ænder i en sø på godsets område. Dokumentationen var billede af ænderne plus billeder af en foderbræmme ved søens kant. Det kan ligeså godt være løvfald, sagde godsets advokat I Landsretten. Men billedet var taget i juli – så I landsrettens dom slår de tre dommere lakonisk fast, at der “er ikke tale om løvfald”.
Med til historien hører, at kommunen – som der står I dommen – “den 12. juni 2017 gav Aakær Gods en indskærpelse om ophør med fodring”.

OFFENTLIGHEDENS VAGTHUND
Landsretten slår fast: “Ib Salomon Hansens udtalelser om dels Odder Kommunens behandling af de miljøretlige forhold vedrørende Aakær Gods, dels godsets drift set I relation til miljøet, er emner af væsentlig samfundsmæssig interesse, og der skal foreligge tungtvejende grunde til at foretage indgreb i ytringsfriheden, som vedrører den offentlige debat i et demokratisk samfund om emner af almen interesse. Ib Salomon Hansen har i begge de læserbreve, der er omfattet af denne sag, udtalt sig i sin egenskab af formand for Danmark Naturfredningsforenings lokalafdeling i Odder, og det må….lægges til grund, at en miljøorganisation som Danmarks

Landsrettens tre dommere: Godsejeren må tåle omtale

Naturfredningsforening fungerer som ”offentlighedens vagthund”, og at miljøorganisationen derfor nyder en vidtgående ret til ytringsfrihed”.

HAN MÅ TÅLE OMTALE

Og videre: “Johan Koed-Jørgensen driver Aakær Gods, der efter det oplyste er en relativt stor virksomhed i lokalområdet, og han må derfor i vidt omfang tåle, at de dispositioner, der foretages på godset, bliver genstand for omtale”.
Begge afsnit svarer til den dom, byretten afsagde 20. Juni sidste år, hvor det også bliver slået fast, at hverken godset eller godejerens ære er krænket. Dog er “offentlighedens vagthund” ikke formuleret så kort og klart I byrettens dom.

BETAL VED UDGANGEN
Nu er der kun højesteret tilbage, hvis godsejeren vil fortsætte sagen. Men når en sag allerede er afgjort i to instanser, er lovens udgangspunkt, at den ikke kan komme videre medmindre der er principielle forhold. Som der står I en større artikel fra Advokatsamfundet – “det principielle skal stå I flammeskrift”.
Sagen har til nu kostet godsejeren 68.750 kroner plus omkostninger til hans egen advokat. Han skal nemlig nu betale 37.500 kr til Danmarks Naturfredningsforening og Ib Salomon i sagsomkostninger efter dommen i Byretten, og 31.250 kr i sagsomkostninger efter dommen i Landsretten.