KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

God­se­jer tab­te også sagen mod DN i Landsretten

Byret­tens dom stad­fæ­stes. I sagsom­kost­nin­ger for lands­ret­ten skal Aakær Gods v/​Johan Koed-Jør­gen­sen inden 14 dage beta­le 31.250 kr. til Ib Salo­mon Hansen”.

Ib Salo­mon på vej ind i Landsretten

Sådan lyder den dom, som Lands­ret­ten i dag afsag­de i sagen Aakær gods mod for­man­den for Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning I Odder, Ib Salo­mon. Som tid­li­ge­re beskre­vet I Lokal­po­sten, hand­ler sagen om, hvor­vidt Ib Salo­mon har kræn­ket god­sets og eje­rens ære med to læser­bre­ve, der blev bragt i Hor­sens Fol­ke­blad hen­holds­vis 21. decem­ber 2015 og 31. august 2016 samt i en pres­se­med­del­el­se. Men hver­ken læser­bre­ve eller pres­se­med­del­el­se har alt­så kræn­ket god­sets eller god­se­je­rens ære, nåe­de også Lands­ret­ten frem til. (Læs om sagen her).

ET ULDENT FORLØB

Læser­bre­vet fra decem­ber 2015 hand­le­de om et vand­løb, der er under natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven, og der­for ikke må ændres – kun ved­li­ge­hol­des. Men god­set ændre­de alli­ge­vel vand­lø­bet. I før­ste omgang lød beske­den fra kom­mu­nen, at det skul­le føres til­ba­ge, men lige før dead­li­ne gav kom­mu­nens davæ­ren­de mil­jø­di­rek­tør en såkaldt “lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion”. Natur­fred­nings­for­e­nin­gen send­te sagen til den høje­ste anke­in­stans på mil­jø­om­rå­det, og her blev den “lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion” dømt ulov­lig. Det er det­te for­løb, Ib Salo­mon kald­te “uldent” i en pres­se­med­del­el­se after afgø­rel­sen. Brug af ordet uldent mener god­se­je­ren, at hans og god­sets ære er kræn­ket. Også selv om ordet blev brugt om kom­mu­nens sagsbehandling.

LØVFALDJULI

Læser­bre­ve­ne hand­le­de også om udsæt­ning og fod­ring af ænder i en sø på god­sets områ­de. Doku­men­ta­tio­nen var bil­le­de af ænder­ne plus bil­le­der af en foder­bræm­me ved søens kant. Det kan lige­så godt være løv­fald, sag­de god­sets advo­kat I Lands­ret­ten. Men bil­le­det var taget i juli – så I lands­ret­tens dom slår de tre dom­me­re lako­nisk fast, at der “er ikke tale om løvfald”.
Med til histo­ri­en hører, at kom­mu­nen – som der står I dom­men – “den 12. juni 2017 gav Aakær Gods en ind­skær­pel­se om ophør med fodring”.

OFFENTLIGHEDENS VAGTHUND
Lands­ret­ten slår fast: “Ib Salo­mon Han­sens udta­lel­ser om dels Odder Kom­mu­nens behand­ling af de mil­jø­ret­li­ge for­hold ved­rø­ren­de Aakær Gods, dels god­sets drift set I rela­tion til mil­jø­et, er emner af væsent­lig sam­funds­mæs­sig inter­es­se, og der skal fore­lig­ge tungt­ve­jen­de grun­de til at fore­ta­ge ind­greb i ytrings­fri­he­den, som ved­rø­rer den offent­li­ge debat i et demo­kra­tisk sam­fund om emner af almen inter­es­se. Ib Salo­mon Han­sen har i beg­ge de læser­bre­ve, der er omfat­tet af den­ne sag, udtalt sig i sin egen­skab af for­mand for Dan­mark Natur­fred­nings­for­e­nings loka­laf­de­ling i Odder, og det må….lægges til grund, at en mil­jøor­ga­ni­sa­tion som Danmarks

Lands­ret­tens tre dom­me­re: God­se­je­ren må tåle omtale

Natur­fred­nings­for­e­ning fun­ge­rer som ”offent­lig­he­dens vagt­hund”, og at mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen der­for nyder en vidt­gå­en­de ret til ytringsfrihed”.

HAN TÅLE OMTALE

Og vide­re: “Johan Koed-Jør­gen­sen dri­ver Aakær Gods, der efter det oply­ste er en rela­tivt stor virk­som­hed i loka­l­om­rå­det, og han må der­for i vidt omfang tåle, at de dis­po­si­tio­ner, der fore­ta­ges på god­set, bli­ver gen­stand for omtale”.
Beg­ge afsnit sva­rer til den dom, byret­ten afsag­de 20. Juni sid­ste år, hvor det også bli­ver slå­et fast, at hver­ken god­set eller gode­je­rens ære er kræn­ket. Dog er “offent­lig­he­dens vagt­hund” ikke for­mu­le­ret så kort og klart I byret­tens dom.

BETAL VED UDGANGEN
Nu er der kun højeste­ret til­ba­ge, hvis god­se­je­ren vil fort­sæt­te sagen. Men når en sag alle­re­de er afgjort i to instan­ser, er lovens udgangs­punkt, at den ikke kan kom­me vide­re med­min­dre der er prin­ci­pi­el­le for­hold. Som der står I en stør­re arti­kel fra Advo­kat­sam­fun­det – “det prin­ci­pi­el­le skal stå I flammeskrift”.
Sagen har til nu kostet god­se­je­ren 68.750 kro­ner plus omkost­nin­ger til hans egen advo­kat. Han skal nem­lig nu beta­le 37.500 kr til Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning og Ib Salo­mon i sagsom­kost­nin­ger efter dom­men i Byret­ten, og 31.250 kr i sagsom­kost­nin­ger efter dom­men i Landsretten.

 

 

 

 

 

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.