KORT NYT

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

God­se­jer tab­te også sagen mod DN i Landsretten

Byret­tens dom stad­fæ­stes. I sagsom­kost­nin­ger for lands­ret­ten skal Aakær Gods v/​Johan Koed-Jør­gen­sen inden 14 dage beta­le 31.250 kr. til Ib Salo­mon Hansen”.

Ib Salo­mon på vej ind i Landsretten

Sådan lyder den dom, som Lands­ret­ten i dag afsag­de i sagen Aakær gods mod for­man­den for Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning I Odder, Ib Salo­mon. Som tid­li­ge­re beskre­vet I Lokal­po­sten, hand­ler sagen om, hvor­vidt Ib Salo­mon har kræn­ket god­sets og eje­rens ære med to læser­bre­ve, der blev bragt i Hor­sens Fol­ke­blad hen­holds­vis 21. decem­ber 2015 og 31. august 2016 samt i en pres­se­med­del­el­se. Men hver­ken læser­bre­ve eller pres­se­med­del­el­se har alt­så kræn­ket god­sets eller god­se­je­rens ære, nåe­de også Lands­ret­ten frem til. (Læs om sagen her).

ET ULDENT FORLØB

Læser­bre­vet fra decem­ber 2015 hand­le­de om et vand­løb, der er under natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven, og der­for ikke må ændres – kun ved­li­ge­hol­des. Men god­set ændre­de alli­ge­vel vand­lø­bet. I før­ste omgang lød beske­den fra kom­mu­nen, at det skul­le føres til­ba­ge, men lige før dead­li­ne gav kom­mu­nens davæ­ren­de mil­jø­di­rek­tør en såkaldt “lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion”. Natur­fred­nings­for­e­nin­gen send­te sagen til den høje­ste anke­in­stans på mil­jø­om­rå­det, og her blev den “lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion” dømt ulov­lig. Det er det­te for­løb, Ib Salo­mon kald­te “uldent” i en pres­se­med­del­el­se after afgø­rel­sen. Brug af ordet uldent mener god­se­je­ren, at hans og god­sets ære er kræn­ket. Også selv om ordet blev brugt om kom­mu­nens sagsbehandling.

LØVFALDJULI

Læser­bre­ve­ne hand­le­de også om udsæt­ning og fod­ring af ænder i en sø på god­sets områ­de. Doku­men­ta­tio­nen var bil­le­de af ænder­ne plus bil­le­der af en foder­bræm­me ved søens kant. Det kan lige­så godt være løv­fald, sag­de god­sets advo­kat I Lands­ret­ten. Men bil­le­det var taget i juli – så I lands­ret­tens dom slår de tre dom­me­re lako­nisk fast, at der “er ikke tale om løvfald”.
Med til histo­ri­en hører, at kom­mu­nen – som der står I dom­men – “den 12. juni 2017 gav Aakær Gods en ind­skær­pel­se om ophør med fodring”.

OFFENTLIGHEDENS VAGTHUND
Lands­ret­ten slår fast: “Ib Salo­mon Han­sens udta­lel­ser om dels Odder Kom­mu­nens behand­ling af de mil­jø­ret­li­ge for­hold ved­rø­ren­de Aakær Gods, dels god­sets drift set I rela­tion til mil­jø­et, er emner af væsent­lig sam­funds­mæs­sig inter­es­se, og der skal fore­lig­ge tungt­ve­jen­de grun­de til at fore­ta­ge ind­greb i ytrings­fri­he­den, som ved­rø­rer den offent­li­ge debat i et demo­kra­tisk sam­fund om emner af almen inter­es­se. Ib Salo­mon Han­sen har i beg­ge de læser­bre­ve, der er omfat­tet af den­ne sag, udtalt sig i sin egen­skab af for­mand for Dan­mark Natur­fred­nings­for­e­nings loka­laf­de­ling i Odder, og det må….lægges til grund, at en mil­jøor­ga­ni­sa­tion som Danmarks

Lands­ret­tens tre dom­me­re: God­se­je­ren må tåle omtale

Natur­fred­nings­for­e­ning fun­ge­rer som ”offent­lig­he­dens vagt­hund”, og at mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen der­for nyder en vidt­gå­en­de ret til ytringsfrihed”.

HAN TÅLE OMTALE

Og vide­re: “Johan Koed-Jør­gen­sen dri­ver Aakær Gods, der efter det oply­ste er en rela­tivt stor virk­som­hed i loka­l­om­rå­det, og han må der­for i vidt omfang tåle, at de dis­po­si­tio­ner, der fore­ta­ges på god­set, bli­ver gen­stand for omtale”.
Beg­ge afsnit sva­rer til den dom, byret­ten afsag­de 20. Juni sid­ste år, hvor det også bli­ver slå­et fast, at hver­ken god­set eller gode­je­rens ære er kræn­ket. Dog er “offent­lig­he­dens vagt­hund” ikke for­mu­le­ret så kort og klart I byret­tens dom.

BETAL VED UDGANGEN
Nu er der kun højeste­ret til­ba­ge, hvis god­se­je­ren vil fort­sæt­te sagen. Men når en sag alle­re­de er afgjort i to instan­ser, er lovens udgangs­punkt, at den ikke kan kom­me vide­re med­min­dre der er prin­ci­pi­el­le for­hold. Som der står I en stør­re arti­kel fra Advo­kat­sam­fun­det – “det prin­ci­pi­el­le skal stå I flammeskrift”.
Sagen har til nu kostet god­se­je­ren 68.750 kro­ner plus omkost­nin­ger til hans egen advo­kat. Han skal nem­lig nu beta­le 37.500 kr til Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning og Ib Salo­mon i sagsom­kost­nin­ger efter dom­men i Byret­ten, og 31.250 kr i sagsom­kost­nin­ger efter dom­men i Landsretten.

 

 

 

 

 

KALENDER

DANSKE SENIORER
Hver man­dag helt frem til og med 26. april mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. 01. marts er møde­tids­punk­tet kl. 09.30. Men fra 8. marts er det ændret til kl. 13.30.


Hver lør­dag frem mod påske er restau­rant Møl­le­går­dens take away åben fra kl. 10.30 – 15.30 for salg af fri­ske fisk, deli­ka­tes­ser, kaf­fe, varm cacao og dagens kage. Du kan også få et stjer­neskud med hjem. Men det skal bestil­les for­ud på tlf. 86552083

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN
Mor­gensang med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set er aflyst.