KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

God­se­jer tab­te også sagen mod DN i Landsretten

Byret­tens dom stad­fæ­stes. I sagsom­kost­nin­ger for lands­ret­ten skal Aakær Gods v/​Johan Koed-Jør­gen­sen inden 14 dage beta­le 31.250 kr. til Ib Salo­mon Hansen”.

Ib Salo­mon på vej ind i Landsretten

Sådan lyder den dom, som Lands­ret­ten i dag afsag­de i sagen Aakær gods mod for­man­den for Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning I Odder, Ib Salo­mon. Som tid­li­ge­re beskre­vet I Lokal­po­sten, hand­ler sagen om, hvor­vidt Ib Salo­mon har kræn­ket god­sets og eje­rens ære med to læser­bre­ve, der blev bragt i Hor­sens Fol­ke­blad hen­holds­vis 21. decem­ber 2015 og 31. august 2016 samt i en pres­se­med­del­el­se. Men hver­ken læser­bre­ve eller pres­se­med­del­el­se har alt­så kræn­ket god­sets eller god­se­je­rens ære, nåe­de også Lands­ret­ten frem til. (Læs om sagen her).

ET ULDENT FORLØB

Læser­bre­vet fra decem­ber 2015 hand­le­de om et vand­løb, der er under natur­be­skyt­tel­ses­lo­ven, og der­for ikke må ændres – kun ved­li­ge­hol­des. Men god­set ændre­de alli­ge­vel vand­lø­bet. I før­ste omgang lød beske­den fra kom­mu­nen, at det skul­le føres til­ba­ge, men lige før dead­li­ne gav kom­mu­nens davæ­ren­de mil­jø­di­rek­tør en såkaldt “lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion”. Natur­fred­nings­for­e­nin­gen send­te sagen til den høje­ste anke­in­stans på mil­jø­om­rå­det, og her blev den “lov­lig­gø­ren­de dis­pen­sa­tion” dømt ulov­lig. Det er det­te for­løb, Ib Salo­mon kald­te “uldent” i en pres­se­med­del­el­se after afgø­rel­sen. Brug af ordet uldent mener god­se­je­ren, at hans og god­sets ære er kræn­ket. Også selv om ordet blev brugt om kom­mu­nens sagsbehandling.

LØVFALDJULI

Læser­bre­ve­ne hand­le­de også om udsæt­ning og fod­ring af ænder i en sø på god­sets områ­de. Doku­men­ta­tio­nen var bil­le­de af ænder­ne plus bil­le­der af en foder­bræm­me ved søens kant. Det kan lige­så godt være løv­fald, sag­de god­sets advo­kat I Lands­ret­ten. Men bil­le­det var taget i juli – så I lands­ret­tens dom slår de tre dom­me­re lako­nisk fast, at der “er ikke tale om løvfald”.
Med til histo­ri­en hører, at kom­mu­nen – som der står I dom­men – “den 12. juni 2017 gav Aakær Gods en ind­skær­pel­se om ophør med fodring”.

OFFENTLIGHEDENS VAGTHUND
Lands­ret­ten slår fast: “Ib Salo­mon Han­sens udta­lel­ser om dels Odder Kom­mu­nens behand­ling af de mil­jø­ret­li­ge for­hold ved­rø­ren­de Aakær Gods, dels god­sets drift set I rela­tion til mil­jø­et, er emner af væsent­lig sam­funds­mæs­sig inter­es­se, og der skal fore­lig­ge tungt­ve­jen­de grun­de til at fore­ta­ge ind­greb i ytrings­fri­he­den, som ved­rø­rer den offent­li­ge debat i et demo­kra­tisk sam­fund om emner af almen inter­es­se. Ib Salo­mon Han­sen har i beg­ge de læser­bre­ve, der er omfat­tet af den­ne sag, udtalt sig i sin egen­skab af for­mand for Dan­mark Natur­fred­nings­for­e­nings loka­laf­de­ling i Odder, og det må….lægges til grund, at en mil­jøor­ga­ni­sa­tion som Danmarks

Lands­ret­tens tre dom­me­re: God­se­je­ren må tåle omtale

Natur­fred­nings­for­e­ning fun­ge­rer som ”offent­lig­he­dens vagt­hund”, og at mil­jøor­ga­ni­sa­tio­nen der­for nyder en vidt­gå­en­de ret til ytringsfrihed”.

HAN TÅLE OMTALE

Og vide­re: “Johan Koed-Jør­gen­sen dri­ver Aakær Gods, der efter det oply­ste er en rela­tivt stor virk­som­hed i loka­l­om­rå­det, og han må der­for i vidt omfang tåle, at de dis­po­si­tio­ner, der fore­ta­ges på god­set, bli­ver gen­stand for omtale”.
Beg­ge afsnit sva­rer til den dom, byret­ten afsag­de 20. Juni sid­ste år, hvor det også bli­ver slå­et fast, at hver­ken god­set eller gode­je­rens ære er kræn­ket. Dog er “offent­lig­he­dens vagt­hund” ikke for­mu­le­ret så kort og klart I byret­tens dom.

BETAL VED UDGANGEN
Nu er der kun højeste­ret til­ba­ge, hvis god­se­je­ren vil fort­sæt­te sagen. Men når en sag alle­re­de er afgjort i to instan­ser, er lovens udgangs­punkt, at den ikke kan kom­me vide­re med­min­dre der er prin­ci­pi­el­le for­hold. Som der står I en stør­re arti­kel fra Advo­kat­sam­fun­det – “det prin­ci­pi­el­le skal stå I flammeskrift”.
Sagen har til nu kostet god­se­je­ren 68.750 kro­ner plus omkost­nin­ger til hans egen advo­kat. Han skal nem­lig nu beta­le 37.500 kr til Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning og Ib Salo­mon i sagsom­kost­nin­ger efter dom­men i Byret­ten, og 31.250 kr i sagsom­kost­nin­ger efter dom­men i Landsretten.

 

 

 

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr