Stendiget var i vejen da maskinhuset skulle forlænges

– og så blev det fjernet. Det er ikke nævnt i helhedsplanen, argumenterede Koed Jørgensen. Nej, men loven skal følges, sagde klagenævnet

Dette stendige eksisterer fortsat – men 104 meter blev fjernet

Søndag d. 01. juli skal Koed Jørgensen have genopført 104 meter stendige nær Åkærs hovedbygning, som han har pillet ned.
Diget kan ses på sognekort fra 1818, så det er med stor sandsynlighed ældre. Men de 104 meter var placeret et sted, hvor godsejeren ville forlænge et maskinhus, så stendiget kom ned.
Odder kommune gav bagefter en såkaldt lovliggørende dispensation. Det var ikke første gang  – også denne gang blev den afvist.

27. Oktober 2016 afgjorde Natur- og Miljøklagenævnet sagen efter at have behandlet en klage fra Danmarks Naturfredningsforening over kommunens dispensation.
Koed Jørgensen argumenterede med, at diget ikke var en del af helhedsplanen fra 1996, som fortæller hvilke diger, der skal bevares. Derfor kunne han lovligt fjerne det.
Kommunens argument for at give den lovliggørende dispensation var – som der står i nævnets afgørelse – at i forbindelse med meddelelse af tilladelse til forlængelsen af bygningen, har der ikke været opmærksomhed på stendiget, som således ikke er nævnt i forbindelse med sagsbehandlingen”.

HELHEDSPLANEN ER IKKE LOVEN
Klagenævnet afviser såvel godsejerens som kommunens argumenter.
”Beskyttelsen af diget fremgår direkte af loven, og kan således ikke tilsidesættes af helhedsplanen. Helhedsplanen kan alene indgå i vurderingen af, om der bør meddeles dispensation”.
Ikke mindst denne begrundelse er interessant, den aktuelle stævning taget i betragtning. (Læs hele afgørelsen her)
Også denne formulering i klagenævnets afgørelse:
Nævnet finder heller ikke, at helhedsplanen fra 1996 kan skabe en berettiget forventning hos ejeren om, at der til enhver tid kan foretages ændringer af beskyttede natur- og kulturelementer, i strid med de i lovgivningen fastsatte forbudsbestemmelser”..
(Loven, der henvises til, er museumsloven, og det drejer sig om paragraf 29). 
Men Koed Jørgensen er ikke i gang med at bygge stendiget op, så det er klar på søndag. Tværtimod.
Han har derimod stævnet såvel kommunen som Slots- og Kulturstyrelsen med krav om at ”De sagsøgte tilpligtes at anerkende, at diget …..er fjernet med rette og ikke kan kræves retableret”.