KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Gra­ve­ne på “sol­plet­ten” vid­ner om deres kær­lig­hed til natu­ren på Gyllingnæs

Går man turen rundt om Gyl­ling­næs, fin­der man tæt på næs­set sol­plet­ten: Et grav­sted indram­met af kor­te gra­nit­pæ­le og tyk­ke jer­n­kæ­der. Her er de tid­li­ge­re eje­re af god­set med sam­me navn, Eva og Niels Baner, begra­vet. Niels Baner døde i 1946 og blev stedt til hvi­le i sko­ven med sær­lig til­la­del­se fra kir­ke­mi­ni­ste­ri­et. 20 år sene­re blev også hans kone begra­vet her.

De to var helt almin­de­li­ge men­ne­sker – for nu at bru­ge et for­s­lidt udtryk – der drev god­set, der engang hør­te under Åkær. De har ikke efter­ladt megen infor­ma­tion. Men dog ved vi, at Niels Baner yde­de en hef­tig mod­stand, da Hede­sel­ska­bet hav­de fået den idé, at Ler­d­rup­bug­ten skul­le tør­læg­ges og omdan­nes til san­de­de hus­mands­ste­der, hvil­ket hav­de bety­det far­vel til Alrø som ø. Og vi ved, at spe­ci­elt Eva Baner tog sig af god­sets gam­le ansat­te og af pen­sio­ni­ster­ne i Gylling.

NIELS MADSEN NIELSEN

Niels Baner blev født 15. juni 1876 i Lej­rskov sogn, som var en del af Ribe amt. Her hav­de hans for­æl­dre en gård, og hans far var også sog­ne­fo­ged. Da han blev døbt, fik han nav­net Niels Mad­sen Niel­sen. Han vok­se­de op på den fir­læn­ge­de gård, der lå cen­tralt i lands­by­en og hav­de egen smed­je. Der var fle­re ansat­te, og far­far var på aftægt. Da han var 15 år, fik han en lil­le­bror – Karl. Da Niels blev kon­fir­me­ret, note­re­de præ­sten sir­ligt i kir­ke­bo­gen, at han i både viden og opfør­sel fik karak­te­ren mg.

Eva Baner blev født 11. decem­ber 1885 i Vej­en sogn – også i Ribe Amt. Hen­des mor var dat­ter af en ugift tje­ne­stepi­ge – men står i en fol­ke­tæl­ling som ple­je­dat­ter af en pro­p­ri­e­tær og hans kone. I hus­stan­den var også konens far, der hav­de efter­nav­net Dal­gas. Det sam­me efter­navn fik Eva Baners mor – Ane Augus­ta Dal­gas. Fami­li­en må have været ret vel­ha­ven­de, for der er ansat en lære­rin­de til de tre børn.

BRØD HUSMANDSARVEN

Eva Baners mor blev gift med Ebbe Søren­sen. Han var en drif­tig mand. Hans far var hus­mand, men det gik ikke i arv til Ebbe. I dag vil­le vi sige, at han brød den soci­a­le arv, og vi vil­le kal­de ham iværk­sæt­ter Han opfør­te en fabrik i Vej­en, der pro­du­ce­re­de tag­pap og opret­te­de en trælast­han­del i til­knyt­ning til den. Han kom fra lands­by­en Høl­lund – og det glem­te han ikke. Fabrik­ken fik nav­net Høl­lund. Og han tog også nav­net til sig, så vi fin­der ham i kir­kebø­ger og fol­ke­tæl­lin­ger som Ebbe Søren­sen Høl­lund. Han står også som bygmester.

KØBER HERREGÅRD

Eva var Ane August­as og Ebbes ene­ste barn. Hun blev døbt Eva Ebbe­sdat­ter Høl­lund. Det var ikke ofte i 1885, at piger fik et patro­nym, som det hed­der, når det af deres navn frem­går, hvem de var dat­ter af. Men måske reg­ne­de hen­des for­æl­dre ikke med at få fle­re børn – for da Eva blev født, var hen­des mor 38 år.

Der må have været gode pen­ge i tag­pap og tøm­mer, for i 1902 køb­te Ebbe Søren­sen Høl­lund en her­re­gård. Nem­lig Rask Hoved­gård ved Hor­sens. Da var Eva 17 år.

I 1909 kom Niels Mad­sen Niel­sen til her­re­går­den og står i fol­ke­tæl­lin­gen fra 1911 som avls­for­val­ter. Men nu har han et helt andet efter­navn. Nem­lig Baner. Hvor­fra dét navn stam­mer, har det ikke været muligt at fin­de frem til. Baner er ikke en lands­by, og nav­net optræ­der hel­ler ikke i hans slægt – hver­ken på hans mors eller fars side

Hvor han har arbej­det, før han kom til Rask Hoved­gård, ved vi ikke.

Men vi ved, at 31. maj 1918 blev han gift med Eva Ebbe­sdat­ter Høl­lund. Han er da kun få dage fra at fyl­de 43 år, og hun er 33 år. I kir­ke­bo­gen står hun som pige af Rask Hovedgård.

EN INDKOMST 1347 KR/​ ÅR

Hans tid som god­s­for­val­ter var dog snart for­bi. For i 1918 solg­te hans svi­ger­far nem­lig Rask Hoved­gård til et konsor­ti­um, som solg­te vide­re til Skan­der­borg Udstyk­nings­for­e­ning. Det var på den tid, hvor der blev opret­tet man­ge hus­mands­brug over hele lan­det. Måske hav­de hans svi­ger­far set skrif­ten på væg­gen i form af loven om udstyk­ning, og hav­de ønsket at stry­ge gevin­sten i tide.

Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1921 er svi­ger­far ble­vet huse­jer i Stens­bal­le tæt på god­set Stens­bal­le­gård. Her boe­de han sam­men med sin kone, Ane Augus­ta, og en tje­ne­stepi­ge, der er midt i 50’erne. Hun var fulgt med fra Rask Hoved­gård. Men Eva og Niels boe­de også i huset. Niels Baners ind­komst er opgi­vet til at være 1347 kr/​år. Det er ikke meget, og han er 45 år. Til sam­men­lig­ning tjen­te en arbejds­mand godt 2000 kr/​år og den loka­le brugs­ud­de­ler ca 5000 kr/​år. Men svi­ger­far – Ebbe Høl­lund – har rekor­den med en ind­tægt på 16.200 kr. Han står som ren­ti­er – alt­så en per­son, der lever af ren­ter­ne af for­mu­en. I fle­re år – nem­lig fra 1918 til 1925 – er Niels Baner i fol­ke­tæl­lin­ger­ne regi­stre­ret som væren­de uden arbej­de. Med den lave ind­komst har der ikke været meget at købe gods for senere.

EVA VAR ENESTE ARVING

I 1925 døde Ane Augus­ta – og i 1933 døde Ebbe Høl­lund. Eva var ene­ste barn i fami­li­en, så hun var arving til både hus og for­mue. Der­for er det rime­ligt at anta­ge, at uden arven fra svi­ger­far, hav­de det ikke været muligt for Eva og Niels Baner at købe Gyl­ling­næs i 1936. 

Det var hår­de tider for land­bru­get i 1930’erne. Men Niels Baner kun­ne træk­ke på erfa­rin­ger­ne som for­val­ter, og han var god til at skaf­fe kom­pe­ten­te med­ar­bej­de­re. Så fra at have skran­tet lidt under den tid­li­ge­re ejer, blev Gyl­ling­næs igen et for­nuf­tigt land­brug med sko­v­brug. Fol­ke­tæl­lin­gen fra 1940 viser, at der var fle­re land­væ­sen­se­le­ver, sko­v­ar­bej­de­re, foder­me­ster og hjæl­pe­re i stal­den, land­brugs­med­hjæl­pe­re samt adskil­li­ge stu­epi­ger og andre ansat­te i hovedhuset.

Baners reg­le­ment, som de ansat­te hav­de at ret­te sig efter

BEKÆMPEDE HEDESELSKABETS PLANER

Men Baner kom til at bety­de mere for områ­det end blot at ska­be beskæf­ti­gel­se. Han yde­de en indædt mod­stand, da Hede­sel­ska­bet vil­le tør­læg­ge områ­det fra Gyl­ling­næs til Alrø­dæm­nin­gen og omdan­ne den smuk­ke natur til små hus­mands­ste­der med elen­dig dyrk­nings­jord. Han mød­te op i land­brugs­mi­ni­ste­ri­et og for­tal­te depar­te­ments­che­fen, at han “under ingen omstæn­dig­he­der vil­le have noget som helst med det van­vit­ti­ge tør­lægs­nings­fo­re­ta­gen­de at gøre”. Og på møder med Hede­sel­ska­bet og andre, gen­tog han. Han ønske­de at beva­re natu­ren. Det var bar­ske tider for natu­rel­ske­re den­gang – for som en af Hede­sel­ska­bets lob­byi­ster udtryk­te det: ”Vi skal ikke fre­de natu­ren, vi skal bekæm­pe den”. (Læs Lokal­po­stens arti­kel ”ud med natu­ren – det bil­li­ge skidt! Og væk med Alrø som ø”).

GIK IKKE AKKORD

Den gam­le Gyl­ling-lærer, Gun­nar Mad­sen, karak­te­ri­se­re­de i Gyl­ling­bo­gen II Niels Baner på den­ne måde: “God­se­jer Baner var en sær­præ­get, men stor per­son­lig­hed, der hav­de sine menin­gers mod og ikke gik på akkord med noget, som ikke stem­te med hans over­be­vis­ning”. Og det fik Hede­sel­ska­bet og land­brugs­mi­ni­ste­ri­et alt­så at føle.

I 1946 blev Niels Baner syg, og 25. august døde han på Dia­ko­nis­sestif­tel­sen på Fre­de­riks­berg. 1. sep­tem­ber blev han med sær­lig til­la­del­se fra kir­ke­mi­ni­ste­ri­et begra­vet det sted, der nu kal­des ”Sol­plet­ten”. Ste­det for­tæl­ler os, hvor meget natu­ren omkring Gyl­ling­næs betød for ægte­par­ret Baner.

SOCIALT BEVIDST GODSEJER

God­sets hoved­byg­ning som den så ud i Eva Baners tid

Eva Baner blev på god­set og drev det med hjælp fra en for­val­ter. Hun behand­le­de de ansat­te godt. Af Kir­sten Erik­nau­ers bog, ”Da for­val­te­rens ord var lov”, frem­går, at hun i den gam­le hestestald fik lavet fire tovæ­rel­ses lej­lig­he­der med bad og toilet, hvor gam­le med­ar­bej­de­re kun­ne bo. Samt­li­ge pen­sio­ni­ster i Gyl­ling fik hvert år til jul en hil­sen fra Eva Baner – en kurv fyldt med slag­temad og et hånd­skre­vet kort. Maden til de man­ge tje­ne­ste­folk var også god. Ikke som på f.eks. Åkær, hvor for­val­te­rens kone fik lidt ekstra lom­me­pen­ge ud af at spa­re på maden til de ansatte.

11. novem­ber 1966 blev Eva Baner 80 år gam­mel efter eget ønske begra­vet i sko­ven – men i mod­sæt­ning til Niels Baners begra­vel­se, var hen­des i dybe­ste stilhed.

Typisk for hen­de var også, at det har ikke været muligt at fin­de et ene­ste bil­le­de af hen­de i arkiverne.

Med Niels og Eva Baner blev to almin­de­li­ge men­ne­sker eje­re af Gyl­ling­næs. Men uden svi­ger­fars brud på den soci­a­le arv, hav­de de næp­pe haft muligheden.

Tak til Lise Laur­sen for hjælp med researchen

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.