KORT NYT

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Gra­ve­ne på “sol­plet­ten” vid­ner om deres kær­lig­hed til natu­ren på Gyllingnæs

Går man turen rundt om Gyl­ling­næs, fin­der man tæt på næs­set sol­plet­ten: Et grav­sted indram­met af kor­te gra­nit­pæ­le og tyk­ke jer­n­kæ­der. Her er de tid­li­ge­re eje­re af god­set med sam­me navn, Eva og Niels Baner, begra­vet. Niels Baner døde i 1946 og blev stedt til hvi­le i sko­ven med sær­lig til­la­del­se fra kir­ke­mi­ni­ste­ri­et. 20 år sene­re blev også hans kone begra­vet her.

De to var helt almin­de­li­ge men­ne­sker – for nu at bru­ge et for­s­lidt udtryk – der drev god­set, der engang hør­te under Åkær. De har ikke efter­ladt megen infor­ma­tion. Men dog ved vi, at Niels Baner yde­de en hef­tig mod­stand, da Hede­sel­ska­bet hav­de fået den idé, at Ler­d­rup­bug­ten skul­le tør­læg­ges og omdan­nes til san­de­de hus­mands­ste­der, hvil­ket hav­de bety­det far­vel til Alrø som ø. Og vi ved, at spe­ci­elt Eva Baner tog sig af god­sets gam­le ansat­te og af pen­sio­ni­ster­ne i Gylling.

NIELS MADSEN NIELSEN

Niels Baner blev født 15. juni 1876 i Lej­rskov sogn, som var en del af Ribe amt. Her hav­de hans for­æl­dre en gård, og hans far var også sog­ne­fo­ged. Da han blev døbt, fik han nav­net Niels Mad­sen Niel­sen. Han vok­se­de op på den fir­læn­ge­de gård, der lå cen­tralt i lands­by­en og hav­de egen smed­je. Der var fle­re ansat­te, og far­far var på aftægt. Da han var 15 år, fik han en lil­le­bror – Karl. Da Niels blev kon­fir­me­ret, note­re­de præ­sten sir­ligt i kir­ke­bo­gen, at han i både viden og opfør­sel fik karak­te­ren mg.

Eva Baner blev født 11. decem­ber 1885 i Vej­en sogn – også i Ribe Amt. Hen­des mor var dat­ter af en ugift tje­ne­stepi­ge – men står i en fol­ke­tæl­ling som ple­je­dat­ter af en pro­p­ri­e­tær og hans kone. I hus­stan­den var også konens far, der hav­de efter­nav­net Dal­gas. Det sam­me efter­navn fik Eva Baners mor – Ane Augus­ta Dal­gas. Fami­li­en må have været ret vel­ha­ven­de, for der er ansat en lære­rin­de til de tre børn.

BRØD HUSMANDSARVEN

Eva Baners mor blev gift med Ebbe Søren­sen. Han var en drif­tig mand. Hans far var hus­mand, men det gik ikke i arv til Ebbe. I dag vil­le vi sige, at han brød den soci­a­le arv, og vi vil­le kal­de ham iværk­sæt­ter Han opfør­te en fabrik i Vej­en, der pro­du­ce­re­de tag­pap og opret­te­de en trælast­han­del i til­knyt­ning til den. Han kom fra lands­by­en Høl­lund – og det glem­te han ikke. Fabrik­ken fik nav­net Høl­lund. Og han tog også nav­net til sig, så vi fin­der ham i kir­kebø­ger og fol­ke­tæl­lin­ger som Ebbe Søren­sen Høl­lund. Han står også som bygmester.

KØBER HERREGÅRD

Eva var Ane August­as og Ebbes ene­ste barn. Hun blev døbt Eva Ebbe­sdat­ter Høl­lund. Det var ikke ofte i 1885, at piger fik et patro­nym, som det hed­der, når det af deres navn frem­går, hvem de var dat­ter af. Men måske reg­ne­de hen­des for­æl­dre ikke med at få fle­re børn – for da Eva blev født, var hen­des mor 38 år.

Der må have været gode pen­ge i tag­pap og tøm­mer, for i 1902 køb­te Ebbe Søren­sen Høl­lund en her­re­gård. Nem­lig Rask Hoved­gård ved Hor­sens. Da var Eva 17 år.

I 1909 kom Niels Mad­sen Niel­sen til her­re­går­den og står i fol­ke­tæl­lin­gen fra 1911 som avls­for­val­ter. Men nu har han et helt andet efter­navn. Nem­lig Baner. Hvor­fra dét navn stam­mer, har det ikke været muligt at fin­de frem til. Baner er ikke en lands­by, og nav­net optræ­der hel­ler ikke i hans slægt – hver­ken på hans mors eller fars side

Hvor han har arbej­det, før han kom til Rask Hoved­gård, ved vi ikke.

Men vi ved, at 31. maj 1918 blev han gift med Eva Ebbe­sdat­ter Høl­lund. Han er da kun få dage fra at fyl­de 43 år, og hun er 33 år. I kir­ke­bo­gen står hun som pige af Rask Hovedgård.

EN INDKOMST 1347 KR/​ ÅR

Hans tid som god­s­for­val­ter var dog snart for­bi. For i 1918 solg­te hans svi­ger­far nem­lig Rask Hoved­gård til et konsor­ti­um, som solg­te vide­re til Skan­der­borg Udstyk­nings­for­e­ning. Det var på den tid, hvor der blev opret­tet man­ge hus­mands­brug over hele lan­det. Måske hav­de hans svi­ger­far set skrif­ten på væg­gen i form af loven om udstyk­ning, og hav­de ønsket at stry­ge gevin­sten i tide.

Ved fol­ke­tæl­lin­gen i 1921 er svi­ger­far ble­vet huse­jer i Stens­bal­le tæt på god­set Stens­bal­le­gård. Her boe­de han sam­men med sin kone, Ane Augus­ta, og en tje­ne­stepi­ge, der er midt i 50’erne. Hun var fulgt med fra Rask Hoved­gård. Men Eva og Niels boe­de også i huset. Niels Baners ind­komst er opgi­vet til at være 1347 kr/​år. Det er ikke meget, og han er 45 år. Til sam­men­lig­ning tjen­te en arbejds­mand godt 2000 kr/​år og den loka­le brugs­ud­de­ler ca 5000 kr/​år. Men svi­ger­far – Ebbe Høl­lund – har rekor­den med en ind­tægt på 16.200 kr. Han står som ren­ti­er – alt­så en per­son, der lever af ren­ter­ne af for­mu­en. I fle­re år – nem­lig fra 1918 til 1925 – er Niels Baner i fol­ke­tæl­lin­ger­ne regi­stre­ret som væren­de uden arbej­de. Med den lave ind­komst har der ikke været meget at købe gods for senere.

EVA VAR ENESTE ARVING

I 1925 døde Ane Augus­ta – og i 1933 døde Ebbe Høl­lund. Eva var ene­ste barn i fami­li­en, så hun var arving til både hus og for­mue. Der­for er det rime­ligt at anta­ge, at uden arven fra svi­ger­far, hav­de det ikke været muligt for Eva og Niels Baner at købe Gyl­ling­næs i 1936. 

Det var hår­de tider for land­bru­get i 1930’erne. Men Niels Baner kun­ne træk­ke på erfa­rin­ger­ne som for­val­ter, og han var god til at skaf­fe kom­pe­ten­te med­ar­bej­de­re. Så fra at have skran­tet lidt under den tid­li­ge­re ejer, blev Gyl­ling­næs igen et for­nuf­tigt land­brug med sko­v­brug. Fol­ke­tæl­lin­gen fra 1940 viser, at der var fle­re land­væ­sen­se­le­ver, sko­v­ar­bej­de­re, foder­me­ster og hjæl­pe­re i stal­den, land­brugs­med­hjæl­pe­re samt adskil­li­ge stu­epi­ger og andre ansat­te i hovedhuset.

Baners reg­le­ment, som de ansat­te hav­de at ret­te sig efter

BEKÆMPEDE HEDESELSKABETS PLANER

Men Baner kom til at bety­de mere for områ­det end blot at ska­be beskæf­ti­gel­se. Han yde­de en indædt mod­stand, da Hede­sel­ska­bet vil­le tør­læg­ge områ­det fra Gyl­ling­næs til Alrø­dæm­nin­gen og omdan­ne den smuk­ke natur til små hus­mands­ste­der med elen­dig dyrk­nings­jord. Han mød­te op i land­brugs­mi­ni­ste­ri­et og for­tal­te depar­te­ments­che­fen, at han “under ingen omstæn­dig­he­der vil­le have noget som helst med det van­vit­ti­ge tør­lægs­nings­fo­re­ta­gen­de at gøre”. Og på møder med Hede­sel­ska­bet og andre, gen­tog han. Han ønske­de at beva­re natu­ren. Det var bar­ske tider for natu­rel­ske­re den­gang – for som en af Hede­sel­ska­bets lob­byi­ster udtryk­te det: ”Vi skal ikke fre­de natu­ren, vi skal bekæm­pe den”. (Læs Lokal­po­stens arti­kel ”ud med natu­ren – det bil­li­ge skidt! Og væk med Alrø som ø”).

GIK IKKE AKKORD

Den gam­le Gyl­ling-lærer, Gun­nar Mad­sen, karak­te­ri­se­re­de i Gyl­ling­bo­gen II Niels Baner på den­ne måde: “God­se­jer Baner var en sær­præ­get, men stor per­son­lig­hed, der hav­de sine menin­gers mod og ikke gik på akkord med noget, som ikke stem­te med hans over­be­vis­ning”. Og det fik Hede­sel­ska­bet og land­brugs­mi­ni­ste­ri­et alt­så at føle.

I 1946 blev Niels Baner syg, og 25. august døde han på Dia­ko­nis­sestif­tel­sen på Fre­de­riks­berg. 1. sep­tem­ber blev han med sær­lig til­la­del­se fra kir­ke­mi­ni­ste­ri­et begra­vet det sted, der nu kal­des ”Sol­plet­ten”. Ste­det for­tæl­ler os, hvor meget natu­ren omkring Gyl­ling­næs betød for ægte­par­ret Baner.

SOCIALT BEVIDST GODSEJER

God­sets hoved­byg­ning som den så ud i Eva Baners tid

Eva Baner blev på god­set og drev det med hjælp fra en for­val­ter. Hun behand­le­de de ansat­te godt. Af Kir­sten Erik­nau­ers bog, ”Da for­val­te­rens ord var lov”, frem­går, at hun i den gam­le hestestald fik lavet fire tovæ­rel­ses lej­lig­he­der med bad og toilet, hvor gam­le med­ar­bej­de­re kun­ne bo. Samt­li­ge pen­sio­ni­ster i Gyl­ling fik hvert år til jul en hil­sen fra Eva Baner – en kurv fyldt med slag­temad og et hånd­skre­vet kort. Maden til de man­ge tje­ne­ste­folk var også god. Ikke som på f.eks. Åkær, hvor for­val­te­rens kone fik lidt ekstra lom­me­pen­ge ud af at spa­re på maden til de ansatte.

11. novem­ber 1966 blev Eva Baner 80 år gam­mel efter eget ønske begra­vet i sko­ven – men i mod­sæt­ning til Niels Baners begra­vel­se, var hen­des i dybe­ste stilhed.

Typisk for hen­de var også, at det har ikke været muligt at fin­de et ene­ste bil­le­de af hen­de i arkiverne.

Med Niels og Eva Baner blev to almin­de­li­ge men­ne­sker eje­re af Gyl­ling­næs. Men uden svi­ger­fars brud på den soci­a­le arv, hav­de de næp­pe haft muligheden.

Tak til Lise Laur­sen for hjælp med researchen

KALENDER

MORGENSANG OG FORMIDDAGSKAFFE

Mor­gensang fort­sæt­ter. Men vil dog ikke begyn­de i kir­ken. Det vil være i Sog­ne­hu­set, hvor der også – som sæd­van­ligt – vil være kaf­fe bag­ef­ter. Sådan vil det være hen over vin­te­r­en, for at spa­re på energien. 

ÆSKEN HOLDER JULNOVEMBER

19. – 20. novem­ber og 26. – 27. novem­ber klok­ken 11 – 16 hol­der Æsken på Alrø åbent med salg af pro­duk­ter fra loka­le kunst­hånd­vær­ke­re og meget andet. 

JULGALLERIET

26. novem­ber fra kl. 10 – 15 hol­der Dort­he Bent jule­mar­ked i Gal­le­ri­et på Den Gam­le Sta­tion i Ørting. Der vil være noget for enhver pen­ge­pung – og der­for mulig­hed for at købe jule­ga­ver lokalt. 

JULEMARKED VED GYLLING-BRUGSEN

Den 26. nov. hol­der Brugs­en i Gyl­ling jule­mar­ked med boder og jule­hyg­ge. Det er fra kl. 10 – 14. Har du noget at sæl­ge, kan du få din egen bod. Sig det til en af de ansatte. 

VÆK JULEMANDEN

Den 26. novem­ber kan børn og barn­li­ge sjæ­le kl. 14.30 være med til at væk­ke jule­man­den i Gyl­ling Mølle

SPISEVENNER ØNSKER GOD JUL

13. decem­ber kl. 12 – 14 har Spi­se­ven­ner jule­mid­dag i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding sene­st 9. decem­ber til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65).

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.