KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Hal­len er klar til ny sæson

De sid­ste rester af 70’er-farverne brun, grøn og snav­set kana­rie-gul er nu for­s­vun­det. Og til­ba­ge af den lil­la far­ve, som en eller anden i noget, der må have været en spe­ci­el rus, hav­de malet pane­ler­ne ved ind­gan­gen med, er kun en lil­le prik på gul­vet. For­ti­dens far­ve-ræds­ler er for­s­vun­det. De få, der var tilbage.

Kim og Karen Schlos­ser har arbej­det, og nu er Ørting Hal­len meget snart klar til at åbne for de før­ste ØFUG-hold på man­dag. Sto­le­ne skal lige tages ned og støv­su­ge­ren sæt­tes væk. Så er cafe­te­ri­et helt klar. Også nu vil der være bur­ge­re, hot­dogs og den sæd­van­li­ge pøl­se­mix på menu­en. Men tors­dag kan man spi­se hjem­mela­vet aftensmad.

OGSÅ FOR ANDRE END ØFUG’S MEDLEMMER
”Det er ikke kun for ØFUG’s med­lem­mer”, siger Karen Schlos­ser. ”Er der f.eks. en grup­pe ældre men­ne­sker, som har lyst til at spi­se sam­men hver eller hver anden tors­dag er de inde­ligt vel­kom­ne her. Et mål­tid vil koste 50 kr”.

Kim og Karen har gjort alt klart – og er selv klar

Cafe­te­ri­et kan også lejes til pri­va­te fester. ”Vi har haft en del kon­fir­ma­tio­ner i for­å­ret”, siger Kim Schlos­ser. ”Vi skal have et bryl­lup og to 50-års-fød­sels­da­ge. Vi har leve­ran­dø­rer, der kom­mer med mad, når vi bestil­ler. Men det er helt op til folk, om de selv vil sør­ge for maden. Men drik­ker­va­rer­ne skal købes her”.
Den slags vil de to ger­ne have mere af.

FITNESS ER KLAR
Fit­ness-rum­met kom­mer også for alvor i brug nu. Når efter­å­ret kom­mer, er det ikke så fri­sten­de at løbe eller gå en tur – så træk­ker motio­ni­ster­ne inden døre.
Også dét rum er tip-top.
Cafe­te­ri­et er ikke åbent før om efter­mid­da­gen. Men der er mulig­hed for at lave te og kaf­fe, så man kan hyg­ge sig lidt efter træ­nin­gen. Rum­met er åbent fra klok­ken syv om mor­ge­nen til kl. 22 om afte­nen for medlemmerne.

FREMTIDEN
Hal­len er nu tip-top. Og det vil den fort­sat være. Men der skal hele tiden ske en udvik­ling – ellers kan der for nemt bli­ve stil­stand. Et udvalg er der­for ble­vet ned­sat for at se på visio­ner for Hal­len. Hvor­dan skal den være om fem år, om 10 år? Hvad skal der sat­ses på? Hvor­dan kan pen­ge­ne skaffes?
”Vi har alle­re­de gjort en mas­se for at ned­sæt­te var­me- og ener­gi-udgif­ter­ne”, siger Kim. ”Næste mål skal måske være, at vi bli­ver CO2-neut­ra­le. Det vil koste – sol­cel­ler osv”.
”Vi dis­ku­te­rer også, hvil­ke nye sports­gre­ne, vi skal sat­se på. Der er ikke meget grin ved, at vi har det sam­me som i Gyl­ling – og omvendt. Måske skal vi have pad­le ten­nis – som er en blan­ding af ten­nis, som vi alle­re­de har, og sgu­ash. Måske skal vi…. vi er slet ikke fær­dig med at snak­ke frem­tid. Vi har et stort ude-are­al. Hvad skal vi bru­ge dét til – andet end at se pænt ud”, siger Kim. ”For­slag er velkomne”.

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr