KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Hal­len har den bed­ste udlej­nings-pro­cent

Ørting Hal­len er den hal i kom­mu­nen, der har den høje­ste udlej­nings­pro­cent. Og det vel at mær­ke udlej­ning til idræts- og motions­ak­ti­vi­te­ter. ØFUG står for det meste. Men Hal­len bli­ver også udle­jet til kur­ser for idræts­le­de­re.

Tho­mas Tikjøb – vi skal vide­re med nye visio­ner og mål

Den er nu så opta­get, at hold, der ger­ne vil­le træ­ne to gan­ge om ugen i ste­det for én gang, ikke kan få deres ønske opfyldt.

Det oply­ste for­man­den for Hal­lens besty­rel­se, Tho­mas Tikjøb, på gene­ral­for­sam­lin­gen. Han kun­ne også for­tæl­le, at Hal­len har opnå­et sto­re bespa­rel­ser på var­me for­di den nu er tip-top iso­le­ret. Udgif­ter til el er også fal­det – og de vil fal­de end­nu mere, for­di der nu er LED-belys­ning over det hele. Godt for mil­jø­et – og for pen­ge­kas­sen.

På udgif­ter­ne til almin­de­ligt ved­li­ge­hold har det kun­net mær­kes, at hal­in­spek­tør Kim Schlos­ser nu kan bru­ge mere tid på at gøre en stor del af det arbej­de, som hånd­vær­ke­re tid­li­ge­re blev ind­kaldt til. Det kan han, for­di Karen Schlos­ser også er ble­vet ansat, og nu tager sig af cafe­te­ri­et.

”Vi har fak­tisk nået de mål, vi har sat os”, sag­de Tho­mas Tikjøb. ”Der­for skal vi vide­re med nye visio­ner og mål. Vi må aldrig stag­ne­re, for det fører til til­ba­ge­gang. Vi skal tæn­ke på frem­ti­den og hvor­dan vi bedst udvik­ler og udvi­der Hal­len til den”.

Som ØFUG har Hal­len hel­ler ikke besvær med at fin­de besty­rel­ses­med­lem­mer. Alle, der var på valg, vil­le ger­ne fort­sæt­te. Også for­man­den.

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58