KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Her har vi det så godt”

Lige nu er hjem­me for Allan Rosen­krans og hans fami­lie den gam­le præ­s­te­gård på Bils­bæ­kvej. Men det varer ikke læn­ge. De er alle­re­de så småt ved at flyt­te ind i et helt nyt hus på Smedegade.

”Præ­s­te­går­den er kun en mel­lem­sta­tion”, siger Allan. ”Vi hav­de et hus på Bils­bæ­kvej, som vi hav­de gjort i stand. Det blev solgt meget hur­tigt, så det nye hus hver­ken var helt eller halvt fær­digt. Men hel­dig­vis kun­ne vi så leje os ind her”.

Og det glæ­der han sig til. Ikke kun til det nye hus, men også til at flyt­te ind i et bolig­om­rå­de, hvor alle ken­der alle – og hvor nabo­er­ne kom­mer over og snak­ker. ”De fle­ste i områ­det er til­flyt­te­re. Men man­ge har enga­ge­ret sig i fri­vil­ligt arbej­de – i ØFUG, i Hal­len, i Byfe­sten, i Lokalråd…så på den måde er der skabt net­værk på kryds og tværs”.

HAN HAR TITLENREFERENT

Allan Rosen­krans – på ØFUGs hjem­mesi­de har han tit­len “refe­rent”

Allan er selv enga­ge­ret i ØFUG, hvor han er kon­takt-per­son for ”bad­min­ton”, han er med i besty­rel­sen, og på for­e­nin­gens hjem­mesi­de har han tit­len ”refe­rent”. Ikke man­ge besty­rel­ser for fri­vil­li­ge orga­ni­sa­tio­ner har en fast refe­rent ved møde­r­ne. Det ple­jer at være det tids­punkt, alle kig­ger væk, når der bli­ver spurgt: ”Hvem skri­ver referat?”.
”Ahr, det tager jo ikke lang tid”, siger Allan. ”Så det gør jeg”.
Han er også sup­ple­ant til Hal­lens besty­rel­se, og ved byfe­sten, hjæl­per han med alt det prak­ti­ske for at støt­te de loka­le idrætsforeninger.
”Det bed­ste råd jeg kan give til­flyt­te­re er, at de skal enga­ge­re sig i lokal­sam­fun­det”, siger han.

Hund­en Mil­le føl­ger med i alt

HAN KENDER ALT OG ALLE
Han ken­der ikke selv til at være til­flyt­ter, der skal ska­be nye kon­tak­ter. Han er nem­lig en af dem, der er kom­met til­ba­ge til Ørting, og her var han alle­re­de hjem­me. Hans for­æl­dre flyt­te­de til byen, da han var ni måne­der gam­mel. Hans far er ikke lokal, men hans mor var fra Fal­ling. Så Allan har til­bragt barn­dom og ung­dom her – og det hed­der om ham, at han ken­der alt og alle. Og skul­le der være en enkelt eller to, han ikke ken­der, så gør hans familie.
Selv har han været væk fra byen i godt 20 år, før han kom tilbage.
Han er uddan­net tøm­rer og byg­nings­kon­struk­tør, og arbej­der nu for et for­sik­rings­sel­ska­bet. Han tager ud for at vur­de­re ska­der på folks ejen­dom­me, og tager også ud og kig­ger på huse, når folk ønsker at købe en for­sik­ring. Kon­to­ret lig­ger i Århus, men meget af arbej­det kan han kla­re med udgangs­punkt i hjem­met. Til glæ­de for hund­en Mille.

KONTAKTEN ER VIGTIG
Men han er har også været brand­mand og er uddan­net som ind­sats­le­der, og har tid­li­ge­re arbej­det som bered­skabs­chef i Søn­derjyl­land. Da boe­de han i Christiansfeld.
Man kan spør­ge, hvor­for han kom til­ba­ge til i før­ste omgang Odder, når han nu boe­de i en by, som af UNESCO er udpe­get til at være verdensarv.
”Jeg blev skilt, da min dat­ter var tre år. Og så valg­te jeg at flyt­te til­ba­ge her til områ­det, for så var det nemt for mine for­æl­dre at have god kon­takt med hen­de, når hun var hos mig. Det mener jeg, er vig­tigt – kon­tak­ten til fami­li­en og kon­tak­ten mel­lem generationerne”. 

KOBBER-BRYLLUP MED UNGDOMSKÆRESTEN
Også Allans kone, Lot­te, hører til i grup­pen af ”de kom tilbage-beboere”.

“Vi mød­tes såmænd i kir­ken – jule­af­ten. Og så var dét sket”

Der må være et eller andet spe­ci­elt i luf­ten omkring Ørting. For fle­re fra den­ne grup­pe har som voks­ne fun­det sam­men med deres ung­dom­skæ­re­ster igen. Det gæl­der også Allan og Lotte.
”Vi mød­tes såmænd igen en jule­af­ten i kir­ken”, siger han. ”Og så var dét sket”. Nu har de holdt kobberbryllup.
Også Lot­te har børn fra et tid­li­ge­re ægte­skab – så de er en sam­men­bragt fami­lie. Hun mener også, at kon­tak­ten mel­lem gene­ra­tio­ner­ne er vig­tig – at fami­li­en er vig­tig. For hen­de er den­ne kon­takt nem at vare­ta­ge. Hen­des for­æl­dre bor i Ørting – og hen­des far­mor på 97 år bor sta­dig i hus på Sme­de­ga­de. Hen­des onkel og faster har også adres­se her i lands­by­en, og hen­des bror og svi­ge­r­in­de bor på Sme­de­ga­de. Og for at det ikke skal være løgn – Sme­de­ga­de-kvar­te­ret lig­ger på jord fra hen­des far­fars gam­le gård.
”Det er dej­ligt, vi bor så tæt på fami­li­en”, siger Allan. ”Så er det nemt at hjæl­pe hin­an­den. Og vi har det godt her”.

DET ER SKIDT FOR OMRÅDET
Deres to æld­ste børn har gået på Cen­tralsko­len. Den yng­ste har gået på Frisko­len, og skul­le alli­ge­vel nu efter 6. klas­se gå i sko­le i Odder. Så hun mær­ker ikke, at frisko­len lukker.
”Det er skidt for hele områ­det, at den luk­ker”, siger Allan. Han har kort tid været besty­rel­ses­sup­ple­ant på sko­len. ”Set i baks­pej­let, kan man jo se man­ge grun­de til, at det er gået sådan”, siger han. ”Men det kan ikke bru­ges til så meget nu. Nu hand­ler det mest af alt om, hvad der skal ske med bygningerne.
De er nær­me­ste nabo til en vel­fun­ge­ren­de og top-trim­met hal. Vi ved jo, at hvis de står tom­me, kom­mer for­fal­det hur­tigt”. Det ved han om nogen, for­di han er vant til at tage ud og kig­ge på huse.
”Men for­hå­bent­lig viser der sig mulig­he­der, der vil være til gavn for lokal­sam­fun­det”, siger han.
I det hele taget lig­ger lokal­sam­fun­dets ve og vel Allan på sin­de. ”For her har jeg og min fami­lie det så godt”.
Og at han er god for lokal­sam­fun­det, er der ingen tvivl om. Når man beder andre om at karak­te­ri­se­re ham, er orde­ne plig­top­fyl­den­de, hjælp­som, enga­ge­ret og med en stor og bred viden om men­ne­sker og om lokalhistorien.

EFTERNAVNET

Han ved ikke, hvor efter­nav­net kom­mer fra – “men det kun­ne være sjovt at fin­de ud af det”

Til sidst – og som en abso­lut side­hi­sto­rie – efter­nav­net Rosenkrans.
Vi ken­der rosen­kran­sen fra kato­lik­ker­ne – og en ældre fil­ma­ti­se­ret kri­mi hed­der Rosen­krans Mor­de­ne. På goog­le books kan man købe ”The Rosen­krans Family in Euro­pa and America”.
Allan ved ikke, hvor nav­net kom­mer fra. Men han afvi­ser både kato­lik­ker­ne, kri­mi­en og de såkaldt for­nem­me fami­li­er i Euro­pa og Amerika.
”Det er mel­lem­nav­net i min fars fami­lie. Men det kun­ne da være sjovt en dag at fin­de ud af, hvor­dan nav­net er kom­met ind i fami­li­en”, siger man­den, der inden læn­ge flyt­ter til helt ny hus med en 845 kva­drat­me­ter stor grund, som kun skal have en gan­ske lil­le have. For meget godt kan man sige om ham. Men grøn­ne fin­gre har han ikke.

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr