KORT NYT

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Her har vi det så godt”

Lige nu er hjem­me for Allan Rosen­krans og hans fami­lie den gam­le præ­s­te­gård på Bils­bæ­kvej. Men det varer ikke læn­ge. De er alle­re­de så småt ved at flyt­te ind i et helt nyt hus på Smedegade.

”Præ­s­te­går­den er kun en mel­lem­sta­tion”, siger Allan. ”Vi hav­de et hus på Bils­bæ­kvej, som vi hav­de gjort i stand. Det blev solgt meget hur­tigt, så det nye hus hver­ken var helt eller halvt fær­digt. Men hel­dig­vis kun­ne vi så leje os ind her”.

Og det glæ­der han sig til. Ikke kun til det nye hus, men også til at flyt­te ind i et bolig­om­rå­de, hvor alle ken­der alle – og hvor nabo­er­ne kom­mer over og snak­ker. ”De fle­ste i områ­det er til­flyt­te­re. Men man­ge har enga­ge­ret sig i fri­vil­ligt arbej­de – i ØFUG, i Hal­len, i Byfe­sten, i Lokalråd…så på den måde er der skabt net­værk på kryds og tværs”.

HAN HAR TITLENREFERENT

Allan Rosen­krans – på ØFUGs hjem­mesi­de har han tit­len “refe­rent”

Allan er selv enga­ge­ret i ØFUG, hvor han er kon­takt-per­son for ”bad­min­ton”, han er med i besty­rel­sen, og på for­e­nin­gens hjem­mesi­de har han tit­len ”refe­rent”. Ikke man­ge besty­rel­ser for fri­vil­li­ge orga­ni­sa­tio­ner har en fast refe­rent ved møde­r­ne. Det ple­jer at være det tids­punkt, alle kig­ger væk, når der bli­ver spurgt: ”Hvem skri­ver referat?”.
”Ahr, det tager jo ikke lang tid”, siger Allan. ”Så det gør jeg”.
Han er også sup­ple­ant til Hal­lens besty­rel­se, og ved byfe­sten, hjæl­per han med alt det prak­ti­ske for at støt­te de loka­le idrætsforeninger.
”Det bed­ste råd jeg kan give til­flyt­te­re er, at de skal enga­ge­re sig i lokal­sam­fun­det”, siger han.

Hund­en Mil­le føl­ger med i alt

HAN KENDER ALT OG ALLE
Han ken­der ikke selv til at være til­flyt­ter, der skal ska­be nye kon­tak­ter. Han er nem­lig en af dem, der er kom­met til­ba­ge til Ørting, og her var han alle­re­de hjem­me. Hans for­æl­dre flyt­te­de til byen, da han var ni måne­der gam­mel. Hans far er ikke lokal, men hans mor var fra Fal­ling. Så Allan har til­bragt barn­dom og ung­dom her – og det hed­der om ham, at han ken­der alt og alle. Og skul­le der være en enkelt eller to, han ikke ken­der, så gør hans familie.
Selv har han været væk fra byen i godt 20 år, før han kom tilbage.
Han er uddan­net tøm­rer og byg­nings­kon­struk­tør, og arbej­der nu for et for­sik­rings­sel­ska­bet. Han tager ud for at vur­de­re ska­der på folks ejen­dom­me, og tager også ud og kig­ger på huse, når folk ønsker at købe en for­sik­ring. Kon­to­ret lig­ger i Århus, men meget af arbej­det kan han kla­re med udgangs­punkt i hjem­met. Til glæ­de for hund­en Mille.

KONTAKTEN ER VIGTIG
Men han er har også været brand­mand og er uddan­net som ind­sats­le­der, og har tid­li­ge­re arbej­det som bered­skabs­chef i Søn­derjyl­land. Da boe­de han i Christiansfeld.
Man kan spør­ge, hvor­for han kom til­ba­ge til i før­ste omgang Odder, når han nu boe­de i en by, som af UNESCO er udpe­get til at være verdensarv.
”Jeg blev skilt, da min dat­ter var tre år. Og så valg­te jeg at flyt­te til­ba­ge her til områ­det, for så var det nemt for mine for­æl­dre at have god kon­takt med hen­de, når hun var hos mig. Det mener jeg, er vig­tigt – kon­tak­ten til fami­li­en og kon­tak­ten mel­lem generationerne”. 

KOBBER-BRYLLUP MED UNGDOMSKÆRESTEN
Også Allans kone, Lot­te, hører til i grup­pen af ”de kom tilbage-beboere”.

“Vi mød­tes såmænd i kir­ken – jule­af­ten. Og så var dét sket”

Der må være et eller andet spe­ci­elt i luf­ten omkring Ørting. For fle­re fra den­ne grup­pe har som voks­ne fun­det sam­men med deres ung­dom­skæ­re­ster igen. Det gæl­der også Allan og Lotte.
”Vi mød­tes såmænd igen en jule­af­ten i kir­ken”, siger han. ”Og så var dét sket”. Nu har de holdt kobberbryllup.
Også Lot­te har børn fra et tid­li­ge­re ægte­skab – så de er en sam­men­bragt fami­lie. Hun mener også, at kon­tak­ten mel­lem gene­ra­tio­ner­ne er vig­tig – at fami­li­en er vig­tig. For hen­de er den­ne kon­takt nem at vare­ta­ge. Hen­des for­æl­dre bor i Ørting – og hen­des far­mor på 97 år bor sta­dig i hus på Sme­de­ga­de. Hen­des onkel og faster har også adres­se her i lands­by­en, og hen­des bror og svi­ge­r­in­de bor på Sme­de­ga­de. Og for at det ikke skal være løgn – Sme­de­ga­de-kvar­te­ret lig­ger på jord fra hen­des far­fars gam­le gård.
”Det er dej­ligt, vi bor så tæt på fami­li­en”, siger Allan. ”Så er det nemt at hjæl­pe hin­an­den. Og vi har det godt her”.

DET ER SKIDT FOR OMRÅDET
Deres to æld­ste børn har gået på Cen­tralsko­len. Den yng­ste har gået på Frisko­len, og skul­le alli­ge­vel nu efter 6. klas­se gå i sko­le i Odder. Så hun mær­ker ikke, at frisko­len lukker.
”Det er skidt for hele områ­det, at den luk­ker”, siger Allan. Han har kort tid været besty­rel­ses­sup­ple­ant på sko­len. ”Set i baks­pej­let, kan man jo se man­ge grun­de til, at det er gået sådan”, siger han. ”Men det kan ikke bru­ges til så meget nu. Nu hand­ler det mest af alt om, hvad der skal ske med bygningerne.
De er nær­me­ste nabo til en vel­fun­ge­ren­de og top-trim­met hal. Vi ved jo, at hvis de står tom­me, kom­mer for­fal­det hur­tigt”. Det ved han om nogen, for­di han er vant til at tage ud og kig­ge på huse.
”Men for­hå­bent­lig viser der sig mulig­he­der, der vil være til gavn for lokal­sam­fun­det”, siger han.
I det hele taget lig­ger lokal­sam­fun­dets ve og vel Allan på sin­de. ”For her har jeg og min fami­lie det så godt”.
Og at han er god for lokal­sam­fun­det, er der ingen tvivl om. Når man beder andre om at karak­te­ri­se­re ham, er orde­ne plig­top­fyl­den­de, hjælp­som, enga­ge­ret og med en stor og bred viden om men­ne­sker og om lokalhistorien.

EFTERNAVNET

Han ved ikke, hvor efter­nav­net kom­mer fra – “men det kun­ne være sjovt at fin­de ud af det”

Til sidst – og som en abso­lut side­hi­sto­rie – efter­nav­net Rosenkrans.
Vi ken­der rosen­kran­sen fra kato­lik­ker­ne – og en ældre fil­ma­ti­se­ret kri­mi hed­der Rosen­krans Mor­de­ne. På goog­le books kan man købe ”The Rosen­krans Family in Euro­pa and America”.
Allan ved ikke, hvor nav­net kom­mer fra. Men han afvi­ser både kato­lik­ker­ne, kri­mi­en og de såkaldt for­nem­me fami­li­er i Euro­pa og Amerika.
”Det er mel­lem­nav­net i min fars fami­lie. Men det kun­ne da være sjovt en dag at fin­de ud af, hvor­dan nav­net er kom­met ind i fami­li­en”, siger man­den, der inden læn­ge flyt­ter til helt ny hus med en 845 kva­drat­me­ter stor grund, som kun skal have en gan­ske lil­le have. For meget godt kan man sige om ham. Men grøn­ne fin­gre har han ikke.

KALENDER

GENERALFORSAMLING

29. marts kl. 19 – 21.30 hol­der Lokal­rå­det gene­ral­for­sam­ling hos Dine­sen i Falling

FORTÆLLINGER OMMOSEFOLKET

30. marts kl. 19 har Kul­tur­hub for­tæl­leaf­ten i Sog­ne­hu­set om Mose­fol­ket. Lise Laur­sen og Ste­en Bil­le vil for­tæl­le om livet i Mosen og om nog­le af dens men­ne­sker. Pris: 20 kr. Kaf­fe og kage i pausen. 

VIKINGER

11. april kl. 14.30 vil histo­ri­ke­ren, arkæ­o­lo­gen og for­fat­te­ren Rik­ke Agne­te Olsen for­tæl­le om vikin­ge­ti­den på Alrø og andre ste­der. Det er i Alrø For­sam­lings­hus og det er den rul­len­de kir­kecafé, der arran­ge­rer. Det er gan­ske gra­tis – også kaf­fe og kage, og det er for alle i Fjordpastoratet. 

MORGENSANG OG KAFFE

13. april er der igen mor­gensang og kaf­fe i Sog­ne­hu­set i Ørting. Det begyn­der kl. 9.30.

LOPPEMARKED

16. april kl. 12 – 15 hol­der Ørting Hal­lens Ven­ner lop­pe­mar­ked i Hal­len. 15. april ind­sam­les lop­per og skrot. 

SPISEVENNER

25. april kl. 12 – 14 mødes Spi­se­ven­ner i Ørting Hal­lens Café for at spi­se kyl­ling med ovns­teg­te kar­to­f­ler og dam­pet grønt.

OLDERMANDSHØJEN

29. april skal Older­mands­høj­en på Mose­vej ind­vies. Sæt kryds i kalen­de­ren – nær­me­re pro­gram følger.

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.