KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Her har vi det så godt”

Lige nu er hjem­me for Allan Rosen­krans og hans fami­lie den gam­le præ­s­te­gård på Bils­bæ­kvej. Men det varer ikke læn­ge. De er alle­re­de så småt ved at flyt­te ind i et helt nyt hus på Smedegade.

”Præ­s­te­går­den er kun en mel­lem­sta­tion”, siger Allan. ”Vi hav­de et hus på Bils­bæ­kvej, som vi hav­de gjort i stand. Det blev solgt meget hur­tigt, så det nye hus hver­ken var helt eller halvt fær­digt. Men hel­dig­vis kun­ne vi så leje os ind her”.

Og det glæ­der han sig til. Ikke kun til det nye hus, men også til at flyt­te ind i et bolig­om­rå­de, hvor alle ken­der alle – og hvor nabo­er­ne kom­mer over og snak­ker. ”De fle­ste i områ­det er til­flyt­te­re. Men man­ge har enga­ge­ret sig i fri­vil­ligt arbej­de – i ØFUG, i Hal­len, i Byfe­sten, i Lokalråd…så på den måde er der skabt net­værk på kryds og tværs”.

HAN HAR TITLENREFERENT

Allan Rosen­krans – på ØFUGs hjem­mesi­de har han tit­len “refe­rent”

Allan er selv enga­ge­ret i ØFUG, hvor han er kon­takt-per­son for ”bad­min­ton”, han er med i besty­rel­sen, og på for­e­nin­gens hjem­mesi­de har han tit­len ”refe­rent”. Ikke man­ge besty­rel­ser for fri­vil­li­ge orga­ni­sa­tio­ner har en fast refe­rent ved møde­r­ne. Det ple­jer at være det tids­punkt, alle kig­ger væk, når der bli­ver spurgt: ”Hvem skri­ver referat?”.
”Ahr, det tager jo ikke lang tid”, siger Allan. ”Så det gør jeg”.
Han er også sup­ple­ant til Hal­lens besty­rel­se, og ved byfe­sten, hjæl­per han med alt det prak­ti­ske for at støt­te de loka­le idrætsforeninger.
”Det bed­ste råd jeg kan give til­flyt­te­re er, at de skal enga­ge­re sig i lokal­sam­fun­det”, siger han.

Hund­en Mil­le føl­ger med i alt

HAN KENDER ALT OG ALLE
Han ken­der ikke selv til at være til­flyt­ter, der skal ska­be nye kon­tak­ter. Han er nem­lig en af dem, der er kom­met til­ba­ge til Ørting, og her var han alle­re­de hjem­me. Hans for­æl­dre flyt­te­de til byen, da han var ni måne­der gam­mel. Hans far er ikke lokal, men hans mor var fra Fal­ling. Så Allan har til­bragt barn­dom og ung­dom her – og det hed­der om ham, at han ken­der alt og alle. Og skul­le der være en enkelt eller to, han ikke ken­der, så gør hans familie.
Selv har han været væk fra byen i godt 20 år, før han kom tilbage.
Han er uddan­net tøm­rer og byg­nings­kon­struk­tør, og arbej­der nu for et for­sik­rings­sel­ska­bet. Han tager ud for at vur­de­re ska­der på folks ejen­dom­me, og tager også ud og kig­ger på huse, når folk ønsker at købe en for­sik­ring. Kon­to­ret lig­ger i Århus, men meget af arbej­det kan han kla­re med udgangs­punkt i hjem­met. Til glæ­de for hund­en Mille.

KONTAKTEN ER VIGTIG
Men han er har også været brand­mand og er uddan­net som ind­sats­le­der, og har tid­li­ge­re arbej­det som bered­skabs­chef i Søn­derjyl­land. Da boe­de han i Christiansfeld.
Man kan spør­ge, hvor­for han kom til­ba­ge til i før­ste omgang Odder, når han nu boe­de i en by, som af UNESCO er udpe­get til at være verdensarv.
”Jeg blev skilt, da min dat­ter var tre år. Og så valg­te jeg at flyt­te til­ba­ge her til områ­det, for så var det nemt for mine for­æl­dre at have god kon­takt med hen­de, når hun var hos mig. Det mener jeg, er vig­tigt – kon­tak­ten til fami­li­en og kon­tak­ten mel­lem generationerne”. 

KOBBER-BRYLLUP MED UNGDOMSKÆRESTEN
Også Allans kone, Lot­te, hører til i grup­pen af ”de kom tilbage-beboere”.

“Vi mød­tes såmænd i kir­ken – jule­af­ten. Og så var dét sket”

Der må være et eller andet spe­ci­elt i luf­ten omkring Ørting. For fle­re fra den­ne grup­pe har som voks­ne fun­det sam­men med deres ung­dom­skæ­re­ster igen. Det gæl­der også Allan og Lotte.
”Vi mød­tes såmænd igen en jule­af­ten i kir­ken”, siger han. ”Og så var dét sket”. Nu har de holdt kobberbryllup.
Også Lot­te har børn fra et tid­li­ge­re ægte­skab – så de er en sam­men­bragt fami­lie. Hun mener også, at kon­tak­ten mel­lem gene­ra­tio­ner­ne er vig­tig – at fami­li­en er vig­tig. For hen­de er den­ne kon­takt nem at vare­ta­ge. Hen­des for­æl­dre bor i Ørting – og hen­des far­mor på 97 år bor sta­dig i hus på Sme­de­ga­de. Hen­des onkel og faster har også adres­se her i lands­by­en, og hen­des bror og svi­ge­r­in­de bor på Sme­de­ga­de. Og for at det ikke skal være løgn – Sme­de­ga­de-kvar­te­ret lig­ger på jord fra hen­des far­fars gam­le gård.
”Det er dej­ligt, vi bor så tæt på fami­li­en”, siger Allan. ”Så er det nemt at hjæl­pe hin­an­den. Og vi har det godt her”.

DET ER SKIDT FOR OMRÅDET
Deres to æld­ste børn har gået på Cen­tralsko­len. Den yng­ste har gået på Frisko­len, og skul­le alli­ge­vel nu efter 6. klas­se gå i sko­le i Odder. Så hun mær­ker ikke, at frisko­len lukker.
”Det er skidt for hele områ­det, at den luk­ker”, siger Allan. Han har kort tid været besty­rel­ses­sup­ple­ant på sko­len. ”Set i baks­pej­let, kan man jo se man­ge grun­de til, at det er gået sådan”, siger han. ”Men det kan ikke bru­ges til så meget nu. Nu hand­ler det mest af alt om, hvad der skal ske med bygningerne.
De er nær­me­ste nabo til en vel­fun­ge­ren­de og top-trim­met hal. Vi ved jo, at hvis de står tom­me, kom­mer for­fal­det hur­tigt”. Det ved han om nogen, for­di han er vant til at tage ud og kig­ge på huse.
”Men for­hå­bent­lig viser der sig mulig­he­der, der vil være til gavn for lokal­sam­fun­det”, siger han.
I det hele taget lig­ger lokal­sam­fun­dets ve og vel Allan på sin­de. ”For her har jeg og min fami­lie det så godt”.
Og at han er god for lokal­sam­fun­det, er der ingen tvivl om. Når man beder andre om at karak­te­ri­se­re ham, er orde­ne plig­top­fyl­den­de, hjælp­som, enga­ge­ret og med en stor og bred viden om men­ne­sker og om lokalhistorien.

EFTERNAVNET

Han ved ikke, hvor efter­nav­net kom­mer fra – “men det kun­ne være sjovt at fin­de ud af det”

Til sidst – og som en abso­lut side­hi­sto­rie – efter­nav­net Rosenkrans.
Vi ken­der rosen­kran­sen fra kato­lik­ker­ne – og en ældre fil­ma­ti­se­ret kri­mi hed­der Rosen­krans Mor­de­ne. På goog­le books kan man købe ”The Rosen­krans Family in Euro­pa and America”.
Allan ved ikke, hvor nav­net kom­mer fra. Men han afvi­ser både kato­lik­ker­ne, kri­mi­en og de såkaldt for­nem­me fami­li­er i Euro­pa og Amerika.
”Det er mel­lem­nav­net i min fars fami­lie. Men det kun­ne da være sjovt en dag at fin­de ud af, hvor­dan nav­net er kom­met ind i fami­li­en”, siger man­den, der inden læn­ge flyt­ter til helt ny hus med en 845 kva­drat­me­ter stor grund, som kun skal have en gan­ske lil­le have. For meget godt kan man sige om ham. Men grøn­ne fin­gre har han ikke.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.