KORT NYT

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Her har vi det så godt”

Lige nu er hjem­me for Allan Rosen­krans og hans fami­lie den gam­le præ­s­te­gård på Bils­bæ­kvej. Men det varer ikke læn­ge. De er alle­re­de så småt ved at flyt­te ind i et helt nyt hus på Smedegade.

”Præ­s­te­går­den er kun en mel­lem­sta­tion”, siger Allan. ”Vi hav­de et hus på Bils­bæ­kvej, som vi hav­de gjort i stand. Det blev solgt meget hur­tigt, så det nye hus hver­ken var helt eller halvt fær­digt. Men hel­dig­vis kun­ne vi så leje os ind her”.

Og det glæ­der han sig til. Ikke kun til det nye hus, men også til at flyt­te ind i et bolig­om­rå­de, hvor alle ken­der alle – og hvor nabo­er­ne kom­mer over og snak­ker. ”De fle­ste i områ­det er til­flyt­te­re. Men man­ge har enga­ge­ret sig i fri­vil­ligt arbej­de – i ØFUG, i Hal­len, i Byfe­sten, i Lokalråd…så på den måde er der skabt net­værk på kryds og tværs”.

HAN HAR TITLENREFERENT

Allan Rosen­krans – på ØFUGs hjem­mesi­de har han tit­len “refe­rent”

Allan er selv enga­ge­ret i ØFUG, hvor han er kon­takt-per­son for ”bad­min­ton”, han er med i besty­rel­sen, og på for­e­nin­gens hjem­mesi­de har han tit­len ”refe­rent”. Ikke man­ge besty­rel­ser for fri­vil­li­ge orga­ni­sa­tio­ner har en fast refe­rent ved møde­r­ne. Det ple­jer at være det tids­punkt, alle kig­ger væk, når der bli­ver spurgt: ”Hvem skri­ver referat?”.
”Ahr, det tager jo ikke lang tid”, siger Allan. ”Så det gør jeg”.
Han er også sup­ple­ant til Hal­lens besty­rel­se, og ved byfe­sten, hjæl­per han med alt det prak­ti­ske for at støt­te de loka­le idrætsforeninger.
”Det bed­ste råd jeg kan give til­flyt­te­re er, at de skal enga­ge­re sig i lokal­sam­fun­det”, siger han.

Hund­en Mil­le føl­ger med i alt

HAN KENDER ALT OG ALLE
Han ken­der ikke selv til at være til­flyt­ter, der skal ska­be nye kon­tak­ter. Han er nem­lig en af dem, der er kom­met til­ba­ge til Ørting, og her var han alle­re­de hjem­me. Hans for­æl­dre flyt­te­de til byen, da han var ni måne­der gam­mel. Hans far er ikke lokal, men hans mor var fra Fal­ling. Så Allan har til­bragt barn­dom og ung­dom her – og det hed­der om ham, at han ken­der alt og alle. Og skul­le der være en enkelt eller to, han ikke ken­der, så gør hans familie.
Selv har han været væk fra byen i godt 20 år, før han kom tilbage.
Han er uddan­net tøm­rer og byg­nings­kon­struk­tør, og arbej­der nu for et for­sik­rings­sel­ska­bet. Han tager ud for at vur­de­re ska­der på folks ejen­dom­me, og tager også ud og kig­ger på huse, når folk ønsker at købe en for­sik­ring. Kon­to­ret lig­ger i Århus, men meget af arbej­det kan han kla­re med udgangs­punkt i hjem­met. Til glæ­de for hund­en Mille.

KONTAKTEN ER VIGTIG
Men han er har også været brand­mand og er uddan­net som ind­sats­le­der, og har tid­li­ge­re arbej­det som bered­skabs­chef i Søn­derjyl­land. Da boe­de han i Christiansfeld.
Man kan spør­ge, hvor­for han kom til­ba­ge til i før­ste omgang Odder, når han nu boe­de i en by, som af UNESCO er udpe­get til at være verdensarv.
”Jeg blev skilt, da min dat­ter var tre år. Og så valg­te jeg at flyt­te til­ba­ge her til områ­det, for så var det nemt for mine for­æl­dre at have god kon­takt med hen­de, når hun var hos mig. Det mener jeg, er vig­tigt – kon­tak­ten til fami­li­en og kon­tak­ten mel­lem generationerne”. 

KOBBER-BRYLLUP MED UNGDOMSKÆRESTEN
Også Allans kone, Lot­te, hører til i grup­pen af ”de kom tilbage-beboere”.

“Vi mød­tes såmænd i kir­ken – jule­af­ten. Og så var dét sket”

Der må være et eller andet spe­ci­elt i luf­ten omkring Ørting. For fle­re fra den­ne grup­pe har som voks­ne fun­det sam­men med deres ung­dom­skæ­re­ster igen. Det gæl­der også Allan og Lotte.
”Vi mød­tes såmænd igen en jule­af­ten i kir­ken”, siger han. ”Og så var dét sket”. Nu har de holdt kobberbryllup.
Også Lot­te har børn fra et tid­li­ge­re ægte­skab – så de er en sam­men­bragt fami­lie. Hun mener også, at kon­tak­ten mel­lem gene­ra­tio­ner­ne er vig­tig – at fami­li­en er vig­tig. For hen­de er den­ne kon­takt nem at vare­ta­ge. Hen­des for­æl­dre bor i Ørting – og hen­des far­mor på 97 år bor sta­dig i hus på Sme­de­ga­de. Hen­des onkel og faster har også adres­se her i lands­by­en, og hen­des bror og svi­ge­r­in­de bor på Sme­de­ga­de. Og for at det ikke skal være løgn – Sme­de­ga­de-kvar­te­ret lig­ger på jord fra hen­des far­fars gam­le gård.
”Det er dej­ligt, vi bor så tæt på fami­li­en”, siger Allan. ”Så er det nemt at hjæl­pe hin­an­den. Og vi har det godt her”.

DET ER SKIDT FOR OMRÅDET
Deres to æld­ste børn har gået på Cen­tralsko­len. Den yng­ste har gået på Frisko­len, og skul­le alli­ge­vel nu efter 6. klas­se gå i sko­le i Odder. Så hun mær­ker ikke, at frisko­len lukker.
”Det er skidt for hele områ­det, at den luk­ker”, siger Allan. Han har kort tid været besty­rel­ses­sup­ple­ant på sko­len. ”Set i baks­pej­let, kan man jo se man­ge grun­de til, at det er gået sådan”, siger han. ”Men det kan ikke bru­ges til så meget nu. Nu hand­ler det mest af alt om, hvad der skal ske med bygningerne.
De er nær­me­ste nabo til en vel­fun­ge­ren­de og top-trim­met hal. Vi ved jo, at hvis de står tom­me, kom­mer for­fal­det hur­tigt”. Det ved han om nogen, for­di han er vant til at tage ud og kig­ge på huse.
”Men for­hå­bent­lig viser der sig mulig­he­der, der vil være til gavn for lokal­sam­fun­det”, siger han.
I det hele taget lig­ger lokal­sam­fun­dets ve og vel Allan på sin­de. ”For her har jeg og min fami­lie det så godt”.
Og at han er god for lokal­sam­fun­det, er der ingen tvivl om. Når man beder andre om at karak­te­ri­se­re ham, er orde­ne plig­top­fyl­den­de, hjælp­som, enga­ge­ret og med en stor og bred viden om men­ne­sker og om lokalhistorien.

EFTERNAVNET

Han ved ikke, hvor efter­nav­net kom­mer fra – “men det kun­ne være sjovt at fin­de ud af det”

Til sidst – og som en abso­lut side­hi­sto­rie – efter­nav­net Rosenkrans.
Vi ken­der rosen­kran­sen fra kato­lik­ker­ne – og en ældre fil­ma­ti­se­ret kri­mi hed­der Rosen­krans Mor­de­ne. På goog­le books kan man købe ”The Rosen­krans Family in Euro­pa and America”.
Allan ved ikke, hvor nav­net kom­mer fra. Men han afvi­ser både kato­lik­ker­ne, kri­mi­en og de såkaldt for­nem­me fami­li­er i Euro­pa og Amerika.
”Det er mel­lem­nav­net i min fars fami­lie. Men det kun­ne da være sjovt en dag at fin­de ud af, hvor­dan nav­net er kom­met ind i fami­li­en”, siger man­den, der inden læn­ge flyt­ter til helt ny hus med en 845 kva­drat­me­ter stor grund, som kun skal have en gan­ske lil­le have. For meget godt kan man sige om ham. Men grøn­ne fin­gre har han ikke.

KALENDER

DANSKE SENIORER
Hver man­dag helt frem til og med 26. april mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. 01. marts er møde­tids­punk­tet kl. 09.30. Men fra 8. marts er det ændret til kl. 13.30.


Hver lør­dag frem mod påske er restau­rant Møl­le­går­dens take away åben fra kl. 10.30 – 15.30 for salg af fri­ske fisk, deli­ka­tes­ser, kaf­fe, varm cacao og dagens kage. Du kan også få et stjer­neskud med hjem. Men det skal bestil­les for­ud på tlf. 86552083

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN
Mor­gensang med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set er aflyst.