KORT NYT

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler. 

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab. 

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

Him­mel­b­jer­get og Den Gam­le By har man­ge – og engang kun­ne man også købe “erin­dring fra Ørting”

”Erin­dring fra Ørting”.

En meget stor Ørting-sou­ve­ni­er duk­ke­de op, da Kurt Neder­gaard for år til­ba­ge skul­le ryd­de et døds­bo på Hor­sens­vej. Den lå i en skunk sam­men med en mas­se gam­le avi­ser, der sik­kert i sin tid var stop­pet ind for at iso­le­re hul­rum­met mel­lem det skrå tag og en væg.

Siden har den været gemt af vej­en hjem­me hos ham i en gara­ge på Rørt­hvej i Odder. Men nu skul­le der også ryd­des ud her, så Kurt Neder­gaard sat­te der­for et bil­le­de af den i  Face­book-grup­pen ”Gives bort Odder Omegn” og spurg­te, om nogen vil­le over­ta­ge den. Det vil­le fle­re, men nu har Ire­ne Ilsøe fra Gyl­ling hen­tet den, og vil give den vide­re til Loka­lar­ki­vet eller Museet.

GÅR TILBAGE TIL 1800-TALLET

Den sto­re Ørting-sou­ve­nir er en mad­kas­se – eller som den kal­des – en tejn.  Den Gam­le Bys mad­eks­pert, muse­ums­in­spek­tør Chri­sti­an Ras­mus­sen, for­tæl­ler, at bru­gen af den begyn­der i 1800-tal­let. Måske end­da end­nu læn­ge­re til­ba­ge. Den Gam­le By har nog­le styk­ker af de sto­re mad­kas­ser rundt om i dets 1800-tals interiører.

Den er også kendt fra både Nor­ge og Sve­ri­ge, og det var almin­de­ligt, at tej­nen blev malet med for­skel­li­ge møn­stre, der veks­le­de efter hvor i lan­det den var lavet.  Det var bød­ke­ren, der frem­stil­le­de tej­ne­ne, oply­ser muse­ums­in­spek­tør Chri­sti­an Ras­mus­sen. Men som han siger – enhver med lidt fin­ger­snil­de kun­ne gøre det.

A.P. JULIUSEN

Tej­nen fra skun­ken på Hor­sens­vej er ikke malet med grund­far­ve og fler­far­vet møn­ster.  På siden er malet års­tal­let 1941 – og nav­net A.P. Juli­u­sen. Og så i bun­den ”erin­dring fra Ørting”.

A.P. står for Anders Peter. Han var ikke bød­ker, men er i fol­ke­tæl­lin­ger­ne regi­stre­ret som hus­mand. Han hav­de – med muse­ums­in­spek­tø­rens ord – lidt fin­ger­snil­de. Og den brug­te han så til at frem­stil­le sou­ve­ni­rer fra Ørting. I 1941 var han 70 år gam­mel, og har måske haft brug for at tje­ne lidt ekstra.

Han var halvs­ven­sker. Hans mor var en af de man­ge unge, som fat­tig­dom tvang til at for­la­de Sve­ri­ge. Hans far var hus­mand. De boe­de i Ørting Mose og fik i alt otte børn – fire dren­ge og fire piger.

Fol­ke­tæl­lin­gen fra 1901 for­tæl­ler i en note, at Anders Peter i fire år har arbej­det med land­brug i Ame­ri­ka. Men nu bor han hjem­me hos for­æl­dre­ne i Mosen. Han er da 30 år.

I novem­ber 1901 blev han gift med den 11 år yngre Ane Kirsti­ne Poul­sen, som også kom­mer fra Ørting Mose. Så langt det er muligt at føl­ge dem i arki­ver­ne, blev de to boen­de i Ørting. (En opføl­gen­de arti­kel vil foku­se­re på hele fami­li­en Juli­u­sen – alt­så også Anders Peters for­æl­dre og søskende).

RUGBRØD MED FEDT

Også i Kjel­lerup i Midtjyl­land kun­ne man købe en tejn som souvenir

Hvor­for det lige blev tej­nen, Anders Peter valg­te som sou­ve­nir fra Ørting, ved vi ikke. Histo­ri­ke­ren Rik­ke Agne­te Olsen fra Alrø for­tæl­ler, at også I Kjel­lerup i Midtjyl­land kun­ne man købe mini­a­tu­reud­ga­ver af tej­nen. Hun vok­se­de op i byen og husker, at de kun­ne købes hos bog­hand­le­ren. Den hun fik for man­ge år siden, har hun stadig.

De sto­re mad­kas­ser blev især brugt på lan­det, hvis der skul­le brin­ges mad ud til f.eks. høst- eller roe­ar­bej­der­ne. Så med de sto­re god­ser her­om­kring, har den helt sik­kert været i brug.

Tej­nen blev også brugt til dem, der skul­le pas­se dyr. Ind­hol­det var som regel ikke noget at råbe hur­ra for. Lan­d­ar­bej­der­ne blev spist af med klap-sam­men-rug­brøds­mad­der med fedt. Men de kun­ne dog være hel­di­ge også at få et lil­le styk­ke af det, der blev frem­stil­let på går­den – pøl­se eller ost.   Når der ikke var travlt i mar­ker­ne, spi­ste folk hjem­me på gården.

I 1941 da A.P. Juli­u­sens med lidt fin­ger­snil­de lave­de tej­ner hjem­me på Gyl­ling­vej, var de gået ud af brug. har næp­pe været i brug som mad­kas­ser. For i 1941 hav­de vi for længst fået den lil­le røde ”vel­be­kom­me” mad­kas­se og de stør­re lyse­grå metal­mad­kas­ser, som end­da hav­de fle­re lag. Det var for de øko­no­misk bedst stil­le­de sko­le­e­le­ver og voks­ne, der ikke kun­ne nå hjem i frokost­pau­sen. De min­dre velstil­le­de pak­ke­de maden i det, der nu var til rådig­hed. F.eks. aviser.

A.P. Juli­u­sens tejn var en sou­ve­nir – ”erin­dring fra Ørting” – der kun­ne bru­ges som madkasse.

I en stør­re arti­kel lør­dag for­tæl­ler Lokal­po­sten om Anders Peter Juli­u­sens fami­lie. To af hans søstre udvan­dre­de til Utah.

Har du lyst, kan du her læse om mad­pak­kens historie 

KALENDER

BYFESTGYLLING

15. – 17. juni er der byfest i Gyl­ling. Pro­gram for alle tre dage kan ses her

15 ÅR MED GITTE

18. juni kl. 12 – ? invi­te­rer Git­te Dine­sen fami­lie, ven­ner, bekend­te, for­ret­nings­for­bin­del­ser, nabo­er… kort sagt: alle – til at kom­me og være med til at fejre 15. års jubilæ­et i Falling. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.