KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Histo­ri­en om fru­ens strøm­per

Frem til i begyn­del­sen af 1960érne blev Hede­vig Mar­gret­he Bor­ne­manns kiste åbnet en gang om året, og tre “deg­ne” skif­te­de hen­des sok­ker. Og det er ikke engang løgn.

Histo­ri­en om den excen­tri­ske dame fra Åkær, der i testa­men­tet skrev ind, at hun én gang om året i over­væ­rel­se af tre deg­ne skul­le have skif­tet strøm­per, bli­ver sta­dig for­talt. Også til uden­land­ske turi­ster, der er ved at tabe under­kæ­ben, når de prø­ver at fore­stil­le sig tre voks­ne mænd stå i et kapel i en dansk lands­by­kir­ke og skif­te strøm­per på liget af en kvin­de, der døde i 1749.

Men det er en van­dre­hi­sto­rie. En af de sej­li­ve­de.

Lokal­hi­sto­ri­ke­ren Anne Marie Sko­v­fo­ged sat­te sig for at under­sø­ge, hvad der var op og ned på histo­ri­en. Og hen­des gen­nem­gang af doku­men­ter på Rigs­ar­ki­vet og Lands­ar­ki­vet viste, at nok var histo­ri­en god – men den var fri fan­ta­si. Der står intet i testa­men­tet om det. Alli­ge­vel er sok­ker­ne ble­vet skif­tet – år efter år. 

Til sko­ler og til de fat­ti­ge

Men Hede­vig Mar­gret­he Bor­ne­mann – eller fr. Bor­ne­mann, som hun blot omta­les – fortje­ner at bli­ve husket for andet og meget mere end histo­ri­en om de rene strøm­per.

Hun var dat­ter af biskop­pen over Sjæl­lands stift, Hen­rik Bor­ne­mann. Han opret­te­de et legat på 2200 rigs­da­ler, og bestem­te, at ren­ter­ne skul­le gå til f.eks. ”fat­ti­ge, ven­ne­lø­se og sen­ge­lig­gen­de gam­le men­ne­sker”. Andre ren­ter skul­le gå til en ”gud­fryg­tig, skik­ke­lig, ven­ne­løs og svag stu­dent” på Køben­havns Uni­ver­si­tet.

Hans dat­ter blev gift med eje­ren af Aakær. Og hun brag­te lega­tet med sig. Hun respek­te­re­de hen­des fars ønsker. Men da hun selv døde i 1749 hav­de hun bestemt, at legatsum­men skul­le sæt­tes op, og der skul­le gives pen­ge til seks enker i Jyl­land, til de fat­ti­ge i Ørting, Fal­ling og Gyl­ling sog­ne. Og så skul­le der gives en årlig sum til sko­le­hol­der­ne i de tre sog­ne.

Hede­vig Mar­gret­he Bor­ne­mann – børn skal gå i sko­le

Også mens hun leve­de, hav­de hun blik for, hvor nød­ven­digt det var, at alle børn kom i sko­le. På hen­des tid var det bøn­der­ne, der skul­le sør­ge for sko­le­byg­nin­ger. Men de betal­te sjæl­dent deg­nen løn. Fr Bor­ne­mann betal­te mens hun leve­de sko­le­byg­nin­ger og deres ved­li­ge­hold – og hun gav til­skud til deg­nens – eller sko­le­hol­de­rens – løn.

Det Bor­ne­man­ske legat blev ændret man­ge gan­ge i tidens løb – alt efter hvem, der stod for det.

Men det gik igen, at der skul­le gives pen­ge til de fat­ti­ge – og til deg­ne­ne i områ­det for ”fort­sat at vise sig flit­tig”.

Sarko­fa­gen er nu luk­ket, så ingen deg­ne kan åbne og skif­te sok­ker

Kapel på korets nord­s­i­de

Fr. Bor­ne­manns sarko­fag står i Fal­ling Kir­ke. På korets nord­s­i­de blev der i 1748 byg­get et kapel som til­byg­ning. En gård på Alrø – Kir­ke­ly – skul­le stå for ved­li­ge­hold mod at bli­ve fri­ta­get for at beta­le en afgift. Men i 1924 køb­te går­den sig fri af for­plig­tel­sen. Og i åre­ne der­ef­ter for­faldt kapel og sarko­fag mere og mere. Det var på tale, at begra­ve hen­de ude på kir­ke­går­den – sim­pelt­hen for at und­gå en dyr restau­re­ring. Men da det kom Natio­nal­mu­se­et for øre, blev der sagt et run­gen­de nej. Fru­ens sarko­fag skul­le restau­re­res. Og det blev den så. Betruk­ket med sort ruskind og med man­ge sølv­be­slag.

Den er nu helt luk­ket, så ingen deg­ne kan åbne den og skif­te ligets strøm­per.

Lega­tet ned­lagt i 2012

Da det Bor­ne­mann­ske legat blev opret­tet, kun­ne man købe en god gård for sum­men. Men efter­hån­den hav­de det mistet dets betyd­ning. Hoved­sto­len var på 22. 529, 87 kr. og ren­ter­ne gav alt for små legat­por­tio­ner. Og i 2012 fik menig­heds­rå­det i Ørting-Fal­ling Civilsty­rel­sens til­la­del­se til at ned­læg­ge lega­tet.

For­di sko­le­gang til alle lå fr. Bor­ne­mann på sin­de, blev det beslut­tet, at pen­ge­ne skul­le gives til Mar­gret­he­lyst Frisko­le. Her er de ble­vet brugt på ind­køb til bibli­o­te­ket.

Hvis du har lyst til at vide mere om Fru­en på Åkær, kan du læse den sær­ud­ga­ve af Ørting-Fal­ling Sog­ne­blad, som blev udsendt i 2012, da lega­tet blev ned­lagt. Du kan fin­de det her:

http://​www​.mar​gret​he​lyst​.dk/​f​i​l​e​a​d​m​i​n​/​u​s​e​r​_​u​p​l​o​a​d​/​p​d​f​-​f​i​l​e​r​/​B​o​r​n​e​m​a​n​n​s​_​l​e​g​a​t​.​pdf

 

 

 

 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58