KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Hun vil have fle­re soci­a­le ånde­hul­ler – både i byen og på lan­det – og fle­re grøn­ne busser

Lys Klit­gård Boman stil­ler op for Enheds­li­sten til kom­mu­nalval­get 16. novem­ber. Hun er kun 18 år, men kan til enhver tid over­ha­le man­ge af de noget ældre kan­di­da­ter, når det gæl­der viden og ind­sigt. Hun har inter­es­se­ret sig for poli­tik i man­ge år – fak­tisk siden hun hør­te for­æl­dre­ne snak­ke om nedskæ­rin­ger i hen­des bør­ne­ha­ve, og fandt ud af, hvem der var ansvar­lig. For hen­de har det været natur­ligt at føl­ge med i avi­ser og nyheds­ud­sen­del­ser. Hun har været med­lem af kom­mu­nens kli­ma­ud­valg som repræ­sen­tant for de unge.

HAR TJENT PENGE SIDEN HUN VAR SEKS ÅR

Siden hun var seks år, har hun tjent sine egne lom­me­pen­ge ved at sæl­ge plan­ter, der er ble­vet til­overs i for­æl­dre­nes sto­re have. Et lil­le bord ved vej­en og et skilt med åben eller luk­ket har udgjort for­ret­nin­gen. Og hun er ikke den, der fore­træk­ker mage­lig­he­den på bekost­ning af det, hun bræn­der for. F.eks. tager hun hver dag fra Alrø­vej i Ørting til Stats­gym­na­si­et i  Århus V, for­di hun der kun­ne væl­ge den stu­di­e­ret­ning, der inter­es­se­rer hen­de mest. Nem­lig engelsk, bil­led­kunst og medi­e­fag. Det vil­le have været ulig let­te­re bare at have valgt gym­na­si­et i Odder og få en times fri­tid  mere om mor­ge­nen og om eftermiddagen.

SLÆBESTEDER OG RENE STRANDE

Hun stil­ler op, for­di hun ger­ne vil være med til at gøre Odder kom­mu­ne til et bed­re sted at leve for alle alders­grup­per. Lys ved godt, det kan lyde som en kli­ché – men hun kan sag­tens være mere konkret:

”Jeg vil ger­ne have en kom­mu­ne med man­ge grøn­ne rum, som bor­ger­ne kan bru­ge. Vi har en så flot natur med en lang kyst­stræk­ning. Jeg vil ger­ne have fle­re slæ­be­ste­der – alt­så ste­der, hvor små både kan træk­kes på land og så kan folk nyde omgi­vel­ser­ne. Vi har kun to i hele kom­mu­nen. Jeg vil ger­ne have rene­re stran­de – og synes, vi skal give mulig­hed for at affalds­sor­te­re der. Ikke nøjes med at have små grøn­ne affalds­be­hol­de­re med 50 meters afstand”, siger Lys.

ENGSØER TIL DYR, PLANTEROG MENNESKER

Hun ser også ger­ne, at vi får engsø­er, som de har i Århus. Her er der en engsø ved Bra­brand og ved Egå. En engsø bli­ver dan­net når man stop­per kun­stig dræ­ning af lav­t­lig­gen­de enge.

”Vi har så man­ge ste­der, hvor vi kan etab­le­re engsø­er. Det vil bety­de meget for bio­di­ver­si­te­ten”, siger Lys. ”Og det vil være rekre­a­ti­ve områ­der, som det er let at kom­me til på cykel eller gåben. Engsø­er­ne i Århus har til­truk­ket man­ge fug­le og plan­te­li­vet er rigt. Og sti­er­ne bli­ver brugt af man­ge men­ne­sker. Den slags områ­der kan vi også få i vores kommune”.

STØT OMLÆGNING TIL ØKOLOGI

Lys mener, at kom­mu­nen bør arbej­de aktivt for at få omlagt mere land­brug til at være øko­lo­gisk. ”Jeg ved, at fle­re land­mænd ger­ne vil – men de har brug for hjælp – fam­ler lidt. Det kun­ne være godt, hvis kom­mu­nen vil­le hjæl­pe med kur­ser, kon­su­len­ter og net­værk, så land­mæn­de­ne ken­der både reg­ler og støt­te­mu­lig­he­der. Kom­mu­nen er præ­get af meget sto­re land­brug – men der er alt­så også man­ge min­dre og små land­brug, og de har brug for en hånd, hvis de vil omlæg­ge til øko­lo­gisk dyrk­ning og dyrehold”.

RENT DRIKKEVAND

Også sko­v­rejs­ning har Lys’s bevå­gen­hed. ”Vi skal vær­ne om vores drik­ke­vand”, siger hun. ”Og her er det bed­ste, vi kan gøre, at plan­te træ­er. Men det går noget trægt her i kom­mu­nen. Bare se, hvor lidt der er sket med pla­ner­ne for sko­v­rejs­ning i Boul­strup. Det kan godt være, det kom­mer til at koste pen­ge at få jor­den omkring vand­bor­in­gen, men det er alt­så vig­tigt at sik­re, at også kom­men­de gene­ra­tio­ner har adgang til rent drik­ke­vand. Men i øvrigt synes jeg, vi skal plan­te træ­er alle de ste­der, hvor vi kan. Det er vig­tigt for bio­di­ver­si­te­ten – og for at ska­be end­nu fle­re grøn­ne rum for alle i kommunen”.

SÆT GRØNNE BUSSER IND

Lys har boet på Alrø­vej siden 2008. Og hun ved, at den kol­lek­ti­ve tra­fik i kom­mu­nens lan­d­om­rå­der er så dår­lig, at det er nød­ven­digt at have bil. I de fle­ste fami­li­er to biler.

”Jeg synes, kom­mu­nen skal gå for­an og stå for at sæt­te grøn­ne bus­ser ind – også små bus­ser. Trans­port er nød­ven­digt for at folk fra lands­by­er­ne kan kom­me til den let­ba­ne, der sat­ses på – men som har skabt stor util­freds­hed, for­di bru­ger­ne ikke kan reg­ne med køre­pla­nen. Men også for at kun­ne bru­ge kul­tu­rel­le til­bud i Odder by. Når sid­ste sko­le­bus er kørt hen på efter­mid­da­gen, må de unge bli­ve hjem­me – med min­dre for­æl­dre­ne arran­ge­rer trans­port. Der skal være lige til­bud til alle – uan­set hvor man bor i kommunen”.

SKAB SOCIALE ÅNDEHULLER

Lys Klit­gård Boman – vi skal ska­be både grøn­ne og soci­a­le åndehuller

For Lys er det også vig­tigt, at kom­mu­nen har soci­a­le ånde­hul­ler dre­vet af fri­vil­li­ge. ”Der skal være værk­ste­der, hvor fri­vil­li­ge f.eks. kan sige: ”Jeg vil ger­ne hjæl­pe jer med at lave kera­mik” – eller ”jeg vil ger­ne lave et foto- eller et skri­ve­værk­sted”.  Det skul­le også være muligt at spi­se sam­men for bil­li­ge pen­ge – så der­for skal mad­grup­per også dri­ves af fri­vil­li­ge. Jeg synes, man som med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen skal gøre alt, der er muligt for at give og ska­be ram­mer­ne for at styr­ke de soci­a­le fæl­les­ska­ber. Men man skal ikke som poli­ti­ker bestem­me, hvor­dan ram­mer­ne skal fyl­des ud. Det skal bru­ger­ne. Sådan­ne soci­a­le ånde­hul­ler bør vi også have i lands­by­er­ne. Det er også en måde til at bekæm­pe ensom­hed for alle aldersgrupper”.

VI SKAL TAGE HÅND OM  HINANDEN

Lys er opta­get af kli­ma, af den grøn­ne omstil­ling og af at med­vir­ke til at styr­ke alle soci­a­le fæl­les­ska­ber. Men vel­færdsy­del­ser­ne fyl­der også meget.

Som kan­di­dat for Enheds­li­sten vil hun arbej­de for gode per­so­na­lenor­me­rin­ger i både dag­in­sti­tu­tio­ner og fol­ke­sko­len – at der bli­ver taget hånd om børn og unge med sær­li­ge udfor­drin­ger, og at der er god og vær­dig hjælp til gam­le men­ne­sker – hvad enten de bor i eget hjem eller i en af plejeboligerne.

”Vi er hel­di­ge at bo i et land med et soci­alt sik­ker­heds­net. Men jeg synes, vi kan gøre det bed­re”, siger hun. ”For mig er det vig­tigt at arbej­de for, at vi tager hånd om hin­an­den. Uan­set hvil­ket behov, der skal opfyl­des. Og jeg synes, det er vig­tigt, vi tager ordent­ligt imod men­ne­sker, der er på flugt. Jeg kan slet ikke for­stå de men­ne­sker, der gør alt for at luk­ke andre ude”.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET