KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Hun vil have fle­re soci­a­le ånde­hul­ler – både i byen og på lan­det – og fle­re grøn­ne busser

Lys Klit­gård Boman stil­ler op for Enheds­li­sten til kom­mu­nalval­get 16. novem­ber. Hun er kun 18 år, men kan til enhver tid over­ha­le man­ge af de noget ældre kan­di­da­ter, når det gæl­der viden og ind­sigt. Hun har inter­es­se­ret sig for poli­tik i man­ge år – fak­tisk siden hun hør­te for­æl­dre­ne snak­ke om nedskæ­rin­ger i hen­des bør­ne­ha­ve, og fandt ud af, hvem der var ansvar­lig. For hen­de har det været natur­ligt at føl­ge med i avi­ser og nyheds­ud­sen­del­ser. Hun har været med­lem af kom­mu­nens kli­ma­ud­valg som repræ­sen­tant for de unge.

HAR TJENT PENGE SIDEN HUN VAR SEKS ÅR

Siden hun var seks år, har hun tjent sine egne lom­me­pen­ge ved at sæl­ge plan­ter, der er ble­vet til­overs i for­æl­dre­nes sto­re have. Et lil­le bord ved vej­en og et skilt med åben eller luk­ket har udgjort for­ret­nin­gen. Og hun er ikke den, der fore­træk­ker mage­lig­he­den på bekost­ning af det, hun bræn­der for. F.eks. tager hun hver dag fra Alrø­vej i Ørting til Stats­gym­na­si­et i  Århus V, for­di hun der kun­ne væl­ge den stu­di­e­ret­ning, der inter­es­se­rer hen­de mest. Nem­lig engelsk, bil­led­kunst og medi­e­fag. Det vil­le have været ulig let­te­re bare at have valgt gym­na­si­et i Odder og få en times fri­tid  mere om mor­ge­nen og om eftermiddagen.

SLÆBESTEDER OG RENE STRANDE

Hun stil­ler op, for­di hun ger­ne vil være med til at gøre Odder kom­mu­ne til et bed­re sted at leve for alle alders­grup­per. Lys ved godt, det kan lyde som en kli­ché – men hun kan sag­tens være mere konkret:

”Jeg vil ger­ne have en kom­mu­ne med man­ge grøn­ne rum, som bor­ger­ne kan bru­ge. Vi har en så flot natur med en lang kyst­stræk­ning. Jeg vil ger­ne have fle­re slæ­be­ste­der – alt­så ste­der, hvor små både kan træk­kes på land og så kan folk nyde omgi­vel­ser­ne. Vi har kun to i hele kom­mu­nen. Jeg vil ger­ne have rene­re stran­de – og synes, vi skal give mulig­hed for at affalds­sor­te­re der. Ikke nøjes med at have små grøn­ne affalds­be­hol­de­re med 50 meters afstand”, siger Lys.

ENGSØER TIL DYR, PLANTEROG MENNESKER

Hun ser også ger­ne, at vi får engsø­er, som de har i Århus. Her er der en engsø ved Bra­brand og ved Egå. En engsø bli­ver dan­net når man stop­per kun­stig dræ­ning af lav­t­lig­gen­de enge.

”Vi har så man­ge ste­der, hvor vi kan etab­le­re engsø­er. Det vil bety­de meget for bio­di­ver­si­te­ten”, siger Lys. ”Og det vil være rekre­a­ti­ve områ­der, som det er let at kom­me til på cykel eller gåben. Engsø­er­ne i Århus har til­truk­ket man­ge fug­le og plan­te­li­vet er rigt. Og sti­er­ne bli­ver brugt af man­ge men­ne­sker. Den slags områ­der kan vi også få i vores kommune”.

STØT OMLÆGNING TIL ØKOLOGI

Lys mener, at kom­mu­nen bør arbej­de aktivt for at få omlagt mere land­brug til at være øko­lo­gisk. ”Jeg ved, at fle­re land­mænd ger­ne vil – men de har brug for hjælp – fam­ler lidt. Det kun­ne være godt, hvis kom­mu­nen vil­le hjæl­pe med kur­ser, kon­su­len­ter og net­værk, så land­mæn­de­ne ken­der både reg­ler og støt­te­mu­lig­he­der. Kom­mu­nen er præ­get af meget sto­re land­brug – men der er alt­så også man­ge min­dre og små land­brug, og de har brug for en hånd, hvis de vil omlæg­ge til øko­lo­gisk dyrk­ning og dyrehold”.

RENT DRIKKEVAND

Også sko­v­rejs­ning har Lys’s bevå­gen­hed. ”Vi skal vær­ne om vores drik­ke­vand”, siger hun. ”Og her er det bed­ste, vi kan gøre, at plan­te træ­er. Men det går noget trægt her i kom­mu­nen. Bare se, hvor lidt der er sket med pla­ner­ne for sko­v­rejs­ning i Boul­strup. Det kan godt være, det kom­mer til at koste pen­ge at få jor­den omkring vand­bor­in­gen, men det er alt­så vig­tigt at sik­re, at også kom­men­de gene­ra­tio­ner har adgang til rent drik­ke­vand. Men i øvrigt synes jeg, vi skal plan­te træ­er alle de ste­der, hvor vi kan. Det er vig­tigt for bio­di­ver­si­te­ten – og for at ska­be end­nu fle­re grøn­ne rum for alle i kommunen”.

SÆT GRØNNE BUSSER IND

Lys har boet på Alrø­vej siden 2008. Og hun ved, at den kol­lek­ti­ve tra­fik i kom­mu­nens lan­d­om­rå­der er så dår­lig, at det er nød­ven­digt at have bil. I de fle­ste fami­li­er to biler.

”Jeg synes, kom­mu­nen skal gå for­an og stå for at sæt­te grøn­ne bus­ser ind – også små bus­ser. Trans­port er nød­ven­digt for at folk fra lands­by­er­ne kan kom­me til den let­ba­ne, der sat­ses på – men som har skabt stor util­freds­hed, for­di bru­ger­ne ikke kan reg­ne med køre­pla­nen. Men også for at kun­ne bru­ge kul­tu­rel­le til­bud i Odder by. Når sid­ste sko­le­bus er kørt hen på efter­mid­da­gen, må de unge bli­ve hjem­me – med min­dre for­æl­dre­ne arran­ge­rer trans­port. Der skal være lige til­bud til alle – uan­set hvor man bor i kommunen”.

SKAB SOCIALE ÅNDEHULLER

Lys Klit­gård Boman – vi skal ska­be både grøn­ne og soci­a­le åndehuller

For Lys er det også vig­tigt, at kom­mu­nen har soci­a­le ånde­hul­ler dre­vet af fri­vil­li­ge. ”Der skal være værk­ste­der, hvor fri­vil­li­ge f.eks. kan sige: ”Jeg vil ger­ne hjæl­pe jer med at lave kera­mik” – eller ”jeg vil ger­ne lave et foto- eller et skri­ve­værk­sted”.  Det skul­le også være muligt at spi­se sam­men for bil­li­ge pen­ge – så der­for skal mad­grup­per også dri­ves af fri­vil­li­ge. Jeg synes, man som med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen skal gøre alt, der er muligt for at give og ska­be ram­mer­ne for at styr­ke de soci­a­le fæl­les­ska­ber. Men man skal ikke som poli­ti­ker bestem­me, hvor­dan ram­mer­ne skal fyl­des ud. Det skal bru­ger­ne. Sådan­ne soci­a­le ånde­hul­ler bør vi også have i lands­by­er­ne. Det er også en måde til at bekæm­pe ensom­hed for alle aldersgrupper”.

VI SKAL TAGE HÅND OM  HINANDEN

Lys er opta­get af kli­ma, af den grøn­ne omstil­ling og af at med­vir­ke til at styr­ke alle soci­a­le fæl­les­ska­ber. Men vel­færdsy­del­ser­ne fyl­der også meget.

Som kan­di­dat for Enheds­li­sten vil hun arbej­de for gode per­so­na­lenor­me­rin­ger i både dag­in­sti­tu­tio­ner og fol­ke­sko­len – at der bli­ver taget hånd om børn og unge med sær­li­ge udfor­drin­ger, og at der er god og vær­dig hjælp til gam­le men­ne­sker – hvad enten de bor i eget hjem eller i en af plejeboligerne.

”Vi er hel­di­ge at bo i et land med et soci­alt sik­ker­heds­net. Men jeg synes, vi kan gøre det bed­re”, siger hun. ”For mig er det vig­tigt at arbej­de for, at vi tager hånd om hin­an­den. Uan­set hvil­ket behov, der skal opfyl­des. Og jeg synes, det er vig­tigt, vi tager ordent­ligt imod men­ne­sker, der er på flugt. Jeg kan slet ikke for­stå de men­ne­sker, der gør alt for at luk­ke andre ude”.

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.