KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Hvil­ke emner er vig­ti­ge for dig?

21. novem­ber skal vi stem­me til kom­mu­nalval­get og der­med bestem­me, hvem der de kom­men­de fire år skal være med til at træf­fe beslut­nin­ger, der kom­mer til at berø­re vores loka­l­om­rå­de.

Væl­ger­mø­der vil bli­ve holdt – kan­di­da­ter­ne vil kom­me med oplæg i deres til­del­te tre eller fem minut­ter – ofte læst op fra det med­brag­te papir. Og når run­den er for­bi, kan bor­ger­ne stil­le spørgs­mål. Helst kor­te. Tit er man egent­lig ikke meget klo­ge­re, når man går fra mødet, end da man kom. Lokal­po­sten vil der­for i de kom­men­de uger spør­ge læse­re­ne, hvil­ke emner/​temaer i vores loka­l­om­rå­de – og for den sags skyld hele oplan­det – det er vig­tigst at høre byrå­ds-kan­di­da­ter­nes hold­ning til.

Det kan være – bare som eksemp­ler og i helt til­fæl­dig orden -
· Tra­fik­sik­ker­hed
· Insti­tu­tio­ner for børn, gam­le, han­di­cap­pe­de
· Fri­tidstil­bud til børn og unge
· Sko­ler
· Kol­lek­tiv tra­fik
· Nær­de­mo­kra­ti
· Mulig­he­der­ne for slå sig ned og bo i loka­l­om­rå­det
· Natu­ren omkring os – fred­nin­ger, sti­er osv
· Arbejds­plad­ser og erhverv i loka­l­om­rå­det
Eller det kan være helt andre emner/​problemer, du ger­ne vil ken­de kan­di­da­ter­nes hold­ning til. Jeg sam­ler tema­er­ne, og beder partierne/​enkeltpersoner om at for­hol­de sig til dem og give meget kon­kre­te svar: Dét skal ske de kom­men­de fire år?
Send mig en mail – hvil­ke fem tema­er har høje­ste pri­o­ri­tet for dig, når du skal sæt­te dit kryds. Meget ger­ne med en begrun­del­se. Og bed andre fra vores loka­l­om­rå­de om at gøre det sam­me. Jeg vil meget ger­ne have din mail sene­st 20. Sep­tem­ber. Jeg prø­ver så at få kan­di­da­ter­ne til at sva­re.
 
Man­ge hils­ner Mari­an­ne Han­sen 2209hansen@​gmail.​com

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58