KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Kir­ke­bog og loka­la­vis beskrev mor­det i detal­jer – slad­de­ren gik, og en pige på 12 år ople­ve­de det hele

Ved aften­s­tid den 29. april 1948 lege­de to dren­ge ved krat­tet i Aab­jergsko­ven ved Byg­holm sø i Hor­sens. Deres leg og tum­len brag­te dem tæt til søens kant, men her stop­pe­de de beg­ge brat. For til deres ræd­sel lå her liget af en kvin­de. Hun hav­de en sæk bun­det rundt om hovedet.

De bene­de det bedst, de hav­de lært op mod vej­en, og fik fat i en land­mand, der var ved at flyt­te kvi­er på mar­ken. Først tro­e­de han dem ikke, men da han blev over­be­vist om, at de to for­pu­ste­de, rysten­de og ophid­se­de dren­ge tal­te sandt, løb han op til en gård og fik alar­me­ret politiet.

To kri­mi­nal­be­tjen­te kom til ste­det, og også ordens­po­li­ti­et mød­te talstærkt op. Kredslæ­gen blev til­kaldt, men kun­ne kun kon­sta­te­re: ”Hun er død”. Tek­ni­ke­re fra Århus kom. og der var et myl­der ved søens bred.

Den myr­de­de kvin­de var den 27-åri­ge Anne Marie Andersen.

Da hun alle­re­de 1. maj blev bega­vet på Alrø kir­ke­gård, var mor­det opkla­ret. Det var, som mere end halv­de­len af alle drab i Dan­mark, et fami­lied­ra­ma – mor­de­ren var hen­des mand.

KIRKEBOGENS KRIMI

Den kir­ke­bogs­før­en­de på Alrø kun­ne slet ikke sty­re sin indre Agatha Chri­stie, da døds­fal­det, begra­vel­ses­da­to­en og de per­son­li­ge oplys­nin­ger om den døde kvin­de skul­le skri­ves. Ud for hen­des navn står: ”Dræbt af sin mand der­ved at spi­se­rø­ret og halskar­re­ne er ble­vet over­skå­ret. Liget fun­det i et krat syd for Byg­holm sø den 29. april af nog­le dren­ge. Under skæn­de­ri og hånd­ge­mæng har man­den slå­et afdø­de med en kulsko­vl og der­ef­ter skå­ret hal­sen over på hen­de. Liget blev opbe­va­ret i lej­lig­he­den til nat­ten mel­lem 27. og 28., da man­den på bud­cy­kel trans­por­te­re­de det til findestedet”.

Den kir­ke­bogs­før­en­de kun­ne ikke sty­re den indre Agatha Christie

Kun nav­net på mor­de­ren mang­le­de – men det var så med alli­ge­vel. For under kir­ke­bo­gens per­son­li­ge oplys­nin­ger – lige ved siden af hele kri­mi­hi­sto­ri­en – står, at Anne Marie var gift med arbejds­mand Anton Mari­us Andersen.

PETREA MÅTTE TRÆDE TIL

Anne Marie blev begra­vet på Alrø, for­di hun kom fra øen, og hen­des fami­lie boe­de der. Hen­des mor­mor var Petrea, jor­de­mo­der og født på øen. Hun blev enke, da hun var 28 år og stod med ansva­ret for to små børn. Hun gif­te­de sig aldrig igen. Hun for­sør­ge­de sig selv og bør­ne­ne som sypi­ge og jor­de­mo­der. Og da hen­des dat­ter som så man­ge andre blev sendt ud for at tje­ne på en gård, blev hun – også som så man­ge andre – gravid. Bar­net – en dreng – blev efter­ladt hos Petrea.
Kir­kebø­ger­ne er ful­de af lig­nen­de histo­ri­er – unge piger på lan­det blev gravi­de, uden at der er udlagt en far til bar­net. Den lil­le blev efter­ladt hos bedste­for­æl­dre­ne.
Også det andet barn – en pige – kom til at til­brin­ge en stor del af barn­dom­men i Petreas hus. Og da hun – som det hed – ”kom i ulyk­ke” som 14-årig, måt­te Petrea igen træ­de til og en tid tage sig af den lil­le pige – hen­des olde­barn. Pigens navn var Else, og hen­des mor var den myr­de­de kvin­de, Anne Marie. (Læs Petreas histo­rie her )

PIGEN VILLE BO HOS OLDEMOR

Da Anna Marie blev myr­det, var Petrea fyldt 69 år. Anna Mari­es mor var 48 år og hen­des barn – Else – der iføl­ge kir­ke­bo­gen er født i august 1935 – var 12 år. Hun boe­de da hos Petrea. Anne Marie hav­de været gift tid­li­ge­re, og hen­des mand hav­de adop­te­ret pigen. Hun skul­le bo hos dem, efter at have til­bragt de før­ste leve­år hos olde­mor Petrea. Det gjor­de hun også en tid. Men Elses dat­ter for­tæl­ler Lokal­po­sten, at da pigen var ni år, pak­ke­de hun sine få ejen­de­le og flyt­te­de til­ba­ge. Hun vil­le bo hos oldemor.

LOKALAVISEN SVÆLGEDEMORDET

Det har ikke været nemt for den 12-åri­ge Else, da med­del­el­sen om hen­des mors død nåe­de Alrø. Og end­nu mere svært at vide, at hen­des mor blev myr­det og liget efter­ladt med en sæk over hove­d­et ved kan­ten af Byg­holm Sø. Man kan kun håbe, at pigen ikke også læste omta­len af mor­det og refe­ra­tet af rets­mø­de­r­ne i den loka­le avis. For som den kir­ke­bogs­før­en­de på Alrø, svæl­ge­de jour­na­li­sten i alle detal­jer om mordet.

Fre­dag d. 30. april 1948 om for­mid­da­gen blev hele dra­ma­et oprul­let i ret­ten, og der var hver­ken luk­ke­de døre eller nav­ne­for­bud. Så alle­re­de om efter­mid­da­gen nåe­de dra­ma­et i alle dets akter Hor­sens Fol­ke­blads læsere.

JEG MÅTTE FORSVARE MIG

Anne Marie og Anton Mari­us hav­de været gift min­dre end et år. Han var 15 år ældre end hen­de, og i ret­ten kun­ne han ikke gøre rede for, om han var udskre­vet fra ånds­svage­forsor­gen eller ej. Men han kun­ne beskri­ve et kortva­rigt ægte­skab fyldt med skæn­de­ri­er og vold. Også at han vil­le skil­les, for­di Anne Marie ”gik med andre mænd”.
Den dag, mor­det fandt sted, hav­de han set hen­de sam­men med en venin­de og to mænd. Hun hav­de ret tyde­ligt for­talt ham, at han skul­le hol­de op med at føl­ge efter dem. Da hun kom hjem til det værel­se i Sme­de­ga­de, hvor de boe­de, sag­de han, at han vil­le skil­les. Hans ”ner­ver kun­ne ikke hol­de til det”, som han for­kla­re­de i ret­ten. Men hun vil­le ikke skil­les, og hav­de krad­set og slå­et ham. Da hun var så meget stær­ke­re end ham, måt­te han jo for­sva­re sig. Det gjor­de han så med en kulsko­vl, som han knal­de­de i hove­d­et på hen­de, og bag­ef­ter greb han den brød­k­niv, der lå på bor­det og skar hal­sen over på hen­de. ”Jeg var så fortviv­let”, sag­de han i retten.

Næste dag gem­te han den døde kvin­de i sen­gen, og tre dage efter stjal han en bud­cy­kel, pak­ke­de liget ind i et tæp­pe, og om nat­ten kør­te han til søen, hvor dren­ge­ne til deres ræd­sel fandt den døde.

SENSATIONSLYSTEN PRESSE

Hver­ken Anne Marie eller Anton Mari­us var de rene uskyl­dig­he­der. I ret­ten kom det frem, at han tid­li­ge­re var dømt for tyve­ri, for­søg på voldtægt og for uter­lig­hed. Og i ret­ten for­tal­te vid­ner, at hun var “let leven­de”. Alt givet vide­re med malen­de detal­jer i den loka­le avis. 

Man­ge kla­ger i dag over spe­ci­elt tabloi­da­vi­ser­nes dæk­ning af drab og mord. Men nej, det var (hel­ler) ikke ”bed­re i gam­le dage”. Og slet ikke i de loka­le aviser.

Anton Mari­us blev efter men­ta­lun­der­sø­gel­se dømt til anbrin­gel­se under ånds­svage­forsor­gen – retur til anstal­ten i Brej­ning, hvor han tid­li­ge­re hav­de til­bragt to år.

PASSEDE GRAVEN I 62 ÅR

Til­ba­ge på Alrø var Else på 12 år, som skul­le leve med, at hen­des mor var ble­vet myrdet. 

Det var årti­er før kri­se­hjæl­pen. Og pigen hav­de ikke man­ge faste hol­de­punk­ter i til­væ­rel­sen. Men hen­des klip­pe var olde­mor Petrea. For Else blev gra­ven på Alrø kir­ke­gård vig­tig. Hun hav­de gan­ske vist ikke haft meget at gøre med Anne Marie – hav­de hel­ler aldrig mødt man­den, der dræb­te hen­de. Men det var vig­tigt for hen­de, at gra­ven var pæn. Måske for­di histo­ri­er­ne om hen­de, der lå i den, var alt andet end pæne. Else betal­te sene­re selv for en sten til grav­ste­det, og det blev ikke ned­lagt før i 2010 – alt­så 62 år efter mordet.

For­døm­mel­ser af Anne Mari­es leve­vis var der nok af på Alrø, og der blev  snak­ket de lan­ge vin­ter­af­te­ner. Men for pigen var det vig­tigt at for­tæl­le en anden historie.

Petrea, hvis liv ikke hav­de været så let, blev ved med at være den per­son, som Else for­bandt med hjem. Da hun blev gift, var Petrea for­lover, og både Else og hen­des mand hjalp hen­de sene­re med hus og have, da det kneb for hen­de at kla­re arbej­det selv.

Else blev syge­hjæl­per og fik tre døtre. De kend­te – og ken­der – til mor­det på deres mor­mor. Men deres mor snak­ke­de ikke meget om det. Som med anden sorg på den tid, da det hele ske­te, blev også den­ne sorg kaps­let inde – Else snak­ke­de ikke meget. Hun pas­se­de blot graven.

Tak til Lis­beth Bon­de og Lise Laur­sen for hjælp til research – og tak til Elses dat­ter for at for­tæl­le om sin mor og om tipol­de­mor Petrea.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET