KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Kom­men­tar: Bed­ste­mor er ingen nød­løs­ning

Mai-Britt Abild – er nu leder af bør­ne­ha­ven, sko­len og SFO’en

Før­ste okto­ber sat­te Mai-Britt Abild sig i sto­len som leder af Mar­gret­he­lyst Bør­ne­ha­ve, Frisko­le og SFO. Et hur­tigt leder­skif­te. Men den løs­ning, som ste­det har brug for. Og måske har haft brug for i læn­ge­re tid.
For sko­len har de sene­ste år ikke været i stand til at til­træk­ke det nød­ven­di­ge antal børn.
Man kan der­for roligt sige, at Mai-Britt Abild har sat sig i den var­me stol.

Det sam­me har for­man­den for sko­lens besty­rel­se, Lene Sch­noor Jør­gen­sen.
Men de kan beg­ge kla­re opga­ven – få udvik­lin­gen vendt.

Mai-Britt Abild, mor til to voks­ne børn og to bør­ne­børn, har alle de kom­pe­ten­cer, der skal til.
Hun har beg­ge ben på jor­den og har taget den ene efter­ud­dan­nel­se efter den anden. Hun har skabt et kon­struk­tivt arbejds­mil­jø i bør­ne­ha­ven – for såvel for­æl­dre som per­so­na­le.
Hun har man­ge års lede­rer­fa­ring fra dag­ple­je, bør­ne­ha­ve og sko­le.
Hun er pro­blem­knu­ser. Er der et pro­blem, skal det løses. Ikke gem­mes væk.
Hun ser folk – aner­ken­der deres ind­sats.
Selv­føl­ge­lig kan hun ikke stavns­bin­de folk – hver­ken for­æl­dre eller per­so­na­le. Men hun kan ska­be et mil­jø på sko­len, så de ansat­te ønsker at arbej­de på ste­det – og et mil­jø, som for­æl­dre ønsker deres børn skal være en del af. Hun er alle­re­de i gang med arbej­det. Hun er ansat som kon­sti­tu­e­ret leder for­di ansæt­tel­se af en leder kræ­ver accept fra en gene­ral­for­sam­ling. Det er ikke blot besty­rel­sen, der kan træf­fe den beslut­ning.

HUN ER LØSNINGEN

Alle gør altid deres bed­ste. Det gæl­der også den tid­li­ge­re leder. Men ikke alle har for­stå­el­sen for, at tin­ge­ne kom­mer ikke af sig selv. Det gør ele­ver til en sko­le hel­ler ikke. ”Varen” skal så at sige sæl­ges. Ikke med tale og ord, der p.t. er moder­ne at bru­ge i tide og i uti­de. Men ved at ska­be rela­tio­ner og ved at lade resul­ta­ter­ne tale.
Den for­stå­el­se har Mai-Britt Abild. Hun kan om nogen ska­be rela­tio­ner med det omgi­ven­de sam­fund. For­tæl­le hvad sko­len står for – og hvad det bety­der for børn og for­æl­dre.
For sand­he­den er, at ele­ver­ne fra Mar­gret­he­lyst Frisko­le har en høj fag­lig­hed.
De tager hen­syn til andre – og de er aldrig ban­ge for at tage et ini­ti­a­tiv. Det er ikke ord fra en rek­la­me-pje­ce. Det er til­ba­ge­mel­din­gen fra de sko­ler, bør­ne­ne går vide­re til efter 6. klas­se.
Og Mai-Britt Abild ønsker at luk­ke lokal­sam­fun­det ind på sko­len – stil­le den til rådig­hed for fored­rag, udstil­lin­ger, møder og andre akti­vi­te­ter. 
Bed­ste­mor Mai-Britt er ingen nød­løs­ning. Tvær­ti­mod. Hun er løs­ningen. Og én ting er sik­kert – hun er ikke af en støb­ning, der siger ja til en opga­ve uden 100 pro­cent at tro på, hun kan lyk­kes med den.

 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58