KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Kom­men­tar: Bureau­kra­tiets tun­ge næve ram­mer fri­vil­li­ge på lokal­hi­sto­ri­ske arkiver

Hvis de fri­vil­li­ge på de lokal­hi­sto­ri­ske arki­ver skal føl­ge reg­ler­ne, skal de slet­te nav­ne­ne på alle gam­le sko­le- og kon­fir­ma­tions­bil­le­der. De skal fjer­ne med­lem­s­li­ster fra selv de æld­ste poli­ti­ske for­e­nin­ger, land­brugs­for­e­nin­ger, Bylaug og meget mere. Og har de bil­le­der af hånd­bold­hol­det, der i 1958 vandt et klub­mester­skab, må de kun behol­de det, hvis hver enkelt på bil­le­det giver til­la­del­se.  Til­la­del­sen gæl­der for alt mate­ri­a­le. Alt­så det, de lige har fået ind, og det, de fik ind for man­ge år siden.

Man kan med sand­he­den i behold sige, at bureau­kra­tiets tun­ge næve kan øde­læg­ge de man­ge fri­vil­li­ges arbej­de med de lokal­hi­sto­ri­ske arki­ver. Sam­men­slut­nin­gen af loka­lar­ki­ver har gjort op, at 6000 men­ne­sker arbej­der som fri­vil­li­ge med lan­det 500 stads- og loka­lar­ki­ver. 300 af dis­se arki­ver dri­ves ale­ne af frivillige.

Gyl­ling Sang­kor 1919 – god for­nø­jel­se med at få til­la­del­se fra med­lem­mer­ne til at opbe­va­re billedet

TO ARKIVERVORES OMRÅDEFEMKOMMUNEN
Her i kom­mu­nen har vi fem lokal­hi­sto­ri­ske arki­ver i Gyl­ling, Hou, Sak­sild, Odder og Ålstrup. To af dem er alt­så i vores områ­de. Alle fem er base­ret på fri­vil­ligt arbej­de med at ind­sam­le kul­tu­rar­ven i form af lokalhistorien.

Nu skal de gen­nem­gå det hele, søge om til­la­del­se til at beva­re bil­le­der­ne med per­so­ner. Det kan i sig selv være van­ske­ligt. F.eks. lig­ger der under Gyl­ling et bil­le­de fra 1950 af tre mand i en båd. De tre er bor­te for læn­ge siden. Og der lig­ger et bil­le­de fra 1919 af Gyl­ling Sang­kor med nav­ne på med­lem­mer­ne. God for­nø­jel­se med at få til­la­del­se til at beva­re det.

KUN OFFENTLIGT EJEDE ARKIVER
Det er de såkaldt GDPR-reg­ler, der nu spæn­der ben for de fri­vil­li­ges arbej­de. For­kor­tel­sen står for Gene­ral Data Pro­tection Regu­la­tion. I dag­lig tale kal­des det per­son­da­ta­for­ord­nin­gen, og den gæl­der for alle lan­de, der er med­lem­mer af EU. Kort for­talt går den ud på, at alle skal have ret til et pri­vat­liv – det er ene og ale­ne op til den enkel­te, om han eller hun vil dele oplys­nin­ger­ne. Iføl­ge for­man­den for Sam­men­slut­nin­gen af Loka­lar­ki­ver­ne, Jør­gen Thom­sen, så har Data­til­sy­net – som han skri­ver i en arti­kel i Altin­get – ”for længst udlagt tek­sten. Loka­lar­ki­ver­ne har ikke hjem­mel til at ind­sam­le og opbe­va­re data med per­son­hen­før­ba­re data, selv­om loka­lar­ki­ver­ne først og frem­mest opbe­va­rer lavri­si­ko­ma­te­ri­a­le”.
Kun offent­ligt eje­de arki­ver som Rigs­ar­ki­vet og stads­ar­ki­ver­ne må ind­sam­le og behand­le mate­ri­a­le, som inde­hol­der per­so­nop­lys­nin­ger.
Alle andre arki­ver skal arbej­de efter den såkald­te ”samtyk­ke­mo­del”: Alle omtal­te eller viste per­so­ner skal give samtyk­ke. Ellers må arki­vet ikke have materialet.

DANMARKS STØRSTE FOTOALBUM
Den bureau­kra­ti­ske GDPR-regel ram­mer også Dan­marks stør­ste foto­al­bum: På arkiv​.dk er sam­let bil­le­der fra hele lan­det, og tal fra Sam­men­slut­nin­gen af Lands­ar­ki­ver­ne viser, at det søges af 5,4 mil­li­o­ner på et år, og har ikke min­dre end 36,7 mil­li­o­ner visninger.

En hur­tig gen­nem­gang af bidra­ge­ne fra kom­mu­nens arki­ver viser, at omkring 76 pro­cent af bil­le­der­ne må fjer­nes, hvis der ikke er samtyk­ke fra de personerne.

BENSPÆND
9. april kun­ne Lokal­po­sten for­tæl­le, at bureau­kra­ti og reg­ler bety­der, at arran­gø­rer­ne af Hads Her­reds Rock­festi­val må bru­ge omkring 150 timer på ansøg­nin­ger og doku­men­ta­tion, hvor de tid­li­ge­re kun­ne nøjes med et par timers arbej­de for at hol­de et arran­ge­ment på en åben sport­s­plads. Den tør­re kom­men­tar fra festi­val­grup­pen lød: Bureau­kra­ter­ne må have kedet sig under Corona-nedlukningen.

Over­skud fra ban­ko må ikke mere sen­des til de loka­le for­e­nin­ger, der dri­ves af fri­vil­li­ge. Sta­ten skal have en stør­re andel.

Det vir­ker, som om der bare læg­ges hin­drin­ger i vej­en for for­e­nings­liv og for at køre de men­ne­sker, der leve­rer en kæm­pe ind­sats uden at få en kro­ne for det, trætte.

SENDER NU SPØRGESKEMAER
Fre­dag d. 29. april send­te kul­tur­mi­ni­ste­ri­et en pres­se­med­del­el­se: Kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen vil iværk­sæt­te under­sø­gel­se af bureau­kra­ti i lan­dets for­e­nin­ger. Målet er – som der står – at lem­pe de byr­der, der dræ­ber gej­sten hos de fri­vil­li­ge og skræm­mer dem væk. For­e­nin­ger­ne skal udfyl­de et spør­ge­ske­ma – hvor er de bureau­kra­ti­ske byr­der størst?
Mini­ste­ren lover ikke for meget: ”Det er muligt, at vi ikke kan løse alle pro­ble­mer­ne, men vi bli­ver nødt til at prø­ve alli­ge­vel”. Og hun fortsætter:

Der er ikke så meget at gri­ne af for de fri­vil­li­ge for­e­nin­ger, som da kul­tur­mi­ni­ste­ren under valg­kam­pen besøg­te Odder

For­e­nin­ger­ne er rygra­den i Dan­mark. De ska­ber fæl­les­ska­ber, demo­kra­tisk dan­nel­se, triv­sel og livs­glæ­de. Der­for bekym­rer det mig, når jeg hører, at fri­vil­li­ge mister gej­sten eller skræm­mes væk af admi­ni­stra­tivt bøvl. De fri­vil­li­ge skal bru­ge tiden på det, de er gode til, og det, som de bræn­der for. Ikke admi­ni­stra­tion af reg­ler, som de ikke kan se den sun­de for­nuft i”.

Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et vil end­da lave en sær­lig e‑mail, som for­e­nin­ger­ne kan skri­ve til, når de møder bureau­kra­ti­ske regler.

Måske skul­le embeds­mæn­de­ne bare begyn­de med en søg­ning på Infor​me​dia​.dk og så fin­de alle de artik­ler, som spe­ci­elt loka­le medi­er har skre­vet om bureau­kra­ti­et som benspænd for det fri­vil­li­ge arbejde.

Så kan opryd­nin­gen begyn­de dér.  Den kan ikke kom­me i gang hur­tigt nok.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET