KORT NYT

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Kom­men­tar: Bureau­kra­tiets tun­ge næve ram­mer fri­vil­li­ge på lokal­hi­sto­ri­ske arkiver

Hvis de fri­vil­li­ge på de lokal­hi­sto­ri­ske arki­ver skal føl­ge reg­ler­ne, skal de slet­te nav­ne­ne på alle gam­le sko­le- og kon­fir­ma­tions­bil­le­der. De skal fjer­ne med­lem­s­li­ster fra selv de æld­ste poli­ti­ske for­e­nin­ger, land­brugs­for­e­nin­ger, Bylaug og meget mere. Og har de bil­le­der af hånd­bold­hol­det, der i 1958 vandt et klub­mester­skab, må de kun behol­de det, hvis hver enkelt på bil­le­det giver til­la­del­se.  Til­la­del­sen gæl­der for alt mate­ri­a­le. Alt­så det, de lige har fået ind, og det, de fik ind for man­ge år siden.

Man kan med sand­he­den i behold sige, at bureau­kra­tiets tun­ge næve kan øde­læg­ge de man­ge fri­vil­li­ges arbej­de med de lokal­hi­sto­ri­ske arki­ver. Sam­men­slut­nin­gen af loka­lar­ki­ver har gjort op, at 6000 men­ne­sker arbej­der som fri­vil­li­ge med lan­det 500 stads- og loka­lar­ki­ver. 300 af dis­se arki­ver dri­ves ale­ne af frivillige.

Gyl­ling Sang­kor 1919 – god for­nø­jel­se med at få til­la­del­se fra med­lem­mer­ne til at opbe­va­re billedet

TO ARKIVERVORES OMRÅDEFEMKOMMUNEN
Her i kom­mu­nen har vi fem lokal­hi­sto­ri­ske arki­ver i Gyl­ling, Hou, Sak­sild, Odder og Ålstrup. To af dem er alt­så i vores områ­de. Alle fem er base­ret på fri­vil­ligt arbej­de med at ind­sam­le kul­tu­rar­ven i form af lokalhistorien.

Nu skal de gen­nem­gå det hele, søge om til­la­del­se til at beva­re bil­le­der­ne med per­so­ner. Det kan i sig selv være van­ske­ligt. F.eks. lig­ger der under Gyl­ling et bil­le­de fra 1950 af tre mand i en båd. De tre er bor­te for læn­ge siden. Og der lig­ger et bil­le­de fra 1919 af Gyl­ling Sang­kor med nav­ne på med­lem­mer­ne. God for­nø­jel­se med at få til­la­del­se til at beva­re det.

KUN OFFENTLIGT EJEDE ARKIVER
Det er de såkaldt GDPR-reg­ler, der nu spæn­der ben for de fri­vil­li­ges arbej­de. For­kor­tel­sen står for Gene­ral Data Pro­tection Regu­la­tion. I dag­lig tale kal­des det per­son­da­ta­for­ord­nin­gen, og den gæl­der for alle lan­de, der er med­lem­mer af EU. Kort for­talt går den ud på, at alle skal have ret til et pri­vat­liv – det er ene og ale­ne op til den enkel­te, om han eller hun vil dele oplys­nin­ger­ne. Iføl­ge for­man­den for Sam­men­slut­nin­gen af Loka­lar­ki­ver­ne, Jør­gen Thom­sen, så har Data­til­sy­net – som han skri­ver i en arti­kel i Altin­get – ”for længst udlagt tek­sten. Loka­lar­ki­ver­ne har ikke hjem­mel til at ind­sam­le og opbe­va­re data med per­son­hen­før­ba­re data, selv­om loka­lar­ki­ver­ne først og frem­mest opbe­va­rer lavri­si­ko­ma­te­ri­a­le”.
Kun offent­ligt eje­de arki­ver som Rigs­ar­ki­vet og stads­ar­ki­ver­ne må ind­sam­le og behand­le mate­ri­a­le, som inde­hol­der per­so­nop­lys­nin­ger.
Alle andre arki­ver skal arbej­de efter den såkald­te ”samtyk­ke­mo­del”: Alle omtal­te eller viste per­so­ner skal give samtyk­ke. Ellers må arki­vet ikke have materialet.

DANMARKS STØRSTE FOTOALBUM
Den bureau­kra­ti­ske GDPR-regel ram­mer også Dan­marks stør­ste foto­al­bum: På arkiv​.dk er sam­let bil­le­der fra hele lan­det, og tal fra Sam­men­slut­nin­gen af Lands­ar­ki­ver­ne viser, at det søges af 5,4 mil­li­o­ner på et år, og har ikke min­dre end 36,7 mil­li­o­ner visninger.

En hur­tig gen­nem­gang af bidra­ge­ne fra kom­mu­nens arki­ver viser, at omkring 76 pro­cent af bil­le­der­ne må fjer­nes, hvis der ikke er samtyk­ke fra de personerne.

BENSPÆND
9. april kun­ne Lokal­po­sten for­tæl­le, at bureau­kra­ti og reg­ler bety­der, at arran­gø­rer­ne af Hads Her­reds Rock­festi­val må bru­ge omkring 150 timer på ansøg­nin­ger og doku­men­ta­tion, hvor de tid­li­ge­re kun­ne nøjes med et par timers arbej­de for at hol­de et arran­ge­ment på en åben sport­s­plads. Den tør­re kom­men­tar fra festi­val­grup­pen lød: Bureau­kra­ter­ne må have kedet sig under Corona-nedlukningen.

Over­skud fra ban­ko må ikke mere sen­des til de loka­le for­e­nin­ger, der dri­ves af fri­vil­li­ge. Sta­ten skal have en stør­re andel.

Det vir­ker, som om der bare læg­ges hin­drin­ger i vej­en for for­e­nings­liv og for at køre de men­ne­sker, der leve­rer en kæm­pe ind­sats uden at få en kro­ne for det, trætte.

SENDER NU SPØRGESKEMAER
Fre­dag d. 29. april send­te kul­tur­mi­ni­ste­ri­et en pres­se­med­del­el­se: Kul­tur­mi­ni­ster Ane Hals­boe-Jør­gen­sen vil iværk­sæt­te under­sø­gel­se af bureau­kra­ti i lan­dets for­e­nin­ger. Målet er – som der står – at lem­pe de byr­der, der dræ­ber gej­sten hos de fri­vil­li­ge og skræm­mer dem væk. For­e­nin­ger­ne skal udfyl­de et spør­ge­ske­ma – hvor er de bureau­kra­ti­ske byr­der størst?
Mini­ste­ren lover ikke for meget: ”Det er muligt, at vi ikke kan løse alle pro­ble­mer­ne, men vi bli­ver nødt til at prø­ve alli­ge­vel”. Og hun fortsætter:

Der er ikke så meget at gri­ne af for de fri­vil­li­ge for­e­nin­ger, som da kul­tur­mi­ni­ste­ren under valg­kam­pen besøg­te Odder

For­e­nin­ger­ne er rygra­den i Dan­mark. De ska­ber fæl­les­ska­ber, demo­kra­tisk dan­nel­se, triv­sel og livs­glæ­de. Der­for bekym­rer det mig, når jeg hører, at fri­vil­li­ge mister gej­sten eller skræm­mes væk af admi­ni­stra­tivt bøvl. De fri­vil­li­ge skal bru­ge tiden på det, de er gode til, og det, som de bræn­der for. Ikke admi­ni­stra­tion af reg­ler, som de ikke kan se den sun­de for­nuft i”.

Kul­tur­mi­ni­ste­ri­et vil end­da lave en sær­lig e‑mail, som for­e­nin­ger­ne kan skri­ve til, når de møder bureau­kra­ti­ske regler.

Måske skul­le embeds­mæn­de­ne bare begyn­de med en søg­ning på Infor​me​dia​.dk og så fin­de alle de artik­ler, som spe­ci­elt loka­le medi­er har skre­vet om bureau­kra­ti­et som benspænd for det fri­vil­li­ge arbejde.

Så kan opryd­nin­gen begyn­de dér.  Den kan ikke kom­me i gang hur­tigt nok.

KALENDER

MORGENSANG OG FORMIDDAGSKAFFE

Mor­gensang fort­sæt­ter 09. febru­ar kl. 09.30. Men vil dog ikke begyn­de i kir­ken. Det vil være i Sog­ne­hu­set, hvor der også – som sæd­van­ligt – vil være kaf­fe bag­ef­ter. Sådan vil det være hen over vin­te­r­en, for at spa­re på energien.

SPISEVENNER MØDES

21. febru­ar kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen til fæl­les­spis­ning i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65).

MORGENSANG IGEN-IGEN

09. marts kl. 09.30 er der igen mor­gensang og for­mid­dagskaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER

15. marts kl. 17 – 19 før­ste fæl­les­spis­ning for alle bør­ne­fa­mi­li­er i Fjord­pa­sto­ra­tet. 25 kr/​person – max 75 kr for en fami­lie (læs om ini­ti­a­ti­vet i Lokal­po­sten inden længe)

GENERALFORSAMLING

29. marts kl. 19 – 21.30 hol­der Lokal­rå­det gene­ral­for­sam­ling hos Dine­sen i Falling

FORTÆLLINGER OMMOSEFOLKET

30. marts kl. 19 har Kul­tur­hub for­tæl­leaf­ten i Sog­ne­hu­set om Mose­fol­ket. Lise Laur­sen og Ste­en Bil­le vil for­tæl­le om livet i Mosen og om nog­le af dens men­ne­sker. Pris: 20 kr. Kaf­fe og kage i pausen. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.