KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Kom­men­tar: Det bør være en ommer

Frem­over skal bor­ge­re i Odder kun afgi­ve deres stem­me tre ste­der. Antal­let af valg­ste­der skal skæ­res ned fra de nuvæ­ren­de 10 til tre. I hvert fald hvis det står til embeds­mænd på Rådhuset.
Poli­ti­ker­ne er ori­en­te­ret om for­sla­get – men det har ikke været behand­let hver­ken i udvalg eller i byrådet.

Poli­ti­ker­ne ønske­de, da de på et tema­mø­de i begyn­del­sen af året blev ori­en­te­ret om embeds­mæn­de­nes pla­ner, at lokal­rå­de­ne i Odder kom­mu­ne skul­le have mulig­hed for at kom­men­te­re for­sla­get, før det blev behand­let poli­tisk. Og de er så ind­kaldt til møde d. 21. marts kl. 16.30. Det sam­le­de oplæg er ikke sendt ud – lokal­rå­de­ne har kun fået embeds­mæn­de­nes begrun­del­se for at redu­ce­re antal­let af valg­ste­der med 70 procent:

  • Der er udgif­ter ved at hol­de valg
  • Det er svært at skaf­fe tilforordnede
  • Væl­ger­ne er ble­vet mere mobi­le – og
  • Der skal ind­fø­res et elek­tro­nisk valgsystem.

SVÆRT AT SKAFFE TILFORORDNEDE

Det loka­le til­hørs­for­hold skal beva­res. Også når det gæl­der valg­ste­der, mener fire lokalrådsformænd

De til­for­ord­ne­de ”ple­jer” at være med­lem­mer af de poli­ti­ske par­ti­er. Men i dag er det sådan, at min­dre end 4 pro­cent af de dan­ske væl­ge­re er med­lem af et parti.
Der­for bli­ver der i sagens natur også fær­re, der kan være til­for­ord­ne­de ved et valg. Men i ste­det for at bru­ge sala­mi­me­to­den og skæ­re antal­let af valg­ste­der ned, kun­ne man se sig om efter andre end dem, der har et par­ti­kort i lommen.
I ”bekendt­gø­rel­se af lov om kom­mu­na­le og regio­na­le valg” hed­der det i kapi­tel 3 stk 17:

  • 17.Kom­mu­nal­be­sty­rel­sen væl­ger et antal til­for­ord­ne­de væl­ge­re til at bistå ved val­get. De til­for­ord­ne­de væl­ge­re væl­ges ved for­hold­stalsvalg under ét blandt væl­ger­ne i kommunen.

De til­for­ord­ne­de kan alt­så lige så godt væl­ges blandt de men­ne­sker, som i ste­det for at have par­ti­kort og hæn­ge pla­ka­ter op i lyg­tepæ­le før et valg, har pri­o­ri­te­ret at bru­ge deres tid på at være de bæren­de kræf­ter i de man­ge for­e­nin­ger og fri­vil­li­ge organisationer.

BREVSTEMMER KOSTER
Embeds­mæn­de­ne bru­ger som argu­ment for at skæ­re antal­let af valg­ste­der ned ”udgif­ter­ne i for­bin­del­se med afhol­del­se af valg”, som der står i møde­ind­kal­del­sen til Lokal­rå­de­ne i Odder kommune.
Inden­rigs­mi­ni­ste­ri­et oply­ser, at i 2015 koste­de et valg godt 100 mio kr på land­s­plan. Eller godt 25 kr/​vælger. Dyrest er brev­stem­mer­ne, for de skal behand­les i man­ge led. Indreg­net i det sam­le­de beløb er også løn til de kom­mu­nalt ansat­te, som arbej­der med val­get – samt til de valg­til­for­ord­ne­de. Des­u­den dæk­ker det de rundstyk­ker, tar­te­let­ter og smør­re­brød, der for­tæ­res i løbet af en valg­dag på valgstederne.

Fire Lokal­rå­ds­for­mænd har alle­re­de vendt tom­mel­finge­ren ned – det for­slag er ikke ret OK

Det er muligt, der skal bru­ges fær­re til­for­ord­ne­de. Men når valg­bud­get­tet deles op på poster, må man unæg­te­ligt spør­ge: Hvor små kan sko­e­ne bli­ver? Og skal man øde­læg­ge det loka­le til­hørs­for­hold for at spa­re et rin­ge beløb?

”Der er en øget mobi­li­tet blandt væl­ger­ska­ren”, skri­ver de kom­mu­na­le embeds­mænd i mødeindkaldelsen.
Det kan da godt være. Men tre valg­ste­der mod ti fjer­ner det loka­le til­hørs­for­hold. Fire Lokal­rå­ds­for­mænd har alle­re­de vendt tom­mel­finge­ren ned. Og de slår alle fire på, at til­hørs­for­hol­det er vig­tigt – at det bety­der noget, man stem­mer sam­men med andre i det områ­de, hvor man bor. Alle fire siger stop den cen­tra­li­se­ring, som hver gang ram­mer det opland i kom­mu­nen, hvor godt halv­de­len af bor­ger­ne bor.

AUTOMATREAKTION

I for­bin­del­se med sko­le­ned­læg­gel­ser kom­mer for­ske­re på Syd­dansk Uni­ver­si­tet frem til, at dov­ne kom­mu­ner tryk­ker på den røde knap som en auto­ma­tre­ak­tion – Lem­men åbner sig – en sko­le ryger ud. Alter­na­ti­ver er ikke undersøgt.
Man får lidt sam­me for­nem­mel­se ved at læse embeds­mæn­de­nes argu­men­ter for at redu­ce­re antal­let af valg­ste­der med 70 procent.
Demo­kra­ti koster – også når det af Chri­sti­ans­borg kræ­ve­de elek­tro­ni­ske valg­sy­stem skal ind­fø­res. Men er der pro­ble­mer med det, så løs dem. Og lad os andre have valg­da­gen i Sog­ne­hu­set eller på sko­len, med det enga­ge­ment der føl­ger – og med snak­ken med de kend­te til­for­ord­ne­de og naboerne.

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr