KORT NYT

NYT ASFALT  VEJ

Asfal­ten på vej­en mel­lem Ørting og Odder har læn­ge været nød­li­den­de. Mildt sagt. Men nu kom­mer hjæl­pen. Et nyt vil asfalts­lid­lag vil bli­ve lagt på, når det gam­le lag er fræ­set af.
Arbej­det begyn­der 19. juni. Det varer til og med 5. juli, hvis alt går efter planen. 

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

Kom­men­tar: Det bør være en ommer

Frem­over skal bor­ge­re i Odder kun afgi­ve deres stem­me tre ste­der. Antal­let af valg­ste­der skal skæ­res ned fra de nuvæ­ren­de 10 til tre. I hvert fald hvis det står til embeds­mænd på Rådhuset.
Poli­ti­ker­ne er ori­en­te­ret om for­sla­get – men det har ikke været behand­let hver­ken i udvalg eller i byrådet.

Poli­ti­ker­ne ønske­de, da de på et tema­mø­de i begyn­del­sen af året blev ori­en­te­ret om embeds­mæn­de­nes pla­ner, at lokal­rå­de­ne i Odder kom­mu­ne skul­le have mulig­hed for at kom­men­te­re for­sla­get, før det blev behand­let poli­tisk. Og de er så ind­kaldt til møde d. 21. marts kl. 16.30. Det sam­le­de oplæg er ikke sendt ud – lokal­rå­de­ne har kun fået embeds­mæn­de­nes begrun­del­se for at redu­ce­re antal­let af valg­ste­der med 70 procent:

  • Der er udgif­ter ved at hol­de valg
  • Det er svært at skaf­fe tilforordnede
  • Væl­ger­ne er ble­vet mere mobi­le – og
  • Der skal ind­fø­res et elek­tro­nisk valgsystem.

SVÆRT AT SKAFFE TILFORORDNEDE

Det loka­le til­hørs­for­hold skal beva­res. Også når det gæl­der valg­ste­der, mener fire lokalrådsformænd

De til­for­ord­ne­de ”ple­jer” at være med­lem­mer af de poli­ti­ske par­ti­er. Men i dag er det sådan, at min­dre end 4 pro­cent af de dan­ske væl­ge­re er med­lem af et parti.
Der­for bli­ver der i sagens natur også fær­re, der kan være til­for­ord­ne­de ved et valg. Men i ste­det for at bru­ge sala­mi­me­to­den og skæ­re antal­let af valg­ste­der ned, kun­ne man se sig om efter andre end dem, der har et par­ti­kort i lommen.
I ”bekendt­gø­rel­se af lov om kom­mu­na­le og regio­na­le valg” hed­der det i kapi­tel 3 stk 17:

  • 17.Kom­mu­nal­be­sty­rel­sen væl­ger et antal til­for­ord­ne­de væl­ge­re til at bistå ved val­get. De til­for­ord­ne­de væl­ge­re væl­ges ved for­hold­stalsvalg under ét blandt væl­ger­ne i kommunen.

De til­for­ord­ne­de kan alt­så lige så godt væl­ges blandt de men­ne­sker, som i ste­det for at have par­ti­kort og hæn­ge pla­ka­ter op i lyg­tepæ­le før et valg, har pri­o­ri­te­ret at bru­ge deres tid på at være de bæren­de kræf­ter i de man­ge for­e­nin­ger og fri­vil­li­ge organisationer.

BREVSTEMMER KOSTER
Embeds­mæn­de­ne bru­ger som argu­ment for at skæ­re antal­let af valg­ste­der ned ”udgif­ter­ne i for­bin­del­se med afhol­del­se af valg”, som der står i møde­ind­kal­del­sen til Lokal­rå­de­ne i Odder kommune.
Inden­rigs­mi­ni­ste­ri­et oply­ser, at i 2015 koste­de et valg godt 100 mio kr på land­s­plan. Eller godt 25 kr/​vælger. Dyrest er brev­stem­mer­ne, for de skal behand­les i man­ge led. Indreg­net i det sam­le­de beløb er også løn til de kom­mu­nalt ansat­te, som arbej­der med val­get – samt til de valg­til­for­ord­ne­de. Des­u­den dæk­ker det de rundstyk­ker, tar­te­let­ter og smør­re­brød, der for­tæ­res i løbet af en valg­dag på valgstederne.

Fire Lokal­rå­ds­for­mænd har alle­re­de vendt tom­mel­finge­ren ned – det for­slag er ikke ret OK

Det er muligt, der skal bru­ges fær­re til­for­ord­ne­de. Men når valg­bud­get­tet deles op på poster, må man unæg­te­ligt spør­ge: Hvor små kan sko­e­ne bli­ver? Og skal man øde­læg­ge det loka­le til­hørs­for­hold for at spa­re et rin­ge beløb?

”Der er en øget mobi­li­tet blandt væl­ger­ska­ren”, skri­ver de kom­mu­na­le embeds­mænd i mødeindkaldelsen.
Det kan da godt være. Men tre valg­ste­der mod ti fjer­ner det loka­le til­hørs­for­hold. Fire Lokal­rå­ds­for­mænd har alle­re­de vendt tom­mel­finge­ren ned. Og de slår alle fire på, at til­hørs­for­hol­det er vig­tigt – at det bety­der noget, man stem­mer sam­men med andre i det områ­de, hvor man bor. Alle fire siger stop den cen­tra­li­se­ring, som hver gang ram­mer det opland i kom­mu­nen, hvor godt halv­de­len af bor­ger­ne bor.

AUTOMATREAKTION

I for­bin­del­se med sko­le­ned­læg­gel­ser kom­mer for­ske­re på Syd­dansk Uni­ver­si­tet frem til, at dov­ne kom­mu­ner tryk­ker på den røde knap som en auto­ma­tre­ak­tion – Lem­men åbner sig – en sko­le ryger ud. Alter­na­ti­ver er ikke undersøgt.
Man får lidt sam­me for­nem­mel­se ved at læse embeds­mæn­de­nes argu­men­ter for at redu­ce­re antal­let af valg­ste­der med 70 procent.
Demo­kra­ti koster – også når det af Chri­sti­ans­borg kræ­ve­de elek­tro­ni­ske valg­sy­stem skal ind­fø­res. Men er der pro­ble­mer med det, så løs dem. Og lad os andre have valg­da­gen i Sog­ne­hu­set eller på sko­len, med det enga­ge­ment der føl­ger – og med snak­ken med de kend­te til­for­ord­ne­de og naboerne.

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent hver dag fra kl. 13 – kl. 17. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17 – det hele er gra­tis. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

LOKALDYSTEN
Så er det igen tiden til at lands­by­er­nes bebo­e­re dyster om at bevæ­ge sig mest muligt. 14. sep­tem­ber hol­der Lokal­råd og Hal­len lokal­dyst for Ørting Falling.