KORT NYT

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Akti­vi­te­ter – på trods af Corona

På Alrø spil­ler børn og unge fod­bold og rund­bold hver man­dag kl. 15.30. Og på tirs­dag kl.14.00 tyv­star­ter øens pen­tanque klub sæso­nen. Den 16. begyn­der fod­bold­sæ­so­nen i Gyl­ling, og Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling fort­sæt­ter gåtu­re og spil på FDF-plad­­sen hver man­dag kl. 13.30. Cor­o­na kan ikke stop­pe uden­­dørs-akti­vi­te­ter­­ne, når restrik­tio­ner­ne bli­ver overholdt. 

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Kom­men­tar: Det bør være en ommer

Frem­over skal bor­ge­re i Odder kun afgi­ve deres stem­me tre ste­der. Antal­let af valg­ste­der skal skæ­res ned fra de nuvæ­ren­de 10 til tre. I hvert fald hvis det står til embeds­mænd på Rådhuset.
Poli­ti­ker­ne er ori­en­te­ret om for­sla­get – men det har ikke været behand­let hver­ken i udvalg eller i byrådet.

Poli­ti­ker­ne ønske­de, da de på et tema­mø­de i begyn­del­sen af året blev ori­en­te­ret om embeds­mæn­de­nes pla­ner, at lokal­rå­de­ne i Odder kom­mu­ne skul­le have mulig­hed for at kom­men­te­re for­sla­get, før det blev behand­let poli­tisk. Og de er så ind­kaldt til møde d. 21. marts kl. 16.30. Det sam­le­de oplæg er ikke sendt ud – lokal­rå­de­ne har kun fået embeds­mæn­de­nes begrun­del­se for at redu­ce­re antal­let af valg­ste­der med 70 procent:

  • Der er udgif­ter ved at hol­de valg
  • Det er svært at skaf­fe tilforordnede
  • Væl­ger­ne er ble­vet mere mobi­le – og
  • Der skal ind­fø­res et elek­tro­nisk valgsystem.

SVÆRT AT SKAFFE TILFORORDNEDE

Det loka­le til­hørs­for­hold skal beva­res. Også når det gæl­der valg­ste­der, mener fire lokalrådsformænd

De til­for­ord­ne­de ”ple­jer” at være med­lem­mer af de poli­ti­ske par­ti­er. Men i dag er det sådan, at min­dre end 4 pro­cent af de dan­ske væl­ge­re er med­lem af et parti.
Der­for bli­ver der i sagens natur også fær­re, der kan være til­for­ord­ne­de ved et valg. Men i ste­det for at bru­ge sala­mi­me­to­den og skæ­re antal­let af valg­ste­der ned, kun­ne man se sig om efter andre end dem, der har et par­ti­kort i lommen.
I ”bekendt­gø­rel­se af lov om kom­mu­na­le og regio­na­le valg” hed­der det i kapi­tel 3 stk 17:

  • 17.Kom­mu­nal­be­sty­rel­sen væl­ger et antal til­for­ord­ne­de væl­ge­re til at bistå ved val­get. De til­for­ord­ne­de væl­ge­re væl­ges ved for­hold­stalsvalg under ét blandt væl­ger­ne i kommunen.

De til­for­ord­ne­de kan alt­så lige så godt væl­ges blandt de men­ne­sker, som i ste­det for at have par­ti­kort og hæn­ge pla­ka­ter op i lyg­tepæ­le før et valg, har pri­o­ri­te­ret at bru­ge deres tid på at være de bæren­de kræf­ter i de man­ge for­e­nin­ger og fri­vil­li­ge organisationer.

BREVSTEMMER KOSTER
Embeds­mæn­de­ne bru­ger som argu­ment for at skæ­re antal­let af valg­ste­der ned ”udgif­ter­ne i for­bin­del­se med afhol­del­se af valg”, som der står i møde­ind­kal­del­sen til Lokal­rå­de­ne i Odder kommune.
Inden­rigs­mi­ni­ste­ri­et oply­ser, at i 2015 koste­de et valg godt 100 mio kr på land­s­plan. Eller godt 25 kr/​vælger. Dyrest er brev­stem­mer­ne, for de skal behand­les i man­ge led. Indreg­net i det sam­le­de beløb er også løn til de kom­mu­nalt ansat­te, som arbej­der med val­get – samt til de valg­til­for­ord­ne­de. Des­u­den dæk­ker det de rundstyk­ker, tar­te­let­ter og smør­re­brød, der for­tæ­res i løbet af en valg­dag på valgstederne.

Fire Lokal­rå­ds­for­mænd har alle­re­de vendt tom­mel­finge­ren ned – det for­slag er ikke ret OK

Det er muligt, der skal bru­ges fær­re til­for­ord­ne­de. Men når valg­bud­get­tet deles op på poster, må man unæg­te­ligt spør­ge: Hvor små kan sko­e­ne bli­ver? Og skal man øde­læg­ge det loka­le til­hørs­for­hold for at spa­re et rin­ge beløb?

”Der er en øget mobi­li­tet blandt væl­ger­ska­ren”, skri­ver de kom­mu­na­le embeds­mænd i mødeindkaldelsen.
Det kan da godt være. Men tre valg­ste­der mod ti fjer­ner det loka­le til­hørs­for­hold. Fire Lokal­rå­ds­for­mænd har alle­re­de vendt tom­mel­finge­ren ned. Og de slår alle fire på, at til­hørs­for­hol­det er vig­tigt – at det bety­der noget, man stem­mer sam­men med andre i det områ­de, hvor man bor. Alle fire siger stop den cen­tra­li­se­ring, som hver gang ram­mer det opland i kom­mu­nen, hvor godt halv­de­len af bor­ger­ne bor.

AUTOMATREAKTION

I for­bin­del­se med sko­le­ned­læg­gel­ser kom­mer for­ske­re på Syd­dansk Uni­ver­si­tet frem til, at dov­ne kom­mu­ner tryk­ker på den røde knap som en auto­ma­tre­ak­tion – Lem­men åbner sig – en sko­le ryger ud. Alter­na­ti­ver er ikke undersøgt.
Man får lidt sam­me for­nem­mel­se ved at læse embeds­mæn­de­nes argu­men­ter for at redu­ce­re antal­let af valg­ste­der med 70 procent.
Demo­kra­ti koster – også når det af Chri­sti­ans­borg kræ­ve­de elek­tro­ni­ske valg­sy­stem skal ind­fø­res. Men er der pro­ble­mer med det, så løs dem. Og lad os andre have valg­da­gen i Sog­ne­hu­set eller på sko­len, med det enga­ge­ment der føl­ger – og med snak­ken med de kend­te til­for­ord­ne­de og naboerne.

 

KALENDER

GÅTURENE FORTSÆTTER
I hele juni måned fort­sæt­ter Tors­dags­klub­ben med at mødes hver man­dag kl. 13.30 til gåtu­re og fæl­les kaf­fe i FDF’s hyt­te på Tof­ten i Ørting

MORGENSANG OG KAFFE
10. juni kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke. Bag­ef­ter fæl­les kaf­fe i Sognehuset


AFTENSANGKIRKEN
16. juni kl. 19 er der aftensang og for­tæl­lin­ger i Fal­ling Kirke

GALLERI MYNSTER
- i den gam­le sko­le på Alrø hol­der åbent fra kl. 14 – 17 alle lør­da­ge, søn­da­ge og hel­lig­da­ge med salg af små og sto­re male­ri­er samt kjo­ler og blu­ser i både hør og kasmir.

ÆSKEN ALRØ
- er åben alle wee­ken­der og hel­lig­da­ge fra kl. 13 – kl. 17 med salg af kunst­hånd­værk og strik­va­rer. Som­mer­bu­tik­ken har fået ny ejer – nem­lig Ben­te Kierbye.