KORT NYT

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Kom­mu­nen vil tage vare på fred­nin­ger – langt om længe

Men kun bru­ge halv­de­len af det beløb, der var afsat i budgetforslaget 

I 2015 for­tal­te Fred­ningsnæv­net Odder kom­mu­ne, at den har pligt til at udar­bej­de en ple­je­plan for Son­d­rup Åkær fredningen.
Nu – snart tre år efter Fred­ningsnæv­nets afgø­rel­se – har kom­mu­nen afsat pen­ge til fred­nin­gen. “For at sik­re Son­d­rup Åkær fred­nin­gen afsæt­tes 200.000 kro­ner i 2018 og 200.000 kr i 2019”, står der i bud­get­tet, som et bredt fler­tal har vedtaget.
Det er kun halv­de­len af det beløb, der var afsat i budgetforslaget.
I for­sla­get var afsat 800.000 kr i  2018 og 2019 til de fre­de­de områ­der. Af bemærk­nin­ger­ne til  for­sla­get hed det, at pen­ge­ne skul­le bl.a. bru­ges til ple­je­pla­nen, til 2,7 km hegn og til vand­for­sy­ning i Uld­rup bak­ker, til re-etab­le­ring af dam­me i Son­d­rup plan­ta­ge og til ryd­ning af den ned­re del af Åkær-dalen så områ­det er klar til natur­ple­je. Men det blev alt­så kun til halv­de­len af beløbet.

SYV ÆLDRE MÆND
Fred­ningsnæv­net kom ind i sagen på ini­ti­a­tiv af bl.a. Amstrup-grup­pen ”Syv Ældre Mænd”. De syv kla­ge­de i 2014 over mang­len på ved­li­ge­hol­del­se af de fre­de­de are­a­ler. Og

Det høje­ste sted i Uld­rup bak­ker­ne er Blaks­høj 73 meter over havets over­fla­de

Fred­ningsnæv­net gav dem ret. Fred­ningsnæv­net er ned­sat af mil­jø­mi­ni­ste­ren, som også udpe­ger to af de tre med­lem­mer, der skal behand­le fred­nings­sa­ger og træf­fe afgø­rel­ser om, hvor­vidt de skal gennemføres)
Siden 01. Janu­ar 2007, da Århus amt blev ned­lagt, har kom­mu­nen haft ansva­ret for de fre­de­de områ­der. Og de syv ældre mænd men­te ikke, at kom­mu­nen hav­de levet op til ansva­ret og taget til­stræk­ke­ligt vare på are­a­ler­ne. Der­for kla­ge­de de sam­men med Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­nings Odder afdeling.

TO FREDNINGER
Det dre­jer sig om to fre­de­de områder.

Den ene fred­ning omfat­ter 56 hektar mel­lem Schäf­fer­går­den og Hor­sens Fjord

Fred­nin­gen fra 1952 – den såkald­te Uld­rup fred­ning – tog den tid­li­ge­re ejer af Åkær – Fro­de Busky Neer­gaard – ini­ti­a­tiv til.
Den omfat­ter 56 hektar jord mel­lem Hor­sens Fjord og Uld­rup­går­den eller Schäf­fer­går­den, som den kal­des. (En hektar er 10.000 kva­drat­me­ter). Det sva­rer til knap fire fod­bold­ba­ner efter de inter­na­tio­na­le mål. Hen­sig­ten var, at områ­dets dyre og plan­te­liv skul­le pas­se sig selv. Områ­det må hver­ken opdyr­kes eller beplan­tes – og ingen dyr må græs­se på are­a­let. Fred­nin­gen skul­le alt­så være ”urørt af kul­turind­greb”, som det hed. 

Den anden fred­ning er fra 1977 – Son­d­rup-fred­nin­gen, som Uld­rup Bak­ker­ne og Åkær­da­len er en del af.

Man kan ikke kla­ge over udsig­ten fra bakkerne

Den er på i alt 1520 hektar. Det høje­ste punkt i bak­ker­ne er Blaks­høj, der lig­ger 74 meter over havets overflade.
Det er i bak­ker­ne, man kan fin­de den sid­ste del af hede med lyng og rens­dyr­lav. Men det er i sid­ste øje­blik, hvis lyn­gen skal red­des. For områ­det er ved at gro til i gyvel og nåletræer.
Hvis du har lyst til at se de områ­der, det dre­jer sig om, har Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning lavet pje­cer om van­dre­tu­re i Odder. Bl.a.pjecen ”Fra Amstrup og op på Blaks­høj” og pje­cen ”Son­d­rup plan­ta­ge – de tre dam­me og fjor­den. Du kan down­lo­a­de dem her.

KALENDER

LOPPEMARKED ALRØ RUNDT

27. – 28. maj kl. 10 – 16 beg­ge dage hol­der Alrø lop­pe­mar­ked. Der vil være boder over hele øen.

PINSE GARAGESALG

28.maj kl. 10 – 15 fejrer børn og voks­ne i Gyl­ling pin­sen med gara­ge­salg. Der vil være boder over hele landsbyen.

CIRKUSHALLEN

04. juni kl. 15 er Cir­kus Mascot i Ørting Hal­len med fore­stil­lin­gen “Glad i låget”. Det er cir­kus i bør­ne­høj­de for hele fami­li­en. Bil­let­ter kan købes her

GRUNDLOVSFEST VED MØLLEN
05. juni fra kl. 14 – 17 invi­te­rer Katja Ive­søe og Kas­per Toms­høj til grund­lovs­fest ved Gyl­ling Møl­le. Taler og underholdning. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.