KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Læn­ge leve fjorden”(2): Kon­su­len­ter­ne glem­te, at der ikke er meget at “ople­ve med tør­re fødder”

20 mil­li­o­ner kro­ner i bøde. Det mener ret­ten i Hor­sens, det skal koste Hjar­nø Hav­brug uhæm­met at udle­de fos­for og kvæl­stof i Hor­sens Fjord. Des­u­den skal eje­ren af hav­bru­get have kon­fi­ske­ret 125 mil­li­o­ner kro­ner – en del af fortje­ne­sten på den over­pro­duk­tion af fisk på op mod 400 pro­cent over den til­lad­te mæng­de, der har stå­et på i fle­re år, og som bl.a. er skyld i, at fjor­den er stærkt foru­re­net. Det er end­nu ikke afgjort, om dom­men vil bli­ve anket.

Der er ikke meget “inter­na­tio­nal klas­se” over van­det i fjorden

Hor­sens Fjord og land­ska­bet omkring den er udset til at give turi­ster ople­vel­ser af ”inter­na­tio­nal klas­se”, som der står i kon­su­len­trap­por­ten ”Læn­ge leve fjor­den”. Tre borg­me­stre og Kyst­lan­det læg­ger navn til den. Lokal­po­sten har tid­li­ge­re omtalt, hvor­dan Alrø ind­går i pla­nen – bl.a. med for­sla­get om, at den smal­le dæm­ning udvi­des med et stør­re café-områ­de, og for­slag om, at lave et hul i sam­me dæm­ning, der kan give adgang til en ”ople­vel­ses ren­de”, hvor turi­ster – som der står i rap­por­ten – ”kan ople­ve van­det helt tæt på uden at få våde fød­der”. Måske giver udsig­ten til tør­re fød­der mening, når man tæn­ker på fjor­dens til­stand – som ikke berø­res i ”læn­ge leve fjorden”.

ENGANG BLEV DER FANGET FISK..

Engang blev der stan­get ål og fan­get mak­rel og hor­n­fisk bl.a. i Ler­d­rup Bug­ten – også kal­det Ler­d­rup­hawet – som er til ven­stre for dæm­nin­gen, når man kom­mer fra Amstrup. Men nu er det småt med fisk. Bestan­den er så abso­lut ikke af ”inter­na­tio­nal klas­se”, for nu at bru­ge orde­ne i rap­por­ten ”læn­ge leve fjor­den”. Vi har fak­tisk en fjord næsten uden bund­fisk – men med et væld af krabber.

EU-direk­ti­vets dead­li­ne kan ikke over­hol­des i Hor­sens Fjord

EU’s Van­dram­me­di­rek­tiv kræ­ver, at man i alle med­lem­slan­de opnår god øko­lo­gisk til­stand i vand­mil­jø­et sene­st i 2027. Målet er at blandt andet at for­bed­re for­hol­de­ne for fiske­ne i vand­løb og søer, samt at und­gå den udbred­te iltsvind og fiske­død, som er et til­ba­ge­ven­den­de pro­blem i dan­ske fjor­de og indre far­van­de. Men det bli­ver næp­pe i 2027 for Hor­sens Fjord.

FÅR TILFØRTNÆRING

Ib Salo­mon – alger gør van­det uklart

”Der er tale om en lavvan­det fjord med stort vand­skif­te, og den bur­de være i en god til­stand”, men det er den langt­fra”, siger Ib Salo­mon, som er for­mand for den loka­le afde­ling af Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning. ”Til­før­sel af næring er pro­ble­met. Det stam­mer bl.a. fra udva­sk­ning fra land­bru­get og fra over­pro­duk­tio­nen af fisk i dam­brug ved Hjar­nø. Bed­re er det ikke ble­vet af, at der tæt på Vor­sø er dum­pet slam fra hav­ne­ud­vi­del­ser i Hor­sens. Nærin­gen får alger­ne til at vok­se, og der­med bli­ver fjord­van­det uklart og åle­græs kan ikke få fat”.

DÅRLIG TILSTAND

Når mil­jøsty­rel­sen vur­de­rer fjor­dens øko­lo­gi­ske til­stand, under­sø­ger den bl.a. åle­græs og bund­dyr. Om Hor­sens Fjord hed­der det:
” Ved den nye­ste vur­de­ring af til­stan­den i Hor­sens Fjord som er lavet, i for­bin­del­se med udar­bej­del­sen af Van­d­om­rå­de­plan 2021 – 2027, er der dår­lig øko­lo­gisk til­stand for både Hor­sens yder­fjord og Hor­sens inderfjord”.

Åle­græs dan­ner på sand­bun­den Åle­græs­be­de, som er hjem­sted for bl.a. fisk og de fun­ge­rer som opvæk­st­om­rå­der for fiskeyn­gel. Plan­ten bin­der sto­re mæng­der kvæl­stof og fos­for. Så den er vig­tig for havmiljøet.

Men plan­ten er afhæn­gig af lys. Så når sigt­bar­he­den er rin­ge, som i Hor­sens Fjord, har plan­ten svært ved at få fat.

Åle­græs – har brug for lys for at få fat

13000 NYE PLANTER

”Hel­dig­vis fin­des der ildsjæ­le, der kæm­per for en bed­re fjord”, for­tæl­ler Ib Salo­mon. ”En af dem er Jan Kar­nøe, næst­for­mand i Hor­sens og Omegns Sport­s­fi­sker­for­e­ning. Han har bl.a. iværk­sat udplant­ning af åle­græs, og ale­ne i år er der – ved hjælp af fri­vil­li­ge og af dyk­ke­re – sat 13.000 planter”. 

Alrø­dæm­nin­gen blev byg­get i 1931 – den­gang tog man ikke hen­syn til miljøet

SÆT ET RØRDÆMNINGEN

På beg­ge sider af Alrø-dæm­nin­gen, der blev byg­get i 1931, er der aflej­ret tyk­ke lag af sedi­men­ter. Det bety­der bl.a., at åle­græs ikke kan fin­de rodfæste.

På ét punkt er Natur­fred­nings­for­e­nin­gen der­for enig med kon­su­lent­fir­ma­et bag rap­por­ten ”læn­ge leve fjor­den”. Nem­lig at der skal laves hul i dæm­nin­gen. Men den løs­ning, der bli­ver fore­slå­et i rap­por­ten, er mere et sejlsport­cen­ter end en mil­jø­for­bed­ring. Natur­fred­nings­for­e­nin­gens løs­ning er noget bil­li­ge­re: Pla­cer et rør med en stor dia­me­ter et pas­sen­de sted i dæmningen.

”I fjor­den vil tide­vands­for­skel­len bety­de, at der fire gan­ge i døg­net vil opstå en kraf­tig strøm gen­nem hul­let i dæm­nin­gen”, siger Ib Salo­mon. ”Ud over tide­van­det vil vin­den også pres­se vand den ene eller den anden vej, og alt i alt vil gen­nem­strøm­nin­gen bety­de, at det fin­kor­ne­de sedi­ment på bun­den lang­somt vil bli­ve spu­let bort. Det vil dels mind­ske afgi­vel­sen af nærings­sal­te, dels med­fø­re en grad­vis hår­de­re bund, hvor der bl.a. vil kun­ne gro ålegræs”.

Den før­ste arti­kel kan læses her I den er også link til kon­su­len­trap­por­ten.
Natur­fred­nings­for­e­nin­gens for­slag om et rør gen­nem Alrø­dæm­nin­gen er nu med i Odder kom­mu­nes mil­jøka­ta­log, som du kan læse her

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen. Ban­ko, kon­cert, spis­ning og musik er flyt­tet For­sam­lings­hu­set og Møl­len.

ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET


SANKT HANS VED MØLLEN

Gril­len er tændt og der kan købes øl og soda­vand. Kl. 19 begyn­der bålet at kni­t­re, og der skal syn­ges og lyt­tes til tale. Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling Møl­le er gået sam­men om at arran­ge­re Sankt Hans for hele lands­by­en d. 23. juni. Hvis der bli­ver et over­skud, går pen­ge­ne til For­sam­lings­hu­set og til Møllen. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17. Det koster ikke en bøjet to-kro­ne. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet