KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Lud­vig stod ved drøm­me­ne – også selv­om de gjor­de ham til grin

Gyl­lings “solo­dan­ser” har sta­dig noget at lære os

Børn i Gaza sul­ter, hospi­ta­ler­ne har givet op, og huse­ne er søn­der­bom­be­de.  Rus­si­ske angreb i Østu­krai­ne har øde­lagt 15 lej­lig­he­der og dræbt og kvæ­stet men­ne­sker. Hunger­s­nød tru­er i fle­re afri­kan­ske stater.…

På dage med sådan­ne over­skrif­ter, må man give Lud­vig, Gyl­lings bal­let­dan­ser, ret: Alle men­ne­sker bur­de have det lige så godt som de gri­se, han pas­se­de – have hus­ly, var­me, mad og musik. 

Lud­vig, hvis ful­de navn var Lud­vig Val­de­mar Poul­sen, blev født på en lil­le ejen­dom i Ler­d­rup­skov i juli 1890. Her vok­se­de han op sam­men med to brød­re og en søster. Efter den sæd­van­li­ge sko­le­gang i den strå­tæk­te og arbej­de på går­de­ne, begynd­te han som 21-årig at aftje­ne vær­neplig­ten. Det gjor­de han i mari­nen og her var han bl.a. med på kryd­se­ren Ingolf’s tog­ter til både Grøn­land og Færøerne.

HAN KNALDEDE ET SKUR OP

Da Lud­vig var 23 år, døde hans far, og han måt­te han over­ta­ge for­æl­dre­nes ejen­dom. Efter et par år køb­te han end­nu en ejen­dom på Man­te­len­vej – og nok en, men solg­te dog barn­doms­hjem­met fra.

Lud­vig var ikke den fød­te land­mand, så efter ni år gik han fal­lit, og hav­de nu ikke noget sted at bo. Men han fik lov til at leje et styk­ke jord af nabo­er­ne. Det var tæt på en lil­le skov ikke langt fra den før­ste ejen­dom, han køb­te. Lud­vigs behov var ikke sto­re, så han fandt træ i sko­ven og knal­de­de et skur op. Taget var nog­le gam­le bule­de blik­pla­der. Der boe­de han så, og pas­se­de arbej­de på går­de omkring Gylling.

KVINDEHUSET DANNEBO

Sene­re fik Lud­vig mulig­hed for at byg­ge det lil­le gule hus på Man­te­len­vej nr. 30, hvor han boe­de i man­ge år. Den dag i dag ved ældre Gyl­ling bor­ge­re hvil­ket hus det er, hvis man siger Lud­vigs hus, der dog i dag ser noget ander­le­des ud, end da det var Lud­vigs hjem.

Over døren til det lil­le gule hus, hang et skjold i blåt og gult og tek­sten ”Kvin­de­hu­set – Dan­ne­bo”, samt dato­en 5. juni, som Lud­vig men­te var Dan­marks for­nem­me­ste dato – nem­lig Grund­lovs­dag. Hvor­for han skrev ”kvin­de­hu­set”, står hen i det uvis­se. Men Grund­lovs­dag fejre­de han – med trut i trom­pe­ten og hvi­nen­de violinspil.

Lud­vig boe­de i det lil­le gule hus i nog­le år. Det var i dår­lig stand – så utæt, at unge på vej hjem efter et bal kun­ne fin­de en spræk­ke i huset og hvi­ske ”bajer og snaps” for så at ople­ve, Lud­vig kom faren­de ud for at skæl­de og smæl­de. Han var nem­lig afholdsmand.

EN SOVEPOSE OM KRANIET

Han arbej­de­de som med­hjæl­per på Løk­ke­går­den lidt uden for Gyl­ling. Hans behov var ikke sto­re. Det afspej­le­de sig på alle måder – ikke kun i hans bolig. I Hou fik han avner fra byg, som han brug­te til at bage brød. Sam­me sted fik han gam­le korn­sæk­ke og af dem sye­de han buk­ser. Til og fra arbej­de kør­te han på en gam­mel knal­lert. Han brug­te ikke styrt­hjelm, for han vil­le være ked af – som han sag­de – hvis folk hav­de ind­tryk af, at han tro­e­de hans hoved var noget sær­ligt. I ste­det brug­te han, hvad han selv kald­te en læder­møs­se: en køre­hjelm af læder, som man kan se bru­ges i vete­ran­bi­ler i dag. Se & Hør kom på besøg i 1975. Lud­vig for­tal­te den sted­kend­te jour­na­list, at hvis det var glat, bandt han også en sovepo­se om kra­ni­et, så han var sik­ret, hvis han væltede.

TYLSKØRT OG GARDERUNIFORM

Det var ikke kun påklæd­ning og bolig, der adskil­te Lud­vig fra andre men­ne­sker – lang tid før Se & Hør kom til Gyl­l­ling. Det var også hans adfærd. Mel­lem jul og nytår gik han rundt om kir­ken og file­de løs på en vio­lin. Han men­te også, at han hav­de evner som bal­let­dan­ser. Til tider trak han et lil­le tyls­kørt op over sæk­ke­buk­ser­ne og lave­de de trin, det var muligt, når han på fød­der­ne hav­de gam­le røj­se­re. Han hav­de en fin gar­der-uni­form og også en Dan­ne­brog­or­den, som han selv hav­de lavet. Beg­ge dele vil­le han ifø­re sig, hvis den davæ­ren­de bal­let­me­ster på Det Kon­ge­li­ge Tea­ter, Flem­m­ing Flint, kom på besøg for at se ham danse.

FLYTTEDE INDSTALDEN

Lud­vig var meget glad for de dyr, han tog sig af på arbej­det. En nat, da han boe­de i det lil­le gule hus, tord­ne­de og lyne­de det, og reg­nen stod ned. Også inde i huset. Lud­vig fandt cyk­len frem og tog turen til Løk­ke­går­den, for der skul­le jo da være nogen hos dyre­ne, hvis nu lynet slog ned. Han over­nat­te­de i kostal­den – og det blev han ved med efter den nat, for huset var ble­vet for kold. Han fik mål­ti­der­ne på går­den, men på grund af lug­ten fra hans over­nat­nings­sted, spi­ste han ale­ne. Dyre­ne hav­de også brug for musik, men­te Lud­vig. Så han greb vio­li­nen og spil­le­de for dem. At det var hvi­nen­de falsk, lod stal­dens bebo­e­re sig ikke mær­ke med.

EN KNALLERT TIL 10.000 KRONER

På et tids­punkt var Lud­vig ind­lagt på det, der den­gang hed Stats­ho­spi­ta­let i Ris­skov – alt­så psy­ki­a­trisk hospi­tal. Da han blev udskre­vet, kom han til­ba­ge til det gule hus. Det var – om muligt – i end­nu dår­li­ge­re stand, end da han for­lod det til for­del for Løk­ke­går­dens stald.

Da Se & Hør besøg­te ham, kun­ne jour­na­li­sten skri­ve, der var vand på gul­vet og grønt mos på væg­ge­ne. Men Lud­vig var den sam­me. Han for­tal­te glad om den fine gar­der­u­ni­form, som han men­te, Chri­sti­an d. X hav­de foræ­ret ham. Den bar han ikke ofte, for folk måt­te ikke tro, han var mili­tær­gal. Jour­na­li­sten fik også at vide, at Lud­vig ikke vil­le sæl­ge den gam­le knal­lert for min­dre end 10.000 kr – for ”nye knal­ler­ter vir­ker dår­ligt”. Alt­så vil­le det være et scoop at erhver­ve den gam­le og pri­sen måt­te være derefter.

EN PRINSESSESENG

Da Se & Hør besøg­te ham, var Lud­vig fyldt 85 år, men han pas­se­de sta­dig gri­se. Kort tid efter besø­get gik det galt. Han cyk­le­de på arbej­de og væl­te­de. Han fik sty­ret i maven og måt­te ind­læg­ges på syge­hu­set i Odder, hvor han lå i det, han selv kald­te ”en prin­ses­seseng”. Efter endt ophold der, flyt­te­de han ind på ”Sol­høj” – det lil­le ple­je­hjem i Torup ved Hund­slund. Her døde han 86 år gam­mel, og efter­lod sig 46.000 kro­ner – optjent gen­nem et nøj­somt liv. Det sva­rer til cir­ka 240.000 kro­ner i dag.

HAN STOD VED DRØMMENE

Lud­vig var en af områ­dets man­ge sær­lin­ge. Han hav­de drøm­me, som gan­ske vist gjor­de ham til grin. Men han stod ved dem, solo­dan­se­ren. Og han har sta­dig noget at sige os: Alle men­ne­sker bør have det så godt, som de gri­se han pas­se­de – hus­ly, var­me, mad og musik. At det også bur­de gæl­de gri­se­ne på nuti­dens svi­ne­fa­brik­ker er en helt anden historie.

Stor tak til Lokal­hi­sto­risk Arkiv i Gyl­ling for research om og bil­le­der af Ludvig.

KALENDER


MORGENSANG OG KAFFE

Mor­gensan­gen begyn­der i kir­ken 11. april kl. 09.30 og efter en halv times tid, er der kaf­fe og rundstyk­ker i sog­ne­hu­set. Alle fra Fjord­pa­sto­ra­tet kan være med. Og kni­ber det med at kom­me til Bils­bæ­kvej i Ørting, er det muligt at bestil­le gra­tis kir­ke­bil på tlf. 4848 4848. Det skal gøres halvan­den time før ønsket afgang. Hjem igen kører bilen også

LOPPEMARKEDHALLEN

Lør­dag d. 13. april vil fri­vil­li­ge ind­sam­le lop­per over hele områ­det til salg på Lop­pe­mar­ke­det i Ørting Hal­len 14. april kl. 12 – kl.15. Beg­ge dage er der brug for fle­re hjælpere. 

SPISEVENNER

På menu­en er fiske­filet med kar­to­f­ler, per­sil­lesovs og dam­pe­de grønt­sa­ger, når Spi­se­ven­ner mødes igen 16. april kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

GENERALFORSAMLING

Lokal­hi­sto­risk arkiv for Gyl­ling og Omegn hol­der gene­ral­for­sam­ling 22. april kl. 19 i arki­vets loka­ler på skolen. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 70 bil­let­ter udbudt til salg. Køb her.