KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Liget fik skif­tet strøm­per til midt i 1960’erne og god­se­jer har pri­vat afluk­ke med fine stole

  • God­se­je­rens nøg­le­kon­flikt fik Fal­ling på land­kor­tet. Den nuvæ­ren­de og en tid­li­ge­re ejer af god­set præ­ger sta­dig kirken

Den ene har egen ind­gang til et pri­vat afluk­ke med gode sto­le til hele fami­li­en, mens alle andre må tage til tak­ke med uma­ge­li­ge træ­bæn­ke med en høj, lige ryg, som enhver fysi­o­te­ra­pe­ut vil­le kas­se­re. Den anden fik helt op til mid­ten af 1960-erne én gang om året skif­tet strøm­per i over­væ­rel­se af tre deg­ne, selv om hun døde i 1749. En histo­rie, der kan få både dan­ske og uden­land­ske turi­ster til at tabe under­kæ­ben, når de prø­ver at fore­stil­le sig tre voks­ne mænd stå i et kapel i en dansk lands­by­kir­ke og skif­te strøm­per på liget af en kvin­de, der døde i 1749.

Fal­lings sto­re hvi­de kir­ke fra sid­ste halv­del af 1100-tal­let er pla­ce­ret på områ­dets høje­ste sted. Der er gra­tis adgang mel­lem kl. 7 og kl. 18 så enhver kan gå ind og se på udsmyk­nin­gen og også se, hvor­dan den nuvæ­ren­de og en tid­li­ge­re ejer af god­set Åkær præ­ger kirken.

EN FORSVUNDEN TID ER NUTIDFALLING

Kir­ke­gæn­ger­ne kom­mer ind i kir­ke­rum­met gen­nem våben­hu­set. Und­ta­get er alt­så god­se­jer Johan Koed Jør­gen­sen og hans fami­lie. De har en helt pri­vat ind­gang fra kir­kens nord­s­i­de. Et levn fra en helt for­s­vun­den tid – men alt­så nutid i Falling.

Engang hør­te kir­ken under Åkær. Men i 1810 blev den solgt til sog­nets gård­mænd for 17.000 rigs­da­ler.  Købs­kon­trak­ten hav­de en klau­sul: Eje­ren af Åkær skul­le have en pri­vat ind­gang og en sto­leræk­ke, hvor ingen andre måt­te sidde.

Den klau­sul blev ikke ophæ­vet, da kir­ken 1. janu­ar 1908 over­gik til sære­je – dvs. til menigheden.

ADVOKATERNE KOM ARBEJDE

I 2009 blev kir­kens nøg­le­sy­stem udskif­tet, og da god­se­je­ren sat­te nøg­len i døren, åbne­de den ikke. Der stod han så. Først kla­ge­de Koed Jør­gen­sen til provsten, som send­te kla­gen til biskop og stift. Biskop­pens afgjor­de, at god­se­je­ren ”til vide­re” skul­le have ret­ten til egen nøg­le, dør og sto­leræk­ke. Men ”til vide­re” pas­se­de ikke Åkærs ejer, så hans advo­ka­ter blev betalt for at sen­de en kla­ge til Kam­me­rad­vo­ka­ten, som i efter­å­ret 2010 nåe­de frem til, at god­se­je­rens adgang til kir­ken med egen nøg­le ikke kun­ne være tids­be­græn­set – det hele stod jo i købs­kon­trak­ten fra 1810.

LIGE OVER FOR GUD?

Kon­flik­ten om nøg­len blev omtalt i fle­re af lan­dets avi­ser og på Ritzau, så også folk der ikke ane­de, at der i det østjy­ske lig­ger en lil­le lands­by ved navn Fal­ling, kun­ne føl­ge med i god­se­je­rens kamp for at kun­ne bru­ge den helt pri­va­te dør i kir­kens nord­s­i­de – og også høre om, hvor­dan god­se­jer­fa­mi­li­en har et pri­vat afluk­ke med gode pol­stre­de sto­le – en af dem end­da med armlæn.

I Kri­ste­ligt Dag­blad kald­te kir­ke­ret-eks­per­ten Jør­gen Sten­bæk – det uri­me­ligt, at et med­lem af menig­he­den har en sær­lig ret i for­hold til andre sognebeboere.

Kir­ke­hi­sto­ri­ke­ren Kurt Lar­sen men­te, at sagen var gro­tesk og han til­fø­je­de:  ”Når god­se­je­ren kræ­ver sin ret til nøg­len, sig­na­le­rer han noget andet end det, kir­ken ger­ne vil stå for. Nem­lig at vi alle er lige over for Gud”. Næp­pe der­for men alli­ge­vel sigen­de, at to djæv­le på lys­ar­men ved kir­kens præ­di­ke­stol får for­talt, at de har meget lidt til overs for præ­stens præ­di­ken. Den ene spyr – den anden ræk­ker tunge.

Han sag­de også, at her­re­man­dens stol er ”en rest fra en for længst for­s­vun­det tid”.

En længst for­s­vun­det tid, der alt­så er nutid i Fal­ling. God­se­je­ren fik nøg­len over­rakt af biskop­pen, og kan der­for bru­ge den pri­va­te ind­gang, der fører ind til afluk­ket med de mage­li­ge stole.

EIGIL SENNELS VAR SIDSTE STRØMPESKIFTER

Eigil Sen­nels var den sid­ste “degn”, der var med til at skif­te ligets strømper

Hvis man er i kir­ken for at se – og måske end­da vove at sid­de i her­re­man­dens loge på sto­len med arm­læn – kan man også hil­se på fr. Bor­ne­mann, som hun kal­des i dag­lig tale. Hen­des ful­de navn var Hede­vig Mar­gret­he Bor­ne­mann.
Frem til i mid­ten af 1960érne blev Hede­vig Mar­gret­he Bor­ne­manns kiste åbnet en gang om året, og tre “deg­ne” skif­te­de hen­des strøm­per, og det er ikke engang løgn. Sko­le­in­spek­tør Eigil Sen­nels var den sid­ste degn, der var med til at skif­te sok­ker­ne. Hun hvi­ler i en til­byg­ning til kir­ken – også på nord­s­i­den.
Histo­ri­en var, at den excen­tri­ske dame, der var ene­e­jer af Åkær fra 1732 til 1749, hav­de skre­vet ind i testa­men­tet, at hun én gang om året skul­le have skif­tet strøm­per i over­væ­rel­se af tre deg­ne. Men at det stod i testa­men­tet er en sej­li­vet vandrehistorie. 

PENGE TIL SKOLER OG TIL FATTIGE

Hun var dat­ter af biskop­pen over Sjæl­lands stift, Hen­rik Bor­ne­mann. Han opret­te­de et legat på 2200 rigs­da­ler, og bestem­te, at ren­ter­ne skul­le gå til f.eks. ”fat­ti­ge, ven­ne­lø­se og sen­ge­lig­gen­de gam­le men­ne­sker”. Andre ren­ter skul­le gå til en ”gud­fryg­tig, skik­ke­lig, ven­ne­løs og svag stu­dent” på Køben­havns Universitet.

Hede­vig Mar­gret­he Bor­ne­mann – børn skal gå i skole

Hans dat­ter blev gift med eje­ren af Åkær og brag­te lega­tet med sig. Hun respek­te­re­de biskop­pens ønsker. Men da hen­des eget testa­men­te blev åbnet, da hun døde i 1749, hav­de hun bestemt, at legatsum­men skul­le sæt­tes op, og der skul­le gives pen­ge til seks enker i Jyl­land, til de fat­ti­ge i Ørting, Fal­ling og Gyl­ling sog­ne. Og så skul­le der gives en årlig sum til sko­le­hol­der­ne i de tre sog­ne. Også mens hun leve­de, hav­de hun blik for, hvor nød­ven­digt det var, at alle børn kom i sko­le. På hen­des tid var det bøn­der­ne, der skul­le sør­ge for sko­le­byg­nin­ger. Men de betal­te sjæl­dent deg­nen løn. Fr. Bor­ne­mann betal­te mens hun leve­de sko­le­byg­nin­ger og deres ved­li­ge­hold – og hun gav til­skud til deg­nens – eller sko­le­hol­de­rens – løn.

Det Bor­ne­man­ske legat blev ændret man­ge gan­ge i tidens løb – alt efter hvem, der stod for det.
Men det gik igen, at der skul­le gives pen­ge til de fat­ti­ge – og til deg­ne­ne i områ­det for ”fort­sat at vise sig flittig”.

INGEN DEGNE KAN NU ÅBNE HENDES SARKOFAG

Fr. Bor­ne­manns sarko­fag står i et kapel, der blev byg­get til på korets nord­s­i­de i 1748, og den kan ses gen­nem en git­ter­dør. En gård på Alrø – Kir­ke­ly – skul­le stå for ved­li­ge­hold, men i 1924 køb­te går­den sig fri af for­plig­tel­sen. Og i åre­ne efter for­faldt både kapel og sarko­fag mere og mere. Det var på tale, at begra­ve hen­de ude på kir­ke­går­den – sim­pelt­hen for at und­gå en dyr restau­re­ring. Men da det kom Natio­nal­mu­se­et for øre, blev der sagt et run­gen­de nej. Fru­ens sarko­fag skul­le restau­re­res. Og det blev den så. Nu står den betruk­ket med sort ruskind og udsty­ret med man­ge sølv­be­slag. Den er nu helt luk­ket, så ingen deg­ne kan åbne den og skif­te ligets strøm­per.
Da det Bor­ne­mann­ske legat blev opret­tet, kun­ne man købe en god gård for sum­men. Men efter­hån­den hav­de det mistet dets betyd­ning. Hoved­sto­len var på 22.529, 87 kr. og ren­ter­ne gav alt for små legat­por­tio­ner. I 2012 fik menig­heds­rå­det i Ørting-Fal­ling Civilsty­rel­sens til­la­del­se til at ned­læg­ge lega­tet og give pen­ge­ne til den davæ­ren­de friskole.

Ingen degn behø­ver i dag at vaske strøm­per, så de er klar til næste skif­te­dag. Det hører en længst for­s­vun­den tid til. Det er det også, at god­se­je­re andre ste­der har sær­li­ge pri­vil­e­gi­er i kir­ken. Men i Fal­ling er det nutid, at en nuti­dig ejer af et gods, der for mere end 200 år solg­te kir­ken fra, sta­dig har en helt pri­vat dør og en helt pri­vat sto­leræk­ke i et helt pri­vat afluk­ke i kirkerummet.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET