KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Præ­sten fik spur­ve­nes hove­d­er – Maren skab­te ekso­ti­ske ret­ter af kroppene

Maren eks­pe­ri­men­te­re­de med ekso­ti­ske retter

Alrøs præst hav­de stor mod­vil­je mod spur­ve – det var ska­de­dyr, men­te han. Man kan næsten sige, han hav­de en fobi. Hans mod­vil­je var så stor, at han betal­te 5 ører for hver død spurv. Så øens sto­re dren­ge plaf­fe­de og plaf­fe­de. Lige­ne blev afle­ve­ret til Lud­vig Ander­sen, som på veg­ne af præ­sten betal­te drengene. 

Men præ­sten fik kun hove­d­er­ne som bevis. For Lud­vigs kone – Maren – pluk­ke­de fje­re­ne af de små fug­le­krop­pe og til­be­red­te ekso­ti­ske ret­ter til ham. Han hav­de nem­lig sej­let. Dog ikke som en anden Pip­pi Langstrøm­pe på de syv ver­dens­ha­ve. Men langt nok til at Maren men­te, han hav­de fået smag for den frem­me­de mad, så hun prø­ve­de sig frem med ret­ter til­be­redt af dansk gråspurv.

Lud­vig kun­ne andet end hug­ge hove­d­et af små fug­le. Hans sto­re arbejds­hæn­der kun­ne også lave duk­ke­møb­ler. Men her­om sene­re, som de siger i fjernsynet.

UÆGTEBARN AF EN UGIFT MOR

Lud­vig og Maren med efter­nav­net Ander­sen boe­de på Alrø­vej i det lil­le røde hus over for øens for­sam­lings­hus. Men­ne­sker som dem sat­te også deres præg på lokal­sam­fun­det, men man kan ikke slå dem op i en bog eller fin­de deres bil­le­der der. Vil man vide noget om dem, må man zig-zag­ge sig gen­nem kir­kebø­ger, fol­ke­tæl­lin­ger og andre arkiver.

Lud­vig var til­flyt­ter, men Maren var fra Alrø.

Lud­vig, som blev født i 1891, var søn af en enlig mor og en mand, der – som det frem­går af kir­ke­bo­gen – blev udlagt som bar­nets far. Efter en gam­mel lov skal præ­sten note­re, hvor mode­ren befandt sig på und­fan­gel­ses­tids­punk­tet.  Det er nem­lig det sogn, der skal beta­le ali­men­ta­tions­bi­dra­get – det gam­le ord for bør­ne­pen­ge. Og ikke nok med det. Hvis det ”uæg­te barn”, som det hed så smukt, sene­re fik brug for fat­tig­hjælp, var det også dét sogn, der skul­le betale.

FAMILIEPLEJE

Da Lud­vig blev kon­fir­me­ret, var han i fami­lieple­je på en gård. Årsa­gen ken­der vi ikke. Men på det tids­punkt var det almin­de­ligt, at hvis der var pro­ble­mer i et hjem, kun­ne sog­nets vær­ge­råd for en rin­ge sum pen­ge anbrin­ge bar­net hos en fami­lie. Ofte på en gård, hvor de så i til­gift kun­ne bru­ge bar­nets arbejds­kraft. Soci­al­de­mo­kra­ten og jour­na­li­sten Peter Sabro kæm­pe­de en brav kamp for at få ændret vil­kå­re­ne for de fat­tig­stes børn – og han brag­te adskil­li­ge afslø­ren­de artik­ler ind i par­ti­a­vi­ser­ne og også i fol­ke­tin­get, hvor det slet ikke pas­se­de høj­re­si­den at få kend­skab til de soci­a­le for­hold i landet.

ADOPTEREDE EN LILLE PIGE

Efter kon­fir­ma­tio­nen blev Lud­vig sendt vide­re for at tje­ne bøn­der. Og han var også ude at sej­le. Det var den­gang han – efter Marens mening – fik smag for ekso­ti­ske ret­ter, så hun eks­pe­ri­men­te­re­de med præ­stens spurve.

Da han kom til Alrø, fik han arbej­de på møl­len. På øen traf han den tre år yngre Maren Eli­ne. Hun var et af land­post­bud og båd­fø­rer Søren Chri­sten­sens 10 børn. Fami­li­en boe­de på Grøn­vej 8.

Lud­vig og Maren blev gift i 1920. 

De fik aldrig selv børn, men de adop­te­re­de en lil­le pige – Karen Sofie. Hun blev født i Hund­slund i juni 1924 og Lud­vig og Maren adop­te­re­de hen­de i okto­ber 1927, da hun var tre år gam­mel. Hen­des far var vogn­mand på Alrø.   Hen­des mor – Hel­ga Mar­gret­he Mik­kel­sen – døde kun 25 år gam­mel i febru­ar 1926 på Odder Tuber­kulo­se Hospi­tal, der lå på Rand­levvej 2.

Lud­vig var øens altmuligmand

ØENS ALTMULIGMAND

På det tids­punkt var Lud­vig holdt op med at arbej­de på møl­len. Han er nu fisker. Han ernæ­re­de den lil­le fami­lie på man­ge måder. Han arbej­de­de som tøm­rer, og bøn­der­ne skæld­te ud over, at han brug­te for meget træ. Han var karet­ma­ger – lave­de hjul til vog­ne – og han arbej­de­de rundt om på øen som ”alt­mu­lig­mand”. Han kun­ne også gøre en båd i stand, hvis der var brug for det – og så var han jo alt­så også betro­et job­bet med at sam­le døde spur­ves hove­d­er til præsten.

Men Lud­vig kun­ne bru­ge hæn­der­ne til at lave andet end vogn­hjul og rej­se et tag på en byg­ning. Da driv­tøm­mer fra den lil­le fær­ge Agda, der i janu­ar 1944 stød­te på en mine og sank, drev i land, sam­le­de han det. Og noget af det blev med Lud­vigs sto­re arbejds­hæn­der for­vand­let til små, fine duk­ke­møb­ler. Fle­re af dem er ble­vet beva­ret, og er nu – efter at være ble­vet pud­set op – udstil­let i Æsken på Alrø. Men de er ikke til salg. (Læs om Agdas for­lis her).

FLETTEDE PEDDIGRØR MED DAMERNE

Som gam­le kom Maren og Lud­vig i omsorgs­klub­ben, som den hed. Ved kom­mu­nal­re­for­men i 1970 fik vi stor­kom­mu­nen Odder. De min­dre land­kom­mu­ner var for­tid, og man­ge bor­ge­re var mere end skep­ti­ske. Så der blev skru­et op for den poli­ti­ske char­me. Der blev opret­tet omsorgs­klub­ber og ansat omsorgs­le­de­re i alle de gam­le kom­mu­ner – og i Odder by (Læs om det her).

På Alrø spil­le­de mæn­de­ne kort og fik også en lil­le øl. Dog ikke Lud­vig. Han flet­te­de ped­di­g­rør sam­men med damer­ne – og var også med til at lave skå­le og andet af ispinde.

BESØG ÆSKEN  ALRØ

Lud­vig døde i 1973 på Sko­v­bak­ke­hjem­met i Odder – 81 år gam­mel. Maren døde i 1984 knap 92 år gam­mel. Hun døde på Ørting­hjem­met. Beg­ge døde af alder­dom, for­tæl­ler dødsattesterne.

Næste gang du kom­mer til Alrø gå så ind i den lil­le butik på Alrø­vej, der sæl­ger lokalt kunst­hånd­værk – Æsken – og se de duk­ke­møb­ler, som Lud­vigs sto­re hæn­der frem­stil­le­de af driv­tøm­mer fra Agda. Og send også en ven­lig tan­ke til Maren, som frem­stil­le­de ekso­ti­ske ret­ter fra det frem­me­de af de man­ge døde spur­ve, der faldt til jor­den som ofre for den spur­ve­fo­bi, der pla­ge­de øens præst.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET