KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Vi kom ud til 90.000 medlemmer

Det blev til histo­ri­en om, hvor­dan køje­sen­ge, dyner, børn og en sæk kar­to­f­ler blev læs­set op på en last­bil – og afsted gik det til feri­en i et som­mer­hus, der i begyn­del­sen kun var et skur. Om hvor­dan der blev bagt pan­de­ka­ger i mas­se­vis – mens alle unger­ne løb og løb rundt om huset igen og igen, så deres maver kun­ne rum­me end­nu flere.
Og til en for­tæl­ling om det lil­le barns angst for beskyt­tel­ses­rum­met, når sire­ner lød i en stør­re by under besættelsen.
For nu bare at næv­ne to af de histo­ri­er, der blev skre­vet, da Dan­ske Seni­o­rer i Ørting Fal­ling sam­le­de et par hånd­ful­de med­lem­mer til mini-kur­set ”Dit liv er en histo­rie værd”. Kur­set blev til i sam­ar­bej­de med Lokalposten.
Det blev også til en histo­rie om fami­li­en fra Ørting mose, som inden læn­ge bli­ve bragt i Lokal­po­sten – og til en histo­rie om, hvor­dan spørgs­mål om sex blev mødt af en afvi­sen­de stem­me og ryg – ”det er ikke noget vi snak­ker om”.

Målet med kur­set var at få del­ta­ger­ne til at tur­de gå i gang med at skri­ve deres erin­drin­ger til i før­ste omgang børn og bør­ne­børn. At drop­pe snak­ken om, at ”mit liv har altid været helt almin­de­ligt – der er ikke noget at fortælle”.
For man­ge er det vir­ke­lig et spørgs­mål om at tur­de gå i gang med at skri­ve. For­stok­ke­de sko­le­reg­ler om for­skel­len mel­lem at snak­ke og at skri­ve har sat spor.

Det lyk­ke­des! Også selv om kur­set kun vare­de tre gan­ge to timer – incl. kaf­fe og hyggesnak. 

Alle men­ne­sker har en histo­rie, der er værd at for­tæl­le. Og den hand­ler ikke kun om ét men­ne­ske, én fami­lie – den hand­ler også om deres leve­vil­kår på et givet tidspunkt.
For en fami­lie kan histo­ri­en føre til bed­re kend­skab og for­stå­el­se for hin­an­den. Og for alle os andre kan histo­ri­er­ne føre til en viden om en tids­pe­ri­o­de for­talt gen­nem et men­ne­skes kon­kre­te oplevelser.
Næste gang bru­ger vi fle­re efter­mid­da­ge – så vi kan få end­nu fle­re histo­ri­er frem. Da vi først fik smidt tid­li­ge­re tiders sti­ve skri­ve-reg­ler ud, kom for­tæl­lin­ger­ne med beskri­vel­ser, så vi alle kun­ne se det hele for os. F.eks. når en far måt­te sid­de og hol­de på den vak­len­de kak­ke­lovn, når der var bør­ne­fød­sels­dag i huset.
Måske skal vi også arbej­de med lyd næste gang.

Og så fik alle 90.000 med­lem­mer af Dan­ske Seni­o­rer kend­skab til vores mini-kur­sus, da jour­na­li­sten fra ”Seni­o­r­bla­det” kom på besøg. Læs artik­len på side 40 og 41 her.

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr