KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Lokal­sam­fun­det skal bru­ge skolen

”Jeg vil ger­ne, at sko­len luk­ker lokal­sam­fun­det ind. Helt ind i klas­ser­ne. Tænk hvis vi kun­ne få sløjd­lo­ka­let til at fun­ge­re, for­di en eller fle­re, der kan arbej­de med træ, vil til­brin­ge tid sam­men med bør­ne­ne. Tænk hvis loka­le kunst­ne­re vil­le duk­ke op når vi har en pro­jekt-uge, hvor alle ele­ver del­ta­ger – eller for at være sam­men med de man­ge børn, der ger­ne vil arbej­de kre­a­tivt. Bare som eksempler”.
Mai-Britt Abild, ny leder for Mar­gret­he­lyst Bør­ne­ha­ve, Frisko­le og SFO, har som mål sam­men med sko­lens besty­rel­se, ansat­te og for­æl­dre at åbne sko­len op – lade folk kom­me ind, lade for­e­nin­ger og andre bru­ge loka­ler til møder, fored­rag, koncerter.

Sam­ti­dig har hun alle­re­de sam­men med besty­rel­sen og de ansat­te invi­te­ret børn og for­æl­dre­ne til at del­ta­ge i dis­kus­sio­nen om, hvor bør­ne­ha­ve og sko­le skal bevæ­ge sig hen.
Sko­len er syv år gam­mel. Og da den blev opret­tet som frisko­le, hav­de man­ge af ele­ver­ne gået her, da det var en kom­mu­nal sko­le. Nu er det nye for­æl­dre og børn. Hvor­dan mener de, det skal udnyt­tes, at det net­op er en frisko­le. Alle­re­de på tirs­dag hol­des det før­ste møde fra kl. 17 til kl. 20 for at dis­ku­te­re,  hvor­dan bør­ne­ha­ve og sko­le skal udvikles. 
”Det er en pro­ces, der er nød­ven­dig, når vi så at sige skal sæl­ge ste­det”, siger Mai-Britt. ”Det er præ­cis som i en pri­vat virk­som­hed. Hvis ikke den er kendt, og hvis man ikke ved, hvad den til­by­der, er der ingen grund til at væl­ge den. Bør­ne­ha­vebørn og sko­le­e­le­ver kom­mer hel­ler ikke af sig selv. Og da slet ikke hvis for­æl­dre­ne ikke har 100 pro­cent styr på, hvad det er, vi til­by­der deres børn. Vi håber, at få hjælp fra for­æl­dre og bedste­for­æl­dre, der ken­der ste­det – at de vil være vores ambassadører”.

HØJ FAGLIGHED 
Til­ba­ge­mel­din­ger­ne – når sko­len afle­ve­rer børn til andre sko­ler efter 6. Klas­se – er, at de har en meget høj fag­lig­hed. De er soci­a­le – gode til at tage hen­syn til andre, og de er aldrig ban­ge for at gå for­re­st, når noget nyt skal introduceres.
“Mar­gret­he­lyst er et lil­le sted, hvor alle ken­der alle, og hvor tryg­he­den der­for er stor. Vi har en god beman­ding, og der­for kan vi til­by­de dif­fe­ren­ti­e­ret under­vis­ning – alt­så tage afsæt i, at børn lærer på for­skel­lig måde, og så tage afsæt i det enkel­te barns lærings­stil, hvis vi nu skal bru­ge fag­s­prog”, siger Mai-Britt.
Og så vil hun iøvrigt ger­ne have for­slag til, hvor­dan lokal­sam­fun­det kan bru­ge sko­len, så den langs ad vej­en kan udvik­le sig til en slags kulturhus.

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr