KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Provsten tager sig god tid

Godt tre uger før kun to præ­ster skal dæk­ke seks landsog­ne og seks kir­ker, har menig­heds­rå­de­ne end­nu ikke fået besked om, hvor man­ge timer præ­ster­ne har til rådig­hed.

Biskop Hen­rik Wigh Poul­sen – det er jo ikke slå­et fast med syv­tom­mer­søm..

Funk­tio­nen som hjem­meple­je­præst skal nem­lig sta­dig – iføl­ge biskop­pens plan – bestri­des af Hund­slund-Tor­rild-sog­ne­præ­sten, Sonja Nico­lai­sen.  Han – og provsten – har tid­li­ge­re lovet, at antal­let af timer kan ændres. Men menig­heds­rå­de­ne har end­nu ikke fået besked om, hvor man­ge timer det vil tage fra de seks landsog­ne. I dag er det 30 pro­cent af arbejds­ti­den, der skal bru­ges i hjem­meplej­en. I Kir­ke­bla­det, der net­op er omdelt, skri­ver biskop­pen: “det (er) jo ikke slå­et fast med syv­tom­mer­søm, at kvo­ten for hjem­meplej­en fort­sat skal være på 30 pro­cent. Mig bekendt er det ikke afgjort med provsten end­nu”. 

PROVSTEN EVALUEREDE SELV
Ord­nin­gen med en hjem­meple­je­præst blev etab­le­ret i 2012 som et sam­ar­bej­de mel­lem kom­mu­nen og provsti­et som et ”til­bud om ånde­lig og eksi­sten­ti­el omsorg til alvor­ligt syge og døen­de bor­ge­re, deres pårø­ren­de og med­ar­bej­der­ne”.
Efter to år skul­le ord­nin­gen eva­lu­e­res, og menig­heds­rå­de­ne skul­le have været ind­dra­get, men det ske­te ikke. Provsten skrev selv to A‑4 sider, og så kon­fir­me­re­de biskop­pen ord­nin­gen og gav til­la­del­se til, at den kun­ne gøres per­ma­nent.
Siden er ord­nin­gen ikke eva­lu­e­ret.

TILKALDT 50 GANGE TO ÅR

Sonja Nico­lai­sen har i dag 30 pro­cent af arbejds­ti­den afsat til hjem­meplej­en

Af provst Dort­he R. Søren­sen’s rap­port frem­går, at i de to for­søg­sår, blev hjem­meple­je­præ­sten til­kaldt 50 gan­ge til syge eller døen­de bor­ge­re. Og ”oftest afslut­tes sam­ta­len efter det før­ste besøg” – ”det har vist sig, at sog­ne­præ­ster­ne kon­tak­tes lige så meget nu som før”.
Provsten bad også hjem­meple­je-per­so­na­lets lede­re om at være med til at eva­lu­e­re ord­nin­gen og sam­ar­bej­det – og i rap­por­ten frem­hæ­ver hun præ­stens ”gode rela­tio­ner til med­ar­bej­der­ne”, og skri­ver vide­re ”der er en enig­hed om, at de ikke bare har ”en præst”, de har Sonja. Sonja er hjem­meple­jens præst”.

Menig­heds­rå­de­ne for de seks sog­ne, der nu skal kla­re sig med to præ­ster, for­di Ørting Fal­lings sog­ne­præst flyt­tes til Odder, har alle i hen­ven­del­ser til biskop­pen peget på, at det var nød­ven­digt med to præ­ster på fuld tid, og de har for­søgt at for­kla­re, at der er mar­kant for­skel på at være præst på lan­det og i byen. Men biskop­pen har fast­holdt, at den ene af de to præ­ster også skal være hjem­meple­je­præst. Menig­heds­rå­de­ne har bare end­nu ikke fået at vide, hvor man­ge timer Hund­slund-Tor­rild præ­sten skal bru­ge på den funk­tion.

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58