KORT NYT

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Og de sid­ste tak for’et-pri­ser gik til…

De sid­ste ”tak for’et”- pri­ser er delt ud – og vi har fået sagt ordent­ligt far­vel til Sus­an­ne. Seks men­ne­sker fra vores loka­l­om­rå­de har fået en figur købt i Gal­le­ri­et på Den Gam­le Sta­tion som et sym­bolsk tak for’et for deres fri­vil­li­ge arbej­de. Man­ge fle­re skul­le have haft – men det rak­te pen­ge­ne ikke til i den­ne omgang. Men pri­sen bli­ver delt ud også til næste år. Uden de man­ge fri­vil­li­ge, kun­ne loka­l­om­rå­det ikke hæn­ge sammen.

HUN BLIVER SVÆR AT ERSTATTE

Sus­an­ne har peget på, at ensom­he­den er et pro­blem – også her i lokalområdet

Sus­an­ne Kjær­s­gaard Søren­sen har været kir­ke­tje­ner i Ørting og Fal­ling gen­nem de sid­ste seks år, men har nu valgt at stop­pe. Og det er – sådan sagt på jysk – træls. 
Hun har ydet langt mere, end hun er ble­vet betalt for. Ingen er gået for­gæ­ves til hen­de. Hun har altid haft øje for men­ne­sker, der i en svær situ­a­tion har haft brug for en lil­le snak, og Sus­an­ne har om nogen gjort opmærk­som på, at også i vores lokal­sam­fund, hvor vi bil­der os ind, at alle ken­der alle, er ensom­he­den et problem.
Bl.a. der­for fik hun star­tet mor­gensang i kir­ken med efter­føl­gen­de kaf­fe og samvær i Sognehuset.
For dét og meget mere er der grund til at sige hen­de tak for’et. Og det gjor­de vi så med et smykke.
Læs Lokal­po­stens portræt af Sus­an­ne her

 

 

DER ER ALTID PLADS TIL FORBEDRINGER

Tho­mas Tikjøb er her og der og alle vegne

Han arbej­der så man­ge timer med at tje­ne pen­ge til ØFUG, at han for længst er holdt op med at tæl­le dem. Han er med i for­be­re­del­ser­ne af det sto­re lop­pe­mar­ked, han er med, når det skal afvik­les – og når der skal ryd­des op.
Han er for­re­st, når Byfe­sten skal plan­læg­ges og afvik­les – og han går ger­ne på sce­nen i tel­tet Sydens Perle.
Tho­mas Tikjøb er her og der og alle vegne.
Uden pen­ge­ne fra lop­pe­mar­ke­det og byfe­sten hav­de det næp­pe været muligt at lave et tip-top fit­ness-rum i Hallen.

Og han insi­ste­rer på eva­lu­e­ring af det hele – for selv når alt går godt, er der altid plads til for­bed­rin­ger – næste år. Han er også for­mand for Ørting Hal­lens besty­rel­se, og arbej­der hele tiden på for­bed­rin­ger, så områ­det har en Hal, der hører til de bedste.
Der er god grund til at sige ham tak for’et.
Læs Lokal­po­stens portræt af Tho­mas her

 

SAMVÆR FOR SENIORER OG ET RYDDELIGT SOGNEHUS

Portræt af mig..ja, ja. Nu kan vi se…

Kir­sten Jør­gen­sen gør ikke meget væsen af sig selv. Enhver snak om mulig­he­den for at lave et portræt af hen­de i Lokal­po­sten, bli­ver pænt afvist med ”ja, nu kan vi se”.
Hun er invol­ve­ret i seni­or-arbej­det i vores områ­de. Hun er for­mand for Tors­dags­klub­ben og Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling, og er med til at arran­ge­re hyg­ge­ef­ter­mid­da­ge med ban­ko, kort­spil, fored­rag og hun er med til at arran­ge­re udflug­ter. Kir­sten har en fin­ger med i det hele til glæ­de for man­ge. Og ingen går for­gæ­ves til hende.
Hun er også en af de fri­vil­li­ge i kir­kens arran­ge­men­ter i Sog­ne­hu­set. Og hun kun­ne ikke drøm­me om at gå hjem, før der er vasket op, og før alt er ordent­ligt og ryd­de­ligt til næste gang loka­let skal bruges.
For alt dét er der grund til at sige hen­de tak for’et

 

HAN NÆRLÆSER DE POLITISKE DAGSORDENER

Poul Hen­ning Jen­sen – man har pligt til at gå til generalforsamlinger

Poul-Hen­ning Jen­sen har været med i Hal­lens besty­rel­se og for­mand for for­sam­lings­hu­set i Fal­ling, før Git­te Dine­sen over­tog stedet.
Nu er han med i Lokal­rå­det, og er en af dem, der nær­læ­ser de poli­ti­ske dags­or­de­ner på kom­mu­nens hjem­mesi­de, og som pres­ser på for at få tra­fik-for­bed­rin­ger og han tager bil­le­der af f.eks. gyn­ge­sta­ti­ver på kom­mu­nens lege­plads, og tager dem med til udvalgs­for­man­den med krav om at få stol­per­ne skif­tet ud. Han er med i Dan­ske Seni­o­rer, og er også en af de få, der møder op til samt­li­ge gene­ral­for­sam­lin­ger i områ­det. For det har man pligt til, synes han.
Sene­st har han været med til at få ”Spi­se­ven­ner” i gang her i efter­å­ret – og det fort­sæt­ter i for­å­ret med fem fællesspisninger.
For alt det er der grund til at sige tak for’et.
Læs Lokal­po­stens portræt af Poul Hen­ning her

 

 

KALENDER

DANSKE SENIORER
Hver man­dag helt frem til og med 26. april mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. 01. marts er møde­tids­punk­tet kl. 09.30. Men fra 8. marts er det ændret til kl. 13.30.


Hver lør­dag frem mod påske er restau­rant Møl­le­går­dens take away åben fra kl. 10.30 – 15.30 for salg af fri­ske fisk, deli­ka­tes­ser, kaf­fe, varm cacao og dagens kage. Du kan også få et stjer­neskud med hjem. Men det skal bestil­les for­ud på tlf. 86552083

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN
Mor­gensang med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set er aflyst.