KORT NYT

Tid til at søge julehjælp

Hvis du har børn under 18 år og ved, at du af den ene eller den anden grund vil have svært ved at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men til jul, kan du nu søge kir­ken om jule­hjælp.Du skal udfyl­de et ske­ma. Det kan hen­tes her: odder​provsti​.dk ‑Også andre end bør­ne­fa­mi­li­er kan kom­me i betragt­ning, hvis der er en sær­lig grund.Ske­ma­et skal være afle­ve­ret sene­st 23. november. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Og de sid­ste tak for’et-pri­ser gik til…

De sid­ste ”tak for’et”- pri­ser er delt ud – og vi har fået sagt ordent­ligt far­vel til Sus­an­ne. Seks men­ne­sker fra vores loka­l­om­rå­de har fået en figur købt i Gal­le­ri­et på Den Gam­le Sta­tion som et sym­bolsk tak for’et for deres fri­vil­li­ge arbej­de. Man­ge fle­re skul­le have haft – men det rak­te pen­ge­ne ikke til i den­ne omgang. Men pri­sen bli­ver delt ud også til næste år. Uden de man­ge fri­vil­li­ge, kun­ne loka­l­om­rå­det ikke hæn­ge sammen.

HUN BLIVER SVÆR AT ERSTATTE

Sus­an­ne har peget på, at ensom­he­den er et pro­blem – også her i lokalområdet

Sus­an­ne Kjær­s­gaard Søren­sen har været kir­ke­tje­ner i Ørting og Fal­ling gen­nem de sid­ste seks år, men har nu valgt at stop­pe. Og det er – sådan sagt på jysk – træls. 
Hun har ydet langt mere, end hun er ble­vet betalt for. Ingen er gået for­gæ­ves til hen­de. Hun har altid haft øje for men­ne­sker, der i en svær situ­a­tion har haft brug for en lil­le snak, og Sus­an­ne har om nogen gjort opmærk­som på, at også i vores lokal­sam­fund, hvor vi bil­der os ind, at alle ken­der alle, er ensom­he­den et problem.
Bl.a. der­for fik hun star­tet mor­gensang i kir­ken med efter­føl­gen­de kaf­fe og samvær i Sognehuset.
For dét og meget mere er der grund til at sige hen­de tak for’et. Og det gjor­de vi så med et smykke.
Læs Lokal­po­stens portræt af Sus­an­ne her

 

 

DER ER ALTID PLADS TIL FORBEDRINGER

Tho­mas Tikjøb er her og der og alle vegne

Han arbej­der så man­ge timer med at tje­ne pen­ge til ØFUG, at han for længst er holdt op med at tæl­le dem. Han er med i for­be­re­del­ser­ne af det sto­re lop­pe­mar­ked, han er med, når det skal afvik­les – og når der skal ryd­des op.
Han er for­re­st, når Byfe­sten skal plan­læg­ges og afvik­les – og han går ger­ne på sce­nen i tel­tet Sydens Perle.
Tho­mas Tikjøb er her og der og alle vegne.
Uden pen­ge­ne fra lop­pe­mar­ke­det og byfe­sten hav­de det næp­pe været muligt at lave et tip-top fit­ness-rum i Hallen.

Og han insi­ste­rer på eva­lu­e­ring af det hele – for selv når alt går godt, er der altid plads til for­bed­rin­ger – næste år. Han er også for­mand for Ørting Hal­lens besty­rel­se, og arbej­der hele tiden på for­bed­rin­ger, så områ­det har en Hal, der hører til de bedste.
Der er god grund til at sige ham tak for’et.
Læs Lokal­po­stens portræt af Tho­mas her

 

SAMVÆR FOR SENIORER OG ET RYDDELIGT SOGNEHUS

Portræt af mig..ja, ja. Nu kan vi se…

Kir­sten Jør­gen­sen gør ikke meget væsen af sig selv. Enhver snak om mulig­he­den for at lave et portræt af hen­de i Lokal­po­sten, bli­ver pænt afvist med ”ja, nu kan vi se”.
Hun er invol­ve­ret i seni­or-arbej­det i vores områ­de. Hun er for­mand for Tors­dags­klub­ben og Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling, og er med til at arran­ge­re hyg­ge­ef­ter­mid­da­ge med ban­ko, kort­spil, fored­rag og hun er med til at arran­ge­re udflug­ter. Kir­sten har en fin­ger med i det hele til glæ­de for man­ge. Og ingen går for­gæ­ves til hende.
Hun er også en af de fri­vil­li­ge i kir­kens arran­ge­men­ter i Sog­ne­hu­set. Og hun kun­ne ikke drøm­me om at gå hjem, før der er vasket op, og før alt er ordent­ligt og ryd­de­ligt til næste gang loka­let skal bruges.
For alt dét er der grund til at sige hen­de tak for’et

 

HAN NÆRLÆSER DE POLITISKE DAGSORDENER

Poul Hen­ning Jen­sen – man har pligt til at gå til generalforsamlinger

Poul-Hen­ning Jen­sen har været med i Hal­lens besty­rel­se og for­mand for for­sam­lings­hu­set i Fal­ling, før Git­te Dine­sen over­tog stedet.
Nu er han med i Lokal­rå­det, og er en af dem, der nær­læ­ser de poli­ti­ske dags­or­de­ner på kom­mu­nens hjem­mesi­de, og som pres­ser på for at få tra­fik-for­bed­rin­ger og han tager bil­le­der af f.eks. gyn­ge­sta­ti­ver på kom­mu­nens lege­plads, og tager dem med til udvalgs­for­man­den med krav om at få stol­per­ne skif­tet ud. Han er med i Dan­ske Seni­o­rer, og er også en af de få, der møder op til samt­li­ge gene­ral­for­sam­lin­ger i områ­det. For det har man pligt til, synes han.
Sene­st har han været med til at få ”Spi­se­ven­ner” i gang her i efter­å­ret – og det fort­sæt­ter i for­å­ret med fem fællesspisninger.
For alt det er der grund til at sige tak for’et.
Læs Lokal­po­stens portræt af Poul Hen­ning her

 

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

JULGALLERIET

27. – 29. novem­ber hol­der Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion åbent. Fre­dag fra kl. 13 til kl. 17 – lør­dag og søn­dag fra kl. 10 til kl. 16. Cor­o­na-reg­ler­ne bli­ver over­holdt, så husk ansigtsmasken.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Halv­de­len af pen­ge­ne går til ØFUG. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr