KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Og de sid­ste tak for’et-pri­ser gik til…

De sid­ste ”tak for’et”- pri­ser er delt ud – og vi har fået sagt ordent­ligt far­vel til Sus­an­ne. Seks men­ne­sker fra vores loka­l­om­rå­de har fået en figur købt i Gal­le­ri­et på Den Gam­le Sta­tion som et sym­bolsk tak for’et for deres fri­vil­li­ge arbej­de. Man­ge fle­re skul­le have haft – men det rak­te pen­ge­ne ikke til i den­ne omgang. Men pri­sen bli­ver delt ud også til næste år. Uden de man­ge fri­vil­li­ge, kun­ne loka­l­om­rå­det ikke hæn­ge sammen.

HUN BLIVER SVÆR AT ERSTATTE

Sus­an­ne har peget på, at ensom­he­den er et pro­blem – også her i lokalområdet

Sus­an­ne Kjær­s­gaard Søren­sen har været kir­ke­tje­ner i Ørting og Fal­ling gen­nem de sid­ste seks år, men har nu valgt at stop­pe. Og det er – sådan sagt på jysk – træls. 
Hun har ydet langt mere, end hun er ble­vet betalt for. Ingen er gået for­gæ­ves til hen­de. Hun har altid haft øje for men­ne­sker, der i en svær situ­a­tion har haft brug for en lil­le snak, og Sus­an­ne har om nogen gjort opmærk­som på, at også i vores lokal­sam­fund, hvor vi bil­der os ind, at alle ken­der alle, er ensom­he­den et problem.
Bl.a. der­for fik hun star­tet mor­gensang i kir­ken med efter­føl­gen­de kaf­fe og samvær i Sognehuset.
For dét og meget mere er der grund til at sige hen­de tak for’et. Og det gjor­de vi så med et smykke.
Læs Lokal­po­stens portræt af Sus­an­ne her

 

 

DER ER ALTID PLADS TIL FORBEDRINGER

Tho­mas Tikjøb er her og der og alle vegne

Han arbej­der så man­ge timer med at tje­ne pen­ge til ØFUG, at han for længst er holdt op med at tæl­le dem. Han er med i for­be­re­del­ser­ne af det sto­re lop­pe­mar­ked, han er med, når det skal afvik­les – og når der skal ryd­des op.
Han er for­re­st, når Byfe­sten skal plan­læg­ges og afvik­les – og han går ger­ne på sce­nen i tel­tet Sydens Perle.
Tho­mas Tikjøb er her og der og alle vegne.
Uden pen­ge­ne fra lop­pe­mar­ke­det og byfe­sten hav­de det næp­pe været muligt at lave et tip-top fit­ness-rum i Hallen.

Og han insi­ste­rer på eva­lu­e­ring af det hele – for selv når alt går godt, er der altid plads til for­bed­rin­ger – næste år. Han er også for­mand for Ørting Hal­lens besty­rel­se, og arbej­der hele tiden på for­bed­rin­ger, så områ­det har en Hal, der hører til de bedste.
Der er god grund til at sige ham tak for’et.
Læs Lokal­po­stens portræt af Tho­mas her

 

SAMVÆR FOR SENIORER OG ET RYDDELIGT SOGNEHUS

Portræt af mig..ja, ja. Nu kan vi se…

Kir­sten Jør­gen­sen gør ikke meget væsen af sig selv. Enhver snak om mulig­he­den for at lave et portræt af hen­de i Lokal­po­sten, bli­ver pænt afvist med ”ja, nu kan vi se”.
Hun er invol­ve­ret i seni­or-arbej­det i vores områ­de. Hun er for­mand for Tors­dags­klub­ben og Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling, og er med til at arran­ge­re hyg­ge­ef­ter­mid­da­ge med ban­ko, kort­spil, fored­rag og hun er med til at arran­ge­re udflug­ter. Kir­sten har en fin­ger med i det hele til glæ­de for man­ge. Og ingen går for­gæ­ves til hende.
Hun er også en af de fri­vil­li­ge i kir­kens arran­ge­men­ter i Sog­ne­hu­set. Og hun kun­ne ikke drøm­me om at gå hjem, før der er vasket op, og før alt er ordent­ligt og ryd­de­ligt til næste gang loka­let skal bruges.
For alt dét er der grund til at sige hen­de tak for’et

 

HAN NÆRLÆSER DE POLITISKE DAGSORDENER

Poul Hen­ning Jen­sen – man har pligt til at gå til generalforsamlinger

Poul-Hen­ning Jen­sen har været med i Hal­lens besty­rel­se og for­mand for for­sam­lings­hu­set i Fal­ling, før Git­te Dine­sen over­tog stedet.
Nu er han med i Lokal­rå­det, og er en af dem, der nær­læ­ser de poli­ti­ske dags­or­de­ner på kom­mu­nens hjem­mesi­de, og som pres­ser på for at få tra­fik-for­bed­rin­ger og han tager bil­le­der af f.eks. gyn­ge­sta­ti­ver på kom­mu­nens lege­plads, og tager dem med til udvalgs­for­man­den med krav om at få stol­per­ne skif­tet ud. Han er med i Dan­ske Seni­o­rer, og er også en af de få, der møder op til samt­li­ge gene­ral­for­sam­lin­ger i områ­det. For det har man pligt til, synes han.
Sene­st har han været med til at få ”Spi­se­ven­ner” i gang her i efter­å­ret – og det fort­sæt­ter i for­å­ret med fem fællesspisninger.
For alt det er der grund til at sige tak for’et.
Læs Lokal­po­stens portræt af Poul Hen­ning her

 

 

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET