KORT NYT

Tre loka­le stil­ler op

16. novem­ber skal vi til kom­mu­nalvalg.  Fore­lø­big stil­ler tre loka­le op. Det er Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling, der alle­re­de er i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for de kon­ser­va­ti­ve. Og det er John Rosen­høj fra Amstrup, der også alle­re­de har en plads for Dansk Fol­ke­par­ti. Ny er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting, der stil­ler op for Soci­al­de­mo­kra­ter­ne. Først efter par­tiets gene­ral­for­sam­ling ved vi, hvil­ket num­mer på listen han bliver. 

Fire loka­le pro­jek­ter fik penge

Kom­mu­nens lokal­råd har delt ud af pen­ge­ne i fæl­les­pulj­en for pro­jek­ter. Fire pro­jek­ter fra vores områ­de fik pen­ge. Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling sog­ne fik 40.000 kr til et natur­pro­jekt  ved Older­mands­høj­en på Mose­vej.  Fryse­hu­set i Ålstrup, der er lands­by­ens for­sam­lings­hus, fik 4.735 kr til en ny flag­stang. Gyl­ling For­sam­lings­hus fik 40.000 kr til nyt gulv og Gyl­ling Lokal­råd fik 25.000 kr til øget biodiversitet. 

Defi­ni­tion på optimisme

Den nye café på Alrø, der vil sæl­ge pro­duk­ter lavet af bison kød, isv­af­ler samt kaf­fe og kage, tager alle­re­de nu imod bord­be­stil­lin­ger, for­di ejer­ne for­ven­ter at åbne til påske. De håber på, at Met­te Fre­de­rik­sen til den tid har lem­pet Cor­o­­na-restrik­tio­­ner­­ne. Det er måske nok defi­ni­tio­nen på opti­mis­me, men deler du den, kan du bestil­le bord på hjem­mesi­den http://​alrokg​.dk

AURA-pen­ge­ne skal bru­ges til spil

Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling har fået 2000 kr fra Auras Cor­o­na­hjæl­pe­pak­ke. Pen­ge­ne skal bru­ges til køb af spil, der kan bru­ges udendørs. 

For­e­nin­gens akti­vi­te­ter har været luk­ket ned læn­ge, og med­lem­mer­ne sav­ner at være sam­men. Besty­rel­sen håber der­for, at det sidst i febru­ar bli­ver muligt at arran­ge­re gåtu­re, spil på FDF’s sto­re grund og drik­ke kaf­fe sam­men i shelteret. 

Bil­li­ge­re byggegrunde

På den luk­ke­de del af kom­mu­nal­be­sty­rel­sens møde beslut­te­de med­lem­mer­ne at sæt­te pri­sen på de otte byg­ge­grun­de i Sme­­de­­ga­­de-områ­­det i Ørting ned med 15 pro­cent. Kun to af de otte grun­de er på nuvæ­ren­de tids­punkt for­hånds­re­ser­ve­ret. En ejen­doms­mæg­ler har vur­de­ret, at pri­sen var sat for højt.Også byg­ge­grun­de­ne i Gyl­ling og Hund­slund er svæ­re at sæl­ge. Men her er mel­din­gen fra ejen­doms­mæg­le­ren, at pri­ser­ne mat­cher markedet. 

Lokal­rå­det aflyser

Refe­rat fra det sene­ste møde i Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger.Sid­ste i refe­ra­tet er en del dato­er opli­stet. Men for­man­den, Jan Kjær­s­gaard, siger, at møde­r­ne er aflyst til vide­re p.g.a. Cor­o­­na-situ­a­tio­­nen. Hvor­når de kan gen­op­ta­ges afhæn­ger af, om der kom­mer nye restrik­tio­ner for at dæm­me op for Covid-19’s engel­ske mutation. 

Jule­g­ud­stje­ne­ste aflyst

Alle gud­stje­ne­ster er aflyst fra og med 24. decem­ber til 3. janu­ar.Det har menig­heds­rå­det og præ­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tet beslut­tet efter anbe­fa­ling fra biskop­per­ne.De sene­ste dage har været præ­get af meget for­skel­li­ge udmel­din­ger. Først men­te biskop­per­ne, at der skul­le hol­des gud­stje­ne­ster. Så måt­te de kun vare 50 minut­ter – og helst være uden sal­mesang. Sund­heds­sty­rel­sen redu­ce­re­de til 30 minut­ter. Og så sent som for to dage siden sag­de provst Dort­he R. Søren­sen: Kom trygt i kir­ke. Men her i 11. time er alle gud­stje­ne­ster alt­så aflyst. 

Jule­ga­ve til FDF

Por­to­bel­los vel­gø­ren­heds­pro­jekt har delt pen­ge ud, og Ørting-Fal­ling FDF har fået 5000, – kr. Til lyk­ke.Nor­malt bli­ver der lavet en afstem­ning på Face­book, og de tre for­e­nin­ger og klub­ber, der får flest stem­mer, deler pen­ge­ne. Men i dis­se tider er intet nor­malt, så Por­to­bel­lo har beslut­tet, at give 5000, – kr til hver af de fire indstil­le­de for­e­nin­ger. Sid­ste år løb ØFUG med før­ste­plad­sen ved afstemningen. 

Slut med fitness

Fra i mor­gen kl. 16 og frem til i hvert fald 3. janu­ar luk­ker fit­ness i Ørting Hal­len som føl­ge af de nye Cor­o­­na-restrik­tio­­ner. Så for dem, der ikke kan und­væ­re den dag­li­ge træ­ning, er der kun et at gøre: Find løbe­sko­e­ne frem.Hal­lens cafe­te­ria luk­ker også. Jule­træ­er kan sta­dig hen­tes ved Hal­len på søn­dag mel­lem kl. 15 – 17. Men der er hver­ken gløgg eller æbleskiver. 

Jens Peter er sta­dig formand

Jens Peter Peter­sen, som var for­mand for Ørting-Fal­lings menig­heds­råd, fort­sæt­ter som for­mand. Men nu for det fæl­les menig­heds­råd for Fjord­pa­sto­ra­tet, der består af hele seks sog­ne. Nem­lig Ørting, Fal­ling, Gyl­ling, Alrø, Hund­slund og Tor­rild.Næst­for­mand er Tri­ne Bil­le, som er valgt i Hundslund. 

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Ska’ vi sove eller hva’

Hvis du går en tur rundt på Ørting kir­ke­gård, fin­der du en lil­le grav­sten med en meget enkel inskrip­tion: Tak for’et – Cleo. Ingen dato og års­tal for hver­ken fød­sel eller død. Intet efter­navn. Her hvi­ler kvin­den, der ”hav­de en lat­ter så dyb og run­gen­de, at den kun­ne væk­ke Hol­ger Dan­ske”, som der stod i en af de man­ge nekro­lo­ger, da hun i en alder af 84 år døde i 2006. Hun var fol­ke­e­je, for­di hun i ordets bed­ste for­stand var net­op folkelig.

Ellen Sofie Jen­sen – bed­re kendt som Cleo

De sid­ste syv år af livet boe­de hun i Ørting – og her bor hen­des mand og søn stadig.
Cleo – med det bor­ger­li­ge navn Ellen Sofie Jen­sen – begynd­te sin kar­ri­e­re som Bak­kesan­ge­r­in­de. I 25 år stod hun hver som­mer på sce­nen i tel­tet ”Bak­kens Hvi­le”. Og her sang hun bl.a ”ska’ vi sove eller hva’”, som du kan høre her.
Før­ste gang var i 1947, og da var hun så nervøs, at hun sang en oktav dybe­re, end hun nor­malt vil­le gøre. Og dét fæn­ge­de i tel­tet på Bak­ken. Hun blev så beno­vet over det sto­re bifald, at hun rea­ge­re­de med et rav­jysk ”tak for’et”.
Og det sag­de hun hver gang siden.  Også da hun for aller­sid­ste gang opt­rå­d­te offent­ligt. Nem­lig da Bak­kens Hvi­le i 2003 kun­ne fejre 125 års jubilæum. Sid­den­de i sin køre­stol sang hun og holdt bag­ef­ter en brand­ta­le om at behand­le homo­seksu­el­le ordent­ligt. Kar­ri­e­ren begynd­te i tel­tet på Bak­ken – og slut­te­de sam­me sted. Men den hav­de været lang.
Cleo var også sku­e­spil­ler, revy­stjer­ne, fored­rags­hol­der og radio-debattør.

Spørg Bare
I en årræk­ke var hun fast panel-del­ta­ger i radiopro­gram­met “Spørg Bare”.
I pane­let var også poli­ti­ke­ren Erhard Jakob­sen, rej­se­kon­gen Simon Spies og  sku­e­spil­le­ren John Pri­ce. Lyt­ter­ne kun­ne skri­ve ind til pro­gram­met og bede de fire for­hol­de sig til det­te eller hint. Sam­me model som nuti­dens Mads og Monopo­let. I 1969 hav­de pro­gram­met 1,5 mil­li­o­ner lyttere.

John Pri­ce, Simon Spies og Erhardt Jakob­sen – og næsten sym­bolsk Cleo over dem

Den­gang stod for­dom­me­ne om Bak­kens san­ge­r­in­der i kø. Og det smit­te­de af på især Simon Spies og John Pri­ce. Men den ned­sæt­ten­de facon prø­ve­de de kun én gang. For Cleo var på alle måder både intel­li­gent og livs­klog, og egent­lig den mest strin­gent tæn­ken­de af de fire. På Bonan­za har Dan­marks Radio arki­ve­ret en ræk­ke af udsen­del­ser­ne. Dem fin­der du her

Cleo var alle­re­de fol­ke­e­je – ikke mindst for­di hun hav­de med­vir­ket i Dirch Pas­ser-fil­men “Pigen og gre­ven” og i den sven­ske film “Elvira Madi­gan”. Knap så kendt var måske, at hun også spil­le­de med i fle­re Bre­cht-fore­stil­lin­ger på køben­havn­ske tea­tre og Ålborg Teater.
Men spe­ci­elt “Spørg Bare” betød, at der var bud efter hen­de fra hele lan­det som fored­rags­hol­der. Bl.a. holdt hun fored­rag om ung­dom og sex. Hun snak­ke­de lige ud af posen på en måde, der var til at forstå

Ingen poli­ti­ske rævekager
I 1970’erne trak hun sig fra ram­pe­ly­set og flyt­te­de til Djursland. Her åbne­de hun sam­men med Gorm et kaf­fe­hus, der trak et utal af besø­gen­de. En kort over­gang enga­ge­re­de hun sig i lokal­po­li­tik – blev valgt på egen liste. Men hun for­stod ikke det poli­ti­ske spil og gik igen. Cleos natur var ikke til spil og poli­ti­ske rævekager.

Da fami­li­en flyt­te­de til Ørting, var hun alle­re­de ramt af de før­ste af de blod­prop­per, der tvang hen­de ned i en køre­stol. I fle­re år kun­ne vi her i byen se det lil­le optog med Gorm og Hel­muth, der skif­te­des til at skub­be Cleos køre­stol. De hav­de næsten altid føl­ge­skab af en stor, god­mo­di­ge rot­twei­ler og af en lil­le hund, der tit blev så træt, at den måt­te op at køre.
Der var altid tid til en hur­tig bemærk­ning, en lil­le snak og en høj latter.
Cleo var på alle måder ægte – what you see, is what you get. Der­for var hun fol­ke­lig – i ordets bed­ste forstand.
Tak for’et.

 

KALENDER

DANSKE SENIORER
Hver man­dag helt frem til og med 26. april mødes med­lem­mer­ne af for­e­nin­gen Dan­ske Seni­o­rer Ørting-Fal­ling ved Sog­ne­hu­set til fæl­les gåtu­re, spil på FDF-plad­sen og kaf­fe i bål­hyt­ten. 01. marts er møde­tids­punk­tet kl. 09.30. Men fra 8. marts er det ændret til kl. 13.30.


Hver lør­dag frem mod påske er restau­rant Møl­le­går­dens take away åben fra kl. 10.30 – 15.30 for salg af fri­ske fisk, deli­ka­tes­ser, kaf­fe, varm cacao og dagens kage. Du kan også få et stjer­neskud med hjem. Men det skal bestil­les for­ud på tlf. 86552083

SANGEFTERMIDDAGE AFLYSES
San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set den før­ste tirs­dag i måne­den afly­ses helt. For­hå­bent­ligt kan de begyn­de igen 1. september. 

AFLYSTMORGENSANGKIRKEN
Mor­gensang med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set er aflyst.