KORT NYT

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Ska’ vi sove eller hva’

Hvis du går en tur rundt på Ørting kir­ke­gård, fin­der du en lil­le grav­sten med en meget enkel inskrip­tion: Tak for’et – Cleo. Ingen dato og års­tal for hver­ken fød­sel eller død. Intet efter­navn. Her hvi­ler kvin­den, der ”hav­de en lat­ter så dyb og run­gen­de, at den kun­ne væk­ke Hol­ger Dan­ske”, som der stod i en af de man­ge nekro­lo­ger, da hun i en alder af 84 år døde i 2006. Hun var fol­ke­e­je, for­di hun i ordets bed­ste for­stand var net­op folkelig.

Ellen Sofie Jen­sen – bed­re kendt som Cleo

De sid­ste syv år af livet boe­de hun i Ørting – og her bor hen­des mand og søn stadig.
Cleo – med det bor­ger­li­ge navn Ellen Sofie Jen­sen – begynd­te sin kar­ri­e­re som Bak­kesan­ge­r­in­de. I 25 år stod hun hver som­mer på sce­nen i tel­tet ”Bak­kens Hvi­le”. Og her sang hun bl.a ”ska’ vi sove eller hva’”, som du kan høre her.
Før­ste gang var i 1947, og da var hun så nervøs, at hun sang en oktav dybe­re, end hun nor­malt vil­le gøre. Og dét fæn­ge­de i tel­tet på Bak­ken. Hun blev så beno­vet over det sto­re bifald, at hun rea­ge­re­de med et rav­jysk ”tak for’et”.
Og det sag­de hun hver gang siden.  Også da hun for aller­sid­ste gang opt­rå­d­te offent­ligt. Nem­lig da Bak­kens Hvi­le i 2003 kun­ne fejre 125 års jubilæum. Sid­den­de i sin køre­stol sang hun og holdt bag­ef­ter en brand­ta­le om at behand­le homo­seksu­el­le ordent­ligt. Kar­ri­e­ren begynd­te i tel­tet på Bak­ken – og slut­te­de sam­me sted. Men den hav­de været lang.
Cleo var også sku­e­spil­ler, revy­stjer­ne, fored­rags­hol­der og radio-debattør.

Spørg Bare
I en årræk­ke var hun fast panel-del­ta­ger i radiopro­gram­met “Spørg Bare”.
I pane­let var også poli­ti­ke­ren Erhard Jakob­sen, rej­se­kon­gen Simon Spies og  sku­e­spil­le­ren John Pri­ce. Lyt­ter­ne kun­ne skri­ve ind til pro­gram­met og bede de fire for­hol­de sig til det­te eller hint. Sam­me model som nuti­dens Mads og Monopo­let. I 1969 hav­de pro­gram­met 1,5 mil­li­o­ner lyttere.

John Pri­ce, Simon Spies og Erhardt Jakob­sen – og næsten sym­bolsk Cleo over dem

Den­gang stod for­dom­me­ne om Bak­kens san­ge­r­in­der i kø. Og det smit­te­de af på især Simon Spies og John Pri­ce. Men den ned­sæt­ten­de facon prø­ve­de de kun én gang. For Cleo var på alle måder både intel­li­gent og livs­klog, og egent­lig den mest strin­gent tæn­ken­de af de fire. På Bonan­za har Dan­marks Radio arki­ve­ret en ræk­ke af udsen­del­ser­ne. Dem fin­der du her

Cleo var alle­re­de fol­ke­e­je – ikke mindst for­di hun hav­de med­vir­ket i Dirch Pas­ser-fil­men “Pigen og gre­ven” og i den sven­ske film “Elvira Madi­gan”. Knap så kendt var måske, at hun også spil­le­de med i fle­re Bre­cht-fore­stil­lin­ger på køben­havn­ske tea­tre og Ålborg Teater.
Men spe­ci­elt “Spørg Bare” betød, at der var bud efter hen­de fra hele lan­det som fored­rags­hol­der. Bl.a. holdt hun fored­rag om ung­dom og sex. Hun snak­ke­de lige ud af posen på en måde, der var til at forstå

Ingen poli­ti­ske rævekager
I 1970’erne trak hun sig fra ram­pe­ly­set og flyt­te­de til Djursland. Her åbne­de hun sam­men med Gorm et kaf­fe­hus, der trak et utal af besø­gen­de. En kort over­gang enga­ge­re­de hun sig i lokal­po­li­tik – blev valgt på egen liste. Men hun for­stod ikke det poli­ti­ske spil og gik igen. Cleos natur var ikke til spil og poli­ti­ske rævekager.

Da fami­li­en flyt­te­de til Ørting, var hun alle­re­de ramt af de før­ste af de blod­prop­per, der tvang hen­de ned i en køre­stol. I fle­re år kun­ne vi her i byen se det lil­le optog med Gorm og Hel­muth, der skif­te­des til at skub­be Cleos køre­stol. De hav­de næsten altid føl­ge­skab af en stor, god­mo­di­ge rot­twei­ler og af en lil­le hund, der tit blev så træt, at den måt­te op at køre.
Der var altid tid til en hur­tig bemærk­ning, en lil­le snak og en høj latter.
Cleo var på alle måder ægte – what you see, is what you get. Der­for var hun fol­ke­lig – i ordets bed­ste forstand.
Tak for’et.

 

KALENDER

LOPPEMARKED ALRØ RUNDT

27. – 28. maj kl. 10 – 16 beg­ge dage hol­der Alrø lop­pe­mar­ked. Der vil være boder over hele øen.

PINSE GARAGESALG

28.maj kl. 10 – 15 fejrer børn og voks­ne i Gyl­ling pin­sen med gara­ge­salg. Der vil være boder over hele landsbyen.

CIRKUSHALLEN

04. juni kl. 15 er Cir­kus Mascot i Ørting Hal­len med fore­stil­lin­gen “Glad i låget”. Det er cir­kus i bør­ne­høj­de for hele fami­li­en. Bil­let­ter kan købes her

GRUNDLOVSFEST VED MØLLEN
05. juni fra kl. 14 – 17 invi­te­rer Katja Ive­søe og Kas­per Toms­høj til grund­lovs­fest ved Gyl­ling Møl­le. Taler og underholdning. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.