KORT NYT

Menig­heds­rå­det er dørvogtere

Hvis du er vant til at gå i kir­ke jule­af­ten, så skal du hjem­me­fra i god tid, hvis du ikke vil risi­ke­re at bli­ve afvist i døren. Her står et med­lem af menig­heds­rå­det og age­rer dør­vog­ter. D.v.s. luk­ker de hel­di­ge ind og afvi­ser de uhel­di­ge. På grund af afstands–  og kva­drat­me­ter­krav må antal­let af kir­ke­gæn­ge­re jule­af­ten reduceres. 

De to præ­ster i Fjord­pa­sto­ra­tet har beslut­tet at hol­de en gud­stje­ne­ste i alle seks kir­ker den 24. dec. I Ørting er det alle­re­de kl 13. på Alrø kl. 14.30 og i Fal­ling kl. 16. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Ska’ vi sove eller hva’

Hvis du går en tur rundt på Ørting kir­ke­gård, fin­der du en lil­le grav­sten med en meget enkel inskrip­tion: Tak for’et – Cleo. Ingen dato og års­tal for hver­ken fød­sel eller død. Intet efter­navn. Her hvi­ler kvin­den, der ”hav­de en lat­ter så dyb og run­gen­de, at den kun­ne væk­ke Hol­ger Dan­ske”, som der stod i en af de man­ge nekro­lo­ger, da hun i en alder af 84 år døde i 2006. Hun var fol­ke­e­je, for­di hun i ordets bed­ste for­stand var net­op folkelig.

Ellen Sofie Jen­sen – bed­re kendt som Cleo

De sid­ste syv år af livet boe­de hun i Ørting – og her bor hen­des mand og søn stadig.
Cleo – med det bor­ger­li­ge navn Ellen Sofie Jen­sen – begynd­te sin kar­ri­e­re som Bak­kesan­ge­r­in­de. I 25 år stod hun hver som­mer på sce­nen i tel­tet ”Bak­kens Hvi­le”. Og her sang hun bl.a ”ska’ vi sove eller hva’”, som du kan høre her.
Før­ste gang var i 1947, og da var hun så nervøs, at hun sang en oktav dybe­re, end hun nor­malt vil­le gøre. Og dét fæn­ge­de i tel­tet på Bak­ken. Hun blev så beno­vet over det sto­re bifald, at hun rea­ge­re­de med et rav­jysk ”tak for’et”.
Og det sag­de hun hver gang siden.  Også da hun for aller­sid­ste gang opt­rå­d­te offent­ligt. Nem­lig da Bak­kens Hvi­le i 2003 kun­ne fejre 125 års jubilæum. Sid­den­de i sin køre­stol sang hun og holdt bag­ef­ter en brand­ta­le om at behand­le homo­seksu­el­le ordent­ligt. Kar­ri­e­ren begynd­te i tel­tet på Bak­ken – og slut­te­de sam­me sted. Men den hav­de været lang.
Cleo var også sku­e­spil­ler, revy­stjer­ne, fored­rags­hol­der og radio-debattør.

Spørg Bare
I en årræk­ke var hun fast panel-del­ta­ger i radiopro­gram­met “Spørg Bare”.
I pane­let var også poli­ti­ke­ren Erhard Jakob­sen, rej­se­kon­gen Simon Spies og  sku­e­spil­le­ren John Pri­ce. Lyt­ter­ne kun­ne skri­ve ind til pro­gram­met og bede de fire for­hol­de sig til det­te eller hint. Sam­me model som nuti­dens Mads og Monopo­let. I 1969 hav­de pro­gram­met 1,5 mil­li­o­ner lyttere.

John Pri­ce, Simon Spies og Erhardt Jakob­sen – og næsten sym­bolsk Cleo over dem

Den­gang stod for­dom­me­ne om Bak­kens san­ge­r­in­der i kø. Og det smit­te­de af på især Simon Spies og John Pri­ce. Men den ned­sæt­ten­de facon prø­ve­de de kun én gang. For Cleo var på alle måder både intel­li­gent og livs­klog, og egent­lig den mest strin­gent tæn­ken­de af de fire. På Bonan­za har Dan­marks Radio arki­ve­ret en ræk­ke af udsen­del­ser­ne. Dem fin­der du her

Cleo var alle­re­de fol­ke­e­je – ikke mindst for­di hun hav­de med­vir­ket i Dirch Pas­ser-fil­men “Pigen og gre­ven” og i den sven­ske film “Elvira Madi­gan”. Knap så kendt var måske, at hun også spil­le­de med i fle­re Bre­cht-fore­stil­lin­ger på køben­havn­ske tea­tre og Ålborg Teater.
Men spe­ci­elt “Spørg Bare” betød, at der var bud efter hen­de fra hele lan­det som fored­rags­hol­der. Bl.a. holdt hun fored­rag om ung­dom og sex. Hun snak­ke­de lige ud af posen på en måde, der var til at forstå

Ingen poli­ti­ske rævekager
I 1970’erne trak hun sig fra ram­pe­ly­set og flyt­te­de til Djursland. Her åbne­de hun sam­men med Gorm et kaf­fe­hus, der trak et utal af besø­gen­de. En kort over­gang enga­ge­re­de hun sig i lokal­po­li­tik – blev valgt på egen liste. Men hun for­stod ikke det poli­ti­ske spil og gik igen. Cleos natur var ikke til spil og poli­ti­ske rævekager.

Da fami­li­en flyt­te­de til Ørting, var hun alle­re­de ramt af de før­ste af de blod­prop­per, der tvang hen­de ned i en køre­stol. I fle­re år kun­ne vi her i byen se det lil­le optog med Gorm og Hel­muth, der skif­te­des til at skub­be Cleos køre­stol. De hav­de næsten altid føl­ge­skab af en stor, god­mo­di­ge rot­twei­ler og af en lil­le hund, der tit blev så træt, at den måt­te op at køre.
Der var altid tid til en hur­tig bemærk­ning, en lil­le snak og en høj latter.
Cleo var på alle måder ægte – what you see, is what you get. Der­for var hun fol­ke­lig – i ordets bed­ste forstand.
Tak for’et.

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr