KORT NYT

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler. 

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab. 

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde. 

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for. 

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger. 

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

Fra i dag sej­ler cykel­fær­gen igen fra Alrøs syd­spids, og turen over øen er en ople­vel­se i sig selv

I dag tager cykel­fær­gen ”Lil­le Hjar­nø” mel­lem Alrø og Hjar­nø fat på en ny sæson.

Frem til 25. juni sej­ler den kun i wee­ken­der­ne. Men fra den 27. juni og frem til 14. august sej­ler den hver dag. Det er høj­sæ­son, og der­for koster en bil­let til en vok­sen 75 kr. Men så får man også cyk­len med, og man kan kom­me helt til Snap­tun. Bil­let­ten gæl­der nem­lig også til fær­gen mel­lem Hjar­nø og Snaptun.

Fra lør­dag og frem til 25. juni koster bil­let­ten kun 50 kr.

Fær­gen sej­ler fra Alrøs syd­spids. Du kan se tids­punk­ter­ne her og også bestil­le billetter.

Men selv hvis det ikke lige er Hjar­nø, der står på wee­kend-pro­gram­met, er en cykel­tur til Alrø en af de glæ­der, der ikke behø­ver at koste man­ge pen­ge, og der er nok at se på.

Tag turen gen­nem Amstrup, og rul ned ad bak­ken gen­nem udgrav­nin­gen med de høje skræn­ter på beg­ge sider.  Her blev jord gra­vet ud til den dæm­ning, der fra 1931 for­bandt Alrø med fast­lan­det. ( læs her). Der­af nav­net. Stop ved dæm­nin­gen og tag et kig på de kite-sur­fe­re, som med garan­ti er ude, hvis der er den mind­ste blæst.

Når du har kryd­set dæm­nin­gen, ser du til ven­stre pol­ler­ne: Til­gro­e­de san­drev­ler, som lig­ger i et 43 hektar stort fuglebeskyttelsesområde.

IKKE SYREROCKMEN ET SAGN

Et af de før­ste huse på høj­re hånd har nav­net Alru­ne. Hører du til den alders­grup­pe, der straks vil høre Alru­ne Rods syrero­ck i dit øre, bli­ver du skuf­fet. Alru­ne er knyt­tet til Alrø. Histo­ri­en er, at da Alru­ne blev gift med vikin­ge­høv­din­gen Hjar­ne, som boe­de på Hjar­nes Ø, foræ­re­de han hen­de Alru­nes Ø. Sam­men fik de søn­nen Lave, og han skul­le da ikke mang­le en ø. Så på den måde fik øer­ne i Hor­sens fjord nav­ne­ne Hjar­nø, Alrø og Endela­ve. Det er en god histo­rie – blot synd den ikke har hold i virkeligheden.

MORTEN KORCH
Kør vide­re til Alrø By med de små istand­s­at­te bin­dings­værks-huse. Her er stokro­se-idyl, der vil noget. Nog­le vil kal­de det Mor­ten Korch-idyl. Og for­fat­te­ren, som i før­ste halv­del af det for­ri­ge århund­re­de var den mest læste, har da også i peri­o­der opholdt sig på øen, hvor hans bror var sko­le­læ­rer. Fle­re af hans 123 bøger er fil­ma­ti­se­ret – med Poul Rei­chhardt, Ib Mos­sin… Hans bøger – og film – fore­gik som regel i det gam­le bon­de­mil­jø, og skil­dre­de altid kam­pen mel­lem det onde og det gode. Ikke over­ra­sken­de sej­re­de det gode altid, og alt end­te lyk­ke­ligt. Der er dem, der kan gen­ken­de Alrø i fle­re af Korch’s roma­ner – for på øen fin­der vi både Møl­le­går­den og Bak­ke­går­den. Men det gør man også man­ge andre ste­der i landet.

SER STORT FORBUD

Foto: Annet­te Præstegaard

Den lil­le Alrø kir­ke med det næsten nye klok­ketårn lig­ger til ven­stre. Når kir­ke­klok­ken rin­ger en time, kan det høres over hele øen, og så ved alle, der har været et døds­fald. På Alrø dør ingen ube­mær­ket.
Ring­nin­gen er et levn fra den katol­ske tid – og blev for­budt ved refor­ma­tio­nen. Men det har bebo­er­ne på Alrø set stort på.
Stop op og gå ind i kir­ken, som er åben i dag­ti­mer­ne, hvis den ikke er i brug.
Her kan du bl.a. se – hvad der kal­des moder­ne kir­ke­kunst. Det er kunst­ne­ren Adam Becher, der har ny-udsmyk­ket præ­di­ke­sto­len. De tre male­ri­er er lavet med maling, hvori der ind­går tang, okker og per­lemor fun­det på stran­den på øen. Da man ikke uden vide­re må ændre på noget som helst i en fre­det kir­ke, er de tre male­ri­er mon­te­ret på en sådan måde, at de kan fjer­nes uden besvær.
Kir­ken vir­ker så lil­le set ude fra – men den kan fak­tisk rum­me 90 mennesker.

FORSAMLINGSHUS FOR BEBOERNE

Ikke langt fra kir­ken – sta­dig på ven­stre hånd – lig­ger Alrøs for­sam­lings­hus, som i sin tid var en del af den gam­le sko­le. Her hol­der bebo­er­ne fester – som­mer­fest, høst­fest, jule­træ – og det er her øen’s ons­dags­klub hol­der til. Det er en klub for voks­ne, der mødes i vin­ter­hal­vå­ret, drik­ker en kop kaf­fe sam­men, laver hob­by­ar­bej­der og spil­ler bob eller bad­min­ton. Ved for­sam­lings­hu­set lig­ger ”spor­ten”, som er i brug i som­mer­ti­den. Her er ikke noget at se for lokal-turi­ster – men man kan glæ­de sig over, at øens bebo­e­re – som i Gyl­ling – har for­må­et at beva­re for­sam­lings­hu­set som et sted for et fæl­les­skab.
I den gam­le sko­le ved siden af for­sam­lings­hu­set fin­der du Gal­le­ri Myn­s­ter, som med kon­cer­ter og udstil­lin­ger er udnævnt til at være Dan­marks mind­ste kul­tur­hus. Gal­le­ri­et er åbent i wee­ken­der­ne, og det koster ikke noget at kigge.

foto: Lars Aarø

Fort­sæt på Alrø­vej ad den lidt snørk­le­de vej til du kom­mer til den gam­le damp­skibs­bro, hvor den lil­le cykel­fær­ge læg­ger til. Det sid­ste styk­ke af vej­en kører du langs van­det og den lil­le strand. Ved bro­en er der to toilet­ter og bor­de og bæn­ke med gra­tis syn til andre små øer i Hor­sens Fjord. Det er et godt sted at ind­ta­ge med­bragt mad og drikke.

GODT STED TIL FUGLEKIK

På vej­en til­ba­ge kan du lige ved Møl­le­går­den køre ned ad Stre­vels­ho­ved­vej, som fører ned til det gam­le fær­ge­sted. Fær­gen var en robåd, som øens bebo­e­re før dæm­nin­gen kom måt­te benyt­te, når de skul­le til fast­lan­det. (Læs her)

Her er aldrig man­ge men­ne­sker ved stran­den. Måske for­di den snor­li­ge vej der­ned er lidt kede­lig. Men det er et godt sted at se nog­le af øens man­ge fugle.

Til­ba­ge igen på Alrø­vej fin­der du til ven­stre efter kir­ken Æsken. Det er ikke den århu­si­an­ske Ven­stre­fløjs gam­le stamværts­hus Æsken, der er flyt­tet til øen. Det er der­i­mod en butik, der på hyl­der­ne har pro­duk­ter frem­stil­let af områ­dets man­ge kunst­hånd­vær­ke­re. Her er noget for enhver pen­ge­pung. Butik­ken er åben fra 13 – 17 i wee­ken­der­ne frem til sko­ler­nes som­mer­fe­rie, hvor den er åben hver dag.

VADEGRUNDEN HAR TÆNKEBÆNK

Hvis du har mod på fle­re af de gra­tis glæ­der, så skul­le du på hjemvej­en tage rundt om Vade­grun­den og se solen gå ned.

Vade­grun­den er ste­det, hvor bebo­er­ne på Alrø ved lavvan­de i Ler­d­rup­bug­ten kør­te med heste­vogn, red eller vade­de til fast­lan­det – før dæm­nin­gen blev byg­get fær­dig i 1931.  Når du kom­mer gen­nem Amstrup, så kør helt op til Brand­by­ge­gård. Tag vej­en til høj­re mod Gyl­ling. drej så til ven­stre mod Ler­d­rup. Drej til høj­re ved Lin­de­næs­vej og bliv på den, til du møder Man­te­len­vej. Her er en grus­vej, som fører ned til Vade­grun­den, hvor der er en bænk. På Møn fin­der man fle­re ste­der langs kysten “tæn­ke­bæn­ke”, hvor man kan sid­de og nyde roen, mens man kig­ger ud over van­det. Bæn­ken ved Vade­grun­den ind­by­der også til at lade tan­ker­ne fly­ve, mens du ser solen gå ned over ø, du net­op har besøgt.

Når du tager cyk­len for at tage hjem, har du haft en dag, der ikke har kostet en bøjet tokro­ne – men alli­ge­vel med natu­ro­p­le­vel­ser, kul­tu­rel­le ople­vel­ser og en del af vores fæl­les historie.

Næste gang kan du tage fær­gen til Hjarnø.

KALENDER

BYFESTGYLLING

15. – 17. juni er der byfest i Gyl­ling. Pro­gram for alle tre dage kan ses her

15 ÅR MED GITTE

18. juni kl. 12 – ? invi­te­rer Git­te Dine­sen fami­lie, ven­ner, bekend­te, for­ret­nings­for­bin­del­ser, nabo­er… kort sagt: alle – til at kom­me og være med til at fejre 15. års jubilæ­et i Falling. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.