KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Han er ikke par­ti-sol­dat og er langt fra enig i alt. Men han søger indflydelse

Ældre men­ne­skers hjem skal ikke ople­ves som en banegård

Ikke min­dre end seks men­ne­sker fra vores områ­de stil­ler op til kom­mu­nalval­get
16. novem­ber. De vil bli­ve bedt om her i Lokal­po­sten at for­tæl­le væl­ger­ne,
på hvil­ke tre områ­der de vil arbej­de for, at der er sket mar­kan­te for­bed­rin­ger om
fire år, hvis de bli­ver valgt. Des­u­den vil de bli­ve bedt om at tage stil­ling til en

Kat­te­gat­for­bin­del­se.
Den før­ste af de seks er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting.

Jan Kjær­s­gaard har kun været med­lem af Soci­al­de­mo­kra­ti­et i min­dre end to år, men nu stil­ler han op for par­ti­et til kom­mu­nalval­get i novem­ber.
”Jeg har altid stemt på par­ti­et”, siger han. ”Bort­set fra da soci­al­de­mo­kra­ter­ne var med til at luk­ke Ørting-Fal­ling Cen­tralsko­len – da var jeg godt nok sur på dem. Jeg kom­mer fra et arbej­der­hjem, men hver­ken min far eller mor var dog poli­tisk aktive”.

OM FIRE ÅR

Han er ikke par­ti­sol­da­ten, der er enig i alt. F.eks. er han imod en Kat­te­gat­for­bin­del­se, og han er hel­ler ikke enig i den ændre­de ind­van­drer­po­li­tik, hvor par­ti­et er tæt på at have over­ha­let Dansk Fol­ke­par­ti. Men som han siger – ”man kan ikke være enig i alt, men man skal være enig i det meste”.  I novem­ber gæl­der det kommunalpolitikken. 

Bli­ver Jan valgt, vil han ger­ne om fire år kun­ne se til­ba­ge på, at han har med­vir­ket til at ska­be et bed­re sam­ar­bej­de mel­lem kom­mu­nens 12 lokal­råd, embeds­mæn­de­ne og poli­ti­ker­ne, at vi i har et vel­fun­ge­ren­de 10. klas­se cen­ter og at alle kan se frem til en tryg alderdom.

TRYG ALDERDOM

”Da mine svi­ger­for­æl­dre fik hjem­me­hjælp, hav­de de en følel­se af at deres hus var ble­vet en bane­gård, for for­skel­li­ge men­ne­sker kom hele tiden, og fæl­les for dem var, at de hav­de ikke tid. Det sam­me hører jeg fra andre. Det må kun­ne gøres bed­re. Selv­føl­ge­lig kan det ikke være den sam­me hjem­me­hjæl­per, der kom­mer alle dage på alle tids­punk­ter. Men det kan gøres mere sta­bilt. Og jeg tror også på, der kan hen­tes res­sour­cer ved at fjer­ne minut tyran­ni med regi­stre­ring af alt. Der er aldrig reg­net på, hvor megen tid det tager fra de ældre. Så det er på tide”.

Med til tryg­hed hører også, at man kan bli­ve i det mil­jø, man kender.

Jan Kjær­s­gaard – vi skal have fle­re leje­bo­li­ger i landsbyerne

”Det er bl.a. der­for, vi skal have fle­re leje­bo­li­ger i land­di­strik­ter­ne, som huser 44 pro­cent af kom­mu­nens bebo­e­re”, siger Jan. ”Når huset og haven bli­ver for stor, skal man have mulig­hed for at flyt­te i en min­dre bolig og bli­ve i det kend­te områ­de. Kom­me i den klub, hvor man er vant til at kom­me. Møde de men­ne­sker, man er vant til at møde”.
I dag er ældre men­ne­sker nødt til at flyt­te til Odder. Det er ikke rime­ligt, mener Jan – det er ikke ret OK. ”Det er da rig­tigt, at vi her i Ørting har haft to små ældre­bo­li­ger, som ingen vil­le bo”, siger han. ”Det for­tæl­ler ikke noget om beho­vet. De blev byg­get for snart 50 år siden, da vi fik ple­je­hjem­met, som Fon­den Ørting nu ejer. Bebo­er­ne hav­de kun små værel­ser, og sådan vil­le ingen drøm­me om at byg­ge i dag. På sam­me måde med ældre­bo­li­ger­ne. Vi skal have ordent­li­ge leje­bo­li­ger i lands­by­er­ne, hvor også unge kan bo”.

VELFUNGERENDE 10. KLASSE

Også de unge vil få Jan Kjær­s­gaards bevå­gen­hed, hvis han bli­ver valgt ind i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen. Især unge, som har brug for en afkla­ring af deres uddan­nel­ses-ønsker og mulig­he­der. Han vil arbej­de for et vel­fun­ge­ren­de 10. klas­se center.

”Vores tre dren­ge har for år til­ba­ge taget 10. klas­se i Odder, og alle tre hav­de gavn af at få hjælp til at fin­de ud af, hvad de skul­le. Om de vil­le fort­sæt­te med en fag­lig uddan­nel­se – og i givet fald hvil­ken – eller om de vil­le i gym­na­si­et. Men i år har kun 32 ele­ver valgt at tage 10. klas­se i Odder. End­nu fle­re tager til Skan­der­borg. Sik­kert for­di de der har man­ge fle­re valg­mu­lig­he­der, og 10. klas­se er ikke pla­ce­ret i en fol­ke­sko­le. I Skan­der­borg er ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne sam­let sam­me sted. Noget lig­nen­de kan vi lave i Odder og f.eks. sat­se på sam­ar­bej­de med loka­le virk­som­he­der om for­skel­li­ge prak­tik­for­løb. Det er også i virk­som­he­der­nes inter­es­se. For om få år vil der være man­gel på fag­lært arbejds­kraft. Og når det dre­jer sig om de bog­li­ge uddan­nel­ser, kan vi sam­ar­bej­de med gym­na­si­et i Odder. Det vil jeg arbej­de for, at vi har om fire år”.

BEDRE FOKUS OPLANDET

Det tred­je felt, hvor Jan ger­ne ser mar­kan­te for­bed­rin­ger om fire år, er kom­mu­nal­be­sty­rel­sens og for­valt­nin­gens fokus på oplan­det. Hans fami­lie har boet i Ørting siden 1998. De har – som 44 pro­cent af kom­mu­nens ind­byg­ge­re – valgt at bo uden for hvad de på Råd­hu­set kal­der kom­mu­ne­cen­tret: Odder by. Og som man­ge andre bor­ge­re mener han, at der skal mere fokus på oplan­det. Han er på 7. år for­mand for Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne, og er der­u­d­over koor­di­na­tor for samt­li­ge 12 lokal­råd i kom­mu­nen. Han mener ikke, at sam­ar­bej­det mel­lem lokal­råd, for­valt­ning og poli­ti­ke­re er opti­malt, og det vil han ger­ne gøre noget ved.

Tunø har eget ø udvalg, som ger­ne tager fær­gen fra Hou til øen

”Jeg vil ger­ne have opret­tet et land­di­strikt­s­ud­valg, som kom­mu­nen har et ø‑udvalg for Tunø ale­ne. I 2020 holdt udval­get fem møder, hvor emner som bosæt­ning, fær­ge­for­bin­del­se, turis­me, stør­re pro­jek­ter på øen osv er ble­vet dis­ku­te­ret og løs­nin­ger fun­det. Det er godt for Tunø. Det sam­me vil jeg ger­ne have for land­di­strik­ter­ne. De 12 lokal­råd har to årli­ge møder med poli­ti­ke­re og for­valt­ning – et med udval­get for Miljø‑, Tek­nik- og kli­ma. Og et dia­log­mø­de med borg­meste­ren og de poli­ti­ke­re, der har lyst til at del­ta­ge. Møde­r­ne varer to timer – incl. kaf­fe og ori­en­te­ring fra de enkel­te lokal­råd om arbej­det. Sid­ste år blev alle møder dog aflyst p.g.a Cor­o­na. De 12 lokal­råd har i år fået 100.000 kr mere, så de nu råder over 350.000 kr til pro­jek­ter i lands­by­er­ne. Det er fint, men jeg vil ger­ne have et fast udvalg, hvor pro­ble­mer af enhver art kan bli­ve dis­ku­te­ret med hen­blik på løs­nin­ger. Vi hører, at kom­mu­nen vil bor­ge­r­ind­dra­gel­se i beslut­nings­pro­ces­ser­ne. Lad os få den på en måde, så bor­ger­ne reelt bli­ver inddraget”

HOLDER IKKE MUND

At Jan Kjær­s­gaard spe­ci­elt frem­hæ­ver land­di­strik­ter­ne, de ældre og de unge, der skal væl­ge deres vej i livet, bety­der ikke, at han agter at hol­de mund, når det gæl­der soci­a­l­om­rå­det i øvrigt, idræt og kul­tur eller alle de andre politikområder.

”Jeg har haft man­ge år med fri­vil­ligt arbej­de”, siger han. ”Og de har lært mig en hel del. I alle mine år på arbejds­mar­ke­det har jeg haft til­lids­funk­tio­ner for mine kol­le­ger, så kom­mu­nens arbejds­mar­kedspo­li­tik­ken er også mit felt. Men om fire år – hvis jeg bli­ver valgt – vil jeg ger­ne kun­ne se til­ba­ge på mar­kan­te ændrin­ger på de tre hovedområder”.

Her kan du læse et portræt af Jan Kjærsgaard

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.