KORT NYT

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling. 

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra. 

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Han er ikke par­ti-sol­dat og er langt fra enig i alt. Men han søger indflydelse

Ældre men­ne­skers hjem skal ikke ople­ves som en banegård

Ikke min­dre end seks men­ne­sker fra vores områ­de stil­ler op til kom­mu­nalval­get
16. novem­ber. De vil bli­ve bedt om her i Lokal­po­sten at for­tæl­le væl­ger­ne,
på hvil­ke tre områ­der de vil arbej­de for, at der er sket mar­kan­te for­bed­rin­ger om
fire år, hvis de bli­ver valgt. Des­u­den vil de bli­ve bedt om at tage stil­ling til en

Kat­te­gat­for­bin­del­se.
Den før­ste af de seks er Jan Kjær­s­gaard fra Ørting.

Jan Kjær­s­gaard har kun været med­lem af Soci­al­de­mo­kra­ti­et i min­dre end to år, men nu stil­ler han op for par­ti­et til kom­mu­nalval­get i novem­ber.
”Jeg har altid stemt på par­ti­et”, siger han. ”Bort­set fra da soci­al­de­mo­kra­ter­ne var med til at luk­ke Ørting-Fal­ling Cen­tralsko­len – da var jeg godt nok sur på dem. Jeg kom­mer fra et arbej­der­hjem, men hver­ken min far eller mor var dog poli­tisk aktive”.

OM FIRE ÅR

Han er ikke par­ti­sol­da­ten, der er enig i alt. F.eks. er han imod en Kat­te­gat­for­bin­del­se, og han er hel­ler ikke enig i den ændre­de ind­van­drer­po­li­tik, hvor par­ti­et er tæt på at have over­ha­let Dansk Fol­ke­par­ti. Men som han siger – ”man kan ikke være enig i alt, men man skal være enig i det meste”.  I novem­ber gæl­der det kommunalpolitikken. 

Bli­ver Jan valgt, vil han ger­ne om fire år kun­ne se til­ba­ge på, at han har med­vir­ket til at ska­be et bed­re sam­ar­bej­de mel­lem kom­mu­nens 12 lokal­råd, embeds­mæn­de­ne og poli­ti­ker­ne, at vi i har et vel­fun­ge­ren­de 10. klas­se cen­ter og at alle kan se frem til en tryg alderdom.

TRYG ALDERDOM

”Da mine svi­ger­for­æl­dre fik hjem­me­hjælp, hav­de de en følel­se af at deres hus var ble­vet en bane­gård, for for­skel­li­ge men­ne­sker kom hele tiden, og fæl­les for dem var, at de hav­de ikke tid. Det sam­me hører jeg fra andre. Det må kun­ne gøres bed­re. Selv­føl­ge­lig kan det ikke være den sam­me hjem­me­hjæl­per, der kom­mer alle dage på alle tids­punk­ter. Men det kan gøres mere sta­bilt. Og jeg tror også på, der kan hen­tes res­sour­cer ved at fjer­ne minut tyran­ni med regi­stre­ring af alt. Der er aldrig reg­net på, hvor megen tid det tager fra de ældre. Så det er på tide”.

Med til tryg­hed hører også, at man kan bli­ve i det mil­jø, man kender.

Jan Kjær­s­gaard – vi skal have fle­re leje­bo­li­ger i landsbyerne

”Det er bl.a. der­for, vi skal have fle­re leje­bo­li­ger i land­di­strik­ter­ne, som huser 44 pro­cent af kom­mu­nens bebo­e­re”, siger Jan. ”Når huset og haven bli­ver for stor, skal man have mulig­hed for at flyt­te i en min­dre bolig og bli­ve i det kend­te områ­de. Kom­me i den klub, hvor man er vant til at kom­me. Møde de men­ne­sker, man er vant til at møde”.
I dag er ældre men­ne­sker nødt til at flyt­te til Odder. Det er ikke rime­ligt, mener Jan – det er ikke ret OK. ”Det er da rig­tigt, at vi her i Ørting har haft to små ældre­bo­li­ger, som ingen vil­le bo”, siger han. ”Det for­tæl­ler ikke noget om beho­vet. De blev byg­get for snart 50 år siden, da vi fik ple­je­hjem­met, som Fon­den Ørting nu ejer. Bebo­er­ne hav­de kun små værel­ser, og sådan vil­le ingen drøm­me om at byg­ge i dag. På sam­me måde med ældre­bo­li­ger­ne. Vi skal have ordent­li­ge leje­bo­li­ger i lands­by­er­ne, hvor også unge kan bo”.

VELFUNGERENDE 10. KLASSE

Også de unge vil få Jan Kjær­s­gaards bevå­gen­hed, hvis han bli­ver valgt ind i kom­mu­nal­be­sty­rel­sen. Især unge, som har brug for en afkla­ring af deres uddan­nel­ses-ønsker og mulig­he­der. Han vil arbej­de for et vel­fun­ge­ren­de 10. klas­se center.

”Vores tre dren­ge har for år til­ba­ge taget 10. klas­se i Odder, og alle tre hav­de gavn af at få hjælp til at fin­de ud af, hvad de skul­le. Om de vil­le fort­sæt­te med en fag­lig uddan­nel­se – og i givet fald hvil­ken – eller om de vil­le i gym­na­si­et. Men i år har kun 32 ele­ver valgt at tage 10. klas­se i Odder. End­nu fle­re tager til Skan­der­borg. Sik­kert for­di de der har man­ge fle­re valg­mu­lig­he­der, og 10. klas­se er ikke pla­ce­ret i en fol­ke­sko­le. I Skan­der­borg er ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne sam­let sam­me sted. Noget lig­nen­de kan vi lave i Odder og f.eks. sat­se på sam­ar­bej­de med loka­le virk­som­he­der om for­skel­li­ge prak­tik­for­løb. Det er også i virk­som­he­der­nes inter­es­se. For om få år vil der være man­gel på fag­lært arbejds­kraft. Og når det dre­jer sig om de bog­li­ge uddan­nel­ser, kan vi sam­ar­bej­de med gym­na­si­et i Odder. Det vil jeg arbej­de for, at vi har om fire år”.

BEDRE FOKUS OPLANDET

Det tred­je felt, hvor Jan ger­ne ser mar­kan­te for­bed­rin­ger om fire år, er kom­mu­nal­be­sty­rel­sens og for­valt­nin­gens fokus på oplan­det. Hans fami­lie har boet i Ørting siden 1998. De har – som 44 pro­cent af kom­mu­nens ind­byg­ge­re – valgt at bo uden for hvad de på Råd­hu­set kal­der kom­mu­ne­cen­tret: Odder by. Og som man­ge andre bor­ge­re mener han, at der skal mere fokus på oplan­det. Han er på 7. år for­mand for Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling Sog­ne, og er der­u­d­over koor­di­na­tor for samt­li­ge 12 lokal­råd i kom­mu­nen. Han mener ikke, at sam­ar­bej­det mel­lem lokal­råd, for­valt­ning og poli­ti­ke­re er opti­malt, og det vil han ger­ne gøre noget ved.

Tunø har eget ø udvalg, som ger­ne tager fær­gen fra Hou til øen

”Jeg vil ger­ne have opret­tet et land­di­strikt­s­ud­valg, som kom­mu­nen har et ø‑udvalg for Tunø ale­ne. I 2020 holdt udval­get fem møder, hvor emner som bosæt­ning, fær­ge­for­bin­del­se, turis­me, stør­re pro­jek­ter på øen osv er ble­vet dis­ku­te­ret og løs­nin­ger fun­det. Det er godt for Tunø. Det sam­me vil jeg ger­ne have for land­di­strik­ter­ne. De 12 lokal­råd har to årli­ge møder med poli­ti­ke­re og for­valt­ning – et med udval­get for Miljø‑, Tek­nik- og kli­ma. Og et dia­log­mø­de med borg­meste­ren og de poli­ti­ke­re, der har lyst til at del­ta­ge. Møde­r­ne varer to timer – incl. kaf­fe og ori­en­te­ring fra de enkel­te lokal­råd om arbej­det. Sid­ste år blev alle møder dog aflyst p.g.a Cor­o­na. De 12 lokal­råd har i år fået 100.000 kr mere, så de nu råder over 350.000 kr til pro­jek­ter i lands­by­er­ne. Det er fint, men jeg vil ger­ne have et fast udvalg, hvor pro­ble­mer af enhver art kan bli­ve dis­ku­te­ret med hen­blik på løs­nin­ger. Vi hører, at kom­mu­nen vil bor­ge­r­ind­dra­gel­se i beslut­nings­pro­ces­ser­ne. Lad os få den på en måde, så bor­ger­ne reelt bli­ver inddraget”

HOLDER IKKE MUND

At Jan Kjær­s­gaard spe­ci­elt frem­hæ­ver land­di­strik­ter­ne, de ældre og de unge, der skal væl­ge deres vej i livet, bety­der ikke, at han agter at hol­de mund, når det gæl­der soci­a­l­om­rå­det i øvrigt, idræt og kul­tur eller alle de andre politikområder.

”Jeg har haft man­ge år med fri­vil­ligt arbej­de”, siger han. ”Og de har lært mig en hel del. I alle mine år på arbejds­mar­ke­det har jeg haft til­lids­funk­tio­ner for mine kol­le­ger, så kom­mu­nens arbejds­mar­kedspo­li­tik­ken er også mit felt. Men om fire år – hvis jeg bli­ver valgt – vil jeg ger­ne kun­ne se til­ba­ge på mar­kan­te ændrin­ger på de tre hovedområder”.

Her kan du læse et portræt af Jan Kjærsgaard

KALENDER

MORGENSANG OG FORMIDDAGSKAFFE

Mor­gensang fort­sæt­ter 09. febru­ar kl. 09.30. Men vil dog ikke begyn­de i kir­ken. Det vil være i Sog­ne­hu­set, hvor der også – som sæd­van­ligt – vil være kaf­fe bag­ef­ter. Sådan vil det være hen over vin­te­r­en, for at spa­re på energien.

SPISEVENNER MØDES

21. febru­ar kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen til fæl­les­spis­ning i Ørting Hal­lens Café. Til­mel­ding til Poul Hen­ning (22 38 36 92) eller Knud (21 25 36 65).

MORGENSANG IGEN-IGEN

09. marts kl. 09.30 er der igen mor­gensang og for­mid­dagskaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

FÆLLESSPISNING FOR BØRNEFAMILIER

15. marts kl. 17 – 19 før­ste fæl­les­spis­ning for alle bør­ne­fa­mi­li­er i Fjord­pa­sto­ra­tet. 25 kr/​person – max 75 kr for en fami­lie (læs om ini­ti­a­ti­vet i Lokal­po­sten inden længe)

GENERALFORSAMLING

29. marts kl. 19 – 21.30 hol­der Lokal­rå­det gene­ral­for­sam­ling hos Dine­sen i Falling

FORTÆLLINGER OMMOSEFOLKET

30. marts kl. 19 har Kul­tur­hub for­tæl­leaf­ten i Sog­ne­hu­set om Mose­fol­ket. Lise Laur­sen og Ste­en Bil­le vil for­tæl­le om livet i Mosen og om nog­le af dens men­ne­sker. Pris: 20 kr. Kaf­fe og kage i pausen. 

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter.