KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Han vil blan­de sig i alt, der hører hjem­me i kul­tur­kas­sen – og i alt om oplandet

Mor­ten Skak Otto­sen – der er lidt langt til jak­ke­sæt og Dannebrogs-emblem

Som han sid­der der og del­ta­ger i Fri­vil­lig­heds­Cen­trets onli­ne-quiz, er han med det lan­ge hår, tato­ve­ring og vesten fyldt med heavy metal log­o­er ikke lige pro­to­ty­pen på en kon­ser­va­tiv. Jak­ke­sæt­tet, Dan­ne­brogs-emble­met og den nystrøg­ne skjor­te vir­ker lidt langt bor­te. Men ikke desto min­dre stil­ler Mor­ten Skak Otto­sen op for de kon­ser­va­ti­ve til kom­mu­nalval­get 16. novem­ber. “Jeg er ikke enig med par­ti­et i alt – men i meget”.

VI SKAL IKKE LUKKE NOGET!

”Jeg har en mening om det meste”, siger han. ”F.eks mener jeg ikke, at der kan spa­res på ældre, børn og sko­ler. Og sko­le­luk­nin­ger vil aldrig – som i ALDRIG – få min stem­me. Det var en fejl af de sto­re, at sko­ler­ne i Ørting-Fal­ling og Rand­lev blev luk­ket for år til­ba­ge. Vi skal i det hele taget ikke luk­ke noget. Og da slet ikke i oplan­det. Er en insti­tu­tion eller en for­ret­ning først luk­ket, kom­mer den aldrig igen. Det er bl.a. der­for, vi lokalt skal pas­se godt på Han­dels­plad­sen og på Brugs­en. Men ét er at have menin­ger – der er meget, jeg skal have put­tet fle­re fak­ta på inden val­get, så jeg kan argu­men­te­re bedre”.

DET ER ODDER, ODDER, ODDER

Der er da kom­met pen­ge til renove­ring af Gyl­ling Mølle…(Foto: Gud­run Tirsek)

Skak bor i Gyl­ling, hvor han er en af man­ge akti­ve fri­vil­li­ge. Og oplan­det vil bli­ve et af hans foku­s­om­rå­der, hvis han bli­ver valgt. “Kom­mu­nal­be­sty­rel­sen skal selv­føl­ge­lig dæk­ke hele kom­mu­nen”, siger han. ”Og jeg skal ikke væl­ges som Gyl­ling og omegns repræ­sen­tant. Men når man som jeg har boet man­ge år i oplan­det – og sam­men med man­ge andre været aktiv for at gøre en lands­by til et end­nu bed­re sted at bo – bli­ver man opmærk­som på, at der mang­ler sam­men­hæng i kom­mu­nen. De 44 pro­cent af alle ind­byg­ge­re, der bor i lan­d­om­rå­der­ne, hører kon­stant om Odder, Odder, Odder….Senest vil et fler­tal af kom­mu­nal­po­li­ti­ker­ne gæld­sæt­te os alle i 20 år med et lån på 46 mil­li­o­ner kro­ner til fors­køn­nel­se af byom­rå­det og fle­re grøn­ne områ­der. Når vi i oplan­det får pen­ge, snak­ker vi om måske 100.000 kr, og så skal vi bag­ef­ter høre om det i lang tid. Jeg bli­ver så træt…”

Skak mener dog, det er ble­vet en smu­le bed­re de sene­ste år. ”Der er kom­met pen­ge til renove­ring af Gyl­ling Møl­le og vi har langt om læn­ge fået cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling. Den tog da også bare ni år. Så nu er det tid til at tage fat om det næste cykel­sti-pro­jekt”, siger han.

HULLEDE VEJE OG MANGEL CYKELSTIER

Skak er opta­get af, hvor­dan vi får fle­re turi­ster til områ­det. Ikke blot til byen Odder og til som­mer­hu­s­om­rå­der­ne. Men til hele kommunen.

”Vi har så man­ge ste­der med flot­te natu­ro­p­le­vel­ser og med helt spe­ci­el­le restau­ran­ter. F.eks. Brand­by­ge­gaard i Amstrup, hvor alt er øko­lo­gisk. Vi har Alrø med den lil­le cykel-fær­ge og med huse, der mest af alt min­der om en Mor­ten Korch-film. Men veje­ne er hul­le­de, og der er ikke sik­re cykelstier.

Det vil jeg ger­ne arbej­de på at få ret­tet op på. Fle­re cykel­sti­er og far­vel til hul­le­de veje vil kom­me alle til gode. Men det kan også gav­ne os med hen­syn til at få fle­re turi­ster. I det hele taget synes jeg, at kom­mu­nen skal gå i spid­sen for at gen­tæn­ker hele turis­me-ind­sat­sen. Fle­re turi­ster vil også skaf­fe mere han­del i Odder by. Jeg ved godt, vi har et turist­kon­tor osv. Men jeg synes, kom­mu­nen skal være en bed­re hjælper”.

SÆLG OPLANDET

Hvad koste­de det ikke at få et slo­gan, der skul­le sæl­ge kommunen.…

Det er jo nemt nok at for­tæl­le, at vi har Østjyl­lands bed­ste bade­stran­de, og det er ikke løgn. Men der er så meget mere. Vi skal ikke bare stik­ke gæster­ne sto­re gli­tren­de kata­lo­ger og en fol­der om Den Gam­le By i Århus. Vi skal have små fol­de­re om det, der er det unik­ke for et områ­de. Hvor er ridesti­er­ne? Hvor kan man par­ke­re en hest? Hvor kan man fin­de et shel­ter, og hvor kan unger­ne lave mad over bål? Hvad er der for børn i områ­det? Hvor kan fami­li­en spi­se uden at bli­ve rui­ne­ret? Hvor fin­der man lige i dét områ­de de kunst­ne­re, der har slå­et sig ned i oplan­det? Vi skal for­tæl­le de gode histo­ri­er. Det kan også være en hjælp, når der skal sæl­ges byg­ge­grun­de uden for Odder. Her er det ikke nok, at hvert lokal­råd kan beskri­ve deres områ­de på odder​.dk. Jamen, det er jo helt almin­de­li­ge men­ne­sker, der har valgt at bru­ge deres fri­tid på det arbej­de.  Ikke på at være mar­ke­tings-folk. Her­re Gud, hvor man­ge pen­ge koste­de det ikke at få at vide, at ”Odder kom­mu­ne – det er da ret OK”. Her sag­de man ikke: Værs’go, Uffe Jen­sen – du kan skri­ve på hjemmesiden”.

FLERE PENGE TIL LOKALRÅDENE

I 2017 blev vi lovet, at kom­mu­nen vil­le ansæt­te en per­son til at hjæl­pe os med at skri­ve ansøg­nin­ger til fon­de og pul­je. Sæt nu hand­ling bag det løfte.…

”Vi har 12 lokal­råd i kom­mu­nen. I år er belø­bet til dem langt om læn­ge sat op med 100.000 kr, så de nu i alt har 350.000 kr til loka­le projekter.

Jeg synes, det beløb bør sæt­tes op. For i lands­by­er­ne får vi vir­ke­lig noget for pen­ge­ne – selv en lil­le sum ræk­ker langt, for­di vi er vant til at gøre det meste selv.

Op til kom­mu­nalval­get i 2017 blev vi lovet, at kom­mu­nen vil­le ansæt­te en per­son til at hjæl­pe med at søge pen­ge fra fon­de og pul­jer. Der bør sæt­tes hand­ling bag løf­tet. Det kan vel ikke være for tid­ligt snart fire år efter at løf­tet blev givet. Vi er en mas­se fri­vil­li­ge, der får tin­ge­ne til at ske. Men vi er fam­len­de, når det gæl­der om at skri­ve ansøg­nin­ger, søge pen­ge osv”.

NEDSÆT NU DET UDVALG!

Skak slut­ter sig til de kom­mu­nal­be­sty­rel­ses-kan­di­da­ter, som mener, det er på tide, vi får et udvalg for land­di­strik­ter­ne – et para­graf 17 stk 4‑udvalg. alt­så et udvalg, der kan ned­sæt­tes til at vare­ta­ge bestem­te opga­ver eller råd­gi­ve kom­mu­nal­be­sty­rel­sen, øko­no­mi­ud­val­get eller et af de andre udvalg.

Det har de i Skan­der­borg – det har de i Heden­sted. Men ikke i Odder.

”Det kan ska­be en bed­re dia­log mel­lem Råd­hu­set og land­di­strik­ter­ne. Lokal­rå­de­ne har fle­re gan­ge kla­get over, at den mang­ler en del – at det årli­ge dia­log­mø­de ikke er nok. Og vel er det da ej – to timer med kaf­fe og kage og rede­gø­rel­se for, hvor­dan de har brugt pen­ge­ne. I et udvalg kan de reel­le pro­ble­mer bli­ve dis­ku­te­ret med hen­blik på løsninger”

MANGLER VIDEN OM PROJEKTSTYRING

Skak ser lyst på, at kom­mu­nen vil have en stra­te­gi for land­di­strik­ter­ne. ”Det er fint”, siger han. ”Men den skal ikke være en flom af fine ord, som vi f.eks ser i kom­mu­ne­pla­nen. Den skal være kon­kret. Jeg ser møde­r­ne i Kom­mu­nal­be­sty­rel­sen på net­tet. Det undrer mig, hvor tit for­valt­nin­gen indstil­lin­ger uden vide­re bli­ver ved­ta­get. Og det undrer mig, at  poli­ti­ker­ne synes at mang­le viden om pro­jekt­sty­ring. De opstil­ler ikke et mål og fin­der ud af sam­men, hvor­dan de så kom­mer frem til det. I 2030 skal vi have…. det bety­der at vi i 2024 vil gøre, i 2025 osv – og så er det for­valt­ni­gens opga­ve at få det til at ske.

VIL BLANDE SIGALT OM KULTUR

Bli­ver han valgt, har han i sin­de at blan­de sig i alt, der kan put­tes i kas­sen ”kul­tur”.

Fle­re pen­ge til Odder Kul­tur­for­e­ning, der kan udde­le pen­ge til pro­jek­ter, som for­e­nin­ger eller enkelt­per­so­ner ger­ne vil lave, og hvor selv små mid­ler ska­ber resul­ta­ter i form af kon­cer­ter, dans, udstil­lin­ger og fortællinger.

Kul­tur er også at sik­re unge et øve­lo­ka­le, hvor de kan spil­le garagerock 

”Kom­mu­nens opga­ve er at under­støt­te ini­ti­a­ti­ver, der kom­mer nede fra og som ener­gi­ske sjæ­le vil stab­le på bene­ne”, siger han. ”Kom­mu­nen – kom­mu­nal­be­sty­rel­sen – skal ikke opfin­de kul­tur­pro­jek­ter”, siger Skak.
“Kul­tur er også at vær­ne om for­tids­min­der, og tage vare på de kul­tur­mil­jø­er, som kom­mu­nen selv har udpe­get som beva­rings­vær­di­ge. Kul­tur er at sik­re unge øve­lo­ka­ler, hvor de kan spil­le gara­ge-rock, og det er at under­støt­te de idræts­for­e­nin­ger, der knok­ler for selv at skaf­fe pen­ge til akti­vi­te­ter­ne. Også når det gæl­der kul­tu­ren, kan for­e­nin­ger og enkelt­per­so­ner have gavn af, at valg­løf­tet fra 2017 bli­ver opfyldt: ansæt en per­son, der skal hjæl­pe med at skaf­fe pen­ge fra fon­de og pul­jer. De  kan lige nå det før pje­cer­ne skal deles ud og der bli­ver ind­kaldt til vælgermøder”.

FORBINDELSEN SKAL IKKE FYLDE ALT

Skak viger lidt uden om spørgs­må­let om Kat­te­gat-for­bin­del­sen. ”Jeg vil være så ked af, hvis alt for megen dis­kus­sion op til kom­mu­ne­val­get kom­mer til at dre­je sig om den”, siger han. ”Jeg synes, der er så meget, der træn­ger sig på. Men vil du abso­lut vide det, så er jeg ikke deci­de­ret imod. Men jeg har end­da meget svært ved at se nød­ven­dig­he­den af en sådan forbindelse”.

Læs portræt af Mor­ten Skak Otto­sen
Læs præ­sen­ta­tio­nen af den først kan­di­dat fra vores områ­de – soci­al­de­mo­kra­ten Jan Kjærsgaard.

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET