KORT NYT

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Cykel­stien blev 2,2 mio kr billigere

Pri­sen for cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling blev alt i alt 7,1 mill. kr.  Den var bud­get­te­ret til at koste 9,3 mio – så der er alt­så 2,2 mio kr til­ba­ge på kon­to­en.Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet 16. decem­ber 2019. 200 men­ne­sker ind­vie­de den 4 km lan­ge sti. Siden er den ble­vet brugt af man­ge gåen­de, cyk­len­de og løben­de. Spe­ci­elt under Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har man­ge hunde fået den dag­li­ge motion her. I begyn­del­sen lidt lang­somt, men efter­som hund­en fik eje­ren i bed­re form i et hur­ti­ge­re tempo. 

Præ­s­te­går­den solgt – til en præst

Rand­lev-præ­­sten Met­te Rot­h­mann har købt Ørting Præ­s­te­gård, og 1. juni flyt­ter hun ind. 1. okto­ber går hun på pension. 

Huset har været lejet ud siden Ørting-Fal­lings præst, Vibe­ke Døs­sing Rude­beck, blev flyt­tet til Odder og biskop og provst beslut­te­de, at seks landsog­ne kan betje­nes af kun to præster. 

Han vil blan­de sig i alt, der hører hjem­me i kul­tur­kas­sen – og i alt om oplandet

Mor­ten Skak Otto­sen – der er lidt langt til jak­ke­sæt og Dannebrogs-emblem

Som han sid­der der og del­ta­ger i Fri­vil­lig­heds­Cen­trets onli­ne-quiz, er han med det lan­ge hår, tato­ve­ring og vesten fyldt med heavy metal log­o­er ikke lige pro­to­ty­pen på en kon­ser­va­tiv. Jak­ke­sæt­tet, Dan­ne­brogs-emble­met og den nystrøg­ne skjor­te vir­ker lidt langt bor­te. Men ikke desto min­dre stil­ler Mor­ten Skak Otto­sen op for de kon­ser­va­ti­ve til kom­mu­nalval­get 16. novem­ber. “Jeg er ikke enig med par­ti­et i alt – men i meget”.

VI SKAL IKKE LUKKE NOGET!

”Jeg har en mening om det meste”, siger han. ”F.eks mener jeg ikke, at der kan spa­res på ældre, børn og sko­ler. Og sko­le­luk­nin­ger vil aldrig – som i ALDRIG – få min stem­me. Det var en fejl af de sto­re, at sko­ler­ne i Ørting-Fal­ling og Rand­lev blev luk­ket for år til­ba­ge. Vi skal i det hele taget ikke luk­ke noget. Og da slet ikke i oplan­det. Er en insti­tu­tion eller en for­ret­ning først luk­ket, kom­mer den aldrig igen. Det er bl.a. der­for, vi lokalt skal pas­se godt på Han­dels­plad­sen og på Brugs­en. Men ét er at have menin­ger – der er meget, jeg skal have put­tet fle­re fak­ta på inden val­get, så jeg kan argu­men­te­re bedre”.

DET ER ODDER, ODDER, ODDER

Der er da kom­met pen­ge til renove­ring af Gyl­ling Mølle…(Foto: Gud­run Tirsek)

Skak bor i Gyl­ling, hvor han er en af man­ge akti­ve fri­vil­li­ge. Og oplan­det vil bli­ve et af hans foku­s­om­rå­der, hvis han bli­ver valgt. “Kom­mu­nal­be­sty­rel­sen skal selv­føl­ge­lig dæk­ke hele kom­mu­nen”, siger han. ”Og jeg skal ikke væl­ges som Gyl­ling og omegns repræ­sen­tant. Men når man som jeg har boet man­ge år i oplan­det – og sam­men med man­ge andre været aktiv for at gøre en lands­by til et end­nu bed­re sted at bo – bli­ver man opmærk­som på, at der mang­ler sam­men­hæng i kom­mu­nen. De 44 pro­cent af alle ind­byg­ge­re, der bor i lan­d­om­rå­der­ne, hører kon­stant om Odder, Odder, Odder….Senest vil et fler­tal af kom­mu­nal­po­li­ti­ker­ne gæld­sæt­te os alle i 20 år med et lån på 46 mil­li­o­ner kro­ner til fors­køn­nel­se af byom­rå­det og fle­re grøn­ne områ­der. Når vi i oplan­det får pen­ge, snak­ker vi om måske 100.000 kr, og så skal vi bag­ef­ter høre om det i lang tid. Jeg bli­ver så træt…”

Skak mener dog, det er ble­vet en smu­le bed­re de sene­ste år. ”Der er kom­met pen­ge til renove­ring af Gyl­ling Møl­le og vi har langt om læn­ge fået cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling. Den tog da også bare ni år. Så nu er det tid til at tage fat om det næste cykel­sti-pro­jekt”, siger han.

HULLEDE VEJE OG MANGEL CYKELSTIER

Skak er opta­get af, hvor­dan vi får fle­re turi­ster til områ­det. Ikke blot til byen Odder og til som­mer­hu­s­om­rå­der­ne. Men til hele kommunen.

”Vi har så man­ge ste­der med flot­te natu­ro­p­le­vel­ser og med helt spe­ci­el­le restau­ran­ter. F.eks. Brand­by­ge­gaard i Amstrup, hvor alt er øko­lo­gisk. Vi har Alrø med den lil­le cykel-fær­ge og med huse, der mest af alt min­der om en Mor­ten Korch-film. Men veje­ne er hul­le­de, og der er ikke sik­re cykelstier.

Det vil jeg ger­ne arbej­de på at få ret­tet op på. Fle­re cykel­sti­er og far­vel til hul­le­de veje vil kom­me alle til gode. Men det kan også gav­ne os med hen­syn til at få fle­re turi­ster. I det hele taget synes jeg, at kom­mu­nen skal gå i spid­sen for at gen­tæn­ker hele turis­me-ind­sat­sen. Fle­re turi­ster vil også skaf­fe mere han­del i Odder by. Jeg ved godt, vi har et turist­kon­tor osv. Men jeg synes, kom­mu­nen skal være en bed­re hjælper”.

SÆLG OPLANDET

Hvad koste­de det ikke at få et slo­gan, der skul­le sæl­ge kommunen.…

Det er jo nemt nok at for­tæl­le, at vi har Østjyl­lands bed­ste bade­stran­de, og det er ikke løgn. Men der er så meget mere. Vi skal ikke bare stik­ke gæster­ne sto­re gli­tren­de kata­lo­ger og en fol­der om Den Gam­le By i Århus. Vi skal have små fol­de­re om det, der er det unik­ke for et områ­de. Hvor er ridesti­er­ne? Hvor kan man par­ke­re en hest? Hvor kan man fin­de et shel­ter, og hvor kan unger­ne lave mad over bål? Hvad er der for børn i områ­det? Hvor kan fami­li­en spi­se uden at bli­ve rui­ne­ret? Hvor fin­der man lige i dét områ­de de kunst­ne­re, der har slå­et sig ned i oplan­det? Vi skal for­tæl­le de gode histo­ri­er. Det kan også være en hjælp, når der skal sæl­ges byg­ge­grun­de uden for Odder. Her er det ikke nok, at hvert lokal­råd kan beskri­ve deres områ­de på odder​.dk. Jamen, det er jo helt almin­de­li­ge men­ne­sker, der har valgt at bru­ge deres fri­tid på det arbej­de.  Ikke på at være mar­ke­tings-folk. Her­re Gud, hvor man­ge pen­ge koste­de det ikke at få at vide, at ”Odder kom­mu­ne – det er da ret OK”. Her sag­de man ikke: Værs’go, Uffe Jen­sen – du kan skri­ve på hjemmesiden”.

FLERE PENGE TIL LOKALRÅDENE

I 2017 blev vi lovet, at kom­mu­nen vil­le ansæt­te en per­son til at hjæl­pe os med at skri­ve ansøg­nin­ger til fon­de og pul­je. Sæt nu hand­ling bag det løfte.…

”Vi har 12 lokal­råd i kom­mu­nen. I år er belø­bet til dem langt om læn­ge sat op med 100.000 kr, så de nu i alt har 350.000 kr til loka­le projekter.

Jeg synes, det beløb bør sæt­tes op. For i lands­by­er­ne får vi vir­ke­lig noget for pen­ge­ne – selv en lil­le sum ræk­ker langt, for­di vi er vant til at gøre det meste selv.

Op til kom­mu­nalval­get i 2017 blev vi lovet, at kom­mu­nen vil­le ansæt­te en per­son til at hjæl­pe med at søge pen­ge fra fon­de og pul­jer. Der bør sæt­tes hand­ling bag løf­tet. Det kan vel ikke være for tid­ligt snart fire år efter at løf­tet blev givet. Vi er en mas­se fri­vil­li­ge, der får tin­ge­ne til at ske. Men vi er fam­len­de, når det gæl­der om at skri­ve ansøg­nin­ger, søge pen­ge osv”.

NEDSÆT NU DET UDVALG!

Skak slut­ter sig til de kom­mu­nal­be­sty­rel­ses-kan­di­da­ter, som mener, det er på tide, vi får et udvalg for land­di­strik­ter­ne – et para­graf 17 stk 4‑udvalg. alt­så et udvalg, der kan ned­sæt­tes til at vare­ta­ge bestem­te opga­ver eller råd­gi­ve kom­mu­nal­be­sty­rel­sen, øko­no­mi­ud­val­get eller et af de andre udvalg.

Det har de i Skan­der­borg – det har de i Heden­sted. Men ikke i Odder.

”Det kan ska­be en bed­re dia­log mel­lem Råd­hu­set og land­di­strik­ter­ne. Lokal­rå­de­ne har fle­re gan­ge kla­get over, at den mang­ler en del – at det årli­ge dia­log­mø­de ikke er nok. Og vel er det da ej – to timer med kaf­fe og kage og rede­gø­rel­se for, hvor­dan de har brugt pen­ge­ne. I et udvalg kan de reel­le pro­ble­mer bli­ve dis­ku­te­ret med hen­blik på løsninger”

MANGLER VIDEN OM PROJEKTSTYRING

Skak ser lyst på, at kom­mu­nen vil have en stra­te­gi for land­di­strik­ter­ne. ”Det er fint”, siger han. ”Men den skal ikke være en flom af fine ord, som vi f.eks ser i kom­mu­ne­pla­nen. Den skal være kon­kret. Jeg ser møde­r­ne i Kom­mu­nal­be­sty­rel­sen på net­tet. Det undrer mig, hvor tit for­valt­nin­gen indstil­lin­ger uden vide­re bli­ver ved­ta­get. Og det undrer mig, at  poli­ti­ker­ne synes at mang­le viden om pro­jekt­sty­ring. De opstil­ler ikke et mål og fin­der ud af sam­men, hvor­dan de så kom­mer frem til det. I 2030 skal vi have…. det bety­der at vi i 2024 vil gøre, i 2025 osv – og så er det for­valt­ni­gens opga­ve at få det til at ske.

VIL BLANDE SIGALT OM KULTUR

Bli­ver han valgt, har han i sin­de at blan­de sig i alt, der kan put­tes i kas­sen ”kul­tur”.

Fle­re pen­ge til Odder Kul­tur­for­e­ning, der kan udde­le pen­ge til pro­jek­ter, som for­e­nin­ger eller enkelt­per­so­ner ger­ne vil lave, og hvor selv små mid­ler ska­ber resul­ta­ter i form af kon­cer­ter, dans, udstil­lin­ger og fortællinger.

Kul­tur er også at sik­re unge et øve­lo­ka­le, hvor de kan spil­le garagerock 

”Kom­mu­nens opga­ve er at under­støt­te ini­ti­a­ti­ver, der kom­mer nede fra og som ener­gi­ske sjæ­le vil stab­le på bene­ne”, siger han. ”Kom­mu­nen – kom­mu­nal­be­sty­rel­sen – skal ikke opfin­de kul­tur­pro­jek­ter”, siger Skak.
“Kul­tur er også at vær­ne om for­tids­min­der, og tage vare på de kul­tur­mil­jø­er, som kom­mu­nen selv har udpe­get som beva­rings­vær­di­ge. Kul­tur er at sik­re unge øve­lo­ka­ler, hvor de kan spil­le gara­ge-rock, og det er at under­støt­te de idræts­for­e­nin­ger, der knok­ler for selv at skaf­fe pen­ge til akti­vi­te­ter­ne. Også når det gæl­der kul­tu­ren, kan for­e­nin­ger og enkelt­per­so­ner have gavn af, at valg­løf­tet fra 2017 bli­ver opfyldt: ansæt en per­son, der skal hjæl­pe med at skaf­fe pen­ge fra fon­de og pul­jer. De  kan lige nå det før pje­cer­ne skal deles ud og der bli­ver ind­kaldt til vælgermøder”.

FORBINDELSEN SKAL IKKE FYLDE ALT

Skak viger lidt uden om spørgs­må­let om Kat­te­gat-for­bin­del­sen. ”Jeg vil være så ked af, hvis alt for megen dis­kus­sion op til kom­mu­ne­val­get kom­mer til at dre­je sig om den”, siger han. ”Jeg synes, der er så meget, der træn­ger sig på. Men vil du abso­lut vide det, så er jeg ikke deci­de­ret imod. Men jeg har end­da meget svært ved at se nød­ven­dig­he­den af en sådan forbindelse”.

Læs portræt af Mor­ten Skak Otto­sen
Læs præ­sen­ta­tio­nen af den først kan­di­dat fra vores områ­de – soci­al­de­mo­kra­ten Jan Kjærsgaard.

KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORES PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

SPISEVENNER

19. okto­ber kl. 12 mødes Spi­se­ven­ner igen i Fal­ling For­sam­lings­hus. Til­mel­ding skal ske sene­st 15. okto­ber til Poul Hen­ning tlf 22383692

VALGMØDE

27. okto­ber kl. 19 – 21 er der valg­mø­de i Gyl­ling Forsamlingshus

FINURLIGE FORTÆLLINGER

28. okto­ber kl. 19 deler Inge Jen­sen og Hol­ger Lyk­ke Ander­sen gav­mildt ud af deres man­ge for­tæl­lin­ger til Kul­tur­Hubs arran­ge­ment i Ålstrup. Bil­let­ten koster 20 kr for Kul­tur­Hubs med­lem­mer – 30 kr for andre. Men så er kaf­fe og kage også betalt. Bestil her

JULEBAL FOR ALLE

13. novem­ber kl. 17.30 åbner ØFUG døren til Hal­len og invi­te­rer alle, der har en bil­let, ind til jule­buf­fet fra Hal­lens café og mas­ser af musik med Par­ty Pla­net. Bil­let­ten kan købes her: https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​e​r​/​1​0​3​4​5​/​j​u​l​e​b​a​l​-​i​-​o​e​r​t​i​n​g​-​h​a​l​len


JULEMARKED

Lør­dag d. 20. novem­ber hol­der Gyl­ling-Brugs­en jule­mar­ked fra kl. 10 – 16. Der vil være boder med alt, der hører julen til og boder med lokalt håndværk.