KORT NYT

Tid til at søge julehjælp

Hvis du har børn under 18 år og ved, at du af den ene eller den anden grund vil have svært ved at få øko­no­mi­en til at hæn­ge sam­men til jul, kan du nu søge kir­ken om jule­hjælp.Du skal udfyl­de et ske­ma. Det kan hen­tes her: odder​provsti​.dk ‑Også andre end bør­ne­fa­mi­li­er kan kom­me i betragt­ning, hvis der er en sær­lig grund.Ske­ma­et skal være afle­ve­ret sene­st 23. november. 

Loka­l­om­rå­dets udviklingsplan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup. 

Østjy­der mod Kattegatforbindelsen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les forening. 

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 medlemmer. 

Vej­bod fortsætter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til forsamlingsforbuddet”. 

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug. 

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tænkeboks”. 

Pla­der for de smadre­de vinduer

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vinduer. 

Lor­te Corona”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafeteria. 

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned. 

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude. 

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sogne. 

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for 

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbejdet. 

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Falling. 

Kær­lig­heds­stien får ny udstilling

Kær­lig­heds­stien. Drøm­me­n­es sti. Fan­ger­nes sti.
Den nu til­gro­e­de have og sti for­an det gam­le fængsel i Amstrup, som ”gam­le Jør­gen” og andre ind­sat­te pas­se­de og ple­je­de, har man­ge nav­ne. Den løb langs van­det under den stej­le skrænt på Jensnæs, og krøb op på skræn­ten til nye sti­er, hvor der var gra­vet hyl­der og sat bæn­ke op, så det var muligt at sid­de og se på udsig­ten til Alrø og en stor del af Hor­sens Fjord. Og alle ste­der var der plan­tet buske og blom­ster. Nu er den gro­et til – og fængs­let, der ellers var udpe­get som beva­rings­vær­digt kul­tur­min­de, kal­des nu i fol­kemun­de ”Koed’s Palæ”, for­di god­se­je­ren på Aakær har for­sy­net byg­nin­gen med søj­ler og et lil­le tårn og sort­g­las­se­ret tegltag.

Da Amstrup-kunst­ne­ren Annet­te Præ­s­te­gaard opda­ge­de den til­gro­e­de sti og med hjælp fra bebo­e­re i lands­by­en fik oprul­let histo­ri­en bag den og der­med også fik at vide, hvor­for hun plud­se­lig kun­ne møde påske­lil­jer og sam­men­s­unk­ne bæn­ke på skræn­ten, gav den­ne viden hen­de inspira­tion til en udstil­ling med male­ri­er, kera­mik og bronzefigurer.
Stien har nu igen inspi­re­ret til en udstil­ling. Men hvor den før­ste udstil­ling var meget naturalistisk,

Den­ne gang er ustil­lin­gen mere abstraks – den hand­ler om følel­ser­ne ved at fin­de stien. Og gå på den

for­di den byg­ge­de på kon­kret research om fængs­let og stien, vil fort­sæt­tel­sen beskri­ve følel­sen af at gå på den gam­le sti. Der­for vil den være mere abstrakt. Men sta­dig være et mix af male­ri­er, kera­mik og bronzefigurer.
Den­ne gang udstil­ler Annet­te Præ­s­te­gaard ikke ale­ne, men sam­men med kunst­ne­ren Lene Vid­ding, der fra barns­ben har været fasci­ne­ret af små natur­ma­te­ri­a­ler – tør­re­de plan­te­dele, mos, insek­ter, æg og knog­ler. Fun­de­ne sæt­ter hun sam­men i nye små natur­ver­de­ner, som byg­ger ind i glasmonstre.
Beg­ge arbej­der de med, hvad de har fun­det i natu­ren. Der­for kal­der de også deres udstil­ling ”Natur­fund”. På lær­re­der, i bron­zeskul­p­tu­rer og med natu­rens egne mate­ri­a­ler i glas­mon­tre for­tol­ker de den ver­den, der på for­skel­lig vis har fasci­ne­ret dem begge.
Udstil­lin­gen har fer­ni­se­ring på Kunst­vær­ket, Vita­Park i Odder 1. marts kl. 16.

Du kan læse Lokal­po­stens arti­kel om det gam­le fængsel og kær­lig­heds­stien her – og læse Lokal­po­stens portræt af Annet­te Præ­s­te­gaard her.

 

KALENDER

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser alle klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set i resten af novem­ber og hele decem­ber på grund af Corona-restriktionerne.

JULGALLERIET

27. – 29. novem­ber hol­der Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion åbent. Fre­dag fra kl. 13 til kl. 17 – lør­dag og søn­dag fra kl. 10 til kl. 16. Cor­o­na-reg­ler­ne bli­ver over­holdt, så husk ansigtsmasken.

SANGEFTERMIDDAGEN AFLYST
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 01. decem­ber er aflyst p.g.a. Corona-situationen

KØB GAVER OG JULEPYNT
Gal­le­ri­et ved Den Gam­le Sta­tion i Ørting hol­der åbent 4. dec. fra kl. 13 – 17, 5. dec. fra kl. 10 – 16 og 6. dec. fra 10 – 16. Det er muligt at købe gaver og julepynt. 

SYNG JULEN IND
6. decem­ber kl. 14.00: De ni læs­nin­ger i Ørting Kir­ke. Og bag­ef­ter invi­te­rer menig­heds­råd og Dan­ske Seni­o­rer alle, der har lyst, på gløgg og æbleski­ver i Sognehuset.


MORGENSANGKIRKEN
10. decem­ber kl. 9.30 er der mor­gensang i kir­ken for sid­ste gang i år. Som sæd­van­ligt er der bag­ef­ter mor­genkaf­fe og samvær i Sognehuset. 

HENT DIT JULETRÆ
13. decem­ber mel­lem kl. 15 og kl. 17 kan I hen­te jeres jule­træ ved Ørting Hal­len. Det skal bestil­les sene­st 6. dec. Ring eller send sms til 24679108. Træ­er op til 2 meter koster 150 kr – over 2 meter koster 200 kr. Halv­de­len af pen­ge­ne går til ØFUG. Cafe­te­ri­et er åbent og sæl­ger gløgg/​saftevand og æbleski­ver for 25 kr