KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

To timer til snak om kom­mu­nens frem­tid – og til “en lil­le forfriskning”

Odder kom­mu­ne har snart så man­ge stra­te­gi­er, at det er muligt at tapet­se­re en etvæ­rel­ses kol­le­gi­e­lej­lig­hed med alt det papir. Så hvad skal vi med end­nu en? Sådan tæn­ker man­ge, når de ser, der 8. febru­ar mel­lem kl. 18 og kl. 20 er debat­mø­de på råd­hu­set om plan­stra­te­gi 2023. Med til­mel­ding for­di ”kom­mu­nen er vært ved en lil­le for­frisk­ning”, som der står i ind­kal­del­sen.
Stra­te­gi­en hand­ler om, hvor­dan kom­mu­nen skal udvik­les frem til år 2033.

To timer til at snak­ke om det, er ikke lang tid, når man tager i betragt­ning, at der skal være tid til fire oplæg, dis­kus­sion og ”for­frisk­ning”. Det kan der så lap­pes lidt på, når plan­stra­te­gi­en sen­des i høring frem til 28. febru­ar. I den tid kan alle sen­de for­slag eller ind­si­gel­ser til kom­mu­nal­be­sty­rel­sen.

KOMMUNEPLANEN
Plan­stra­te­gi­en er for­lø­be­ren for ændrin­ger af kom­mu­ne­pla­nen. I hver valg­pe­ri­o­de skal kom­mu­nal­be­sty­rel­sen afle­ve­re en kom­mu­ne­plan. Den skal ræk­ke 12 år frem og skal sam­men­fat­te og kon­kre­ti­se­re de over­ord­ne­de mål for den fysi­ske udvik­ling – hvor­dan kom­mu­nens are­a­ler skal bru­ges. Hvor­dan skal byer­ne udvik­le sig? Hvor skal der være indu­stri? Hvil­ke natu­r­om­rå­der skal der pas­ses på? Hvor­dan skal butiks­om­rå­der udvik­les? Hvil­ke kul­tur­mil­jø­er skal beva­res? Hvor skal turi­st­er­hver­vet have gun­sti­ge vil­kår? Bestem­mel­sen om kom­mu­ne­pla­nen frem­går af Lov om Plan­læg­ning – Plan­loven, som den kal­des i dag­lig tale.

Den sid­den­de kom­mu­nal­be­sty­rel­se skal hvert fjer­de år tage stil­ling til, om kom­mu­ne­pla­nen skal revi­de­res helt eller del­vist – eller om man bare vil gen­ved­ta­ge den, som den er. (Du kan læse Odders kom­mu­ne­plan her)
Plan­stra­te­gi­en foku­se­rer på to emner. Det ene er bære­dyg­ti­ge byer og lands­by­er – det andet er bære­dyg­ti­ge landskaber.

Ørting Mose som våd­om­rå­de ind­går i planstrategien

BLIV BOENDE

Når det gæl­der byer og lands­by­er hed­der det i plan­stra­te­gi­en:
”Kom­mu­nal­be­sty­rel­sen ønsker at ska­be tryg­ge og leven­de byom­rå­der, hvor den enkel­te bor­ger kan udfol­de sit liv. Det giver tryg­hed og mulig­hed for mere fri­tid, når der er kor­te afstan­de til offent­li­ge insti­tu­tio­ner, rekre­a­ti­ve områ­der med for­skel­li­ge udfol­del­ses­mu­lig­he­der og kul­tu­rel­le til­bud. Det giver også tryg­hed at leve i robu­ste og mang­fol­di­ge bolig­om­rå­der, hvor der er man­ge for­skel­li­ge typer boli­ger til alle aldre, så man i livets for­skel­li­ge faser kan væl­ge at bli­ve boen­de i ”sit” områ­de, hvis det er det, man har lyst til”.

Det vil glæ­de bebo­er­ne i lands­by­er­ne – hvis det da ikke for­bli­ver ord i en plan, for i f.eks. Ørting har adskil­li­ge ældre bebo­e­re været nødt til at flyt­te til Odder, når det blev for meget med hus og have, For dem var der ingen mulig­hed for at bli­ve boen­de, da de hav­de ”lyst til det”.

Af plan­stra­te­gi­en frem­går, at der måske kan byg­ges enkel­te boli­ger på Alrø – eller som der står: ” mulig­hed for at etab­le­re enkel­te tæt/​lave boli­ger”. (Alrø By er et af kom­mu­nens kul­tur­mil­jø­er, som du kan læse om her).

Kvæg er gode til natur­ple­je og frem­mer biodiversiteten

BÆREDYGTIGT LANDSKAB
Af plan­stra­te­gi­en frem­går også, at en revi­de­ret kom­mu­ne­plan skal rum­me ini­ti­a­ti­ver, der peger mod et ”Bære­dyg­tigt land­skab”. Hvad dét bety­der, for­kla­res på den­ne måde: ”Are­al­an­ven­del­sen er cen­tral i den grøn­ne omstil­ling. Land er en knap res­sour­ce. Der skal være plads til mere bio­di­ver­si­tet, mere natur, fle­re våd­om­rå­der, mere skov og fle­re ener­giland­ska­ber. Og så skal vi ikke glem­me land­bru­get, den vig­ti­ge fødevareproduktion”.

150 METER HØJE VINDMØLLER

Kom­mu­nen plan­læg­ger at scre­e­ne, som det hed­der, kyst­land­ska­ber og ”beva­rings­vær­di­ge her­re­gårds­land­ska­ber, hvor det er sand­syn­lig­gjort, at der ikke er en sær­lig land­ska­be­lig kva­li­tet” for at fin­de ud af, hvor det er muligt at sæt­te to mak­si­malt 150 meter høje vind­møl­ler op. Hvil­ke ”her­re­gårds­land­ska­ber”, der er tale om, frem­går ikke.

Lav­bunds­a­re­a­ler skal over­svøm­mes og bli­ve til våd­om­rå­der – bl.a Ørting Mose. Hvor­for og hvor­dan kan du læse i Lokal­po­stens arti­kel her.

Sådan skal Alrø-dæm­nin­gen se ud. Hvis det alt­så står til turi­stin­du­stri­en. Illu­stra­tio­nen er hen­tet fra “læn­ge leve fjorden”

GATEWAY ALRØ
Af inter­es­se for vores områ­de er også, at der skal udlæg­ges et områ­de ved ”gateway Alrø”. Hvad det er, for­kla­res sådan:
”Gateways er en stør­re ind­gang til natur- og out­door områ­der. Ved en gateway er der bl.a. ser­vi­ce­fa­ci­li­te­ter, par­ke­rings­mu­lig­he­der og infor­ma­tion om områ­det. Ved at pla­ce­re gateways stra­te­gisk i et områ­de er det muligt at for­de­le de besø­gen­de ud i natu­ren fra de egne­de loka­tio­ner.
Gateway Alrø pla­ce­res nord for dæm­nin­gen og skal under­støt­te ikke-moto­ri­se­re­de van­dak­ti­vi­te­ter med udgangs­punkt i Son­d­rup Bugt og styr­ke ople­vel­sen af Alrø til fods eller på cykel”.

Både udtryk og idé har kom­mu­nens embeds­mænd hen­tet fra rap­por­ten ”Læn­ge leve fjor­den”, der hand­ler om, hvor­dan der kan ska­bes mere turis­me på øen og i det hele taget omkring Hor­sens Fjord. (Ide­er­ne for Alrø kan du læse om i Lokal­po­stens arti­kel her).

Du kan til­mel­de dig det to timer lan­ge bor­ger­mø­de med ”en lil­le for­frisk­ning” på plan@​odder.​dk, og læse kom­mu­nens ind­by­del­se her .

KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen. Ban­ko, kon­cert, spis­ning og musik er flyt­tet For­sam­lings­hu­set og Møl­len.

ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET


SANKT HANS VED MØLLEN

Gril­len er tændt og der kan købes øl og soda­vand. Kl. 19 begyn­der bålet at kni­t­re, og der skal syn­ges og lyt­tes til tale. Gyl­ling Event­for­e­ning og Gyl­ling Møl­le er gået sam­men om at arran­ge­re Sankt Hans for hele lands­by­en d. 23. juni. Hvis der bli­ver et over­skud, går pen­ge­ne til For­sam­lings­hu­set og til Møllen. 

LISBETH VISER HAVEN FREM

Og hun giver kaf­fe og småka­ger på gårds­plad­sen 30. juni mel­lem kl. 10 og kl. 17. Det koster ikke en bøjet to-kro­ne. Hvis det reg­ner, dæk­kes der op til kaf­fe-kom-sam­men inden døre. Der vil også være mulig­hed for at se hen­des lil­le land­brugs­mu­se­um i stal­den. Adres­sen er Per­sie­vej 21.

Et lil­le udsnit af de gam­le red­ska­ber i staldmuseet