KORT NYT

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

ØFUG 80 ÅR (7): ØFUG står for fæl­les­skab

 

Jet­te Fors­berg – der er lokal­hi­sto­rie i ØFUG

”Der er en lokal­hi­sto­risk for­tæl­ling i ØFUG. Min far spil­le­de bad­min­ton og var med til at få Hal­len byg­get. Jeg begynd­te selv at spil­le hånd­bold, da jeg var fire år og gik også til gym­na­stik. Som vok­sen flyt­te­de jeg fra lands­by­en i nog­le år, kom til­ba­ge og blev gym­na­stik­træ­ner. Mine børn kom også for­e­nin­gen – og blev træ­ne­re. Den sam­me histo­rie kan for­tæl­les om man­ge fami­li­er i vores områ­de”. siger Jet­te Fors­berg, som nu er næst­for­mand i for­e­nin­gen.
På moder­ne dansk vil­le vi sige, at ØFUG er en del af man­ge bebo­e­res DNA.
For­man­den, Line Tikjøb, er til­flyt­ter. Hen­des børn går til gym­na­stik, og hun er selv træ­ner.
Hen­des eget enga­ge­men­tet i ØFUG kom, som hun siger, ”lidt sni­gen­de”.
Hun var gym­nast og træ­ner i det, der den­gang hed Odder IGF. Da fami­li­en for 11 år siden flyt­te­de til Ørting, begynd­te hen­des dat­ter at gå til gym­na­stik i ØFUG. Line fulg­te pigen over i Hal­len, og så trak det i hen­de som musik­ken i en cir­kus­he­st. Hun begynd­te med at sige, at hun da godt kun­ne hjæl­pe lidt på hol­det. Ikke lang tid efter blev hun træ­ner for de små børn. ”Det var sjovt”, siger hun. ”Børn giver utro­lig meget til­ba­ge, når man enga­ge­rer sig i dem”.  Sene­re kom også træ­ning af et vok­sen­hold.
”Det er rig­tigt, der er en lokal­hi­sto­risk for­tæl­ling i for­e­nin­gen”, siger Line.
”Men der er også en nuti­dig for­tæl­ling. Bl.a. om mas­ser af børn, der kom­mer til Hal­len, del­ta­ger i hold­træ­nin­gen, får ven­ner og er en del af det soci­a­le liv”.

ALLE KENDER ALLE

Der er også en nuti­dig for­tæl­ling om børn, der kom­mer ind på et hold og får ven­ner og net­værk

For­e­nin­gen er et godt sted for til­flyt­te­re at enga­ge­re sig. Man får hur­tigt ven­ner og et net­værk.
Den er hel­ler ikke stør­re, end at alle ken­der alle, så nye får ikke lov til at sid­de i et hjør­ne – f.eks. når for­æl­dre ven­ter på deres børn.
Det er helt klart, at det fæl­les­skab skal vi gøre alt for fort­sæt­ter i frem­ti­den.
Der er mas­ser af akti­vi­te­ter i for­e­nin­gen, som ikke lige har med hold og træ­ning. F.eks. lop­pe­mar­ked og byfest. Der er man­ge gen­gan­ge­re i de akti­vi­te­ter – men der kom­mer også hele tiden nye til, og de for­skel­li­ge arbejds­grup­per er let­te at kom­me ind i.
Man­ge men­ne­skers motions­va­ner går i ret­ning af det indi­vi­du­el­le. Man løber ale­ne, cyk­ler ale­ne…
”Det er da rig­tigt nok”, siger Line. ”Men jeg tror på, at man får mere ud at være sam­men med andre om det. Man får et fæl­les­skab, et net­værk – man får hele den kul­tur, der er i klubli­vet. Der­for vil jeg ger­ne, vi får såkaldt nye motions­for­mer ind i klub­ber­ne for voks­ne – men også for børn, så de fort­sæt­ter, når de bli­ver voks­ne. At være med i for­e­nin­gen giver børn soci­a­le kom­pe­ten­cer. De lærer at tage hen­syn til andre – lærer, at de ikke altid, kan være de før­ste, og de lærer at arbej­de sam­men. Jeg tror også, at de børn sene­re som unge og voks­ne vil være mere opsat­te på at gå ind i fri­vil­ligt arbej­de, når de har ople­vet voks­ne, der har enga­ge­ret sig i deres akti­vi­te­ter. Det ople­ver vi jo i ØFUG. De unge går natur­ligt vide­re som træ­ne­re”.

ALDRIG STÅ

Line Tikjøb – klub­ben vil ger­ne tage et soci­alt ansvar

Både Line og Jet­te under­stre­ger, at en for­e­ning som ØFUG må aldrig gå i stå. Den skal hele tiden tæn­ke i nye til­bud. Tage nye ini­ti­a­ti­ver.
“Det er vi ret gode til”, siger Line.
Nyt i den­ne sæson er Man­de­bold søn­dag aften og XL-motion, hvor både kvin­der og mænd er vel­kom­ne.

Og så er der kom­met et helt nyt fit­ness på 1. Sal i Hal­len.
Rum­met kan bru­ges efter behov, men Jet­te og Line håber, at der også her vil opstå grup­per, der træ­ner sam­men.
På sam­me måde håber de, der kan dan­nes løbe­grup­per med 3. Halv­leg i Hal­len.
”Vi vil også ger­ne, at det bli­ver mere kendt, at klub­ben ger­ne vil tage et soci­alt ansvar. Ingen børn skal være uden for et fæl­les­skab for­di øko­no­mi­en hjem­me er anspændt. Vi kan altid fin­de en løs­ning.
Vi vil også ger­ne ind­dra­ge børn, der har spe­ci­el­le behov. Der er plads og rum til dem, så det er noget af det, vi skal arbej­de med i frem­ti­den”.

 

Artik­ler­ne 1 – 6 om ØFUG kan du læse her: 
Tag selv suk­ker og brød med
Hug­get fane blev brugt i 50 år
Fem år med hårdt slid – og så hav­de vi Ørting Hal­len
Hånd­bold med gade­kam­pe og hels­tegt pat­te­gris
Gym­na­stik for alle mel­lem 4 og 100 år
Fri­vil­li­ge skaf­fer pen­ge­ne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDER

MORGENSANGKIRKEN

8. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i Ørting Kir­ke med efter­føl­gen­de kaf­fe i Sog­ne­hu­set

GENERALFORSAMLING

8. okto­ber kl. 13.30 hol­der Tors­dags­klub­ben gene­ral­for­sam­ling. For­e­nin­gen giver kaf­fe – og bag­ef­ter kan kor­te­ne fin­des frem. Det er i Sog­ne­hu­set – som sæd­van­ligt.

LIVET FØR OG EFTER ULYKKEN

12. okto­ber kom­mer tid­li­ge­re råd­mand og vice­borg­me­ster i Århus kom­mu­ne Dort­he Lau­sten til Dan­ske Seni­o­rers møde for at hol­de fored­rag om livet før og efter ulyk­ken. Hun bræk­ke­de ryg­gen i 2012 i en ulyk­ke uden for Ørting.

FÆLLESSPISNING

5. novem­ber kl. 12.30 invi­te­rer Tors­dags­klub­ben til fæl­les­spis­ning. Pri­sen er 50 kr – meld dig til sene­st når du kom­mer i klub­ben 29. okto­ber. Det er i Sog­ne­hu­set.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58