KORT NYT

Loka­l­om­rå­dets udvik­lings­plan

Lokal­rå­dets udvik­lings­plan for Ørting-Fal­ling områ­det lig­ger nu på siden ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.  Her lig­ger også det sene­ste møde­re­fe­rat.Lokal­po­sten vil i den kom­men­de tid sæt­te fokus på nog­le af de pro­ble­mer, som pla­nen viser, der er i områ­det med de fire lands­by­er: Ørting, Fal­ling, Amstrup og Ålstrup.

Østjy­der mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen

Der er basis for en østjysk for­e­ning mod Kat­te­gat­for­bin­del­sen. Det står fast efter DN-Odders møde “for­bin­del­se eller for­ban­del­se” i Pak­hu­set i Odder tirs­dag 20. okto­ber. DN-Odder mel­der ud, så snart der er nyt om den fæl­les for­e­ning.

På Sam­sø er en enig kom­mu­nal­be­sty­rel­se imod Kat­te­gat­for­bin­del­sen og 400 bebo­e­re er med­lem­mer af for­e­nin­gen imod den. Face­book­grup­pen ”Nej tak til motor­ve­je og Kat­te­gat­bro fra og til Odder” har på kort tid sam­let 1200 med­lem­mer.

Vej­bod fort­sæt­ter

Den lil­le vej­bod ved Brand­by­ge­gaard har været så vel­be­søgt, at den fort­sæt­ter. Hver dag vil den bli­ve fyldt op med går­dens øl, æg, kar­to­f­ler og grønt­sa­ger. Men det sto­re jule­mar­ked er aflyst. “Desvær­re”, siger Lone Vitus. “Mar­ke­det ple­jer at være et kæm­pe til­løbs­styk­ke, og folk kom­mer fra hele lan­det. Det kan vi slet ikke sty­re i for­hold til for­sam­lings­for­bud­det”.

Cor­o­na-jul

Jule­af­tens­dag ple­jer kir­ker­ne at være fyldt til sid­ste plads. Men i år vil Cor­o­­na-restrik­tio­­ner kræ­ve utra­di­tio­nel­le løs­nin­ger – hvis de da ikke bli­ver ophæ­vet før 24. dec. I Midt-og Vestjyl­land vil sports­hal­ler bli­ve taget i brug.

I Fjord­pa­sto­ra­tet, som rum­mer seks kir­ker, er der “end­nu ikke klar­hed over, hvor­dan julen skal fejres”, oply­ser sog­ne­præst Kåre Schel­de Busk. ”Men vi er gået i tæn­ke­boks”.

Pla­der for de smadre­de vin­du­er

Fæl­les Ser­vi­ce og Drift er ved at være fær­dig med opryd­nin­gen ved den gam­le bør­ne­ha­ve på Hav­re­væn­get. Hæk­ken er ble­vet klip­pet, de gam­le og nu råd­ne lege­red­ska­ber er ved at bli­ve fjer­net. Det sam­me er de selvså­e­de træ­er og buske. Til­ba­ge skal kun være et are­al med græs, der kan hol­des nede. Låger­ne til byg­nin­gen er ble­vet lavet og aflåst. Ende­lig er der sat pla­der for de smadre­de vin­du­er.

Lor­te Cor­o­na”

Med dis­se ord afly­ser Karen og Kim Schlos­ser alle fæl­les­spis­nin­ger i Hal­lens Cafe­te­ria.

Der kan dog fort­sat købes mad. Men der skal bæres mund­bind, når man ikke sid­der ned.

Cafe­te­ri­et luk­ker også hver aften kl. 22. Så skal alle være ude.

To nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting og Fal­ling sog­ne.

I Ørting blev den nuvæ­ren­de for­mand for menig­heds­rå­det, Jens Peter Peter­sen, valgt sam­men med Git­te Bis­bo Bøgh, der er helt ny i den­ne form for

fri­vil­ligt arbej­de. Til dag­ligt arbej­der hun som admi­ni­stra­tiv leder på Vestsko­len.Som sted­fortræ­der blev Ton­ny H. Jakob­sen valgt. Også han, der har et entre­pre­nør­fir­ma i Hor­sens, er ny i arbej­det.

For Fal­ling sogn blev Knud Appel, som er næst­for­mand for det nuvæ­ren­de menig­heds­råd. Han blev valgt sam­men med Lise Færch, som er ope­ra­tions­sy­geple­jer­ske på Hor­sens Syge­hus.Som sup­ple­an­ter blev Kaj Rude­beck og Else Ros­borg valgt. De bor beg­ge i Amstrup. og har beg­ge tid­li­ge­re været med­lem­mer af menig­heds­rå­det for Ørting Fal­ling.

Nor­dea-Fon­den giver Ålstrup 449.556 kr

”Anlæg­gel­se af en afmær­ket og for­mid­let sti gen­nem Aal­strup og nær­me­ste omegn – 439.556 kr”.
Sådan står der på den liste over pro­jek­ter, som Nor­dea-Fon­dens ”Her bor vi pul­je” har valgt at støt­te. Belø­bets stør­rel­se taget i betragt­ning kan lands­by­ens bebo­e­re til­gi­ve, at nav­net er sta­vet med Aa og ikke Å.
Stien skal begyn­de ved Fryse­hu­set, som nu er bebo­er­hus. Det lig­ger ved siden af den gam­le brand­dam, der som en del af pro­jek­tet skal ren­ses op, så der igen kan leve gråæn­der, frø­er og andre små­dyr – og så plan­te­væk­sten kan kon­trol­le­res.
Fra Fryse­hu­set vil stien fort­sæt­te bag går­de­ne i lands­by­en. 

Hol­ger Lyk­ke Ander­sen – har af egen lom­me fået søen ren­set op

Den går ned for­bi ”Hol­gers sø”: Søen ved Fug­lekær­gaard, som er ejet af Hol­ger Lyk­ke Ander­sen. Han har af egen lom­me betalt 125.000 kr for at få den ren­set op. Det var også ham, der fik ide­en til stien, da en af hans ven­ner for år til­ba­ge på en gåtur sag­de: “Her kun­ne bli­ve alle tiders sti”. Sam­men med Inge Jen­sen, som også bor i lands­by­en, har han pres­set på for at få sti-pro­jek­tet rea­li­se­ret.

SØSTERHØJ OG HOLGERS BÆNK
På mar­ken ved siden af søen går ung­he­ste om som­me­ren, så det er ikke dér børn skal bade eller fan­ge insek­ter. Men alle kan sid­de på ”Hol­gers bænk” på den anden side af det elek­tri­ske hegn og se ud over områ­det – på det høje­ste sted – kal­det ”søster­høj” – end­da se til Fyn i klart vejr. Ste­det har fået dets navn, for­di som barn måt­te Hol­gers fire år yngre søster – Bir­t­he – helt op på høj­en, for at også hun kun­ne se ud over Hor­sens Fjord og til Fyn.

TEKSTER OM DE GAMLE HUSE
Stien fort­sæt­ter bag går­de­ne i lands­by­en og kom­mer til så ud på Ålstrup­vej, hvor man til­ba­ge til Fryse­hu­set går for­bi de gam­le huse.  Lands­by­en er med på listen over kom­mu­nens kul­tur­mil­jø­er. Alt­så byg­nin­ger eller områ­der, der så vidt muligt skal beva­res, som de er.
Bebo­er­ne i de gam­le huse hav­de tid­li­ge­re bestem­te funk­tio­ner, og i for­bin­del­se med stien, vil der kom­me skil­te op, der for­tæl­ler  histo­ri­er­ne. Køb­mands­for­ret­nin­gen, hvor Peter Knud­sen hav­de for­ret­ning i 50 år – fra 1927 til 1977 – og hvor kaf­fe­duf­ten fra kvær­nen altid mød­te kun­der­ne. Også ste­det, hvor bebo­er­ne mød­te hin­an­den og udveks­le­de nyhe­der og hvor der blev sam­let ind til fæl­les gaver eller fæl­les kran­se til begra­vel­ser.
Skil­tet med en træsko hæn­ger sta­dig på et af de små bin­dings­værk­hu­se. Men det har ikke i åre­vis været bebo­et af en træsko­ma­ger. Fat­tig­hu­set, som blev røm­met i 1883, da lands­by­ens skat­tey­de­re bestem­te, at de 12 bebo­e­re skul­le sen­des til fat­tig­går­den i Ørting. (Læs om den begi­ven­hed her) For nu blot at næv­ne nog­le af lands­by­ens histo­ri­ske huse.
Og ende­lig slut­ter turen ved det gam­le fryse­hus, trans­for­mer­sta­tio­nen og vand­vær­ket, der for­tæl­ler om den tid, hvor andels­be­væ­gel­sen hav­de fat i områ­det.  

KALENDER

AFLYSNING:
San­g­ef­ter­mid­da­gen i Sog­ne­hu­set 3. novem­ber er aflyst på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne.

TORSDAGSKLUBBEN
…afly­ser klu­b­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set 29. okt., 05. nov., 12. nov. og 19. nov. på grund af Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne.

FAMILIEN FARTEN

9. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler Anne Gret­he Trang­bæk og Hel­ge Rude Kri­sten­sen om deres rej­se rundt i det syd­li­ge Afri­ka. 22.000 km over 4 måne­der i Nami­bia, Botswa­na, Leso­t­ho og Swa­ziland. Dan­ske Seni­o­rer Ørting Fal­ling og Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning arran­ge­rer. Det er i Gyl­ling for­sam­lings­hus. Pris 60 kr. Til­mel­ding nød­ven­dig sene­st 26. okt. Ring til Tove Fors­berg – 52 38 53 80 – eller Kir­sten Jør­gen­sen – 50 48 47 58

CORONA-AFLYSNING
MARGRETHS GOBELINER

19. novem­ber kl. 13.30 for­tæl­ler histo­ri­ke­ren Rik­ke Agne­te Olsen om gobe­li­ner­ne på Chri­sti­ans­borg, som Dron­nin­gen fik, da hun fyld­te 50 år. Hun var en del af den lil­le grup­pe, som fik ide­en til de far­ve­strå­len­de vær­ker, som for­tæl­ler Dan­marks histo­rie. Bag­ef­ter der der fæl­les kaf­fe­bord – pri­sen for kaf­fe og kage er 25 kr.