KORT NYT

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Som­mer­re­stau­rant er tæt på udsolgt

De har valgt, at kun 30 men­ne­sker kan spi­se på Brand­by­ge­gaards som­mer­re­stau­rant de 15 afte­ner i juli, den er åben. Og 10 afte­ner er alle­re­de udsolgt. Så man­ge loka­le og uden­bys gæster vil spi­se, hvor 95 pro­cent af både maden og drik­ke­va­rer­ne er lavet af går­dens egne øko­lo­gi­ske pro­duk­ter – og med fæl­les hjælp dyr­ket på mar­ker og i driv­hus af kok­ken og hen­de, der ser­ve­rer. Der er sta­dig få bil­let­ter til fem afte­ner. De skal bestil­les på Odder­net­tet (https://​www​.odder​bil​let​ten​.dk/​a​r​r​a​n​g​e​m​e​n​t​er/) Der kan du også læse om maden, du har i ven­te. Men sagt med det sam­me – til­hø­rer du den del af men­ne­ske­he­den, der abso­lut skal have kød, må du fin­de et andet sted. 

Sog­neud­flugt til Den Geo­gra­fi­ske Have

19. august kl. 8.10 går bus­sen fra Sog­ne­hu­set i Ørting til kir­ken i Gyl­ling, hvor den sam­ler del­ta­ge­re op kl. 8.15 før turen går til for­sam­lings­hu­set på Alrø kl. 8.30. Turen går til Den Geo­gra­fi­ske Have i Kol­ding. Her er der rund­vis­ning efter­fulgt af mid­dag på restau­rant Den Gyld­ne Hane. Bag­ef­ter går turen vide­re til Sdr.Bjert med rund­vis­ning i kir­ken og kaf­fe på kro­en. Kl. 16 går turen til­ba­ge. Del­ta­gel­se i udflug­ten koster 100 kr. Til­mel­ding til  Jør­gen Jen­sen på mail jensen-​lave@​live.​dk eller tlf. 24943395 

Gene­ral­for­sam­ling i Hallen

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner for­sin­ke­de også gene­ral­for­sam­lin­gen i Ørting Hallen. 

Men 1. juli kl. 19 bli­ver den holdt, og som altid har alle bor­ge­re over 15 år i Ørting-Fal­ling sog­ne adgang og stem­me­ret. Det sam­me har med­lem­mer af de for­e­nin­ger, der bru­ger Hal­len. Det gæl­der f.eks. fle­re bebo­e­re i Gyl­ling.På valg er for­mand, sekre­tær, et besty­rel­ses­med­lem og en sup­ple­ant.Tho­mas Tikjøb genop­stil­ler som for­mand. Også Micha­el Hov­mand genop­stil­ler som sekretær. 

Brugs­en støt­ter forsamlingshuset

Da dagens omsæt­ning i Brugs­en i Gyl­ling var gjort op fre­dag, kun­ne udde­ler Krogstrup skri­ve en check på 14.374,75 kr til For­sam­lings­hu­set. Belø­bet sva­rer til 20 pro­cent af dagens omsæt­ning.Som meget andet er for­sam­lings­hu­set også på hæle­ne efter Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen. Der har hver­ken været soci­a­le arran­ge­men­ter eller udlej­ning til pri­va­te fester. 

Gyl­ling byfest er aflyst

Gyl­ling Kul­tur­for­e­ning kaster nu hånd­klæ­det i rin­gen og afly­ser byfe­sten.Det er Cor­o­­na-krav og mang­len på øko­no­misk sik­ker­hed, der har fået for­e­nin­gen til at tage beslut­nin­gen.Odder byfest er også aflyst. Det bety­der, at Gyl­ling Sport og Idræt – som ØFUG – går glip af en ind­tægt på godt 60.000 kr. 

Gyl­ling vil blomstre

To grøn-bru­­ne græs­a­re­a­ler tæt på sko­len vil bli­ve erstat­tet med blom­ster­be­de. Og ved det lil­le regn­vands-bas­sin skal der plan­tes frugt­træ­er og buske. Alt for at give lands­by­ens bor­ge­re noget smukt at se på og for at øge biodiversiteten. 

Det er Gyl­ling Sko­le og Bør­ne­hus­råd, der sam­men med Lokal­rå­det har fået ide­en og sam­men søgt – og fået – pen­ge til pro­jek­ter­ne fra Kvi­ck­ly – 20.000 kr er kom­met ind på kontoen. 

Slut med selv­pluk jord­bær og ærter

For man­ge i områ­det har det været tra­di­tion at tage til Holt­gaard og pluk­ke jord­bær og ærter. Og hver dag i jord­bær­sæ­so­nen er fri­ske røde bær og poser fyldt med grøn­ne bæl­ge kom­met til Han­dels­plad­sen i Ørting.Men nu er det slut. Anne og Hel­ge har efter man­ge over­vej­el­ser at stop­pe pro­duk­tio­nen af kar­to­f­ler, ærter og jord­bær – luk­ke gård­bu­tik­ken og for­pag­te jor­den ud. De to nær­mer sig pen­sions­al­de­ren. Der­for har de beslut­tet at stoppe. 

Byrå­det bli­ver en kommunalbestyrelse

Når vi skal til valg 16. novem­ber, væl­ger vi ikke repræ­sen­tan­ter til et byråd. Men til en kom­mu­nal­be­sty­rel­se. Alle par­ti­er vedt­og Enheds­li­stens for­slag om nav­ne­æn­dring. I begrun­del­sen for for­sla­get hed­der det, at byråd ”giver det fejl­ag­ti­ge ind­tryk, at Odder by har en sær­sta­tus, og ”byrå­det” har en sær­lig rol­le i for­hold til Odder by frem­for de øvri­ge min­dre byer. Det var ved sid­ste kom­mu­nalvalg en hyp­pigt fore­kom­men­de kri­tik. Den er vi eni­ge i, og vi ønsker at bru­ge det mere kor­rek­te udtryk ”Odder kom­mu­nal­be­sty­rel­se”. Vi er besty­rel­se for hele Odder kom­mu­ne”.Ændrin­gen gæl­der fra 1. janu­ar næste år. 

Det nære og hver­dags­li­vet skal have høj prioritet

I stu­en i Fal­ling er der næsten lige så man­ge poka­ler, som der er bil­le­der af hans dat­ter, der går i gym­na­si­et. En enkelt pokal er guld – eller i hvert fald gul­lig. ”Den vandt jeg kun, for­di den bed­ste ikke kom til stæv­net”, siger han med et stort grin. ”Ellers hav­de den nok været sølv”. Han har lige været i Hads­und for i tre dage sam­men med klub­ben i Bjer­ring­bro at afvik­le et Moto Cross stæv­ne. Han er for­mand for – og stif­ter af – Odder Moto Cross Klub, og det har han været i 21 år. ”Vi er abso­lut ama­tø­rer. Og vi stil­ler cyk­ler og udstyr til rådig­hed for med­lem­mer­ne. Så man skal ikke have mas­ser af pen­ge for at være med. Det er kun, hvis spor­ten er for pro­fes­sio­nel­le, det er dyrt. Vi har fra børn til Old Boys”.

Klaus Rafa­el Jen­sen er nu med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti. Og han genop­stil­ler til val­get 16. novem­ber. ”Jeg synes, vi bli­ver ind­dra­get i beslut­nin­ger­ne og har mulig­hed for at få ind­fly­del­se. Også selv om det jo reelt er Ven­stre og Soci­al­de­mo­kra­ti­et, der har mag­ten. Der er ret meget i kom­mu­nen, som jeg ger­ne vil have ind­fly­del­se på”, siger han som begrun­del­se for at genopstille.

UD AF STOR PLANTESKOLE-FAMILIE

Pot­te­plan­ter­ne i hans vin­due vid­ner om, at han er meget væk. ”Ja, det er lidt pin­ligt, for jeg kom­mer jo ud af en stor plan­tesko­le-fami­lie”.  Både hans far­far, hans onkel og hans for­æl­dre hav­de plan­tesko­ler på Hor­sens­vej, og her har man­ge unge fra lands­by­en haft ferie- og fri­tidsjob (læs om de grøn­ne plan­ters lands­by her )

Selv blev Klaus han­dels­ud­dan­net og arbej­de­de i MC Impor­tør bran­chen i 20 år – de 16 af dem kør­te han rundt på lan­de­ve­je­ne som salgs­kon­su­lent. Nu arbej­der han fast med mul­ti­han­di­cap­pe­de på Fabos, på Ung­doms­sko­len som klub­me­d­ar­bej­der og under­vi­ser i motor­læ­re. Des­u­den har han moto­cross hold. Også et for piger – ”Ride­Li­ke­AGirl. Hol­det er fyldt op og har ven­te­li­ste. Han arbej­der til tider også med 10 klasse/Learnmark/A+E Team, samt spe­ci­al­klas­ser­ne på Parkve­jens Skole.

DET NÆRE SKAL PRIORITERES

Klaus Rafa­el Jen­sen – sko­le­struk­tu­ren skal ændres. Hver sko­le skal have en ansvar­lig leder

Med opvækst på lan­det, bopæl i en lands­by og arbej­de og fri­tid, der bety­der kon­takt med man­ge unge og men­ne­sker med sær­li­ge udfor­drin­ger, er det for­stå­e­ligt, at han mener, det nære skal pri­o­ri­te­res og det sam­me skal børn og unge.

”Jeg mener, det var en stor fejl, at Ørting-Fal­ling Cen­tralsko­le blev ned­lagt, og vi skal gøre alt for at beva­re de små sko­ler i oplan­det”, siger Klaus. ”Og så skal vi have sko­le­struk­tu­ren ændret, så hver sko­le har egen leder. At sko­ler skul­le dele en leder, var en spa­reø­vel­se, der har kostet dyrt i udskift­nin­ger, syge­mel­din­ger og mel­lem­le­de­re. Vi skal have skole­le­de­re, der er tæt på dag­lig­da­gen, og som tager ansvar for udvik­lin­gen af deres egen sko­le i sam­spil med lære­re, for­æl­dre og elever”

Han mener også, at det var en oplagt fejl, at Ung­doms­sko­len blev lagt ind under fol­ke­sko­len med fæl­les ledel­se. ”Ung­doms­sko­len skal til­ba­ge til at være, hvad den var engang: Til­bud om fri­tids­un­der­vis­ning, hob­by­ak­ti­vi­te­ter, klubliv og soci­a­le akti­vi­te­ter. Den skal have egen ledel­se med ansvar for at udvik­le den til gavn for alle unge i kommunen”.

BØRN ER SOM PLANTER

Klaus mener, der skal sæt­tes ind med tid­lig hjælp til børn, der har sær­li­ge behov. Han siger: ”Når plan­ter skal gro, gøder man dem. Det skal vi også gøre med børn”. Uden tid­lig – og rig­tig – hjælp, går det bør­ne­ne som hans egne pot­te­plan­ter: De vis­ner. Han bry­der sig ikke i alle sam­men­hæn­ge om ordet inklu­sion. ”Det lyder så fint i dis­kus­sio­nen om sko­len at sige, at der skal være plads til alle. Men der er alt­så børn, der ikke pas­ser ind i den almin­de­li­ge sko­le, og de skal have de rig­ti­ge til­bud fra begyn­del­sen. Det må ikke ven­te til de har lidt nederlag”.

SKAL IKKE TVINGES TIL ODDER

Klaus er meget væk hjem­me­fra, og det kan ses på hans planter

Han bru­ger ofte udtryk­ket ”det gode og det nære hver­dags­liv”. Og en del af det er, at ældre men­ne­sker kan bli­ve boen­de i det områ­de, de ken­der så godt – også når de ikke mere kan kla­re hus og have. ”Vi skal have ældre­bo­li­ger og leje­bo­li­ger ud i lands­by­er­ne”, siger han. ”Ældre men­ne­sker skal ikke være tvun­get til at flyt­te til Odder. De skal have ret­ten til at bli­ve i det kend­te og beva­re kon­tak­ten med men­ne­sker der”. Og så vil han i øvrigt arbej­de for, at de får den nød­ven­di­ge hjælp, så vidt muligt af den sam­me lil­le grup­pe af hjem­me­hjæl­pe­re – og ger­ne også mere ren­gø­rings­hjælp. ”Det var bl.a. for­di vi ikke kun­ne få de 500.000 kr, det vil­le koste at give til­bud om ren­gø­ring hver 2 uge – i ste­det for som nu hver 3. uge – at vi ikke gik med i budgettet”.

NEJ TIL BYPARKEN

Det kom­mer næp­pe bag på nogen, at han som kon­ser­va­tiv mener, at poli­ti­ker­ne skal bru­ge skat­te­kro­ner­ne med ydmyg­hed og respekt. ”Der­for har vi også fra begyn­del­sen været imod bypar­ken. De man­ge mil­li­o­ner, der mest af alt bli­ver til gavn for de omkring­lig­gen­de super­mar­ke­der, og ikke tor­vet eller gåga­dens han­dels­liv, kun­ne bru­ges bed­re. Byen skal have grøn­ne områ­der – men tæt på, hvor folk bor. Og turi­ster­ne kom­mer næp­pe for at sid­de på en bænk med fød­der­ne på kun­stigt græs. De kom­mer p.g.a. kysten og den natur, der er rundt om byen i og omkring landsbyerne”.

FORSIGTIG TILHÆNGER

Kysten og natu­ren skal beva­res og styr­kes end­nu mere i den infor­ma­tion, der skal træk­ke fle­re turi­ster til områ­det, mener han. Der­for kan det undre, at han er til­hæn­ger af en Kattegatforbindelse.

”Hov, hov – jeg er for­sig­tig til­hæn­ger. Det bety­der, at jeg er til­hæn­ger, hvis vi kan få tun­nel­løs­ning tæt på kyst­linj­en. Jeg kan aldrig sige ja til at føre hver­ken motor­vej eller togstræk­ning igen­nem f.eks Assed­rup enge, Aakær-dalen eller tæt på bade­strand og som­mer­hu­s­om­rå­der”. Han mener, det er for­kert, når kan­di­da­ter til val­get, får det til at vir­ke, som om et ja eller nej fra os vil påvir­ke beslut­nin­gen syn­der­ligt på Chri­sti­ans­borg. ”Men hvis det her bli­ver beslut­tet, at der skal etab­le­res en for­bin­del­se, så skal vi i et tid­ligt sta­die gøre alt hvad der er i vor magt for at præ­ge linje førin­gen, samt slå på trom­me for, at en stor del af for­bin­del­sen skal være en tunnel”.

RART MED EN MOTOCROSS-BANE

På vej ud ser vi igen på de små og sto­re poka­ler. Og jo – Klaus vil arbej­de for, at Odder går sam­men med f.eks. Hor­sens kom­mu­ne om en fæl­les Cross-bane, hvor der også er plads til dem, der kører Go Cart.

”Odder Moto­Cross klub har ikke egen bane. Kun gode værk­steds­fa­ci­li­te­ter, hvor vi i fæl­les­skab hol­der maski­ner­ne ved lige. Nu gør vi meget ud af at arran­ge­re fæl­les træ­nings­tu­re, og tit er hoved­par­ten af med­lem­mer­ne ude på træ­ning sam­me sted. Det er med fæl­les trans­port, og vi er sam­men om at pak­ke. Det giver et godt sam­men­hold. Også når vi er afsted til stæv­ner fle­re dage i træk, som vi lige har været. For­æl­dre­ne til klub­bens børn og unge bak­ker os op, stil­ler op til alt. Hos os er hyg­gen og samvæ­ret lige så vig­tig som løbs­re­sul­ta­ter­ne. Det vil­le være rart at have en bane tæt på”.

Læs Lokal­po­stens præ­sen­ta­tio­nen af de øvri­ge loka­le kan­di­da­ter til val­get 16. november:

Jan Kjær­s­gaard – stil­ler op for Socialdemokraterne

Mor­ten Skak Otto­sen – stil­ler op for de konservative

Lene Aagaard – stil­ler op for Venstre

Tine Myn­s­ter – stil­ler op for de radikale

Katja Ive­søe – stil­ler op for de radikale

Lys Klit­gård Boman – stil­ler op for Enhedslisten


KALENDER

SANGEFTERMIDDAGE BEGYNDER IGEN

San­g­ef­ter­mid­da­ge­ne i Sog­ne­hu­set, der var aflyst hele for­å­ret p.g.a. Cor­o­na-restrik­tio­ner­ne, begyn­der igen.
Det er den før­ste tirs­dag i hver måned til og med 3. maj 2022. Og det er fra kl. 14 – 16.30

TORSDAGSKLUBBENS PROGRAM
Pro­gram for efter­å­ret og for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

DANSKE SENIORER
Pro­gram for efter­å­ret og for for­å­ret 2022 er lagt ind under lokal­råd & foreninger

ÆSKEN HOLDER JUL

13. og 14. novem­ber hol­der Æsken på Alrø jule­å­bent før­ste gang. Også d. 20. – 21. og 27. – 28. novem­ber er den åben. Alle dage fra kl. 11 – 16. 

JULEMARKED VED MØLLEN

27. nov, fra 10 – 16 er der jule­mar­ked ved Gyl­ling Mølle


JULEKONCERT

14. dec. kl. 19.30 – jule­kon­cert med Odder Voi­ces i Fal­ling Kirke