KORT NYT

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret. 

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting. 

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø. 

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på. 

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet. 

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

AFLYSNINGER RAMMER ÆLDRE MENNESKER

Dan­ske Seni­o­rer afly­ser gene­ral­for­sam­lin­gen 10. janu­ar, men håber at kun­ne hol­de den 14. marts kl. 13.30. For­e­nin­gen kan dog glæ­de sig over, at 50 ældre nåe­de at del­ta­ge i jule­mid­da­gen med mad fra Sko­v­bak­ken, før alt luk­ke­de ned. Tors­dags­klub­ben begyn­der først igen 20. janu­ar. Spi­se­ven­ner håber dog at kun­ne sam­le ældre men­ne­sker i Ørting Hal­lens Café d. 18. janu­ar kl. 12. Bli­ver restrik­tio­ner­ne ikke stram­met yder­li­ge­re, lever Cafe­en op til kravene. 

Cor­o­na-aflys­ning

Der bli­ver ingen jule­kon­cert i Fal­ling Kir­ke 14. decem­ber. Menig­heds­rå­det har beslut­tet, at kon­cer­ten med Odder Voi­ces ikke skal gen­nem­fø­res på grund af risi­ko­en for smit­te med Cor­o­­na-virus – eller en af Covid 19’s efter­hån­den man­ge vari­an­ter. End­nu er der ingen mel­din­ger om jule­g­ud­stje­ne­ster­ne i Fjord­pa­sto­ra­tets kirker. 

TRE FRA VORES OMRÅDE VALGT

Den nye kom­mu­nal­be­sty­rel­se får tre med­lem­mer fra vores område. 

Det er Katja Ive­sø fra Gyl­ling valgt for de radi­ka­le, Klaus Rafa­el Jen­sen fra Fal­ling – valgt for de kon­ser­va­ti­ve og Lene Aagaard fra Ørting – valgt for Venstre. 

Det var meget tæt på, at også Jan Kjær­s­gaard fra Ørting var ble­vet valgt. Hav­de han fået 10 mere end de 147 per­son­li­ge stem­mer, han fik, var han også ble­vet valgt. 

Stem­me­pro­cen­ter­ne svin­ge­de en del i områ­det. På Alrø valg­te 88,8 pro­cent af væl­ger­ne at stem­me, i Ørting-Fal­ling var det 74,3 pro­cent og Gyl­ling kun 68,7 procent. 

FØRSTE CORONA-AFLYSNING

Lone Vitus og Søren Kvist på Brand­by­ge­gaard afly­ser årets jule­mar­ked med den begrun­del­se, at “intet tyder på, at det er en god idé at brin­ge man­ge men­ne­sker sam­men inden­dørs de kom­men­de måneder”. 

Der er man­ge timers for­be­re­del­se i at få det sto­re mar­ked i træla­den til­ret­telagt. Og det kan være spildt, hvis tal­le­ne for antal­let af smit­te­de og hospi­tal­s­ind­lag­te fort­sæt­ter med at sti­ge. Der­for væl­ger de at afly­se alle­re­de nu. 

Pen­sio­ni­st­for­e­ning fyl­der 70 år

Den begynd­te som Gyl­ling Alder­s­ren­te­for­e­ning – nu hed­der den Gyl­ling Pen­sio­ni­st­for­e­ning. Og på ons­dag har den eksi­ste­ret i 70 år. Det vil to dage efter bli­ve fejret i For­sam­lings­hu­set med fore­lø­big 60 del­ta­ge­re. Det vil ske med sang, musik, mad og drik­ke – men også med et lil­le fored­rag om for­e­nin­gens histo­rie. Den kan ellers være svær at styk­ke sam­men, for som det gæl­der for man­ge for­e­nin­ger, er også Alder­s­for­e­nin­gens refe­ra­ter m.v. for de før­ste otte år for­s­vun­det. Det var før vi fik lokalarkiverne. 

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen efter en læn­ge­re Cor­o­­na-pau­­se 21. sep­tem­ber kl. 12. i For­sam­lings­hu­set i Fal­ling, hvor Git­te Dine­sen står for maden, som koster 70 kr. 

Spi­se­ven­ner et til­bud til alle over 60 år i Ørting-Fal­ling områ­det. Og 31 har alle­re­de meldt sig til at være med. Men der er plads til fle­re. Fri­vil­li­ge hen­ter og brin­ger, hvis del­ta­ger­ne ikke har køre­lej­lig­hed. Lige nu mang­ler fire hjæl­pe­re. Har du lyst til at tage en tørn, kan du rin­ge til Poul Hen­ning: 22383692. 

Fire lands­by­mø­der om udviklingsplan

Lokal­rå­det for Ørting Fal­ling Sog­ne ønsker at høre bor­ger­nes mening om udvik­lings­pla­nen for vores områ­de, og at få input fra bor­ger­ne om de pro­ble­mer og mulig­he­der, som de mener, at Lokal­rå­det skal arbej­de vide­re med. Der­for vil der bli­ve holdt fire møder – et for hver lands­by.Ons­dag den 15. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ålstrup i Fryse­hu­set. Ons­dag den 22. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Amstrup i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Ons­dag den 29. sep­tem­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Fal­ling i Fal­ling Festlokaler/​​Dinesen. Og ons­dag den 6. okto­ber kl. 19 for bebo­er­ne i Ørting i Sog­ne­hu­set.Udvik­lings­pla­nen lig­ger under “Lokal­råd og for­e­nin­ger” her på Lokalposten. 

Bør­ne­ha­ven åbner igen

Bør­ne­ha­ven på Hav­re­væn­get i Ørting er ble­vet shin­et op og åbner igen. Men kun mid­ler­ti­digt i et par måne­der. Og ikke for børn i Ørting. Men for børn i Odder, som skal trans­por­te­res med bus. For i Odder mang­ler plad­ser. DOMI Bolig har pla­ner om at byg­ge 16 leje­bo­li­ger på Hav­re­væn­get, så bør­ne­ha­ven og de to gam­le seni­o­r­bo­li­gerskal pæres ned. 

Have­gæ­ster betal­te 1300 kr

Der var næsten 1300 kr i de to syl­te-glas mær­ket ØFUG, som stod på bor­de­ne i den lil­le cafe på gårds­plad­sen – der­til kom­mer nog­le ind­be­ta­lin­ger på Mobile­Pay. Pen­ge­ne var gæster­nes beta­ling for ”gra­tis kaf­fe” på gårds­plad­sen, da Lis­beth Jør­gen­sen søn­dag åbne­de den sto­re øko­lo­gi­ske have på Per­sie­vej i Ørting for besø­gen­de. Ca 50 men­ne­sker benyt­te­de sig af det. Pen­ge­ne i syl­te-glas­­se­­ne går ube­skå­ret til ØFUG, som Cor­o­­na-ned­luk­­nin­­gen har ramt hårdt. 

Det nære og hver­dags­li­vet skal have høj prioritet

I stu­en i Fal­ling er der næsten lige så man­ge poka­ler, som der er bil­le­der af hans dat­ter, der går i gym­na­si­et. En enkelt pokal er guld – eller i hvert fald gul­lig. ”Den vandt jeg kun, for­di den bed­ste ikke kom til stæv­net”, siger han med et stort grin. ”Ellers hav­de den nok været sølv”. Han har lige været i Hads­und for i tre dage sam­men med klub­ben i Bjer­ring­bro at afvik­le et Moto Cross stæv­ne. Han er for­mand for – og stif­ter af – Odder Moto Cross Klub, og det har han været i 21 år. ”Vi er abso­lut ama­tø­rer. Og vi stil­ler cyk­ler og udstyr til rådig­hed for med­lem­mer­ne. Så man skal ikke have mas­ser af pen­ge for at være med. Det er kun, hvis spor­ten er for pro­fes­sio­nel­le, det er dyrt. Vi har fra børn til Old Boys”.

Klaus Rafa­el Jen­sen er nu med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti. Og han genop­stil­ler til val­get 16. novem­ber. ”Jeg synes, vi bli­ver ind­dra­get i beslut­nin­ger­ne og har mulig­hed for at få ind­fly­del­se. Også selv om det jo reelt er Ven­stre og Soci­al­de­mo­kra­ti­et, der har mag­ten. Der er ret meget i kom­mu­nen, som jeg ger­ne vil have ind­fly­del­se på”, siger han som begrun­del­se for at genopstille.

UD AF STOR PLANTESKOLE-FAMILIE

Pot­te­plan­ter­ne i hans vin­due vid­ner om, at han er meget væk. ”Ja, det er lidt pin­ligt, for jeg kom­mer jo ud af en stor plan­tesko­le-fami­lie”.  Både hans far­far, hans onkel og hans for­æl­dre hav­de plan­tesko­ler på Hor­sens­vej, og her har man­ge unge fra lands­by­en haft ferie- og fri­tidsjob (læs om de grøn­ne plan­ters lands­by her )

Selv blev Klaus han­dels­ud­dan­net og arbej­de­de i MC Impor­tør bran­chen i 20 år – de 16 af dem kør­te han rundt på lan­de­ve­je­ne som salgs­kon­su­lent. Nu arbej­der han fast med mul­ti­han­di­cap­pe­de på Fabos, på Ung­doms­sko­len som klub­me­d­ar­bej­der og under­vi­ser i motor­læ­re. Des­u­den har han moto­cross hold. Også et for piger – ”Ride­Li­ke­AGirl. Hol­det er fyldt op og har ven­te­li­ste. Han arbej­der til tider også med 10 klasse/Learnmark/A+E Team, samt spe­ci­al­klas­ser­ne på Parkve­jens Skole.

DET NÆRE SKAL PRIORITERES

Klaus Rafa­el Jen­sen – sko­le­struk­tu­ren skal ændres. Hver sko­le skal have en ansvar­lig leder

Med opvækst på lan­det, bopæl i en lands­by og arbej­de og fri­tid, der bety­der kon­takt med man­ge unge og men­ne­sker med sær­li­ge udfor­drin­ger, er det for­stå­e­ligt, at han mener, det nære skal pri­o­ri­te­res og det sam­me skal børn og unge.

”Jeg mener, det var en stor fejl, at Ørting-Fal­ling Cen­tralsko­le blev ned­lagt, og vi skal gøre alt for at beva­re de små sko­ler i oplan­det”, siger Klaus. ”Og så skal vi have sko­le­struk­tu­ren ændret, så hver sko­le har egen leder. At sko­ler skul­le dele en leder, var en spa­reø­vel­se, der har kostet dyrt i udskift­nin­ger, syge­mel­din­ger og mel­lem­le­de­re. Vi skal have skole­le­de­re, der er tæt på dag­lig­da­gen, og som tager ansvar for udvik­lin­gen af deres egen sko­le i sam­spil med lære­re, for­æl­dre og elever”

Han mener også, at det var en oplagt fejl, at Ung­doms­sko­len blev lagt ind under fol­ke­sko­len med fæl­les ledel­se. ”Ung­doms­sko­len skal til­ba­ge til at være, hvad den var engang: Til­bud om fri­tids­un­der­vis­ning, hob­by­ak­ti­vi­te­ter, klubliv og soci­a­le akti­vi­te­ter. Den skal have egen ledel­se med ansvar for at udvik­le den til gavn for alle unge i kommunen”.

BØRN ER SOM PLANTER

Klaus mener, der skal sæt­tes ind med tid­lig hjælp til børn, der har sær­li­ge behov. Han siger: ”Når plan­ter skal gro, gøder man dem. Det skal vi også gøre med børn”. Uden tid­lig – og rig­tig – hjælp, går det bør­ne­ne som hans egne pot­te­plan­ter: De vis­ner. Han bry­der sig ikke i alle sam­men­hæn­ge om ordet inklu­sion. ”Det lyder så fint i dis­kus­sio­nen om sko­len at sige, at der skal være plads til alle. Men der er alt­så børn, der ikke pas­ser ind i den almin­de­li­ge sko­le, og de skal have de rig­ti­ge til­bud fra begyn­del­sen. Det må ikke ven­te til de har lidt nederlag”.

SKAL IKKE TVINGES TIL ODDER

Klaus er meget væk hjem­me­fra, og det kan ses på hans planter

Han bru­ger ofte udtryk­ket ”det gode og det nære hver­dags­liv”. Og en del af det er, at ældre men­ne­sker kan bli­ve boen­de i det områ­de, de ken­der så godt – også når de ikke mere kan kla­re hus og have. ”Vi skal have ældre­bo­li­ger og leje­bo­li­ger ud i lands­by­er­ne”, siger han. ”Ældre men­ne­sker skal ikke være tvun­get til at flyt­te til Odder. De skal have ret­ten til at bli­ve i det kend­te og beva­re kon­tak­ten med men­ne­sker der”. Og så vil han i øvrigt arbej­de for, at de får den nød­ven­di­ge hjælp, så vidt muligt af den sam­me lil­le grup­pe af hjem­me­hjæl­pe­re – og ger­ne også mere ren­gø­rings­hjælp. ”Det var bl.a. for­di vi ikke kun­ne få de 500.000 kr, det vil­le koste at give til­bud om ren­gø­ring hver 2 uge – i ste­det for som nu hver 3. uge – at vi ikke gik med i budgettet”.

NEJ TIL BYPARKEN

Det kom­mer næp­pe bag på nogen, at han som kon­ser­va­tiv mener, at poli­ti­ker­ne skal bru­ge skat­te­kro­ner­ne med ydmyg­hed og respekt. ”Der­for har vi også fra begyn­del­sen været imod bypar­ken. De man­ge mil­li­o­ner, der mest af alt bli­ver til gavn for de omkring­lig­gen­de super­mar­ke­der, og ikke tor­vet eller gåga­dens han­dels­liv, kun­ne bru­ges bed­re. Byen skal have grøn­ne områ­der – men tæt på, hvor folk bor. Og turi­ster­ne kom­mer næp­pe for at sid­de på en bænk med fød­der­ne på kun­stigt græs. De kom­mer p.g.a. kysten og den natur, der er rundt om byen i og omkring landsbyerne”.

FORSIGTIG TILHÆNGER

Kysten og natu­ren skal beva­res og styr­kes end­nu mere i den infor­ma­tion, der skal træk­ke fle­re turi­ster til områ­det, mener han. Der­for kan det undre, at han er til­hæn­ger af en Kattegatforbindelse.

”Hov, hov – jeg er for­sig­tig til­hæn­ger. Det bety­der, at jeg er til­hæn­ger, hvis vi kan få tun­nel­løs­ning tæt på kyst­linj­en. Jeg kan aldrig sige ja til at føre hver­ken motor­vej eller togstræk­ning igen­nem f.eks Assed­rup enge, Aakær-dalen eller tæt på bade­strand og som­mer­hu­s­om­rå­der”. Han mener, det er for­kert, når kan­di­da­ter til val­get, får det til at vir­ke, som om et ja eller nej fra os vil påvir­ke beslut­nin­gen syn­der­ligt på Chri­sti­ans­borg. ”Men hvis det her bli­ver beslut­tet, at der skal etab­le­res en for­bin­del­se, så skal vi i et tid­ligt sta­die gøre alt hvad der er i vor magt for at præ­ge linje førin­gen, samt slå på trom­me for, at en stor del af for­bin­del­sen skal være en tunnel”.

RART MED EN MOTOCROSS-BANE

På vej ud ser vi igen på de små og sto­re poka­ler. Og jo – Klaus vil arbej­de for, at Odder går sam­men med f.eks. Hor­sens kom­mu­ne om en fæl­les Cross-bane, hvor der også er plads til dem, der kører Go Cart.

”Odder Moto­Cross klub har ikke egen bane. Kun gode værk­steds­fa­ci­li­te­ter, hvor vi i fæl­les­skab hol­der maski­ner­ne ved lige. Nu gør vi meget ud af at arran­ge­re fæl­les træ­nings­tu­re, og tit er hoved­par­ten af med­lem­mer­ne ude på træ­ning sam­me sted. Det er med fæl­les trans­port, og vi er sam­men om at pak­ke. Det giver et godt sam­men­hold. Også når vi er afsted til stæv­ner fle­re dage i træk, som vi lige har været. For­æl­dre­ne til klub­bens børn og unge bak­ker os op, stil­ler op til alt. Hos os er hyg­gen og samvæ­ret lige så vig­tig som løbs­re­sul­ta­ter­ne. Det vil­le være rart at have en bane tæt på”.

Læs Lokal­po­stens præ­sen­ta­tio­nen af de øvri­ge loka­le kan­di­da­ter til val­get 16. november:

Jan Kjær­s­gaard – stil­ler op for Socialdemokraterne

Mor­ten Skak Otto­sen – stil­ler op for de konservative

Lene Aagaard – stil­ler op for Venstre

Tine Myn­s­ter – stil­ler op for de radikale

Katja Ive­søe – stil­ler op for de radikale

Lys Klit­gård Boman – stil­ler op for Enhedslisten


KALENDER

PROGRAMMER:

Pro­gram­mer­ne for akti­vi­te­ter­ne i Dan­ske Seni­o­rer og i Tors­dags­klub­ben er nu lagt ind under “Lokal­råd og for­e­nin­ger”. Se et væld af akti­vi­te­ter som fored­rag, kort­spil, hyg­ge, fæl­les­spis­nin­ger og udflugter. 

KONCERTALRØ KIRKE
11. okto­ber kl. 19 – 20 er der kon­cert med kor fra Odes­sa i Ukrai­ne. Det er gan­ske gratis.

MORGENSANG OG KAFFE
13. okto­ber kl. 9.30 er der igen mor­gensang i kir­ken og bag­ef­ter kaf­fe i Sog­ne­hu­set på Bilsbækvej.

UHYGGEØRTING HALLEN
22. okto­ber fra kl. 16 – 23 disker ØFUG og Hal­lens Café op med Hal­lowe­en-uhyg­ge for alle børn fra 0 til 14 år. Fra kl.16 – 18 er det for børn mel­lem 0 og 5 år, fra kl. 18 – 20 for 6 år til og med 3. klas­se og fra kl. 20 – 23 for 4. klas­se til 7. klas­se. Entre: 35 kr.