KORT NYT

DET BLEV TIL 3.803 KM

Igen i år vandt Hund­slund lokal­dy­sten. På 2. plad­sen kom Sak­sild, som var med for før­ste gang i år. Gyl­ling snup­pe­de 3. plad­sen og Ørting-Fal­ling blev num­mer fire.

Alt i alt fik kon­kur­ren­cen bor­ge­re i de fire lands­by­er til at løbe, gå og cyk­le 3.803 km.

PROGRAMMER FOR DEN NYE SÆSON

Liter­vis af kaf­fe, kort­spil, bræt­spil, fored­rag, udflug­ter, fæl­les­spis­ning….
Dan­ske Seni­o­rers og Tors­dags­klub­bens pro­gram­mer for den kom­men­de sæson rum­mer gode ople­vel­ser for områ­dets “grå guld”.
Beg­ge pro­gram­mer er nu lagt ind under Lokal­råd og for­e­nin­ger. Som sæd­van­ligt fore­går det i Sog­ne­hu­set på Bils­bæ­kvej i Ørting.

THEJSEN FORLADER FONDEN ØRTING

Dit­te-Marie Thej­sen for­la­der job­bet som vice­for­stan­der på Fon­den Ørting for at bli­ve skole­le­der på Åsko­len, frisko­len i Hør­ning. Hun har arbej­det på opholds­ste­det i mere end 10 år.
Åsko­len har 150 ele­ver fra 0. – 7. klas­se, og en af Thej­sens opga­ver bli­ver at arbej­de med en over­byg­ning. Hun er uddan­net lærer fra Den Frie Lærer­højsko­le. Uddan­nel­sen er spe­ci­elt mål­ret­tet frisko­ler, efter­sko­ler og højskoler.

LOKALRÅD

Hvis du vil vide, hvad Lokal­rå­det for Ørting-Fal­ling arbej­der med for tiden, kan du ori­en­te­re dig i de møde­re­fe­ra­ter, der er lagt ind under ”Lokal­råd og for­e­nin­ger”.
Her fin­der du alle refe­ra­ter fra i år – og også fra de sid­ste par år. Nåe­de du ikke gene­ral­for­sam­lin­gen, kan du sam­me sted fin­de beret­ning, refe­rat og regnskab.

LUK IKKE DE TRÆNGENDE IND

Hvis det rin­ger på døren og frem­me­de beder om lov til at bru­ge dit toilet, skal du ikke luk­ke de træn­gen­de ind. For når de går igen, mang­ler du fle­re gen­stan­de. Den ene er en kvinde.

Det har ældre bebo­e­re i Gyl­ling ople­vet, da de var ven­li­ge mod de frem­me­de. Ven­lig­he­den blev ikke gen­gældt. Så glem med­men­ne­ske­lig­he­den – luk og lås døren. Ring til din nabo eller en anden, hvis de bli­ver uden for.

GENERALFORSAMLING

Alle over 16 år, som bor fat i Ørting-Fal­ling Sog­ne, er med­lem­mer af Lokal­rå­det. Også selv om de hver­ken har udfyldt en blan­ket eller betalt kon­tin­gent, som ellers er det almin­de­li­ge, når man bli­ver med­lem af en for­e­ning.  De kan møde op til gene­ral­for­sam­lin­gen og stem­me. Det­te års gene­ral­for­sam­ling fin­der sted d. 29. marts kl. 19 – 21.30 hos Dine­sen i Fal­ling. Lokal­rå­det har eksi­ste­ret siden okto­ber 2014 og skal være områ­dets kon­takt til kom­mu­nal­be­sty­rel­se og for­valt­ning.  Hvis du vil se, hvad rådet arbej­der med, så find alle møde­re­fe­ra­ter på Lokal­po­sten under Lokal­råd og foreninger.

STØTTE TIL HANDELSPLADSEN

Der er luk­ket så meget som muligt for fry­se­re og køle­re på Han­dels­plad­sen, men alli­ge­vel koster elek­tri­ci­te­ten det hvi­de ud af øjne­ne.  Men Pan­de­ka­ge­bi­len og støt­te­bi­drag ind­brag­te på få timer 16.000 kro­ner – eller et beløb, der bety­der, at reg­nin­gen fra elek­tri­ci­tets­sel­ska­bet for en måneds for­brug, kan beta­les. Pan­de­ka­ge­bi­len done­re­de pen­ge­ne fra to timers salg ved Han­dels­plad­sen, og lands­by­ens bebo­e­re bak­ke­de op og spi­ste fyld­te pan­de­ka­ger til aftens­mad. Den sam­me hjælp fik Dagli’Brugsen i Gylling.

PANDEKAGEBILEN STØTTER LOKALE

Den 9. decem­ber mel­lem kl. 16 og 18 kan man købe pan­de­ka­ger med fyld ved Han­dels­plad­sen i Ørting. Pen­ge­ne fra sal­get går ube­skå­ret til hjælp til at beta­le el-reg­­nin­­gen. I går var Pan­de­ka­ge­bi­len ved Gyl­ling-Brugs­­en – også for at give et til­skud til de sti­gen­de udgifter. 

Valg flyt­ter sang til kirken

Stem­me­bok­se og valg­til­for­ord­ne­de ryk­ker 1. novem­ber ind i Sog­ne­hu­set og fortræn­ger den sang­grup­pe, som ple­jer at mødes der før­ste tirs­dag i måne­den. Men grup­pen kan sta­dig mødes, for kir­ken er reser­ve­ret til dem. Kaf­fen skal sta­dig tages med hjemmefra.

BRUGSEN ER NU ÅBEN KL. 8 – 18

Fra i mor­gen – 1. okto­ber – ændrer Gyl­ling-Brugs­­en åbning­sti­den. Den åbner kl. 8 og luk­ker kl. 18. Der er skå­ret en halv time om mor­ge­nen og en time om afte­nen, og er en kon­se­kvens af, at elek­tri­ci­te­ten koster det hvi­de ud af øjne­ne. De nye tider bety­der, at ingen med­ar­bej­de­re bli­ver fyret.

FDF Ørting-Fal­ling kan fortsætte

Syv voks­ne har meldt sig til at gå ind som fri­vil­li­ge i FDF-arbej­­det. Og det bety­der, at kred­sen kan fort­sæt­te. Ikke kun børn fra det­te områ­de er med i den loka­le FDF-kreds. Også børn fra Gyl­ling del­ta­ger.
De kan nu alle mødes igen 1. sep­tem­ber kl. 18.30 ved spej­der­hyt­ten på Tof­ten i Ørting.

Mari­an­ne Lyst stopper

Sog­ne­præst Mari­an­ne Lyst har valgt at gå på pen­sion ved års­skif­tet. Inden da har hun ferie, der skal afvik­les, så hen­des afskeds­gud­stje­ne­ster bli­ver holdt 27. novem­ber. Det er i Gyl­ling Kir­ke kl. 9.30, og kl. 10.30 på Alrø.

Pas på kanterne

Cykel­stien mel­lem Ørting og Odder har nu fået et lag asfalt, der har dæk­ket de rev­ner, der for­år­sa­ge­de en del uheld. Den smal­le cykel­sti har der­for nu fået kan­ter, der kan være far­li­ge, hvis cyk­li­ster også lader Tour de Fran­­ce-febe­ren sni­ge sig ind på turen til arbej­de og over­ha­ler. Så pas på.

CYKELSTIERNE SKAL FORBEDRES

”Det kom­mer på i løbet af for­å­ret – i hvert fald inden som­mer­fe­ri­en”.
”Det” er et nyt slid­lag på cykel­sti­er­ne mel­lem Ørting og Odder. Og løf­tet om for­bed­ring af cykel­stien er givet af for­man­den for Kli­­ma- og Pla­n­ud­val­get, Kre­sten Bjer­re i Hor­sens Fol­ke­blad 21. janu­ar. Cyk­li­ster har i lang tid kla­get over de dår­li­ge for­hold, der har bety­det, at man­ge er væltet.

KAFFEN SERVERESKIRKEN

Så meget er aflyst eller udskudt. Men ikke mor­gensan­gen i kir­ken. Den bli­ver gen­nem­ført 13. janu­ar kl. 9.30 som plan­lagt. Ene­ste ændring er, at der ikke bag­ef­ter er mor­genkaf­fe i Sog­ne­hu­set. Kaf­fen bli­ver den­ne gang ser­ve­ret i kir­ken. Virus-reg­­ler­­ne bli­ver over­holdt, så det er trygt at deltage. 

Det nære og hver­dags­li­vet skal have høj prioritet

I stu­en i Fal­ling er der næsten lige så man­ge poka­ler, som der er bil­le­der af hans dat­ter, der går i gym­na­si­et. En enkelt pokal er guld – eller i hvert fald gul­lig. ”Den vandt jeg kun, for­di den bed­ste ikke kom til stæv­net”, siger han med et stort grin. ”Ellers hav­de den nok været sølv”. Han har lige været i Hads­und for i tre dage sam­men med klub­ben i Bjer­ring­bro at afvik­le et Moto Cross stæv­ne. Han er for­mand for – og stif­ter af – Odder Moto Cross Klub, og det har han været i 21 år. ”Vi er abso­lut ama­tø­rer. Og vi stil­ler cyk­ler og udstyr til rådig­hed for med­lem­mer­ne. Så man skal ikke have mas­ser af pen­ge for at være med. Det er kun, hvis spor­ten er for pro­fes­sio­nel­le, det er dyrt. Vi har fra børn til Old Boys”.

Klaus Rafa­el Jen­sen er nu med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti. Og han genop­stil­ler til val­get 16. novem­ber. ”Jeg synes, vi bli­ver ind­dra­get i beslut­nin­ger­ne og har mulig­hed for at få ind­fly­del­se. Også selv om det jo reelt er Ven­stre og Soci­al­de­mo­kra­ti­et, der har mag­ten. Der er ret meget i kom­mu­nen, som jeg ger­ne vil have ind­fly­del­se på”, siger han som begrun­del­se for at genopstille.

UD AF STOR PLANTESKOLE-FAMILIE

Pot­te­plan­ter­ne i hans vin­due vid­ner om, at han er meget væk. ”Ja, det er lidt pin­ligt, for jeg kom­mer jo ud af en stor plan­tesko­le-fami­lie”.  Både hans far­far, hans onkel og hans for­æl­dre hav­de plan­tesko­ler på Hor­sens­vej, og her har man­ge unge fra lands­by­en haft ferie- og fri­tidsjob (læs om de grøn­ne plan­ters lands­by her )

Selv blev Klaus han­dels­ud­dan­net og arbej­de­de i MC Impor­tør bran­chen i 20 år – de 16 af dem kør­te han rundt på lan­de­ve­je­ne som salgs­kon­su­lent. Nu arbej­der han fast med mul­ti­han­di­cap­pe­de på Fabos, på Ung­doms­sko­len som klub­me­d­ar­bej­der og under­vi­ser i motor­læ­re. Des­u­den har han moto­cross hold. Også et for piger – ”Ride­Li­ke­AGirl. Hol­det er fyldt op og har ven­te­li­ste. Han arbej­der til tider også med 10 klasse/Learnmark/A+E Team, samt spe­ci­al­klas­ser­ne på Parkve­jens Skole.

DET NÆRE SKAL PRIORITERES

Klaus Rafa­el Jen­sen – sko­le­struk­tu­ren skal ændres. Hver sko­le skal have en ansvar­lig leder

Med opvækst på lan­det, bopæl i en lands­by og arbej­de og fri­tid, der bety­der kon­takt med man­ge unge og men­ne­sker med sær­li­ge udfor­drin­ger, er det for­stå­e­ligt, at han mener, det nære skal pri­o­ri­te­res og det sam­me skal børn og unge.

”Jeg mener, det var en stor fejl, at Ørting-Fal­ling Cen­tralsko­le blev ned­lagt, og vi skal gøre alt for at beva­re de små sko­ler i oplan­det”, siger Klaus. ”Og så skal vi have sko­le­struk­tu­ren ændret, så hver sko­le har egen leder. At sko­ler skul­le dele en leder, var en spa­reø­vel­se, der har kostet dyrt i udskift­nin­ger, syge­mel­din­ger og mel­lem­le­de­re. Vi skal have skole­le­de­re, der er tæt på dag­lig­da­gen, og som tager ansvar for udvik­lin­gen af deres egen sko­le i sam­spil med lære­re, for­æl­dre og elever”

Han mener også, at det var en oplagt fejl, at Ung­doms­sko­len blev lagt ind under fol­ke­sko­len med fæl­les ledel­se. ”Ung­doms­sko­len skal til­ba­ge til at være, hvad den var engang: Til­bud om fri­tids­un­der­vis­ning, hob­by­ak­ti­vi­te­ter, klubliv og soci­a­le akti­vi­te­ter. Den skal have egen ledel­se med ansvar for at udvik­le den til gavn for alle unge i kommunen”.

BØRN ER SOM PLANTER

Klaus mener, der skal sæt­tes ind med tid­lig hjælp til børn, der har sær­li­ge behov. Han siger: ”Når plan­ter skal gro, gøder man dem. Det skal vi også gøre med børn”. Uden tid­lig – og rig­tig – hjælp, går det bør­ne­ne som hans egne pot­te­plan­ter: De vis­ner. Han bry­der sig ikke i alle sam­men­hæn­ge om ordet inklu­sion. ”Det lyder så fint i dis­kus­sio­nen om sko­len at sige, at der skal være plads til alle. Men der er alt­så børn, der ikke pas­ser ind i den almin­de­li­ge sko­le, og de skal have de rig­ti­ge til­bud fra begyn­del­sen. Det må ikke ven­te til de har lidt nederlag”.

SKAL IKKE TVINGES TIL ODDER

Klaus er meget væk hjem­me­fra, og det kan ses på hans planter

Han bru­ger ofte udtryk­ket ”det gode og det nære hver­dags­liv”. Og en del af det er, at ældre men­ne­sker kan bli­ve boen­de i det områ­de, de ken­der så godt – også når de ikke mere kan kla­re hus og have. ”Vi skal have ældre­bo­li­ger og leje­bo­li­ger ud i lands­by­er­ne”, siger han. ”Ældre men­ne­sker skal ikke være tvun­get til at flyt­te til Odder. De skal have ret­ten til at bli­ve i det kend­te og beva­re kon­tak­ten med men­ne­sker der”. Og så vil han i øvrigt arbej­de for, at de får den nød­ven­di­ge hjælp, så vidt muligt af den sam­me lil­le grup­pe af hjem­me­hjæl­pe­re – og ger­ne også mere ren­gø­rings­hjælp. ”Det var bl.a. for­di vi ikke kun­ne få de 500.000 kr, det vil­le koste at give til­bud om ren­gø­ring hver 2 uge – i ste­det for som nu hver 3. uge – at vi ikke gik med i budgettet”.

NEJ TIL BYPARKEN

Det kom­mer næp­pe bag på nogen, at han som kon­ser­va­tiv mener, at poli­ti­ker­ne skal bru­ge skat­te­kro­ner­ne med ydmyg­hed og respekt. ”Der­for har vi også fra begyn­del­sen været imod bypar­ken. De man­ge mil­li­o­ner, der mest af alt bli­ver til gavn for de omkring­lig­gen­de super­mar­ke­der, og ikke tor­vet eller gåga­dens han­dels­liv, kun­ne bru­ges bed­re. Byen skal have grøn­ne områ­der – men tæt på, hvor folk bor. Og turi­ster­ne kom­mer næp­pe for at sid­de på en bænk med fød­der­ne på kun­stigt græs. De kom­mer p.g.a. kysten og den natur, der er rundt om byen i og omkring landsbyerne”.

FORSIGTIG TILHÆNGER

Kysten og natu­ren skal beva­res og styr­kes end­nu mere i den infor­ma­tion, der skal træk­ke fle­re turi­ster til områ­det, mener han. Der­for kan det undre, at han er til­hæn­ger af en Kattegatforbindelse.

”Hov, hov – jeg er for­sig­tig til­hæn­ger. Det bety­der, at jeg er til­hæn­ger, hvis vi kan få tun­nel­løs­ning tæt på kyst­linj­en. Jeg kan aldrig sige ja til at føre hver­ken motor­vej eller togstræk­ning igen­nem f.eks Assed­rup enge, Aakær-dalen eller tæt på bade­strand og som­mer­hu­s­om­rå­der”. Han mener, det er for­kert, når kan­di­da­ter til val­get, får det til at vir­ke, som om et ja eller nej fra os vil påvir­ke beslut­nin­gen syn­der­ligt på Chri­sti­ans­borg. ”Men hvis det her bli­ver beslut­tet, at der skal etab­le­res en for­bin­del­se, så skal vi i et tid­ligt sta­die gøre alt hvad der er i vor magt for at præ­ge linje førin­gen, samt slå på trom­me for, at en stor del af for­bin­del­sen skal være en tunnel”.

RART MED EN MOTOCROSS-BANE

På vej ud ser vi igen på de små og sto­re poka­ler. Og jo – Klaus vil arbej­de for, at Odder går sam­men med f.eks. Hor­sens kom­mu­ne om en fæl­les Cross-bane, hvor der også er plads til dem, der kører Go Cart.

”Odder Moto­Cross klub har ikke egen bane. Kun gode værk­steds­fa­ci­li­te­ter, hvor vi i fæl­les­skab hol­der maski­ner­ne ved lige. Nu gør vi meget ud af at arran­ge­re fæl­les træ­nings­tu­re, og tit er hoved­par­ten af med­lem­mer­ne ude på træ­ning sam­me sted. Det er med fæl­les trans­port, og vi er sam­men om at pak­ke. Det giver et godt sam­men­hold. Også når vi er afsted til stæv­ner fle­re dage i træk, som vi lige har været. For­æl­dre­ne til klub­bens børn og unge bak­ker os op, stil­ler op til alt. Hos os er hyg­gen og samvæ­ret lige så vig­tig som løbs­re­sul­ta­ter­ne. Det vil­le være rart at have en bane tæt på”.

Læs Lokal­po­stens præ­sen­ta­tio­nen af de øvri­ge loka­le kan­di­da­ter til val­get 16. november:

Jan Kjær­s­gaard – stil­ler op for Socialdemokraterne

Mor­ten Skak Otto­sen – stil­ler op for de konservative

Lene Aagaard – stil­ler op for Venstre

Tine Myn­s­ter – stil­ler op for de radikale

Katja Ive­søe – stil­ler op for de radikale

Lys Klit­gård Boman – stil­ler op for Enhedslisten


KALENDER


ÆSKEN HOLDER ÅBENT

Æsken på Alrø hol­der nu åbent i wee­ken­der­ne fra kl. 13 – kl. 17. 

SPISEVENNER

På menu­en er fri­ka­del­ler, stu­vet hvid­kål og kar­to­f­ler, når Spi­se­ven­ner mødes igen 21. maj kl. 12 i Ørting Hal­lens Café.

FORÅRSKONCERTFALLING KIRKE

Jysk Aka­de­misk Kor, der består af 30 erfar­ne kor­san­ge­re, giver kon­cert i Fal­ling Kir­ke 29. maj kl. 19. De syn­ger dan­ske for­års- og sommersange. 

ER DER KANDIS

Desvær­re – for dem, der kom for sent – er alle 500 bil­let­ter, der giver adgang til spis­ning og hal­bal solgt. Men vil man nøjes med hal­bal og Kan­dis, er 75 ekstra bil­let­ter nu udbudt til salg. Køb her.

LIVGADERNE 

Fra 13. – 15. juni hol­der Gyl­ling byfest. I år vil alt ikke fore­gå på sport­s­plad­sen – men også i gader­ne, i For­sam­lings­hu­set og ved Møl­len. Pro­gram­met er ikke helt klar end­nu. Efter­hån­den som det er fær­digt, vil akti­vi­te­ter­ne bli­ve sat i kalenderen.ER DER IGEN METALFORSAMLINGSHUSET