Aktuelt

Hjælp Alrø Forsamlingshus

Alrø For­sam­lings­hus kan bli­ve kåret som Årets Loka­le For­e­ning af Go’on. Og med det føl­ger 100.000 kr. Men det kræ­ver opbak­ning fra lokalområdet. 

Sagen udsat – de forhandler

Ret­ten har igen udsat behand­lin­gen af god­se­jer Johan Koed-Jør­­gen­­sens sag mod Odder kom­mu­ne. Begrun­del­se: Par­ter­ne for­hand­ler. Efter hvad Lokal­po­sten erfa­rer, er det Åkærs

To helt nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting

Sid­ste dag som ejer af Æsken

Søn­dag er sid­ste dag Inge Kjær Niel­sen pak­ker kun­der­nes køb af kunst­hånd­værk eller hån­d­ar­bej­de ind i fint papir ved disken i Æsken på Alrø. Næste sommer