Kategori: Aktuelt

Ver­den er i far­ver nu

I dag for­lod vi for anden gang Skej­by Hospi­tal med tårer­ne løben­de. Men den­ne gang på grund af glæ­de. For alle can­­cer-cel­­ler­­ne er væk fra

Ørting Hal­len fører stadig

Ørting Hal­len er sta­dig den hal i Odder kom­mu­ne, der har den høje­ste udlej­nings­pro­cent. Og udlej­nin­gen har gene­relt været sti­gen­de – både i dag­ti­mer­ne og i wee­ken­der­ne. Det

Kone­bu­tik i Ålstrup

Fra 5. juli har ”koner­ne i Ålstrup” igen som­mer­bu­tik hver søn­dag fra kl. 14 til kl. 17. Her sæl­ger de hon­ning, mar­me­la­de, strik­ke­de sok­ker, tasker, malerier

De gra­tis glæder

Rege­ring og fol­ke­tin­gets par­ti­er – med få und­ta­gel­ser – giver nu dan­sker­ne en ”gaveregn”, for­di folks egne opspa­re­de feri­e­pen­ge bli­ver udbe­talt, og pen­sio­ni­ster og andre

Som­mer­re­stau­rant og intimkoncert

Nu let­ter det for Brand­by­ge­gaard, som har været hårdt ramt af Cor­o­na-ned­luk­nin­gen. Som­­mer-restau­ran­ten ”Sted­bun­den” på gårds­plad­sen vil være åben fra ons­dag til og med søndag

Fit­ness i Hal­len åbner på onsdag

Sprit­fla­sker i kas­se­vis og ”du skal huske”-skilte i mas­se­vis. Det vil møde med­lem­mer­ne, når de fra ons­dag mor­gen igen kan låse sig ind i fit­­ness-rum­­met i Ørting Hal­len. Det

Sund Fysik åbner igen mandag

Fra i mor­gen er det igen muligt at bestil­le tid hos fysio- og zone­te­ra­pe­u­ter­ne hos Sund Fysik. Men alt er ikke helt, som det ple­jer i klinikken,

Så er ten­nis­ba­nen klar

Så er ten­nis­ba­nen ved Ørting Hal­len klar. ØFUG-med­lem­­mer har brugt en lør­dag fuld af sol til at få arbej­det gjort. Her er det muligt at dyrke

Sog­ne­hu­set bli­ver byg­get om

For Tors­dags­klub­ben, Dan­ske Seni­o­rer, FDF’erne og andre for­e­nin­ger, sker ingen ændrin­ger. De kan sta­dig bru­ge Sog­ne­hu­set, som de ple­jer, når ombyg­nin­gen er fær­dig 1. juli.