Aktuelt

Far­vel til Kirsten

Hun er lige­væg­tig, vir­ke­lig beha­ge­lig at være sam­men med og så har hun humor. Og alt hvad hun laver, bli­ver smukt – og så

Godt nyt år – med ændringer

Lokal­po­sten ønsker alle et godt nyt år. 

En læn­ge­re jule­fe­rie har givet anled­ning til en del over­vej­el­ser om det lil­le onli­­ne-medi­es fremtid. 

Da

Hær­værks mad i eget køkken

De skul­le bru­ge 60.000 kr for at rea­li­se­re pro­jek­tet. Men det dob­bel­te beløb blev sam­let ind. 

Crowd­fun­ding hed­der det, når nog­le men­ne­sker læg­ger en

Jeg er så f.….. træt af Corona!

Mink, grund­lovs­brud, mang­len­de lov­hjem­mel, smit­te­o­p­spor­ing, man­gel­fuld smit­te­o­p­spor­ing, test­ning, WHO, Wuhan, mund­bind uden effekt, vac­ci­ne på vej… 

Jeg orker ikke mere – sprin­ger over Corona-artikler

Find din indre vegetar

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner og der­af føl­gen­de ned­luk­nin­ger giver man­ge min­dre selv­stæn­di­ge sto­re udfor­drin­ger og behov for at tage nye ini­ti­a­ti­ver. Den udfor­dring har Git­te Dine­sen fra