Aktuelt

Godt nyt år – med ændringer

Lokal­po­sten ønsker alle et godt nyt år. 

En læn­ge­re jule­fe­rie har givet anled­ning til en del over­vej­el­ser om det lil­le onli­­ne-medi­es fremtid. 

Da

Hær­værks mad i eget køkken

De skul­le bru­ge 60.000 kr for at rea­li­se­re pro­jek­tet. Men det dob­bel­te beløb blev sam­let ind. 

Crowd­fun­ding hed­der det, når nog­le men­ne­sker læg­ger en

Jeg er så f.….. træt af Corona!

Mink, grund­lovs­brud, mang­len­de lov­hjem­mel, smit­te­o­p­spor­ing, man­gel­fuld smit­te­o­p­spor­ing, test­ning, WHO, Wuhan, mund­bind uden effekt, vac­ci­ne på vej… 

Jeg orker ikke mere – sprin­ger over Corona-artikler

Find din indre vegetar

Cor­o­­na-restrik­tio­­ner og der­af føl­gen­de ned­luk­nin­ger giver man­ge min­dre selv­stæn­di­ge sto­re udfor­drin­ger og behov for at tage nye ini­ti­a­ti­ver. Den udfor­dring har Git­te Dine­sen fra

Hjælp Alrø Forsamlingshus

Alrø For­sam­lings­hus kan bli­ve kåret som Årets Loka­le For­e­ning af Go’on. Og med det føl­ger 100.000 kr. Men det kræ­ver opbak­ning fra lokalområdet. 

Sagen udsat – de forhandler

Ret­ten har igen udsat behand­lin­gen af god­se­jer Johan Koed-Jør­­gen­­sens sag mod Odder kom­mu­ne. Begrun­del­se: Par­ter­ne for­hand­ler. Efter hvad Lokal­po­sten erfa­rer, er det Åkærs

To helt nye med­lem­mer valgt

Godt 30 men­ne­sker mød­te i aften op i Sog­ne­hu­set for at væl­ge med­lem­mer til Fjord­pa­sto­ra­tets fæl­les menig­heds­råd. To gen­gan­ge­re og to helt nye med­lem­mer skal repræ­sen­te­re Ørting