Kategori: Aktuelt

Hæng på – lidt end­nu

Det vil vare nog­le uger, før Lokal­po­sten igen bli­ver opda­te­ret regel­mæs­sigt. Vi er end­nu ikke i mål med hel­bre­del­se af Bar­ba­ra’s kræft­syg­dom. Den er under kon­trol,

Salen var fyldt til sid­ste plads

Den sto­re sal i Sog­ne­hu­set var fyldt til sid­ste plads, da Tors­dags­klub­ben i dag fejre­de 50 års jubilæum for med­lem­mer­ne med stort ta’ selv-oste­­bord, drik­ke­va­rer, kaf­fe, lag­ka­ge

Spring, spis og rul

En aften med fami­lie­hyg­ge, akti­vi­te­ter i Hal­len og fæl­les­spis­ning. Det byder ØFUG på 8. febru­ar fra kl. 17 til ca 22. Det er det gam­le kon­cept

Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet

Den har været i brug i en uges tid, men i dag blev cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling offi­ci­elt ind­vi­et. Ele­ver fra Gyl­ling Efter­sko­le udgjor­de den stør­ste grup­pe

Med sno­re­klip og kaf­fe

Den 16. decem­ber skal cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling ind­vies. Det bli­ver med en prø­ve­tur for alle, der har lyst – og som ikke skal

Advents­kran­sen er tysk

Jule­hyg­ge med et lys tændt en sen søn­­dag-efter­­mid­­dag eller aften.  Sådan ople­ver de fle­ste dan­ske­re før­ste søn­dag i advent – som blot en af man­ge hyg­ge­li­ge