Kategori: Aktuelt

Salen var fyldt til sid­ste plads

Den sto­re sal i Sog­ne­hu­set var fyldt til sid­ste plads, da Tors­dags­klub­ben i dag fejre­de 50 års jubilæum for med­lem­mer­ne med stort ta’ selv-oste­­bord, drik­ke­va­rer, kaf­fe, lagkage

Spring, spis og rul

En aften med fami­lie­hyg­ge, akti­vi­te­ter i Hal­len og fæl­les­spis­ning. Det byder ØFUG på 8. febru­ar fra kl. 17 til ca 22. Det er det gam­le kon­cept ”Spring-rul­­le

Cykel­stien blev offi­ci­elt åbnet

Den har været i brug i en uges tid, men i dag blev cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling offi­ci­elt ind­vi­et. Ele­ver fra Gyl­ling Efter­sko­le udgjor­de den stør­ste gruppe

Med sno­re­klip og kaffe

Den 16. decem­ber skal cykel­stien mel­lem Ørting og Gyl­ling ind­vies. Det bli­ver med en prø­ve­tur for alle, der har lyst – og som ikke skal

Advents­kran­sen er tysk

Jule­hyg­ge med et lys tændt en sen søn­­dag-efter­­mid­­dag eller aften.  Sådan ople­ver de fle­ste dan­ske­re før­ste søn­dag i advent – som blot en af man­ge hyggelige

MTK-udvalg anbe­fa­ler varmepumpe

Miljø‑, Tek­­nik- og Kli­ma­ud­val­get anbe­fa­ler, at Gyl­ling Ørting Var­me­værk instal­le­rer en var­me­pum­pe i ste­det for at få lagt en 7,5 km lang led­ning ind til Odder

Alrø-maler udstil­ler i New York

Når den sto­re ArtE­xpo-udstil­ling åbner i New York 23. april vil Alrø-male­ren Tine Myns­ter’s bil­le­der hæn­ge på væg­gen. Mere end 400 kunst­ne­re og gal­le­ri­er fra hele

Jul i Hal­lens cafeteria

Flæ­ske­s­teg med alt det, der hører sig til, står på menu­en, når Hal­lens cafe­te­ria 5. decem­ber ind­by­der til fæl­les­spis­ning.  Pri­sen er 50 kr for voksne

Sko­len er købt af Fon­den Ørting

Tvangs­auk­tio­nen over Mar­gret­he­lyst Frisko­le, der skul­le have fun­det sted i dag, blev aflyst. For sko­len er solgt til Fon­den Ørting, som alle­re­de har sko­le og bosted

Så er det snart jul igen

Julen er over os – igen. Og her i områ­det er der man­ge mulig­he­der for at  købe både pynt, advents­ga­ver og jule­ga­ver. Gal­le­ri­et på den gamle