Kategori: Aktuelt

Alrø-maler udstil­ler i New York

Når den sto­re ArtE­xpo-udstil­ling åbner i New York 23. april vil Alrø-male­ren Tine Myns­ter’s bil­le­der hæn­ge på væg­gen. Mere end 400 kunst­ne­re og gal­le­ri­er fra hele

Jul i Hal­lens cafe­te­ria

Flæ­ske­s­teg med alt det, der hører sig til, står på menu­en, når Hal­lens cafe­te­ria 5. decem­ber ind­by­der til fæl­les­spis­ning.  Pri­sen er 50 kr for voks­ne

Sko­len er købt af Fon­den Ørting

Tvangs­auk­tio­nen over Mar­gret­he­lyst Frisko­le, der skul­le have fun­det sted i dag, blev aflyst. For sko­len er solgt til Fon­den Ørting, som alle­re­de har sko­le og bosted

Så er det snart jul igen

Julen er over os – igen. Og her i områ­det er der man­ge mulig­he­der for at  købe både pynt, advents­ga­ver og jule­ga­ver. Gal­le­ri­et på den gam­le

Far­ligt kryds skal ændres

Kryd­set mel­lem Gyl­ling­vej og Gos­mer­vej skal gøres mere sik­kert. Y‑formen skal fjer­nes og Gos­mer­vej skal gå vin­kel­ret på Gyl­ling­vej. Som det er nu, er kryd­set

Der skal være liv på går­den

For blot nog­le år siden var der liv på går­den Dybvad. Anne og Hen­rik Kreutz­feldt, deres tre døtre, ansat­te, ele­ver… stal­den fyldt med 400 avls-gri­­se

Dit liv er en histo­rie værd

I okto­ber begyn­der Lokal­po­sten sam­men med Dan­ske Seni­o­rer et pro­jekt med det for­mål at sam­le livs-for­tæl­lin­­ger fra men­ne­sker i vores områ­de og at hjæl­pe dem, der

Spi­se­ven­ner mødes igen

San­ge fra Højsko­­le-sang­­bo­­gen, hyg­ge­ligt samvær og god mad. Det er pro­gram­punk­ter­ne, når Spi­se­ven­ner mødes. Og det gør de igen 17. sep­tem­ber. I den­ne sæson mødes de