Vores historie

Polak­ker­ne kom – og de blev

Polak, polak – pak, pak, pak. Sådan blev der råbt efter de pol­ske lan­d­ar­bej­de­re, der i begyn­del­sen af for­ri­ge århund­re­de kom til Dan­mark for at arbej­de. I sukkerroemarkerne

En lil­le by nær fjorden

  Lokal­rå­det og Odder Muse­um arran­ge­rer 7. april kl. 13.30 en lands­byvan­dring i Fal­ling, hvor du kan få nog­le af for­tæl­lin­ger­ne om huse­ne og de mennesker,

Find dit (gam­le) hus

Det er vores hus på Gyl­ling­vej foto­gra­fe­ret i 1957. Det var den­gang, der var køk­ken­ha­ve helt til vej­kan­ten. Og den­gang det sto­re val­nød­de­træ på den forreste

De grøn­ne plan­ters landsby

Engang lå de sto­re glas- og plast­hu­se i hele vores områ­de som over­di­men­sio­ne­re­de boli­ger for små grøn­ne plan­ter. Og på jor­den ved siden af dem –