Vores historie

Han skul­le på landevejen

Han valg­te selv sit grav­sted på Ørting Kir­ke­gård. Her vil­le han lig­ge – for så kun­ne han hol­de øje med Bils­bæ­kvej, med Kir­ke­bak­ken og med

Her vrim­ler med fortidsminder

 ”Det er som om der lå lig under gul­ve­ne og råd­ne­de”. Mata­­­dor-fans vil huske bemærk­nin­gen fra en hæn­dervri­den­de Mau­de, da fami­li­en Var­næs som man­ge andre

Dreng på 11 år valg­te døden

af Lise Laur­sen og Mari­an­ne Han­sen Tirs­dag d. 14. febru­ar traf den 11-åri­­ge Ras­mus Peter Ras­mus­sen den tun­ge­ste af alle beslut­nin­ger. Han tog et reb

Julie fra Ørtings ghetto

Hvis du kører eller går ad den gru­se­de Mose­vej – for­bi høj­re­si­dens man­ge små huse mel­lem mosen og vej­en – kom­mer du helt yderst ude

Ordet skul­le fly­de frit

De blev ikke byg­get for at rum­me kon­fir­ma­tions­fe­ster, sølv­bryl­lup­per eller kaf­fen efter begra­vel­ser. De blev byg­get for at have et sted, hvor ”ordet kun­ne flyde

Lands­by­ens samlingssted

Det er med garan­ti Her­re­dets mind­ste for­sam­ling­hus. Der er ingen elek­tri­ci­tet. Intet toilet. Og intet var­me­sy­stem. Men Fryse­hu­set i Ålstrup bli­ver brugt. Til fester for landsbyens