Vores historie

Her vrim­ler med fortidsminder

 ”Det er som om der lå lig under gul­ve­ne og råd­ne­de”. Mata­­­dor-fans vil huske bemærk­nin­gen fra en hæn­dervri­den­de Mau­de, da fami­li­en Var­næs som man­ge andre

Dreng på 11 år valg­te døden

af Lise Laur­sen og Mari­an­ne Han­sen Tirs­dag d. 14. febru­ar traf den 11-åri­­ge Ras­mus Peter Ras­mus­sen den tun­ge­ste af alle beslut­nin­ger. Han tog et reb

Julie fra Ørtings ghetto

Hvis du kører eller går ad den gru­se­de Mose­vej – for­bi høj­re­si­dens man­ge små huse mel­lem mosen og vej­en – kom­mer du helt yderst ude

Ordet skul­le fly­de frit

De blev ikke byg­get for at rum­me kon­fir­ma­tions­fe­ster, sølv­bryl­lup­per eller kaf­fen efter begra­vel­ser. De blev byg­get for at have et sted, hvor ”ordet kun­ne flyde

Lands­by­ens samlingssted

Det er med garan­ti Her­re­dets mind­ste for­sam­ling­hus. Der er ingen elek­tri­ci­tet. Intet toilet. Og intet var­me­sy­stem. Men Fryse­hu­set i Ålstrup bli­ver brugt. Til fester for landsbyens

Efter­års­fe­ri­en var hårdt arbejde

Der stod ikke Lego­land eller andre fami­lie­op­le­vel­ser på pro­gram­met, når sko­ler­ne luk­ke­de i uge 42 for at bør­ne­ne kun­ne hol­de kar­tof­fel­fe­rie – eller roe­fe­rie, som den

Ørtings egen Ellehammer

Han opfør­te sig ikke som alle andre. Han boe­de ikke som andre. Og så for­søg­te han at fly­ve hen over Gos­mer Kir­kes tårn i et hjemmelavet

Hun så ond­ska­ben – og handlede

 

Lan­ge kolon­ner med kvin­der og børn, der hav­de gået hund­re­de­vis af kilo­me­ter gen­nem bjer­ge og ørken­om­rå­der uden til­stræk­ke­lig mad og drik­ke. De blev dre­vet frem

Trækors og støbejern

”Her hvi­ler Gaard­mand Jør­gen Jen­sen. Født i Gyl­ling d. 21. Sep­tem­ber 1793”. Og så var der ikke mere plads. Der­for for­tæl­ler kor­set ikke, hvor­når han døde.

Barn­dom­mens mose

Af Lene Møl­ler Jør­gen­sen Jeg kom­mer fra Ørting Mose – og det er vist nok ikke noget sær­lig fint sted at kom­me fra – men