Kategori: Vores historie

Efter­års­fe­ri­en var hårdt arbej­de

Der stod ikke Lego­land eller andre fami­lie­op­le­vel­ser på pro­gram­met, når sko­ler­ne luk­ke­de i uge 42 for at bør­ne­ne kun­ne hol­de kar­tof­fel­fe­rie – eller roe­fe­rie, som den

Ørtings egen Elle­ham­mer

Han opfør­te sig ikke som alle andre. Han boe­de ikke som andre. Og så for­søg­te han at fly­ve hen over Gos­mer Kir­kes tårn i et hjem­mela­vet

Trækors og stø­be­jern

”Her hvi­ler Gaard­mand Jør­gen Jen­sen. Født i Gyl­ling d. 21. Sep­tem­ber 1793”. Og så var der ikke mere plads. Der­for for­tæl­ler kor­set ikke, hvor­når han døde.

Barn­dom­mens mose

Af Lene Møl­ler Jør­gen­sen Jeg kom­mer fra Ørting Mose – og det er vist nok ikke noget sær­lig fint sted at kom­me fra – men

Ska’ vi sove eller hva’

Hvis du går en tur rundt på Ørting kir­ke­gård, fin­der du en lil­le grav­sten med en meget enkel inskrip­tion: Tak for’et – Cleo. Ingen dato

En vestin­der i Fal­ling

Huset lig­ger et par hund­re­de meter fra Fal­ling Kir­ke. Lige der hvor vej­en, som HC Ander­sen skrev, slår en bugt. I dag er det renove­ret og

Rak­ker­pak og rak­ker­liv

Det lig­ger lige ud til Bils­bæ­kvej i den gam­le del af Ørting – det lil­le gule idyl­li­ske bin­dings­værks­hus med strå­tag. Men engang var det alt andet

Blo­ka­den mod Åkjær

Før­ste maj er arbej­der­nes inter­na­tio­na­le kamp­dag, og den bli­ver mar­ke­ret lan­det over. Her i Lokal­po­sten mar­ke­rer vi dagen med histo­ri­en om en lil­le fag­for­e­nings blo­ka­de af