Mennesker fra vores område

Ørting Hal­lens ildsjæl

  Han er hal­in­spek­tør, træ­ner, arran­gør af ung­doms­af­te­ner og så er han cafe­te­ria-for­­pag­ter. Og det bli­ver ikke på hans vagt, at Ørting Hal­len – som

Inden­for hos Fr. Jen­sen i Aalstrup

Der står kla­ver i stu­en. Gre­en­pea­ce ”save the wha­les” på væg­gen. Og Step­pe­ul­ve­ne i højta­ler­ne. På gul­vet i køk­ke­net står madskå­le – tre kat­te. Alle til­lø­be­re. Vi er

Hun så ond­ska­ben – og handlede

 

Lan­ge kolon­ner med kvin­der og børn, der hav­de gået hund­re­de­vis af kilo­me­ter gen­nem bjer­ge og ørken­om­rå­der uden til­stræk­ke­lig mad og drik­ke. De blev dre­vet frem

Hun tog Mosen med sig

Lene Møl­ler Jør­gen­sen har til­bragt sin barn­dom i en lil­le ejen­dom ved Ørting mose – lige der, hvor mose­vej­en og Hor­sens­vej møder hin­an­den. Og barn­dom­mens oplevelser

Man ved aldrig, hvad man ser

Mit kame­ra er det bed­ste, jeg nogen­sin­de har købt. 72-åri­­ge Gud­run Tir­sek fra Ørting fik en ny hob­by, da hun gik på efter­løn. Hun foto­gra­fe­rer. Alt.

Jeg skal ikke missionere

Vibe­ke Døs­sing Rude­beck kom­mer ikke fra et spe­ci­elt kri­stent hjem. For­æl­dre­ne var som folk i Dan­mark er flest – kom i kir­ken jule­af­ten, til dåb, bryl­lup og

En slags portræt

”Du må sgu da for­tæl­le, hvem du er, Han­sen. Og du må for­tæl­le, hvor­for du har star­tet Lokal­po­sten. Du kan da ikke bare lade den

Det er godt at være i butikken

Hun slår dine køb hos køb­man­den ind på kas­se­ap­pa­ra­tet. Hun put­ter dit mor­gen­brød i poser, laver dig en chi­li-hot­­dog eller fin­der en sandwich, giver dig dine

Mine børn ken­der ikke fred

33-åri­­ge Radwan Alb­dul­lah ven­ter. Og det har han gjort i måne­der. Han kryd­ser fin­gre for at hans kone og de fire børn kom­mer ud af Syrien

En ame­ri­ka­ner i Ørting

Hun kom­mer fra byen Toledo i OHIO. En by på stør­rel­se med Århus, hvor der som hoved­re­gel er enten en fast­­food-restau­rant eller en kir­ke på hvert

Jeg flyt­ter aldrig

Hver uge kan du i Lokal­po­sten læse et lil­le portræt af et men­ne­ske, der bor i vores områ­de. I den­ne uge kan du læse om Dort­he Bent fra