Mennesker fra vores område

Maa­sai-Kvin­den på Horsensvej

Hun er vok­set op i en stør­re lands­by i Tan­za­nia – godt to timers kør­sel fra Kili­manja­ro, Afri­kas høje­ste bjerg. Hun er den yng­ste af syv søskende,

Jeg er så stolt af den pris

Ingen bevært­ning. Ingen udskænk­ning for pen­ge. Det står i husets skø­de, så årets seni­or-træ­­ner i ØFUG er afskå­ret fra at for­ø­ge ind­tæg­ten med udskænk­ning af alko­hol – med

Kir­sten bli­ver 60 år

I dag fyl­der Kir­sten på Han­dels­plad­sen 60 år. Og selv­føl­ge­lig er hun på arbej­de. Det er hen­de, der i dag ejer “Tan­ken”, som køb­man­den sta­dig benævnes,

Hun bin­der dine blomster

Da hun boe­de i Århus, hav­de hun aldrig været i Odder. Og Ørting og Gyl­ling kun­ne for hen­de lige så godt have været to sor­te knap­penåls­ho­ve­der på

En ildsjæl fyl­der 80 år

Hvert år hol­der Maren Mar­kus­sen jule­frokost for Odders Fal­ling-emi­­gran­ter. Og hvert år fin­der man hen­de på det sto­re lop­pe­mar­ked i Hal­len, for hun fort­sat­te med at

Julie fra Ørtings ghetto

Hvis du kører eller går ad den gru­se­de Mose­vej – for­bi høj­re­si­dens man­ge små huse mel­lem mosen og vej­en – kom­mer du helt yderst ude

Slut op om det lokale

Hans navn er Poul Hen­ning Jen­sen. Han er man­den, der altid kom­mer til møder med styr på dags­or­de­ner og refe­ra­ter ord­net i en map­pe. Han læser